Arresten en jurisprudentie: blogs, contributions, stories, summaries and tips

WorldSupporter Topic

Intro

Samenvattingen van arresten en jurisprudentie

Wat is een arrest?

 • Een arrest is een uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad in een civiele dagvaardingsprocedure of van een strafzaak.
 • Ieder (Nederlands) arrest heeft een Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN), dit nummer is een uniek zoeknummer voor arresten.

Wat is  jurisprudentie ?

 • De uitspraken van rechters zijn een belangrijke rechtsbron.
 • Als de rechter een uitspraak doet, is hij gebonden aan de wet én houdt hij rekening met de uitspraken van andere rechters.
 • Uitspraken die eerder door rechters zijn gedaan, heten jurisprudentie.
 • Naast jurisprudentie zijn er ook nog andere bronnen van recht: wetten, gewoonten en gebruiken, de Grondwet en internationale verdragen.
Selected
Arbeidsrecht en sociaal recht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Arbeidsrecht en sociaal recht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Arbeidsrecht en sociaal recht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Supporting content: 
Access: 
Public
Bestuursrecht en administratief recht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Bestuursrecht en administratief recht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Bestuursrecht en administratief recht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

 

Supporting content: 
Access: 
Public
Europees recht en recht van de Europese Unie: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Europees recht en recht van de Europese Unie: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Europees recht en recht van de Europese Unie: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Supporting content: 
Access: 
Public
Insolventierecht en faillissement: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Insolventierecht en faillissement: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Insolventierecht en faillissement: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Access: 
Public
Internationaal publiekrecht en volkenrecht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Internationaal publiekrecht en volkenrecht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Internationaal publiekrecht en volkenrecht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Supporting content: 
Access: 
Public
Ondernemingsrecht en rechtspersonenrecht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Ondernemingsrecht en rechtspersonenrecht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Ondernemingsrecht en rechtspersonenrecht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Supporting content: 
Access: 
Public
Strafprocesrecht en materieel strafrecht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Strafprocesrecht en materieel strafrecht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Strafprocesrecht en materieel strafrecht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Supporting content: 
Access: 
Public
Verbintenissenrecht en rechtsbetrekking: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Verbintenissenrecht en rechtsbetrekking: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Verbintenissenrecht en rechtsbetrekking: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Supporting content: 
Access: 
Public
Selected content related to Arresten en jurisprudentie
Anti-conceptiva Bergen op Zoom - Arrest
 • Onderwerp
 • Relevante wetsartikelen en beginselen
 • Casus
 • Overwegingen Hoge Raad
 • Uitspraak
 • Anti-conceptiva Bergen op Zoom (HR 12-06-1962, NJ 1962, 484) Onderwerp Verbindendverklaring APV Relevante wetsartikelen en beginselen Art. 102 ...

Stormsteeg - Arrest

Stormsteeg (HR 02-02-1988, NJ 1988, 820) Casus Een man, met een hand stevig in zijn jaszak geklemd, schrikt als hij vlakbij de Zeedijk in Amsterdam twee agenten ziet aankomen en probeert weg te lopen. De agenten fouilleren de man (art. 9 lid 5 (oud) Opiumwet) en vinden twintig wikkels met een op he...

Wat is een arrest, wat is jurisprudentie, hoe lees je arresten en hoe gebruikt je een samenvatting?

Wat is een arrest, wat is jurisprudentie, hoe lees je arresten en hoe gebruikt je een samenvatting?

Image

Wat is een arrest?

 • Een arrest is een uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad in een civiele dagvaardingsprocedure of van een strafzaak.
 • Ieder (Nederlands) arrest heeft een Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN), dit nummer is een uniek zoeknummer voor arresten.

Wat is  jurisprudentie ?

 • De uitspraken van rechters zijn een belangrijke rechtsbron.
 • Als de rechter een uitspraak doet, is hij gebonden aan de wet én houdt hij rekening met de uitspraken van andere rechters.
 • Uitspraken die eerder door rechters zijn gedaan, heten jurisprudentie.
 • Naast jurisprudentie zijn er ook nog andere bronnen van recht: wetten, gewoonten en gebruiken, de Grondwet en internationale verdragen.

Hoe worden arresten gepubliceerd?

