UN General Assembly, Resolution 60/1 (2005) World summit outcome

Dit betreft de resolutie van de Algemene Vergadering 60/1 van 24 oktober 2005 inzake de resultaten van de wereldtop en de ministeriële verklaring van de bijeenkomst op hoog niveau van de Economische en Sociale Raad van de VN. Tijdens de World summit in 2005 werd door regeringen de ambitie uitgesproken om verschillende ontwikkelingsdoelen te behalen in de komende jaren. Zo zouden nationale ontwikkelingsstrategieën moeten worden ontwikkeld en verschillende onderwerpen kwamen aan bod (ontwikkeling, terrorisme, ‘responsibility to protect’, mensenrechten, hervorming van de VN, humanitaire hulp etc.).

De partijen bevestigen hierin dat steun moet worden verleend voor het mondialiseringsproces, dat voordeel oplevert voor alle betrokkenen. Productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk moeten worden gestimuleerd als basisvoorwaarde voor duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. De partijen houden rekening met de kenmerken van en verschillen in hun respectieve economische en sociale situatie.

De resolutie erkend dat elke staat de verantwoordelijkheid heeft om zijn bevolking te beschermen tegen genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen en misdaden tegen de menselijkheid, en dat de internationale gemeenschap de verantwoordelijkheid heeft om de veiligheid van mensen te helpen beschermen alsmede bij te dragen aan het bespreken en definiëren van wat onder menselijke veiligheid moet worden begrepen.

Deze VN-Resolutie erkend ook het concept van "beschermingsverantwoordelijkheid" (Responsibility to Protect) vanwege de toename van schendingen van het Internationaal humanitair recht (IHR) en de mensenrechten en de onmacht of de onwil van regeringen om hun eigen burgers te beschermen. Het concept van “responsibility to protect”, gaat uit van de verantwoordelijkheid van iedere staat om zijn eigen bevolking te beschermen tegen genocide, oorlogsmisdrijven, etnische zuivering en misdrijven tegen de menselijkheid. Het veronderstelt echter ook dat de internationale gemeenschap de verantwoordelijkheid draagt om hierbij hulp te bieden, ook met geweld als dat in uiterste geval nodig zou zijn. Dit is echter alleen mogelijk met machtiging van de Veiligheidsraad.

De resolutie pleit ook voor een politiek debat in de lidstaten en de EU-instellingen over het recht van interventie wanneer er ernstige schending van het IHR en/of de mensenrechten zijn.

De VN lidstaten wijzen verder ook op de verbeteringen die in de afgelopen jaren bij VN-‘peacekeeping’ zijn doorgevoerd. Ook wordt aangedrongen op verdere ontwikkeling van voorstellen in het kader van ondersteuning van ‘peacekeeping’ operaties wanneer die in moeilijkheden verkeren. Hierbij wordt het belang benadrukt van ‘voorspelbare partnerschappen’ tussen de VN en regionale organisaties. Bijvoorbeeld de Europese Unie die de VN ondersteuning kan geven met militaire middelen voor snelle ontplooiing.

M.b.t. ‘peacebuilding’ wordt het belang van een gecoördineerde, coherente en geïntegreerde benadering van ‘postconflict peacebuilding’ benadrukt. Verder is er afgesproken dat men zich zou inzetten voor de oprichting van een nieuw institutioneel mechanisme, namelijk de Peacebuilding Commission. Dit zou de Staten kunnen bijstaan bij hun overgang van conflict naar wederopbouw en vrede onder de noemer van ‘postconflict peacebuilding and recovery’. Dit adviesorgaan zou het bijeenbrengen van alle relevante actoren mogelijk moeten maken, om de hulpmiddelen bijeen te krijgen voor wederopbouw en herstel.

Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Follow the author: Law Supporter
Promotions
verzekering studeren in het buitenland

Ga jij binnenkort studeren in het buitenland?
Regel je zorg- en reisverzekering via JoHo!

