Bijzondere overeenkomsten: De koopovereenkomst

Gebaseerd op de 2010 editie van Wessels, Verheij, Ardenne-Dick


De koopovereenkomst

Op de koopovereenkomst zijn –naast de algemene bepalingen uit boek 3, 5 en 6- de artikelen 7:1 t/m 50 (titel 7.1) van toepassing.

De koopovereenkomst is erop gericht om tegen betaling van een geldsom de eigendom van een bepaalde –roerende of onroerende- zaak over te dragen (zie art. 7:1). Naast zaken in de zin van art. 3:2, ziet afdeling 7.1 ook op vermogensrechten in de zin van art. 3:6 (zie art. 7:47). Bovendien is afdeling 7.1 overeenkomstig van toepassing verklaart op de ruilovereenkomst (art. 7:50). Titel 7.1 is geheel van aanvullend recht m.u.v. de consumentenkoop.

Totstandkoming

Een koopovereenkomst komt tot stand d.m.v. aanbod en aanvaarding (art. 6:217). Het gaat erom dat partijen het eens zijn over de essentiële punten, zoals de prijs en de hoeveelheid. Indien de prijs geen essentieel punt is kan er een geldige koopovereenkomst tot stand komen zonder dat er een prijs is bepaald. Een redelijke prijs is dan verschuldigd (art. 7:4). Echter, indien partijen al hebben onderhandeld over de prijs en er niet uit zijn gekomen dan wordt de prijs gezien als essentieel punt en is er dus geen geldige koopovereenkomst tot stand gekomen.

Aanvaarding van een aanbod gaat pas lopen indien zij de geadresseerde heeft bereikt (ontvangsttheorie, art. 3:37 lid 3). Een uitzondering hierop is art. 6:224.

Is een zaak ongevraagd toegezonden met als doel de ontvanger tot een koop te bewegen, dan is deze bevoegd de zaak onder zich te houden.

Bij de koop op proef (art. 7:45) wordt de koop gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de zaak voldoet. Voldoet de zaak niet, dan mag de koper deze terugsturen en is er geen koopovereenkomst tot stand gekomen.

In een aantal gevallen kan de kopen een koopovereenkomst ontbinden door zich te beroepen op de wettelijke bedenktijd. Voorbeelden zijn te vinden in art. 7:2 (de koop van woningen), art. 25 Colportagewet (consumentenkoop aan de deur) en art. 7:46d (op afstand gesloten overeenkomsten tot het leveren van zaken en diensten).

Vernietiging

Een koopovereenkomst kan nietig/vernietigbaar zijn. Zij wordt dan met terugwerkende kracht aangetast (art. 3:53). Ook kan één bepaling uit het contract worden vernietigd, terwijl de rest van het contract in stand blijft (art. 3:41). Voorbeelden van een nietige koopovereenkomst zijn art. 3:39 jo. 7:2 lid 1 (niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste) en art. 3:40 lid 2&3 (strijd met de Winkelsluitingstijdenwet). Voorbeelden van een vernietigbare koopovereenkomst zijn art. 1:234 (gesloten door handelingsonbekwame), art. 7:6 lid 1 (strijd met een dwingende wetsbepaling) art. 6:227b lid 4 (onvoldoende informatie bij elektronische koop via internet) en wanneer er sprake is van een wilsgebrek (dwaling, bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden). Dwaling (art. 6:228) komt bij de koopovereenkomst het vaakste voor.

 

Hoofdverplichtingen verkoper

Verplichting tot eigendomsoverdracht (art. 7:9)

Hiervoor gelden de gewone regels uit art. 3:84 (geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en levering). Niet alleen de zaak zelf, maar ook de toebehoren (garantiecertificaten, aankoopbewijzen en gebruiksaanwijzingen) moeten worden overgedragen. Bestanddelen gaan van rechtswege mee over, want zij zijn geen zelfstandige zaken.