 • Jurisprudentie wordt op twee manieren gepubliceerd: ten eerste als ‘kale’ uitspraken (zonder toevoegingen, de uitspraak die u aantreft op rechtspraak.nl) of in de vorm van bewerkte uitspraken (met toevoegingen, de uitspraak in jurisprudentietijdschriften van uitgeverijen).

 • Publicatie in een jurisprudentietijdschrift betekent dat de uitspraak wordt bewerkt voordat deze in het tijdschrift wordt opgenomen. In eerste instantie wordt door de redactie van het tijdschrift bepaald welke uitspraken worden opgenomen.

 • Daarna worden, afhankelijk van het tijdschrift, de uitspraken voorzien van een samenvatting, trefwoorden, relevante wetsartikelen en een annotatie. Bij belangrijke uitspraken van de Hoge Raad kunnen annotaties gevonden worden. Een ervaren jurist is annotator bij een jurisprudentietijdschrift van een uitgever. Het belang van een noot is dat de feiten voorafgaande aan de uitspraak worden samengevat, de rechtsvraag wordt besproken, dat verwijzingen naar literatuur en andere uitspraken worden opgenomen en het belang van het arrest voor de rechtsontwikkeling wordt aangegeven.

 • De annotator geeft in zijn commentaar het belang van het arrest aan. In een annotatie wordt er ook vak kritiek op de overwegingen van de Hoge Raad gegeven. Een uitspraak wordt meestal op de volgende manier geciteerd: HR 16 september 2011, NJ 2012, 155

Hoe en waar is jurisprudentie te vinden?

 • Jurisprudentie is vanouds verzameld in jurisprudentiebundels (over een bepaald rechtsgebied). De bundels zijn echter niet up-to-date. Jurisprudentietijdschriften van uitgeverijen zijn dit wel. Het is altijd de redactie die bepaalt welke uitspraken belangrijk zijn. De tijdschriften zijn op papier en digitaal te raadplegen.

 • Een jurisprudentietijdschrift kan gericht zijn op een bepaald rechtsgebied of op uitspraken van een bepaalde gerechtelijke instantie.

Waar vind je papieren uitgaves van jurisprudentietijdschriften?

 • Deze zijn te vinden in bibliotheken van universiteiten, hogescholen en in de openbare bibliotheken. Via online catalogi valt te achterhalen of de bibliotheek het gezochte tijdschrift in bezit heeft. Wanneer de bibliotheek niet over het jurisprudentietijdschrift beschikt, wordt PiCarta gebruikt. Het voordeel van deze catalogus is dat per gevonden jurisprudentietijdschrift wordt aangegeven waar het zich bevindt en of het uitleenbaar is.

 • Sinds 1913 worden in het tijdschrift 'de Nederlandse Jurisprudentie (NJ)' alle belangrijke uitspraken in burgerlijke en strafzaken gepubliceerd. Er zijn ook nog andere jurisprudentietijdschriften waarin uitspraken worden gepubliceerd.

Waar vind je digitale versies van jurisprudentietijdschriften?

 • Via de portalen van de bibliotheek of mediatheek van de hogeschool of universiteit zijn de digitale versies te vinden. Voorwaarde is wel dat de onderwijsinstelling een abonnement heeft op deze digitale bronnen.

 • Via de zoekmachines van grote uitgeverijen als Kluwer en Sdu, maar ook van kleinere uitgeverijen als Boom, Den Hollander en Paris, zijn vervolgens uitspraken te vinden.

 • Verder zijn de volgende sites belangrijk bij het digitaal raadplegen van jurisprudentie:

  • rechtspraak.nl: geeft gratis toegang tot uitspraken vanaf december 1999 van alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van beroep voor het bedrijfsleven. Er zijn uitspraken geselecteerd en gepubliceerd die juridisch of publicitair belangrijk zijn. Aan alle uitspraken wordt een landelijk jurisprudentienummer toegekend (LJN). Een uitspraak op Rechtspraak.nl wordt op de volgende manier geciteerd: Rb. Utrecht 21 April 2010, LJN BM1744.

  • Eur-Lex it is de databank voor jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, het Gerecht van Eerste Aanleg en het Gerecht van ambtenarenzaken.

Zijn er meer bronnen voor jurisprudentie?

 • Overige bronnen zijn te vinden bij de (juridische) organisatie zelf waarbij onderzoek gedaan wordt.

