Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start

Image

Samenvattingen, studiehulp, tips en tools bij het gebruik van arresten en jurisprudentie

Inhoud o.a.:

 • Arresten bestuderen: wat is een arrest en wat is jurisprudentie, waar kan je samenvattingen van en over arresten, rechtsregels en juridische interpretaties vinden, waar te beginnen met het lezen van een arrest van de HR?
 • Arrestsamenvattingen per vakgebied: o.a. Arbeidsrecht & Sociaal recht, Bestuursrecht & Administratief Recht, Burgerlijk Procesrecht & Formeel Privaatrecht, Europees Recht & Recht van de Europese Unie, Goederenrecht & Zeggenschap over Goederen, Insolventierecht & Faillissement, Internationaal Publiekrecht & Volkenrecht, Ondernemingsrecht & Rechtspersonenrecht, Personenrecht, Familierecht & Erfrecht, Staatsrecht & Constitutioneel Recht, Strafprocesrecht & Materieel Strafrecht, Verbintenissenrecht & Rechtsbetrekkingen
Recht en bestuur: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Recht en bestuur: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Recht en bestuur: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij arresten van jurisprudentie van recht en bestuur

 • voor 800+ arrestsamenvattingen, zie de supporting content van deze study guide

Inhoudsopgave

Gerelateerde samenvattingen en studiehulp

Access: 
Public
Wat is een arrest, wat is jurisprudentie, hoe lees je arresten en hoe gebruikt je een samenvatting?

Wat is een arrest, wat is jurisprudentie, hoe lees je arresten en hoe gebruikt je een samenvatting?

Image

Wat is een arrest?

 • Een arrest is een uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad in een civiele dagvaardingsprocedure of van een strafzaak.
 • Ieder (Nederlands) arrest heeft een Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN), dit nummer is een uniek zoeknummer voor arresten.

Wat is  jurisprudentie ?

 • De uitspraken van rechters zijn een belangrijke rechtsbron.
 • Als de rechter een uitspraak doet, is hij gebonden aan de wet én houdt hij rekening met de uitspraken van andere rechters.
 • Uitspraken die eerder door rechters zijn gedaan, heten jurisprudentie.
 • Naast jurisprudentie zijn er ook nog andere bronnen van recht: wetten, gewoonten en gebruiken, de Grondwet en internationale verdragen.

Hoe worden arresten gepubliceerd?

 • Jurisprudentie wordt op twee manieren gepubliceerd: ten eerste als ‘kale’ uitspraken (zonder toevoegingen, de uitspraak die u aantreft op rechtspraak.nl) of in de vorm van bewerkte uitspraken (met toevoegingen, de uitspraak in jurisprudentietijdschriften van uitgeverijen).

 • Publicatie in een jurisprudentietijdschrift betekent dat de uitspraak wordt bewerkt voordat deze in het tijdschrift wordt opgenomen. In eerste instantie wordt door de redactie van het tijdschrift bepaald welke uitspraken worden opgenomen.

 • Daarna worden, afhankelijk van het tijdschrift, de uitspraken voorzien van een samenvatting, trefwoorden, relevante wetsartikelen en een annotatie. Bij belangrijke uitspraken van de Hoge Raad kunnen annotaties gevonden worden. Een ervaren jurist is annotator bij een jurisprudentietijdschrift van een uitgever. Het belang van een noot is dat de feiten voorafgaande aan de uitspraak worden samengevat, de rechtsvraag wordt besproken, dat verwijzingen naar literatuur en andere uitspraken worden opgenomen en het belang van het arrest voor de rechtsontwikkeling wordt aangegeven.

 • De annotator geeft in zijn commentaar het belang van het arrest aan. In een annotatie wordt er ook vak kritiek op de overwegingen van de Hoge Raad gegeven. Een uitspraak wordt meestal op de volgende manier geciteerd: HR 16 september 2011, NJ 2012, 155

Hoe en waar is jurisprudentie te vinden?