De verkochte zaak moet bovendien zonder rechtsgebreken (denk aan hypotheek, erfpacht, enz.) worden overgedragen, tenzij de koper deze uitdrukkelijk heeft aanvaard (art. 7:15 lid 1). Voor de eigendomsoverdracht is het moment van inschrijving in de openbare registers beslissend. Indien tussen de contractssluiting en de inschrijving van de notariële akte, een recht van een derde wordt ingeschreven, zonder dat de koper dit weet, dan kan deze derde zijn rechten tegen de aspirant- koper inroepen. Die derde was immers eerder met inschrijven. De verkoper schiet dan tekort in de nakoming van zijn verbintenis en is financieel aansprakelijk (art. 7:15 lid 2). Hij heeft de zaak immers niet vrij van lasten/beperkingen kunnen leveren.

 

Verplichting tot afleveren (art. 7:9)

‘Afleveren’ houdt in; het stellen van de zaak in het bezit van de koper (lid 2). Of in geval van koop met eigendomsvoorbehoud: het stellen van de zaak in de macht van de koper (lid 3).

Bezit is geregeld in art. 3:107. De manier waarop bezit wordt verkregen in art. 3:112.

Art. 7:12 bepaalt wie de kosten draagt voor de aflevering.

De aflevering van de zaak heeft 2 gevolgen:

 • 1. dat de koper vanaf dat moment het recht krijgt op de natuurlijke en burgerlijke vruchten (art. 7:14).

 • 2. ook gaat vanaf het moment van aflevering het ‘risico’ van de zaak over op de koper (art. 7:10 lid 1). Dit houdt in dat de koper dan geen recht meer heeft om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden indien de gekochte zaak ná het moment van aflevering beschadigd raakt. Hij dient de gehele koopprijs te betalen. Deze regel geldt ook als de zaak wel juridisch is afgeleverd, maar zich feitelijk nog bij de verkoper of een derde bevindt. Een uitzondering hierop is indien de zaak in waarde vermindert door laakbaar gedrag van de verkoper.

In geval van schuldeisersverzuim (de koper werkt niet mee), gaat het risico al voor de aflevering over op de koper (art. 7:10 lid 2).

Indien de koper goede gronden heeft om de overeenkomst te ontbinden, verliest hij deze bevoegdheid niet indien de zaak na aflevering tenietgaat/verslechtert (art. 7:10 lid 3). Vanaf het moment dat hij wil gaan ontbinden, dient hij zich echter wel als een ‘zorgvuldig schuldenaar’ voor de zaak te zorgen (art. 7:10 lid 4).

 

Verplichting om een conform product te leveren (art. 7:17)

Dit wordt ook wel het ‘conformiteitsvereiste’ genoemd. De zaak moet beantwoorden aan de overeenkomst (lid 1). Dit is in ieder geval niet het geval indien de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten (lid 2) of als er een geheel andere zaak dan afgesproken wordt geleverd (lid 3). Moeilijker is het wanneer wordt getwist over de kwaliteit van de zaak.

Bij het beantwoorden van de vraag wat de koper mocht verwachten, staan de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper centraal.

Indien de koper de zaak met een specifiek doel wil gebruiken, dan dient hij hiervan melding te maken.

Art. 7:17 is alleen dwingend ten aanzien van de consumentenkoop. Professionele partijen sluiten 7:17 vaak uit.

 

After salesservice en product recall (art. 6:248 lid 2)

Deze 2 verplichtingen staan niet letterlijk in de wet, maar vloeien voort uit de aanvullende werking van R&B ex art. 6:248 BW. After salesservice houdt in dat de verkoper van duurzame artikelen, de zaak nog enige tijd na aankoop moet kunnen repareren en dus nog enige tijd reserveonderdelen in voorraad moet houden. Product recall houdt in dat de verkoper de verplichting heeft om een zaak terug te halen, indien deze gevaarlijk blijkt te zijn.

 

Niet-nakoming verkoper

Indien de verkoper tekortschiet in nakoming van de overeenkomst, dan kan de koper in de eerste plaats zijn eigen prestatie (koopsom betalen) tijdelijk opschorten om tot nakoming aan te sporen (art. 6:52, 262). Werkt dit niet dan kan de koper drie dingen eisen. In principe mag de koper kiezen welke actie hij inroept, maar soms wordt dit beperkt door R&B.