 • Het kan hierbij gaan om dossiers, aanvraagformulieren (voor vergunningen, bijstand, enzovoort), verslagen van vergaderingen, financiële gegevens (boekhouding, grootboekkaarten), bezwaar- en beroepsschriften, aktes van oprichting of statuten van een vereniging op stichting, jaarplannen, jaarverslagen, enzovoort.

 • Soms zijn deze bronnen gepubliceerd op de site van de organisatie, maar vaak zijn de medewerkers van het bedrijf nodig om de bronnen te verkrijgen (uit de kast), of moet in het archief van de organisatie gedoken worden.

Waar kan je JoHo samenvattingen van en over arresten, rechtsregels en juridische interpretaties vinden?

Waar te beginnen met het lezen van een arrest van de HR?

 • Het lezen van een arrest van de Hoge Raad is wat moeilijker dan het lezen van een vonnis van een rechtbank. Dit komt o.a doordat de zaak bij de Hoge Raad wordt aangebracht als er al een procedure bij de lagere rechter is gevoerd. Ook oordeelt de Hoge Raad alleen over de juiste toepassing van het recht en de uitleg van het recht. Hij oordeelt niet over de feiten.

 • Bij het lezen van een arrest van de Hoge Raad moet de volgende volgorde worden aangehouden:

1- Samenvatting:

 • Begin met het lezen van de essentie of de samenvatting. Hierdoor wordt de eerste indruk verkregen over waar het arrest precies over gaat.

2- Het eigenlijke arrest van de Hoge Raad

 • Lees het eigenlijke arrest van de Hoge Raad. Het eigenlijke arrest bestaat uit de hiervoor genoemde vier onderdelen. Begin met het geding in feitelijke instanties. Hierdoor krijgt men inzicht in de rol van de partijen in de verschillende procedures: eerste aanleg, hoger beroep en cassatie.

3- Conclusie van de P-G of A-G en de noot onder het arrest:

 • Llees de conclusie en/of de noot om een beter begrip te krijgen van de uitspraak.

 • De conclusie bestaat uit een overzicht van de zaak, de feiten en het procesverloop.

 • Aan het einde van de conclusie staat het advies van de P-G of de A-G aan de Hoge Raad. Het advies van de P-G of de A-G luidt meestal: de conclusie strekt tot verwerping van het beroep of de conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest of de conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing

Meer lezen

Arresten en jurisprudentie: hoe lees je ze en bestudeer je ze? - Bundel

Arresten en jurisprudentie: hoe lees je ze en bestudeer je ze? - Bundel

Hoe lees en bestudeer je bestuursrechtelijke arresten en uitspraken?

Hoe lees en bestudeer je bestuursrechtelijke arresten en uitspraken?

Image

Wat regelt het bestuursrecht?

 • Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen overheid en burger (natuurlijke of rechtspersoon) en tussen overheidsorganen onderling.
 • Het bestuursrecht bepaalt met name de voorwaarden waaraan besluiten (overheidsbeslissingen van algemene strekking) en beschikkingen (besluiten gericht tegen één persoon) moeten voldoen.
 • Het algemeen deel van het bestuursrecht is te vinden in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het bestuursrecht is vertakt over vele deelgebieden: sociaal zekerheidsrecht, belastingrecht, ruimtelijke ordeningsrecht, ambtenarenrecht, vreemdelingenrecht etc. Deze deelgebieden staan in afzonderlijke wetten.

Wanneer start je de bezwaarschriftprocedure en ga je naar de bestuursrechter?

 • De bestuursrechtprocedures vinden plaats bij de bestuursrechter (een gespecialiseerde rechter bij de rechtbank) en in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State (ABRvS), de Centrale Raad van Beroep (CRvB, ambtenarenrecht of sociaal verzekeringsrecht) of het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb, inzake handelingen en besluiten van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties).
 • Maar aan deze eigenlijke beroepsprocedure gaat vooraf de bezwaarschriftprocedure. In deze voorfase kan iemand (eiser of andere belanghebbende(n)) die het niet eens is/ zijn met een beslissing van een bestuursorgaan bezwaar indienen bij dit orgaan. Is een partij het vervolgens niet eens met de beslissing op bezwaar, dan stelt hij beroep in bij de bestuursrechter.
 • Als de bestuursrechter (of hogere instantie) het beroep gegrond verklaart, verwijst hij in beginsel de zaak terug naar het orgaan. Na een nieuw besluit, kan opnieuw bezwaar worden ingesteld, enzovoort. Anders dan de (lijdelijke) civiele rechter stelt de bestuursrechter zich actief op bij het onderzoek naar de feiten en bij de te hanteren rechtsgronden.
 • Let op het begrip ‘belanghebbende’ in het bestuursrecht: dit omvat niet alleen de direct door een overheidsbesluit getroffen partij, maar ook anderen die door dit besluit in hun belangen zijn getroffen. Voor een rechtspersoon vallen onder deze belangen ook de belangen die deze persoon collectief behartigt (bijv. bij een stichting).
 
