Zeeuwse Motorrijder - Arrest

Zeeuwse motorrijder (HR 25-06-1995, NJ 1996, 714)

Casus

Een motorrijder reed binnen de bebouwde kom van Middelburg ver over de 100 km per uur, vloog uit de bocht en veroorzaakte daardoor een ernstig verkeersongeval als gevolg waarvan het dochtertje van klagers is overleden. Het Openbaar Ministerie van het arrondissement Middelburg heeft de motorrijder niet vervolgd ter zake van doodslag (art. 287 Sr), maar ter zake van het (lichtere) misdrijf van art. 36 WVW, subsidiair verkeersovertredingen.

Klagers gingen in beroep bij het hof op grond van art. 12 lid 1 Sv; te weten dat een strafbaar feit niet wordt vervolgd of de vervolging niet wordt voortgezet (beroep is dan mogelijk bij het hof).

Het hof achtte het beklag niet-ontvankelijk, omdat art. 12 hier niet geschonden is. Art. 12 is bedoeld voor de situatie als er niet vervolgd wordt of niet verder vervolgd wordt. Het Openbaar Ministerie gaat immers wel verder vervolgen.

Gewoon beroep in cassatie staat tegen deze beschikking niet open (art. 445). Er wordt cassatie in het belang der wet ingesteld. Het cassatiemiddel richt zich op verkeerde toepassing van de artikelen 12 en 12i Sv.

Hoge Raad

Art. 12 Sv strekt ertoe om aan degene die in zijn belangen rechtstreeks is getroffen, de mogelijkheid te bieden om een bepaalde vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie aan rechterlijke controle te onderwerpen. Daarbij is het niet voldoende dat het hof zich ertoe beperkt te onderzoeken of het Openbaar Ministerie voornemens is een vervolging in te stellen of te doen voortduren terzake van de uit het opsporingsonderzoek blijkende feiten, ongeacht ter zake van welke strafbaarstelling dat het geval is.

Veeleer moet worden aangenomen dat het mede tot de taak van het hof behoort te beoordelen ter zake van welke wettelijke strafbaarstelling de vervolging had moeten worden ingesteld. Dit blijkt uit de parlementaire geschiedenis van het wetsvoorstel dat heeft geleid tot art. 12 Sv.

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Law Supporter
Check more of topic:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.