A.C.A.B - Arrest

A.C.A.B (HR 11-01-2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0291)

Onderwerp

Het aannemen van de algemene bekendheid van een feit.

Rechtsvraag

Heeft het Hof terecht aangenomen dat de betekenis van de afkorting A.C.A.B. van algemene bekendheid is?

Casus

Een hoofdagent van politie Zeeland zag de verdachte op de openbare weg in een stadscentrum lopen met een bomberjack met de opdruk ‘A.C.A.B.’ (All Cops Are Bastards). De verdachte is aangehouden ter zake van belediging van een politieambtenaar in functie. Het jack is in beslag genomen. De agent heeft aangifte gedaan. De afkorting A.C.A.B. is volgens de agent algemeen bekend bij het publiek, waardoor hij zich beledigd voelt en is aangetast in zijn goede eer in de uitoefening van zijn beroep. De verdachte heeft verklaard dat hij op de hoogte is van de betekenis van de afkorting en het jack speciaal online had besteld. Een week voor de aanhouding was de verdachte door andere politieagenten gewaarschuwd in verband met de beledigende opdruk. De verdachte stelt niet de intentie te hebben gehad een agent te beledigen, hij wilde zich slechts afficheren met de groep waarvan hij op dat moment deel uitmaakte. Het gaat om een vorm van meningsuiting. Bovendien stelt hij dat de betekenis van de afkorting niet vaststaat. In cassatie klaagt de verdachte dat het Hof ten onrechte heeft aangenomen dat de betekenis van A.CA.B. een feit van algemene bekendheid is.

Rechtsgang

Gerechtshof

Verwerpt de verweren van de verdachte en heeft bewezenverklaard dat de verdachte een politieagent in functie heeft beledigd. Indien de dader zich voldoende bewust is geweest van het beledigende karakter van de afkorting, dan de is opzet om te beledigen aanwezig. Het uiten van een mening wordt begrenst door de bescherming van de goede naam van anderen. Bovendien levert het ‘googelen’ van de afkorting een veelvoud van treffers op die verwijzen naar “All Cops are Bastards”. Een substantieel deel van het publiek is bekend met deze betekenis, daarom heeft de afkorting te gelden als een feit van algemene bekendheid.

Advocaat-generaal

Concludeert tot verwerping van het beroep.

Hoge Raad

Vernietigt de bestreden uitspraak van het Hof. Op grond van art. 339 lid 2 Sv. behoeven feiten of omstandigheden van algemene bekendheid geen bewijs. Een feit is van algemene bekendheid, indien ieder van de rechtstreeks bij het geding betrokkenen geacht moet worden het feit te kennen of deze zonder noemenswaardige moeite uit algemeen toegankelijke bronnen kan achterhalen. Een rechter is niet gehouden een algemeen bekend feit bij het onderzoek op de terechtzitting ter sprake te brengen. Wanneer echter niet zonder meer duidelijk is of er sprake is van een algemeen bekend feit, dient de rechter dat feit aan de orde te stellen bij de behandeling van de zaak op de terechtzitting. Als bij het onderzoek op de terechtzitting het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt wordt aangedragen dat en waarom het feit niet van algemene bekendheid is, dan zal de rechter in geval van afwijking van dat standpunt in zijn uitspraak moeten aangeven welke redenen daartoe hebben geleid. Dit volgt uit art. 359 lid 2 Sv. Het was voor het Hof niet zonder meer duidelijk dat de betekenis van A.C.A.B. een feit van algemene bekendheid was. Het Hof heeft zich hierover laten voorlichten buiten het onderzoek op de terechtzitting om. Bovendien is het aantal treffers bij het wereldwijd ‘googelen’ niet doorslaggevend, daar het moet gaan om een feit dat in Nederland van algemene bekendheid is. 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Law Supporter
Check more of topic:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.