Hoe lees en bestudeer je civiel en privaatrechtelijke arresten en uitspraken?

Hoe lees en bestudeer je civiel en privaatrechtelijke arresten en uitspraken?

Image

Wat is de opbouw van een civiel of privaatrechtelijk arrest?

De Hoge Raad heeft sinds 1982 een vast patroon in zijn civielrechtelijke arresten. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen vier onderdelen:
 1. Het geding in feitelijke instanties: de rol van partijen en beslissingen van lagere rechters in de voorgaande procedure worden hierin samengevat.
 2. Het geding in cassatie: hierin wordt kort aangegeven wat er tot nu toe in de cassatieprocedure is gebeurd.
 3. Beoordeling van het middel: dit gedeelte bevat de rechtsoverwegingen waarin de Hoge Raad het cassatiemiddel beoordeelt. De essentiële onderdelen van de uitspraken van de lagere rechters worden vermeld. Vervolgens komt het standpunt van de Hoge Raad over de rechtsvraag naar voren. Tot slot komt de Hoge Raad tot zijn conclusie ten aanzien van het cassatiemiddel: het middel faalt of treft doel.
 4. Beslissing: hierin doet de Hoge Raad uitspraak (het dictum). De Hoge Raad verwerpt het beroep of vernietigd de bestreden uitspraak. In het laatste geval doet de Hoge Raad de zaak zelf af ten principale of verwijst de zaak naar een lagere feitenrechter. Ook de beslissing over de proceskosten is hierbij te vinden.

Wat vormt een civiel of privaatrechtelijk arrest?

De bovenstaande onderdelen vormen het eigenlijke arrest van de Hoge Raad. Aan de arresten in de verschillende jurisprudentietijdschriften worden onderdelen toegevoegd. Bij uitspraken die niet bewerkt zijn, is ten minste de conclusie van de procureur-generaal of advocaat-generaal toegevoegd. Bij uitspraken die bewerkt zijn, zijn meestal samenvattingen, trefwoorden, wetsartikelen en noten toegevoegd.
 

Hoe bestudeer je civiel of privaatrechtelijke arresten

In een civiele procedure oordeelt de rechter in een geschil tussen twee burgerlijke partijen over een norm van privaatrecht. Als partijen kunnen optreden natuurlijke of rechtspersonen (bijv. een stichting, vereniging of BV). Let op: ook de overheid kan als burgerlijke partij optreden, bijvoorbeeld bij het aanbesteden van een bouwproject aan een aannemer. In kleine zaken oordeelt de sector kanton van de rechtbank. Het gaat dan om vorderingen tot 5.000 Euro of huur- en arbeidszaken.

De civiele procedure kent twee vormen: de dagvaardingsprocedure (over geschillen) en de verzoekschriftprocedure (over administratieve zaken als aanwijzing van een voogd). Een dagvaardingsprocedure speelt zich af tussen eiser en gedaagde en eindigt in een vonnis. Een dagvaarding bevat een vordering (petitum) en de grondslag ervoor (fundamentum petendi). Bij een verzoekschriftprocedure zijn een verzoeker (of rekwestrant) en verweerder (of gerekwestreerde) betrokken. De procedure eindigt in een beschikking.

Een civiele procedure kan tot verschillende uitkomsten leiden: de rechter kan zich onbevoegd verklaren, de eiser niet ontvankelijk vanwege redenen die buiten het eigenlijke geschil zijn gelegen als verloop van een termijn, de vordering afwijzen danwel geheel of gedeeltelijk toewijzen.