 

Nakoming (art. 3:296 jo. 7:20,21)

In de eerste plaats bepaalt art. 7:20 dat als de verkoper zich niet houdt aan art. 7:15 (zaak zonder rechtsgebreken afleveren), de koper kan vorderen dat de last of beperking wordt opgeheven, mits de verkoper hier redelijkerwijs aan kan voldoen.

In de tweede plaats bepaalt art. 7:21 dat als een zaak niet feitelijk beantwoordt aan de overeenkomst, de koper het volgende kan vorderen:

 • Aflevering van het ontbrekende (sub a),

 • Herstel (sub b)

Dit kan alleen worden gevorderd indien de verkoper hier redelijkerwijs aan kan voldoen. Hierbij wordt gekeken naar de waarde van de zaak in relatie tot de kosten van herstel.

 • Vervanging (sub c)

Dit houdt in dat de koper in principe een nieuw product kan eisen, tenzij het slechts een onbeduidend gebrek betreft.

Voor alle drie geldt dat dit moet gebeuren zonder overlast en binnen een redelijke termijn (art. 7:21 lid 3).

 

Ontbinding (art. 6:265 jo. 7:22)

Dit heeft een wederzijdse ongedaanmakingsverbintenis tot gevolg. Ook partiële ontbinding (prijsvermindering) is mogelijk. Dit komt van pas als de zaak gebrekkig is, maar de koper haar toch wil houden.

 

Schadevergoeding (art. 6:74, 95 jo. 7:24, 35, 36, 37)

Dit is alleen mogelijk indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming (zie art. 6:74, 75 en 81). Indien de verkoper bepaalde eigenschappen van het product in een garantie heeft gezet, komt een tekortkoming sowieso voor zijn rekening, ongeacht of hij verwijtbaar heeft gehandeld. Voor consumentenkoop geldt de speciale regel van art. 7:24.

Wat en hoeveel wordt vergoed staat in art. 6:95. Bij koop zijn er 2 bijzondere vormen van schadevergoeding mogelijk, 7:36 en 7:37 BW.

 • Dagprijs

Aanvullende schadevergoeding bij ontbinding van de koop van zaken is gelijk aan het verschil tussen de koopprijs en de dagprijs (art. 7:36).

 • Dekkingskoop

Schadevergoeding kan ook concreet worden vastgesteld op het niveau van een redelijke ‘dekkingskoop’. Dit is de koop waartoe moest worden overgegaan omdat de oorspronkelijke koop niet doorging.

 

Klachtplicht

O.g.v. art. 7:23 lid 1 moet de koper de verkoper binnen bekwame tijd op de hoogte stellen nadat hij heeft ontdekt/had behoren te ontdekken (onderzoeksplicht!) dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt. “ behoren” impliceert een onderzoeksplicht van de koper. De koper moet de zaak ‘spoedig’ na aflevering op gebreken controleren. De koper die niet voldoet aan deze klachtplicht, verliest al zijn rechten en kan dus geen nakoming/ontbinding/schadevergoeding eisen.

Uit art. 7:23 lid 2 volgt dat de koper die aan zijn klachtplicht heeft voldaan, nog twee jaar de tijd heeft om een rechtsvordering in te stellen. Daarna is het verjaard.

 

Verplichtingen koper

De koper moet de koopprijs betalen (art. 7:26 lid 1). Indien de koopprijs niet is vastgelegd is een ‘redelijke’ prijs verschuldigd (art. 7:4). Uitgangspunt is dat contant wordt betaald op het moment van aflevering (art. 7:26 lid 2), maar hiervan kan worden afgeweken.

De koper is niet verplicht om de zaak in ontvangst te nemen, maar doet hij dit niet dan raakt hij in schuldeisersverzuim (art. 6:58). Wanneer hij de zaak wel in ontvangst neemt, maar deze voldoet niet aan de overeenkomst, dan mag de koper de zaak terugsturen. Tot die tijd dient hij als een goed schuldenaar voor het behoud van de zaak te zorgen (art. 7:29). Gaat het om een bederfelijke zaak, dan moet de koper deze op geschikte wijze verkopen (art. 7:30).

 

Niet-nakoming koper

De verkoper kan in dit geval de volgende rechtsvorderingen instellen: opschorting eigen verplichting, nakoming, ontbinding en schadevergoeding.

