Porsche - Arrest

Porsche (HR 15-10-1996, NJ 1997, 199)

Casus

De verdachte had in verschillende cafés meerdere glazen bier gedronken en was daarna met een kameraad in een sportauto, een Porsche, gestapt. Zijn rijgedrag was onverantwoord. Hij reed met zeer hoge snelheid - 120 a 130 km/u, terwijl 80 km/u was toegestaan - negeerde tot twee maal toe rood licht en haalde een aantal keren zeer gevaarlijk in. Op een gegeven moment ging het mis. Bij een inhaalmanoeuvre botste de Porsche frontaal op een tegenligger. Vijf personen kwamen daardoor om het leven.

Rechtsvraag

Kan de bestuurder van de auto doodslag ten laste worden gelegd?

Hoge Raad

Het hof ’s-Hertogenbosch oordeelde dat sprake was van voorwaardelijke opzet en veroordeelde dan ook wegens doodslag. De Hoge Raad casseerde. Hij wees erop dat in het algemeen niet mag worden aangenomen dat een automobilist de mogelijkheid van een frontale botsing met een tegenligger - waarbij de kans groot is dat hij zelf ook het leven verliest - op de koop toeneemt. Inderdaad mag er ook in geval van roekeloos rijden niet vanuit worden gegaan dat de bestuurder onverschillig staat tegen de mogelijkheid van zijn eigen dood. Meestal is er alleen sprake van vergaande lichtzinnigheid en grove zelfoverschatting. Uit de bewijsmiddelen bleek dat aan de fatale inhaalmanoeuvre een aantal mislukte pogingen was voorafgegaan. Dat wijst er op dat de verdachte de inhaalmanoeuvre pas doorzette toen hij meende dat het kon en dat hij er dus op rekende dat het wel goed zou aflopen. Dan is sprake van bewuste schuld, niet van opzet.

Rechtsoverweging

Het ging hier om een ongeval met vijf doden. Het bleek dat er ontoereikend bewijs was voor voorwaardelijk opzet op de dood van de slachtoffers. Het rijgedrag wees verder niet op het op de koop toenemen van het eigen overlijden. Verder nam men aan dat de gefaseerde werking van de wet van 23 december 1992 (Wet Terwee) niet in strijd is met art. 26 IVBPR, mede gelet op de bestaande mogelijkheid om in een civiele procedure een volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Vragen

Vraag 1a

Ter zake van welk delict had het hof de verdachte veroordeeld?

Vraag 1b

Welke straf heeft het hof de verdachte opgelegd?

Vraag 2

Ter terechtzitting heeft de raadsman van de verdachte betoogd dat er geen sprake was van opzettelijk handelen. Het hof heeft dit verweer in het arrest gemotiveerd verworpen. Was het hof op grond van het bepaalde in art. 358 lid 3 Sv (jo. 359 lid 2, 1e zin, Sv) hiertoe verplicht?

Vraag 3

Waarom is het hof van oordeel dat de verdachte opzettelijk heeft gehandeld?

Vraag 4

Waarom casseert de Hoge Raad?

 Vraag 5 

Welke gevolgen zal het arrest waarschijnlijk voor de verdachte hebben?

Vraag 6a 

Stel, de bestuurder wordt in eerste aanleg alleen vervolgd ter zake van art. 6 WVW 1994 (dood door schuld). Ter zitting verklaart hij dat het hem allemaal niets kon schelen of er doden zouden zijn gevallen. Welke uitspraak zal de rechter dan geven?

Vraag 6b

Wat kan het OM doen om dit te voorkomen?

Antwoordindicatie

Vraag 1a 

Art. 287 Sr. Doodslag, meermalen gepleegd.

Vraag 1b

Een gevangenisstraf van 6 jaren.

Vraag 2

Omdat opzet een bestanddeel is van art. 287 Sr., is er sprake van een bewijsverweer. Dit komt bij de eerste materiële vraag aan de orde. 358 is hier niet op van toepassing. Hier ziet 359 lid 2 2e zin op!

Vraag 3

  • Uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt dat er met de Porsche kort voor de aanrijding met hoge snelheid is gereden, dat er twee maal door rood licht is gereden, dat er zich gevaarlijke inhaalmanoeuvres hebben voorgedaan en dat verdachte kort tevoren alcoholhoudende drank had gedronken.
  • Haar het oordeel van het hof heeft verdachte door op voormelde wijze aan het verkeer deel te nemen zich willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans, dat andere verkeersdeelnemers ten gevolge van zijn handelwijze van het leven zouden worden beroofd zodat zijn opzet - in de zin van voorwaardelijk opzet - op die levensberoving betrekking had.

R.o. 4.3

Vraag 4

Gelet op het even overwogene en in aanmerking genomen dat de gebezigde bewijsmiddelen inhouden dat de verdachte meermalen - kennelijk om een botsing te vermijden - een ingezette inhaalmanoeuvre heeft afgebroken vooraleer de in de bewezenverklaring bedoelde fatale inhaalmanoeuvre uit te voeren, hetgeen er op wijst dat althans in de voorstelling en naar de verwachting van de verdachte laatstbedoelde manoeuvre niet tot een botsing zou leiden, behoeft de bewezenverklaring, in het bijzonder voorzover daarbij is aangenomen dat verdachtes opzet was gericht op de dood van de slachtoffers, nadere motivering. (r.o. 5.5)

Vraag 5 

Terugverwezen naar een ander hof. De verdachte zal gezien de tenlastlegging subsidiair waarschijnlijk dood door schuld of doodslag alsnog opgelegd krijgen, maar dan nader gemotiveerd.

Vraag 6a

Dat er sprake is van opzet wordt aangegeven. Schuld betekent dat er juist geen sprake is van opzet. In dit geval zal schuld niet bewezen kunnen worden, er moet dan vrijspraak volgen.

Vraag 6b

​​​​​​Subsidiair doodslag ten laste te leggen! (aangezien hier opzet voor nodig is)

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Law Supporter
Check more of topic:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.