Hoe lees en bestudeer je strafrechtelijke arresten en uitspraken?

Hoe lees en bestudeer je strafrechtelijke arresten en uitspraken?

Image

Welke partijen zijn betrokken bij een strafrechtelijke arrest of uitspraak?

 • In de strafrechtelijke procedure staan als partijen tegenover elkaar enerzijds een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM) en anderzijds de verdachte (meestal vertegenwoordigd door een raadsman).
 • Het OM heeft een parket bij iedere rechterlijke instantie. Op het niveau van de Rechtbank gaat het om een officier van justitie (OvJ) Bij het Hof om Advocaten-Generaal onder leiding van de Procureur-Generaal, bij de HR eveneens om Advocaten-Generaal onder leiding van de Procureur-Generaal bij de HR. Let op: het parket bij de HR heeft deels andere taken dan dat bij Hof en Rechtbank. Dit heeft gevolgen voor de rechtspositie van de leden van het parket bij de HR.

Hoe verloopt de strafrechtelijke procedure en de uitspraak?

 • De strafrechtelijke procedure vangt aan met de dagvaarding uitgebracht door de Officie van Justitie
 • Deze dagvaarding bevat de de verdachte tenlastegelegde feiten.
 • Tijdens de rechtszitting beantwoordt de rechter de formele vragen van art. 348 Sv en de materiële vragen van art. 350 Sv.
 • De formele vragen betreffen de geldigheid van de dagvaarding, bevoegdheid van de rechter, ontvankelijkheid van de OvJ en mogelijke redenen voor schorsing van de vervolging.
 • De materiële vragen hebben betrekking op het bewijs van de feiten (niet bewezen, dan vrijspraak), de strafbaarheid van de feiten (indien niet, dan ontslag van rechtsvervolging), de strafbaarheid van de verdachte (indien niet omdat er schulduitsluitingsgronden van toepassing zijn, dan volgt eveneens ontslag van rechtsvervolgin een tnslotte op de straf of maatregel.
 • Daarnaast behandelt de rechter andere relevante strafrechtelijke wetsartikelen.
Wat is een arrest, wat is jurisprudentie, hoe lees je arresten en hoe gebruikt je een samenvatting?

Wat is een arrest, wat is jurisprudentie, hoe lees je arresten en hoe gebruikt je een samenvatting?

Image

Wat is een arrest?

 • Een arrest is een uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad in een civiele dagvaardingsprocedure of van een strafzaak.
 • Ieder (Nederlands) arrest heeft een Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN), dit nummer is een uniek zoeknummer voor arresten.

Wat is  jurisprudentie ?

 • De uitspraken van rechters zijn een belangrijke rechtsbron.
 • Als de rechter een uitspraak doet, is hij gebonden aan de wet én houdt hij rekening met de uitspraken van andere rechters.
 • Uitspraken die eerder door rechters zijn gedaan, heten jurisprudentie.
 • Naast jurisprudentie zijn er ook nog andere bronnen van recht: wetten, gewoonten en gebruiken, de Grondwet en internationale verdragen.

Hoe worden arresten gepubliceerd?

 • Jurisprudentie wordt op twee manieren gepubliceerd: ten eerste als ‘kale’ uitspraken (zonder toevoegingen, de uitspraak die u aantreft op rechtspraak.nl) of in de vorm van bewerkte uitspraken (met toevoegingen, de uitspraak in jurisprudentietijdschriften van uitgeverijen).

 • Publicatie in een jurisprudentietijdschrift betekent dat de uitspraak wordt bewerkt voordat deze in het tijdschrift wordt opgenomen. In eerste instantie wordt door de redactie van het tijdschrift bepaald welke uitspraken worden opgenomen.

 • Daarna worden, afhankelijk van het tijdschrift, de uitspraken voorzien van een samenvatting, trefwoorden, relevante wetsartikelen en een annotatie. Bij belangrijke uitspraken van de Hoge Raad kunnen annotaties gevonden worden. Een ervaren jurist is annotator bij een jurisprudentietijdschrift van een uitgever. Het belang van een noot is dat de feiten voorafgaande aan de uitspraak worden samengevat, de rechtsvraag wordt besproken, dat verwijzingen naar literatuur en andere uitspraken worden opgenomen en het belang van het arrest voor de rechtsontwikkeling wordt aangegeven.