Krachtens art. 7:33 is de weigering van de koper om een zaak -waarvan de aflevering op een bepaalde dag essentieel is- in ontvangst te nemen, een grond voor ontbinding. De verkoper kan de koop schriftelijk ontbinden, indien van tevoren al duidelijk is dat niet zal worden nagekomen (art. 7:34).

Een vorm van ontbinding is het recht van reclame (art. 7:39). Dit recht geeft de verkoper een sterker recht dan bij normale ontbinding aangezien hij door het recht in te roepen zijn eigendomsrecht weer terugkrijgt. Het kan alleen worden ingeroepen onder de volgende voorwaarden:

 • De prijs is niet (volledig) betaald en er is aan art. 6:265 voldaan

 • Het gaat om een roerende zaak/niet-registergoed die aan de koper is afgeleverd;

 • De afgeleverde zaak moet zich nog in dezelfde staat bevinden (art. 7:41)

 • Het reclamerecht moet zijn ingeroepen binnen 6 weken na de vordering tot betaling en binnen 60 dagen nadat de zaak is opgeslagen (art. 7:44)

Het kan ook worden ingeroepen tegen degene aan wie de zaak door de eerste koper in eigendom is overgedragen of aan wie een beperkt zakelijk recht is verleend (zie art. 7:39: een ‘rechtsverkrijger’). Art. 7:42 beschermt deze rechtsverkrijger echter, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Er werd geleverd door bezits- of machtsverschaffing

 • De zaak is niet in handen van de eerste koper gebleven

 • De overdracht aan de rechtsverkrijger geschiedde tegen betaling

 • De rechtsverkrijger was te goeder trouw.

Voor het eisen van schadevergoeding door de verkoper zijn de artikelen 7:36, 37 en 74 e.v. van toepassing.

 

De consumentenkoop

In beginsel is titel 7.1 van aanvullend recht. Een uitzondering wordt gemaakt voor de zogenaamde consumentenkoop (zie art. 7:6). Hier zijn extra beschermingsregels aan gewijd, omdat de consumentkoper vaak zwakker en slechter ingelicht is. Van sommige artikelen mag wel worden afgeweken, maar dan alleen in een individuele afspraak en niet in algemene voorwaarden (art. 7:6 lid 2). I.s.m. art. 7:6 BW handelen betekent dat het contractueel beding vernietigbaar is o.g.v. art. 3:40 lid 2 BW.

Bij een consumentenkoop (art. 7:5) moet het gaan om (a) de koop van een roerende zaak, (b) waarvan de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en (c) waarvan de verkoper wel moet handelen in de uitoefening van een (vrij) beroep of bedrijf

Komen partijen overeen dat de verkoper de zaak thuis bezorgt, dan kunnen hiervoor slechts kosten in rekening worden gebracht indien deze bij het sluiten van de overeenkomst zijn opgegeven (art. 7:13).

Indien de zaak bij de consument wordt bezorgd door de verkoper of een door de verkoper aangewezen vervoerder, dan komt een achteruitgang van de zaak pas voor rekening van de koper op het moment van de feitelijke bezorging, ook al was de zaak in juridisch opzicht eigenlijk al geleverd.

Bij de conformiteitseis (art. 7:17) geldt bij een consumentenkoop een drietal bijzondere regels:

 1. Art. 7:18 lid 1: Naast de mededelingen die door de verkoper zijn gedaan, moet ook gelet worden op serieuze mededelingen die openbaar zijn gemaakt door/t.b.v. een vorige professionele verkoper (zoals bijv. reclame-uitingen)

 2. Art. 7:18 lid 2 (omkering van de bewijslast): De zaak wordt vermoed non-conform te zijn geweest, indien de zaak binnen 6 maanden na aflevering gebrekkig raakt.

 3. Art. 7:18 lid 3: Een gebrekkige montage/montagevoorschriften waardoor de zaak beschadigd raakt, worden gelijk gesteld met non-conformiteit.

Bij de consumentenkoop gelden speciale voorwaarden t.a.v. nakoming, ontbinding en schadevergoeding.