 • Jurisprudentie is vanouds verzameld in jurisprudentiebundels (over een bepaald rechtsgebied). De bundels zijn echter niet up-to-date. Jurisprudentietijdschriften van uitgeverijen zijn dit wel. Het is altijd de redactie die bepaalt welke uitspraken belangrijk zijn. De tijdschriften zijn op papier en digitaal te raadplegen.

 • Een jurisprudentietijdschrift kan gericht zijn op een bepaald rechtsgebied of op uitspraken van een bepaalde gerechtelijke instantie.

Waar vind je papieren uitgaves van jurisprudentietijdschriften?

 • Deze zijn te vinden in bibliotheken van universiteiten, hogescholen en in de openbare bibliotheken. Via online catalogi valt te achterhalen of de bibliotheek het gezochte tijdschrift in bezit heeft. Wanneer de bibliotheek niet over het jurisprudentietijdschrift beschikt, wordt PiCarta gebruikt. Het voordeel van deze catalogus is dat per gevonden jurisprudentietijdschrift wordt aangegeven waar het zich bevindt en of het uitleenbaar is.

 • Sinds 1913 worden in het tijdschrift 'de Nederlandse Jurisprudentie (NJ)' alle belangrijke uitspraken in burgerlijke en strafzaken gepubliceerd. Er zijn ook nog andere jurisprudentietijdschriften waarin uitspraken worden gepubliceerd.

Waar vind je digitale versies van jurisprudentietijdschriften?

 • Via de portalen van de bibliotheek of mediatheek van de hogeschool of universiteit zijn de digitale versies te vinden. Voorwaarde is wel dat de onderwijsinstelling een abonnement heeft op deze digitale bronnen.

 • Via de zoekmachines van grote uitgeverijen als Kluwer en Sdu, maar ook van kleinere uitgeverijen als Boom, Den Hollander en Paris, zijn vervolgens uitspraken te vinden.

 • Verder zijn de volgende sites belangrijk bij het digitaal raadplegen van jurisprudentie:

  • rechtspraak.nl: geeft gratis toegang tot uitspraken vanaf december 1999 van alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van beroep voor het bedrijfsleven. Er zijn uitspraken geselecteerd en gepubliceerd die juridisch of publicitair belangrijk zijn. Aan alle uitspraken wordt een landelijk jurisprudentienummer toegekend (LJN). Een uitspraak op Rechtspraak.nl wordt op de volgende manier geciteerd: Rb. Utrecht 21 April 2010, LJN BM1744.

  • Eur-Lex it is de databank voor jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, het Gerecht van Eerste Aanleg en het Gerecht van ambtenarenzaken.

Zijn er meer bronnen voor jurisprudentie?

 • Overige bronnen zijn te vinden bij de (juridische) organisatie zelf waarbij onderzoek gedaan wordt.

 • Het kan hierbij gaan om dossiers, aanvraagformulieren (voor vergunningen, bijstand, enzovoort), verslagen van vergaderingen, financiële gegevens (boekhouding, grootboekkaarten), bezwaar- en beroepsschriften, aktes van oprichting of statuten van een vereniging op stichting, jaarplannen, jaarverslagen, enzovoort.

 • Soms zijn deze bronnen gepubliceerd op de site van de organisatie, maar vaak zijn de medewerkers van het bedrijf nodig om de bronnen te verkrijgen (uit de kast), of moet in het archief van de organisatie gedoken worden.

Waar kan je JoHo samenvattingen van en over arresten, rechtsregels en juridische interpretaties vinden?

Waar te beginnen met het lezen van een arrest van de HR?

 • Het lezen van een arrest van de Hoge Raad is wat moeilijker dan het lezen van een vonnis van een rechtbank. Dit komt o.a doordat de zaak bij de Hoge Raad wordt aangebracht als er al een procedure bij de lagere rechter is gevoerd. Ook oordeelt de Hoge Raad alleen over de juiste toepassing van het recht en de uitleg van het recht. Hij oordeelt niet over de feiten.

 • Bij het lezen van een arrest van de Hoge Raad moet de volgende volgorde worden aangehouden:

1- Samenvatting:

 • Begin met het lezen van de essentie of de samenvatting. Hierdoor wordt de eerste indruk verkregen over waar het arrest precies over gaat.