 • De annotator geeft in zijn commentaar het belang van het arrest aan. In een annotatie wordt er ook vak kritiek op de overwegingen van de Hoge Raad gegeven. Een uitspraak wordt meestal op de volgende manier geciteerd: HR 16 september 2011, NJ 2012, 155

Hoe en waar is jurisprudentie te vinden?

 • Jurisprudentie is vanouds verzameld in jurisprudentiebundels (over een bepaald rechtsgebied). De bundels zijn echter niet up-to-date. Jurisprudentietijdschriften van uitgeverijen zijn dit wel. Het is altijd de redactie die bepaalt welke uitspraken belangrijk zijn. De tijdschriften zijn op papier en digitaal te raadplegen.

 • Een jurisprudentietijdschrift kan gericht zijn op een bepaald rechtsgebied of op uitspraken van een bepaalde gerechtelijke instantie.

Waar vind je papieren uitgaves van jurisprudentietijdschriften?

 • Deze zijn te vinden in bibliotheken van universiteiten, hogescholen en in de openbare bibliotheken. Via online catalogi valt te achterhalen of de bibliotheek het gezochte tijdschrift in bezit heeft. Wanneer de bibliotheek niet over het jurisprudentietijdschrift beschikt, wordt PiCarta gebruikt. Het voordeel van deze catalogus is dat per gevonden jurisprudentietijdschrift wordt aangegeven waar het zich bevindt en of het uitleenbaar is.

 • Sinds 1913 worden in het tijdschrift 'de Nederlandse Jurisprudentie (NJ)' alle belangrijke uitspraken in burgerlijke en strafzaken gepubliceerd. Er zijn ook nog andere jurisprudentietijdschriften waarin uitspraken worden gepubliceerd.

Waar vind je digitale versies van jurisprudentietijdschriften?

 • Via de portalen van de bibliotheek of mediatheek van de hogeschool of universiteit zijn de digitale versies te vinden. Voorwaarde is wel dat de onderwijsinstelling een abonnement heeft op deze digitale bronnen.

 • Via de zoekmachines van grote uitgeverijen als Kluwer en Sdu, maar ook van kleinere uitgeverijen als Boom, Den Hollander en Paris, zijn vervolgens uitspraken te vinden.

 • Verder zijn de volgende sites belangrijk bij het digitaal raadplegen van jurisprudentie:

  • rechtspraak.nl: geeft gratis toegang tot uitspraken vanaf december 1999 van alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van beroep voor het bedrijfsleven. Er zijn uitspraken geselecteerd en gepubliceerd die juridisch of publicitair belangrijk zijn. Aan alle uitspraken wordt een landelijk jurisprudentienummer toegekend (LJN). Een uitspraak op Rechtspraak.nl wordt op de volgende manier geciteerd: Rb. Utrecht 21 April 2010, LJN BM1744.

  • Eur-Lex it is de databank voor jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, het Gerecht van Eerste Aanleg en het Gerecht van ambtenarenzaken.

Zijn er meer bronnen voor jurisprudentie?

 • Overige bronnen zijn te vinden bij de (juridische) organisatie zelf waarbij onderzoek gedaan wordt.

 • Het kan hierbij gaan om dossiers, aanvraagformulieren (voor vergunningen, bijstand, enzovoort), verslagen van vergaderingen, financiële gegevens (boekhouding, grootboekkaarten), bezwaar- en beroepsschriften, aktes van oprichting of statuten van een vereniging op stichting, jaarplannen, jaarverslagen, enzovoort.

 • Soms zijn deze bronnen gepubliceerd op de site van de organisatie, maar vaak zijn de medewerkers van het bedrijf nodig om de bronnen te verkrijgen (uit de kast), of moet in het archief van de organisatie gedoken worden.

Waar kan je JoHo samenvattingen van en over arresten, rechtsregels en juridische interpretaties vinden?

Waar te beginnen met het lezen van een arrest van de HR?

 • Het lezen van een arrest van de Hoge Raad is wat moeilijker dan het lezen van een vonnis van een rechtbank. Dit komt o.a doordat de zaak bij de Hoge Raad wordt aangebracht als er al een procedure bij de lagere rechter is gevoerd. Ook oordeelt de Hoge Raad alleen over de juiste toepassing van het recht en de uitleg van het recht. Hij oordeelt niet over de feiten.