 • Art. 7:21: nakoming: De consumentenkoper heeft eerder recht op nakoming. Een vordering tot herstel/vervanging wordt altijd toegewezen, tenzij blijkt dat dit onmogelijk is of niet van de verkoper kan worden gevergd (lid 4&5). Indien niet binnen een redelijke termijn na een schriftelijke aanmaning is hersteld, kan de consumentkoper de zaak door een derde laten repareren (lid 6). De kosten komen dan voor rekening van de verkoper.

 • Art. 7:22: ontbinding: De consumentenkoper heet een beperkter recht op ontbinding. Dit kan namelijk pas nadat herstel/vervanging onmogelijk is gebleken. Zijn deze opties niet mogelijk, dan is geen ingebrekestelling meer vereist.

 • Art. 7:24: schadevergoeding: De normale eisen uit art. 6:74 e.v. gelden (lid 1). De producent van een zaak met een veiligheidsgebrek is aansprakelijk voor schade door dood/lichamelijk letsel (ook immateriële schade ex. art. 6:106) én voor schade die een dergelijk gevaarlijk product toebrengt aan een andere zaak die in de privé-sfeer wordt gebruikt, mits deze laatste schade hoger is dan €500 (lid 2). De verkoper is dus niet aansprakelijk, maar de producent. Behalve bij transactieschade (aan het gebrekkige product zelf) of gevolgschade onder de grens van €500 (de zgn. ‘franchise’). Soms zijn beiden aansprakelijk en kan de consument kiezen wie hij aanspreekt. Namelijk indien de verkoper het veiligheidsgebrek kende/behoorde te kennen, of indien de verkoper de afwezigheid van het gebrek had toegezegd (7:24 lid 2 BW).

Sommige consumenten zijn bereid om tegen betaling een garantie voor een aantal jaren bij te kopen. Vaak is het zonde omdat het de rechten van de consument t.o.v. de wettelijke regeling niet altijd uitbreidt. Wel is het handig voor de bewijslast. Immers, het product wordt zonder meer gerepareerd / vervangen. Je hoeft als consument niet te bewijzen dat het gebrek het gevolg was van een tekortkoming van de verkoper. In art. 7:6a staan een aantal formele eisen waaraan een garantie moet voldoen. Zij mag de rechten van de koper in ieder geval niet beperken.

Bij een consumentenkoop geldt geen onderzoeksplicht. De koper moet slechts binnen een bekwame tijd na de daadwerkelijke ontdekking van het gebrek protesteren. Binnen 2 maanden is sowieso op tijd, maar iets langer kan ook nog tijdig zijn (art. 7:23 lid 1).

Art. 7:25 bepaalt dwingendrechtelijk dat een professionele verkoper zijn professionele voorschakel i.g.v. consumentenkoop aansprakelijk kan houden en dat een exoneratieclausule geen effect heeft.

De grootste verplichting van de koper is de betaling van de koopprijs. Hij kan hierbij hooguit worden verplicht om de helft van de koopprijs vooraf te betalen (art. 7:26 lid 2), tenzij individueel (dus niet via algemene voorwaarden) anders is overeengekomen. Een prijsverhogingsbeding (dat de verkoper de mogelijkheid biedt om de prijs van een –sterk in waarde fluctuerend- product tussentijds te verhogen) is slechts beperkt toelaatbaar (zie art. 7:35).

 

De consumentenkoop op afstand

Deze is geregeld in art. 7:46a t/m 46j. Wat het begrip ‘consumentenkoop’ op afstand inhoudt is neergelegd in art. 7:46a sub a&b. Een voorbeeld is de koop via internet. Het moet dan wel gaan om een website waarop bestellingen kunnen worden gedaan. Een enkele bestelling via e-mail is niet genoeg.

Voor aanbod en aanvaarding geldt art. 7:227c; de koper kan na het drukken op ‘OK’ de koop nog ontbinden totdat de verkoper de totstandkoming van de overeenkomst bevestigt. Omdat de consumentkoper de zaak niet in werkelijkheid kan zien/testen rust op de verkoper een informatieplicht (art. 7:46c).