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount]
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
WorldSupporter Resources
Report on the admission of Palestine to the United Nations and GA Resolution 67/19 on the Status of Palestine - Arrest

Report on the admission of Palestine to the United Nations and GA Resolution 67/19 on the Status of Palestine - Arrest

Report on the admission of Palestine to the United Nations and GA Resolution 67/19 on the Status of Palestine (General Assembly UN, 04-12-2012, EIR 127/128 (125/126, 108/108))

Essentie

Vereisten lidmaatschap Palestina UN

Samenvatting

De Committee on the Admission of New Members heeft in het najaar van 2011 het verzoek van Palestina om lid te worden van de VN behandeld. Experts hebben overwogen of Palestina voldoet aan de criteria voor “statehood, … peace-loving state, and … willing and able to carry out the obligations contained in the Charter.” (ro. 3). Palestina wordt een “Observer State” (ro. 20, zie ook de resolutie).

Beslissing

Het criteria van “statehood” is omschreven in de 1933 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. Hierin is vastgesteld dat “a state as a person of international law should possess a permanent population, a defined territory, a government and the capacity to enter into relations with other states” (ro. 9).

Palestina heeft permanente bevolking en een vastgesteld gebied. Zij voldoet dus aan deze vereisten. Het ontbreken van exact vastgestelde grenzen is geen obstakel aan het zijn van een staat (ro. 10). Het probleem ligt in het gebrek aan controle dat Palestina heeft over haar grondgebied. Echter, de bezetting van een grondgebied door een vreemde mogendheid wil niet zeggen dat de soevereiniteit over dit gebied ook bij deze vreemde mogendheid ligt (ro. 11).

Palestina voldoet aan het vereiste van een overheid. Dat Hamas 40% van de bevolking onder controle heeft, doet niet af aan het feit dat de Palestine Liberation Organisation de legitieme representant is van het Palestijnse volk (ro. 12).

Palestina voldoet ook aan het vereiste van het kunnen aangaan van relaties met andere staten (ro. 14).

Aan het vereiste van “peace-loving” wordt ook voldaan door Palestina. Dit blijkt onder andere uit Palestina’s toewijding aan een rechtvaardige, duurzame en omvattende oplossing van het conflict met Israël (ro. 15). De acties van Hamas kunnen de Palestijnse overheid niet worden aangerekend; alleen handelingen verricht door de erkende autoriteit kunnen een staat worden aangerekend (ro. 16).

Tot slot voldoet Palestina aan het vereiste dat haar regering de verplichtingen in de charter accepteert en zij in staat is en bereid om deze verplichtingen ten uitvoer te brengen. Dit blijkt duidelijk uit het ernstige karakter van het verzoek tot lidmaatschap van Palestina (ro. 17). Hiertegen is wel aangevoerd dat  de Charter meer vereist dan een verbale “commitment” tot het vredig settelen van conflicten en het onthouden van dreigen met of gebruik maken van geweld in internationaal relaties (ro. 17).

 

UN General Assembly Resolution 60/251 On the Human Rights Council - Arrest

UN General Assembly Resolution 60/251 On the Human Rights Council - Arrest

UN General Assembly Resolution 60/251 On the Human Rights Council (15 March 2006)

De General Assembly benadrukt opnieuw de principes uitgedragen in de Charter of the United Nations. Daarnaast wordt ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens benadrukt. Volgens de General Assembly zijn alle mensenrechten universeel en gelijkwaardig. Alle staten hebben dan ook de plicht om die mensenrechten te beschermen en te promoten. Hierbij mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen ras, geslacht, taal en religie.

Zij besluit vervolgens tot het instellen van de Human Rights Council, met zijn basis in Genève Deze Council is verantwoordelijk voor het promoten van universeel respect voor die mensenrechten. Zij moet zich bezighouden met situaties waarin mensenrechten geschonden worden; hierbij dienen principes van universaliteit en objectiviteit leidend te zijn.

De Council heeft de volgende taken:

 • Het promoten van onderwijs op het gebied van mensenrechten, net als het geven van advies op dat gebied.

 • Zij dient een forum voor dialoog te zijn omtrent deze onderwerpen.

 • Zij geeft advies aan de General Assembly omtrent het verder ontwikkelen van wetgeving op het gebied van mensenrechten.

 • Zij promoot de volledige implementatie van verplichtingen op het gebied van mensenrechten van staten.

 • Zij onderneemt een universele periodieke beoordeling.

 • Door middel van dialoog de schending van mensenrechten voorkomen

 • samenwerken met overheden op het gebied van mensenrechten

 • aanbevelingen doen op het gebied van promotie en bescherming van mensenrechten

 • de General Assembly een jaarlijks rapport doen toekomen.