 • Bij het lezen van een arrest van de Hoge Raad moet de volgende volgorde worden aangehouden:

1- Samenvatting:

 • Begin met het lezen van de essentie of de samenvatting. Hierdoor wordt de eerste indruk verkregen over waar het arrest precies over gaat.

2- Het eigenlijke arrest van de Hoge Raad

 • Lees het eigenlijke arrest van de Hoge Raad. Het eigenlijke arrest bestaat uit de hiervoor genoemde vier onderdelen. Begin met het geding in feitelijke instanties. Hierdoor krijgt men inzicht in de rol van de partijen in de verschillende procedures: eerste aanleg, hoger beroep en cassatie.

3- Conclusie van de P-G of A-G en de noot onder het arrest:

 • Llees de conclusie en/of de noot om een beter begrip te krijgen van de uitspraak.

 • De conclusie bestaat uit een overzicht van de zaak, de feiten en het procesverloop.

 • Aan het einde van de conclusie staat het advies van de P-G of de A-G aan de Hoge Raad. Het advies van de P-G of de A-G luidt meestal: de conclusie strekt tot verwerping van het beroep of de conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest of de conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing

Meer lezen

Begrippenlijst Juridische methoden, casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren

Begrippenlijst Juridische methoden, casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren


Hoofdstuk 1: Juridische vaardigheden

 • Vaardigheden (juridische): instrumenten die nodig zijn voor het op systematische wijze oplossen van casus.

 

Hoofdstuk 2: Hantering van de wettenbundels en juridische internetsites

 • Bestuursprocesrecht: de rechtsregels die de handhaving betreffen van de regels van het bestuursrecht.

 • Bestuursrecht: de rechtsregels die de verhouding tussen overheid en burger betreffen.

 • Burgerlijk recht: de rechtsregels die de betrekkingen tussen burgers onderling regelen.

 • Burgerlijke rechtsvordering: het burgerlijke procesrecht.

 • Procesrecht: de rechtsregels die de handhaving regelen van de regels van materieel recht.

 • Staatsrecht: de rechtsregels die de organisatie en inrichting van de staat betreffen.

 • Strafprocesrecht: de rechtsregels die de handhaving van het materiële strafrecht bepalen.

 • Strafrecht: de rechtsregels die bepaalde handelingen strafbaar stellen en daaraan een sanctie verbinden.

 • Verdrag: overeenkomst tussen staten.

 

Hoofdstuk 3: Analyse van rechtsregels

 • Alternatieve voorwaarden: de rechtsregel bevat meerdere voorwaarden voor het intreden van het rechtsgevolg waarbij geldt dat een geval slechts aan één voorwaarde hoeft te voldoen.

 • Constructie: een rechtsregel waarin de wetgever uiteenlopende verschijnselen onder één noemer vat.

 • Cumulatieve voorwaarden: de rechtsregel bevat meerdere voorwaarden voor het intreden van het rechtsgevolg waarbij geldt dat een geval moet voldoen aan alle voorwaarden.

 • Enuntiatieve of niet-limitatieve opsomming van voorwaarden: een rechtsregel bevat meerdere alternatieve voorwaarden voor het intreden van het rechtsgevolg, waarbij geldt dat een geval ook aan andere dan de genoemde alternatieve voorwaarden kan voldoen.

 • Fictie: een rechtsregel die een situatie behandelt alsof hij een ander soort situatie is.

 • Kwalificatieregels of definitiebepalingen: een rechtsregel die een omschrijving omvat van begrippen.

 • Limitatieve opsomming van voorwaarden: een rechtsregel bevat meerdere alternatieve voorwaarden voor het intreden van het rechtsgevolg, waarbij geldt dat een geval slechts aan één van deze genoemde alternatieve voorwaarden behoeft te voldoen.

 • Normatieve rechtsregels: rechtsregels die zich richten op het sturen of beoordelen van gedrag.

 • Rechtsregel: een algemeen verbindend voorschrift.

 • Verwijzingsregels of schakelbepalingen: deze rechtsregels verklaren een rechtsregel van toepassing buiten de wettelijke regeling waarvan zij deel uitmaken.