De consumentkoper heeft een bedenktijd van 7 werkdagen na ontvangst van de zaak, omdat een koop op afstand kan tegenvallen. Binnen deze termijn mag hij de overeenkomst –zonder opgaaf van redenen- beëindigen (art. 7:46d). Hij moet dan wel de terugzendkosten betalen (lid 2). Een aantal uitzonderingen zijn te vinden in lid 4.

De verkoper moet de zaak binnen 30 dagen na de bestelling leveren (art. 7:46f). Bedragen die frauduleus in rekening worden gebracht of d.m.v. misbruik van een betaalkaart, hoeft de koper niet te betalen, tenzij het misbruik aan hem zelf te wijten is (art. 7:46g).

 

De koop van een onroerende zaak

De gewone regels van de kooptitel zijn van toepassing (met uitzondering van de speciale regels voor consumentenkoop!). In art. 7:2 is het schriftelijkheidsvereiste bij de koop van onroerend goed door een consument neergelegd. (Dit geldt niet voor twee professionele contractspartijen). Zolang er tussen partijen geen akte is opgemaakt, is de koopovereenkomst niet geldig totstandgekomen (want nietig krachtens art. 3:39). De akte moet ter hand worden gesteld, maar een notariële akte is niet vereist.

Gedurende 3 dagen na overhandiging van de akte heeft de koper het recht om de koopovereenkomst te ontbinden, ongeacht de reden (art. 7:2 lid 2).

In veel koopovereenkomsten met een particulier is de ontbindende financieringsvoorwaarde opgenomen. Deze houdt in dat wanneer de koper de financiering niet rond krijgt, de koopovereenkomst komt te vervallen o.b.v. art. 6:22. Koper heeft wel een inspanningsverplichting bij het verkrijgen van die financiering, 1 mislukte financieringsaanvraag is doorgaans onvoldoende.

Voor de eigendomsoverdracht van een registergoed is beslissend dat een notariële akte wordt opgemaakt, die wordt ingeschreven in de openbare registers. Pas op het moment van inschrijving is juridisch geleverd en gaat de eigendom over (art. 3:89). Als in de tussenperiode –zonder dat de koper het weet- het huis nogmaals wordt verkocht en de notariële akte eerder wordt ingeschreven, dan is de tweede koop geldig. Dit kan worden voorkomen door o.g.v. art. 7:3 de koopovereenkomst alvast in te schrijven in de registers (‘Vormerkung’). Dit is niet de echte inschrijving van de notariële akte ex. art. 3:89, maar zorgt er wel voor dat de eerste koper –ook in de tussentijd- het sterkste recht heeft. Een vervreemding / bezwaring na de inschrijving kan niet tegen hem worden ingeroepen.

De betaling bij de koop van onroerende zaken hoeft pas ná de inschrijving van de notariële akte te geschieden (art. 7:26 lid 3). De consumentkoper van een woning mag slechts beperkt tot vooruitbetaling van de koopsom worden verplicht (zie art. 7:26 lid 4 en art. 7:8 jo. 768).

 

Andere bijzondere soorten koop

Koop op afbetaling (art. 7A:1576)

Hier wordt van gesproken indien partijen overeenkomen dat de koopprijs wordt betaald in termijnen. De eigendom van de zaak gaat al over bij de levering en de koopprijs mag dus later worden betaald. Deze constructie komt vaak voor bij dure elektronicaproducten of computers.

 

Huurkoop (art. 7A:1576h)

Dit is een vorm van koop op afbetaling, maar de eigendom van de zaak gaat pas over wanneer de laatste deelbetaling heeft plaatsgevonden.

 

Koop van vermogensrechten (bijzondere regels in art. 7:47 en 48)

Voorbeelden: vorderingsrecht op de afbetaling van een geldsom, het recht op vruchtgebruik of effecten en aandelen.

 

Koop van gebruik in deeltijd (art. 7:48a)

Het vakantiehuisje dat in time-share wordt aangeschaft en waarvan enkel gedurende een bepaalde periode per jaar gebruik mag worden gemaakt.

 

BulletPoints: de koopovereenkomst

 • Koopovereenkomst houdt in dat je tegen betaling van een geldsom het eigendom van een bepaalde –roerende of onroerende- zaak krijgt.

