Overval Deurne - Arrest

Hof ’s-Hertogenbosch 12 augustus 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3199 (overval Deurne)

 

Onderwerp: strafvervolging en een beroep op noodweer.

 

Rechtsvraag: is in casu een strafvervolging te verwachten wanneer door beklaagde een beroep op noodweer wordt gedaan?

 

Casus: op 28 maart 2015 overvielen twee mannen juwelierszaak Goldies te Deurne. Uit camerabeelden afkomstig uit de zaak, de verklaringen van beklaagde en haar echtgenoot, forensisch onderzoek en overige bewijsmiddelen kan de toedracht grotendeels worden afgeleid.

 

Nadat de overvallers de zaak binnentraden, ontstond een schermutseling tussen de echtgenoot en de twee mannen. De beklaagde bevond zich in een achter de winkel gelegen ruimte en kon dit waarnemen via de bewakingscamera. Zij heeft een vuurwapen gepakt en plaatsgenomen achter de deur naar de winkelruimte. Eén van de overvallers vocht met de echtgenoot. Zij hoorde één van de overvallers naar de ander roepen dat de echtgenoot doodgeschoten moest worden. De tweede man probeerde de ruimte achter de winkel binnen te komen, waar beklaagde zich bevond. Beklaagde heeft verschillende malen geschoten, zowel door de deur als door de deuropening. Beide overvallers werden dodelijk geraakt.

 

De broer respectievelijk zoon van klaagsters is bij het plegen van een overval op juwelierszaak Goldies te Deurne overleden. De klaagsters zijn ontvankelijk op grond van    art. 12 Sv. De OvJ heeft de klaagsters bericht dat beklaagde niet zal worden vervolgd, omdat een beroep op noodweer zal slagen en vervolging ter zake van vuurwapenbezit niet opportuun is. Klaagsters hebben een klaagschrift ingediend bij het Hof, met het verzoek de vervolging ter zake van moord dan wel doodslag te bevelen.

 

Rechtsgang

Advocaat-generaal: heeft geadviseerd het beklag af te wijzen.

Gerechtshof: wijst het beklag af. Er zijn aanwijzingen aanwezig voor doodslag door beklaagde. De kernvraag is in hoeverre redelijkerwijs valt te verwachten dat als strafvervolging wordt ingesteld, deze ook een veroordeling als resultaat zal hebben. Van belang is de vraag of de strafbaarheid van de beklaagde mogelijk uitgesloten wordt omdat haar een beroep op noodweer toekomt. Voor het honoreren van een beroep op noodweer moet aannemelijk worden dat het begane feit geboden was door de noodzakelijke verdediging van eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding. Bij de beslissing hieromtrent komt mede betekenis toe aan de waardering van de feitelijke omstandigheden van het geval. Conform de proportionaliteitseis kan een gedraging niet straffeloos blijven als deze niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding. Tevens valt onder de noodzakelijkheid van de verdediging de subsidiariteitseis. Deze eis ziet zowel op de keus voor het verdedigingsmiddel als op de manier waarop daarvan gebruik is gemaakt. Verboden vuurwapenbezit hoeft niet in de weg te staan aan een succesvol beroep op noodweer.

 

In deze zaak is sprake van omstandigheden die met zich brengen dat strafvervolging niet aangewezen is. Aannemelijk is dat sprake was van een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, waartegen verdediging was geboden. Ondanks de ernstige gevolgen kan de reactie van de beklaagde een beroep op noodweer doen slagen. Dat beklaagde daarbij gebruik heeft gemaakt van een vuurwapen waartoe zij niet gerechtigd was, verandert dit oordeel niet. Aldus valt een strafvervolging waarin een beroep op noodweer niet wordt gehonoreerd niet te verwachten. Bovendien is vervolging ter zake van vuurwapenbezit niet opportuun, daar de echtgenoot van de beklaagde reeds is vervolgd voor verboden wapenbezit. 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Law Supporter
Check more of topic:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.