 

.....read more

Access: 
Public
Samenvatting bij Juridische methoden, casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren - Kloosterhuis - 2e druk

Samenvatting bij Juridische methoden, casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren - Kloosterhuis - 2e druk


Wat zijn juridische vaardigheden? - Chapter 1

Dit boek bespreekt de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het beantwoorden van een juridische vraag. Deze vaardigheden zijn van belang om te voorkomen dat feiten verkeerd worden weergegeven, de juridische selectie van de feiten onjuist is, de rechtsvraag onjuist is geformuleerd of de rechtsregel verkeerd is geïnterpreteerd. Andere fouten kunnen de weergave van de argumenten van de wederpartij betreffen of de structuur van het juridisch betoog. Het boek sluit aan op de theoretische visie die is uiteengezet in Recht in Context. Kernvisie van dat boek is dat men het recht moet beschouwen in zijn context. Men moet niet alleen de rechtsbronnen kennen, maar ook letten op de wijze waarop juristen er onder invloed van de omstandigheden van een geval mee omgaan bij het argumenteren en het schrijven van vonnissen.

Het boek bespreekt de volgende vaardigheden als instrumenten voor het oplossen van casus. Hoofdstuk 2 richt zich op het opzoeken van de relevante wetsartikelen in wettenbundels en juridische internetsites. De analyse van rechtsregels komt aan de orde in hoofdstuk 3. Inzicht in de structuur van een rechtsregel vergemakkelijkt het opzetten van een betoog en bevordert een juiste inschatting van de argumentatie van de wederpartij. Hoofdstuk 4 richt zich op de opzet van een argumentatie en het inspelen op de argumentatie van de wederpartij. In hoofdstuk 5 tot en met 7 komt de analyse van rechterlijke uitspraken aan bod. Het gaat daarbij om vonnissen, arresten van het Gerechtshof en van de Hoge Raad. Daaraan vooraf gaat een inleiding op het juridische proces met aandacht voor de procespartijen, de rechterlijke instanties en enige belangrijke wettelijke bepalingen. De bespreking richt zich op de civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke uitspraken. Bij de bespreking van het bestuursrecht wordt ook aandacht gegeven aan het belangrijke begrip ‘belanghebbende.’

De wijzen waarop een rechtsregel kan worden uitgelegd (geïnterpreteerd) komt aan de orde in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9 tenslotte richt zich op het argumenteren en het schrijven van een betoog.

Waar vind je de relevante wetsartikelen? - Chapter 2

Voor het oplossen van casusposities gaan juristen te

.....read more
Access: 
Public

Spotlight

Spotlight stories and suggestions related to Arresten en jurisprudentie
Arresten (een inleiding)

Een arrest is een uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad in een civiele dagvaardingsprocedure of van een strafzaak. Andere rechters kunnen eerdere uitspraken van collega's in deze procedures of zaken gebruiken als rechtsbron, jij kunt arresten dus ook gebruiken in je onderbouwingen. Ieder (Ne...

Spotlight summaries related to Arresten en jurisprudentie
Turkse werkneemster - Arrest
 • Leerstuk
 • Onderwerp
 • Casus
 • Rechtsvraag
 • Rechtsgang
 • Conclusie
 • Turkse werkneemster (HR 30-03-1984, AB 1984, 366) Leerstuk Art. 6 Grondwet, art. 7:677 jo 678 BW Onderwerp Werking grondrechten Casus Inan, een Turkse werkneemste...

Spruijt/Tigchelaar - Arrest

Spruijt/Tigchelaar (HR 24-10-1997, NJ 1998, 69) Feiten Spruijt heeft een auto gehuurd van Tigchelaar Autoverhuur BV. Deze kon zij echter niet op de afgesproken tijd retourneren, omdat de auto tijdens het verhuur is gestolen. Spruijt had in goede trouw de sleutels aan een bekende van haar gegeven, e...

Check or search within category: Arresten en jurisprudentie
Displaying 1 - 4 of 3474
Arresten (een inleiding)

Een arrest is een uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad in een civiele dagvaardingsprocedure of van een strafzaak. Andere rechters kunnen eerdere uitspraken van collega's in deze procedures of zaken gebruiken als rechtsbron, jij kunt arresten dus ook gebruiken in je onderbouwingen. Ieder (Ne...

Pages

Find content in all categories

Crossroads

Selected Worldsupporter pages in relation with the topic