 • Een koopovereenkomst door middel van aanbod en aanvaarding tot stand.

 • Bij de koop op proef wordt de koop gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de zaak voldoet.

 • Binnen de wettelijke bedenktijd kan een koper een koopovereenkomst ontbinden, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis (art. 7:2).

 • Bij nietig/vernietigbaar kan een koopovereenkomst met terugwerkende kracht worden aangetast. Voorbeelden zijn:

  • Niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste (art. 3:39 jo. 7:2 lid 1)

  • Strijd met de Winkelsluitingstijdenwet (art. 3:40 lid 2 en 3)

  • Gesloten door handelingsonbekwame (art. 1:234)

  • Strijd met een dwingende wetsbepaling (art. 7:6 lid 1)

  • Onvoldoende informatie bij elektronische koop via internet (art. 6:227b lid 4)

  • Wilsgebrek zoals dwaling (art. 6:228) , bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden

 • De verkoper heeft hoofdverplichtingen zoals geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en levering maar ook toebehoren zoals garantiecertificaten, aankoopbewijzen en gebruiksaanwijzingen. Ook mag het niet met rechtsgebreken worden verkocht, tenzij de koper dit aanvaardt.

 • Afleveren houdt in; het stellen van de zaak in het bezit van de koper. Of in geval van koop met eigendomsvoorbehoud: het stellen van de zaak in de macht van de koper.

 • Bij schuldeisersverzuim werkt de koper niet mee.

 • Conformiteitsvereiste is de verplichting om een conform product te leveren.

 • After salesservice en product recall; After salesservice houdt in dat de verkoper van duurzame artikelen, de zaak nog enige tijd na aankoop moet kunnen repareren en dus nog enige tijd reserveonderdelen in voorraad moet houden. Product recall houdt in dat de verkoper de verplichting heeft om een zaak terug te halen, indien deze gevaarlijk blijkt te zijn.

 • Bij niet-nakoming van de verkoper kan de koper vorderen dat de last of beperking wordt opgeheven, tenzij de verkoper hier redelijkerwijs aan kan voldoen. Dan zijn er drie mogelijkheden voor de koper, namelijk:

  • Aflevering van het ontbrekende

  • Herstel

  • Vervanging

 • Er is alleen sprake van schadevergoeding bij een toerekenbare tekortkoming.

 • Verplichtingen koper:

  • De koopprijs betalen

De koper is niet verplicht om de zaak in ontvangst te nemen, maar als hij/zij dat niet doet raakt hij/zij in de schuldeisersverzuim.

 • Recht van reclame geeft de verkoper een sterker recht dan bij normale ontbinding aangezien hij door het recht in te roepen zijn eigendomsrecht weer terugkrijgt.

 • Kenmerk van consumentenkoop:

  • de koop van een roerende zaak;

  • waarvan de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

  • waarvan de verkoper wel moet handelen in de uitoefening van een (vrij) beroep of bedrijf.

 • Bij de conformiteitseis bij consumentenkoop drie regels:

  • Art. 7:18 lid 1: Naast de mededelingen die door de verkoper zijn gedaan, moet ook gelet worden op serieuze mededelingen die openbaar zijn gemaakt door/t.b.v. een vorige professionele verkoper (zoals bijv. reclame-uitingen)

  • Art. 7:18 lid 2 (omkering van de bewijslast): De zaak wordt vermoed non-conform te zijn geweest, indien de zaak binnen 6 maanden na aflevering gebrekkig raakt.

  • Art. 7:18 lid 3: Een gebrekkige montage/montagevoorschriften waardoor de zaak beschadigd raakt, worden gelijk gesteld met non-conformiteit.

 • Bij de consumentenkoop gelden speciale voorwaarden t.a.v. nakoming, ontbinding en schadevergoeding, deze staan omschreven in artikel 7:21, 7:22 en 7:24.

 • Andere bijzondere soorten koop zijn koop op afbetaling (art. 7A:1576), huurkoop (art. 7A:1576h), koop van vermogensrechten (bijzondere regels in art. 7:47 en 48), koop van gebruik in deeltijd (art. 7:48a).

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Vintage Supporter
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
16
Promotions
oneworld magazine