2- Het eigenlijke arrest van de Hoge Raad

 • Lees het eigenlijke arrest van de Hoge Raad. Het eigenlijke arrest bestaat uit de hiervoor genoemde vier onderdelen. Begin met het geding in feitelijke instanties. Hierdoor krijgt men inzicht in de rol van de partijen in de verschillende procedures: eerste aanleg, hoger beroep en cassatie.

3- Conclusie van de P-G of A-G en de noot onder het arrest:

 • Llees de conclusie en/of de noot om een beter begrip te krijgen van de uitspraak.

 • De conclusie bestaat uit een overzicht van de zaak, de feiten en het procesverloop.

 • Aan het einde van de conclusie staat het advies van de P-G of de A-G aan de Hoge Raad. Het advies van de P-G of de A-G luidt meestal: de conclusie strekt tot verwerping van het beroep of de conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest of de conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing

Meer lezen

UITGELICHT: PER VAKGEBIED

Arbeidsrecht & Sociaal recht: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Arbeidsrecht & Sociaal recht: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Image

Zoek en vind samenvattingen bij arresten en jurisprudentie van Arbeidsrecht & Sociaal recht

Bestuursrecht & Administratief Recht: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Bestuursrecht & Administratief Recht: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Image

Zoek en vind samenvattingen bij arresten en jurisprudentie van Bestuursrecht & Administratief Recht

Europees Recht & Recht van de Europese Unie: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Europees Recht & Recht van de Europese Unie: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Image

Zoek en vind samenvattingen bij arresten en jurisprudentie van Europees Recht & Recht van de Europese Unie

Goederenrecht & Zeggenschap over Goederen: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Goederenrecht & Zeggenschap over Goederen: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Image

Zoek en vind samenvattingen bij arresten en jurisprudentie van Goederenrecht & Zeggenschap over Goederen

Insolventierecht & Faillissement: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Insolventierecht & Faillissement: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Image

Zoek en vind samenvattingen bij arresten en jurisprudentie van Insolventierecht & Faillissement

Internationaal Publiekrecht & Volkenrecht: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Internationaal Publiekrecht & Volkenrecht: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Image

Zoek en vind samenvattingen bij arresten en jurisprudentie van Internationaal Publiekrecht & Volkenrecht

Ondernemingsrecht & Rechtspersonenrecht: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Ondernemingsrecht & Rechtspersonenrecht: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Image

Zoek en vind samenvattingen bij arresten en jurisprudentie van Ondernemingsrecht & Rechtspersonenrecht

Personenrecht, Familierecht & Erfrecht: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel
Strafprocesrecht & Materieel Strafrecht: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Strafprocesrecht & Materieel Strafrecht: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Image

Zoek en vind samenvattingen bij arresten en jurisprudentie bij Strafprocesrecht & Materieel Strafrecht

Verbintenissenrecht & Rechtsbetrekking: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Verbintenissenrecht & Rechtsbetrekking: Uitgelichte arrestsamenvattingen - Bundel

Image

Zoek en vind samenvattingen bij arresten en jurisprudentie van Verbintenissenrecht & Rechtsbetrekking

Recht en bestuur: samenvattingen en studiehulp - WorldSupporter Start
Crossroad: goals

  UITGELICHT: ARRESTEN LEREN EN BEGRIJPEN

  Begrippenlijst Juridische methoden, casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren

  Begrippenlijst Juridische methoden, casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren


  Hoofdstuk 1: Juridische vaardigheden

  • Vaardigheden (juridische): instrumenten die nodig zijn voor het op systematische wijze oplossen van casus.

   

  Hoofdstuk 2: Hantering van de wettenbundels en juridische internetsites

  • Bestuursprocesrecht: de rechtsregels die de handhaving betreffen van de regels van het bestuursrecht.

  • Bestuursrecht: de rechtsregels die de verhouding tussen overheid en burger betreffen.

  • Burgerlijk recht: de rechtsregels die de betrekkingen tussen burgers onderling regelen.

  • Burgerlijke rechtsvordering: het burgerlijke procesrecht.

  • Procesrecht: de rechtsregels die de handhaving regelen van de regels van materieel recht.

  • Staatsrecht: de rechtsregels die de organisatie en inrichting van de staat betreffen.

  • Strafprocesrecht: de rechtsregels die de handhaving van het materiële strafrecht bepalen.

  • Strafrecht: de rechtsregels die bepaalde handelingen strafbaar stellen en daaraan een sanctie verbinden.

  • Verdrag: overeenkomst tussen staten.

   

  Hoofdstuk 3: Analyse van rechtsregels

  • Alternatieve voorwaarden: de rechtsregel bevat meerdere voorwaarden voor het intreden van het rechtsgevolg waarbij geldt dat een geval slechts aan één voorwaarde hoeft te voldoen.

  • Constructie: een rechtsregel waarin de wetgever uiteenlopende verschijnselen onder één noemer vat.

  • Cumulatieve voorwaarden: de rechtsregel bevat meerdere voorwaarden voor het intreden van het rechtsgevolg waarbij geldt dat een geval moet voldoen aan alle voorwaarden.

  • Enuntiatieve of niet-limitatieve opsomming van voorwaarden: een rechtsregel bevat meerdere alternatieve voorwaarden voor het intreden van het rechtsgevolg, waarbij geldt dat een geval ook aan andere dan de genoemde alternatieve voorwaarden kan voldoen.

  • Fictie: een rechtsregel die een situatie behandelt alsof hij een ander soort situatie is.

  • Kwalificatieregels of definitiebepalingen: een rechtsregel die een omschrijving omvat van begrippen.

  • Limitatieve opsomming van voorwaarden: een rechtsregel bevat meerdere alternatieve voorwaarden voor het intreden van het rechtsgevolg, waarbij geldt dat een geval slechts aan één van deze genoemde alternatieve voorwaarden behoeft te voldoen.

  • Normatieve rechtsregels: rechtsregels die zich richten op het sturen of beoordelen van gedrag.

  • Rechtsregel: een algemeen verbindend voorschrift.

  • Verwijzingsregels of schakelbepalingen: deze rechtsregels verklaren een rechtsregel van toepassing buiten de wettelijke regeling waarvan zij deel uitmaken.

   

  .....read more

  Access: 
  Public

   UITGELEGD: WORLDSUPPORTER

   Alle arrestsamenvattingen zoeken:

   Alle content lezen, bewaren en gebruiken

   • Zie hieronder
   Aanmelden bij JoHo WorldSupporter - WorldSupporter Start
   Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

   Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

   Image
    
   1 - Ga naar www JoHo.org,  en sluit je aan bij JoHo WorldSupporter door een membership met volledige online toegang te kiezen
   2 - Ga terug naar WorldSupporter.org, en maak een account aan met hetzelfde e-mailadres
   3 - Geef bij het account aanmaken de status van je JoHo WorldSupporter membership aan, en je kunt je services direct gebruiken
   • Je hebt nu online toegang tot alle gratis en alle exclusieve samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • Je kunt gebruik maken van alle diensten op JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • Op JoHo.org kun je gebruik maken van de tools voor werken in het buitenland, verre reizen, vrijwilligerswerk, stages en studeren in het buitenland
   Heb je al een WorldSupporter account?
   • Wanneer je al eerder een WorldSupporter account hebt aangemaakt dan kan je na aanmelding bij JoHo je status aanpassen van  'I am not a JoHo WorldSupporter Member'  naar 'I am a JoHo WorldSupporter Member with full online access'.
   • Let op: ook hier moet je dan wel hetzelfde email adres gebruikt hebben.
   WorldSupporter: FAQ and how to us content and tools - Start
   Crossroads:

   Mededelingen

   Comments, Compliments & Kudos

   Add new contribution

   CAPTCHA
   This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
   Image CAPTCHA
   Enter the characters shown in the image.
   Image
   Access level of this page
   • Public
   • WorldSupporters only
   • JoHo members
   • Private
   Statistics
   4257 1 1
   Last updated
   07-06-2024
   Search