Strafrecht 1 - RUG - Werkgroepopdrachten 2017/2018 - Week 3a


Vragen

Jurisprudentievragen

Arrest: Het spook van de Vrouwenpolder 

Vraag 1 

Wat is de inhoud van het beklag dat tot dit arrest heeft geleid?

Vraag 2 

Om welke reden verklaart het hof het beklag niet-ontvankelijk?

Vraag 3

Door wie wordt de zaak voor de HR gebracht, en wat stelt het cassatiemiddel?

Vraag 4

Wat is de beslissing van de HR?

Vraag 5 

Stelling: volgens de HR moet bij een art. 12 SV-procedure de rechter zich beperken tot een marginale toetsing van de vervolgingsbeslissing van het OM. Is deze stelling juist?

Arrest: Strafbeschikking en strafmotivering 

Vraag 1 

Voor welk strafbaar feit was de verdachte door het hof veroordeeld?

Vraag 2 

Waar klaagt het eerste cassatiemiddel over in deze zaak?

Vraag 3 

Noem twee overeenkomsten tussen rechtskarakter van een strafbeschikking en dat van een rechterlijke veroordeling.

Vraag 4

Noem een relevante overeenkomst en een cruciaal verschil tussen een transactie en een OM-afdoening

Oefenvragen 

Harrie wordt betrapt op het vangen van een mopsvleermuis. Dit is een beschermde diersoort. De OvJ zendt Harrie een strafbeschikking van 230 euro. De VLEN, een werkgroep die zich inzet voor deze vleermuis, raakt op de hoogte van de zaak. Zij vinden de straf te laag.

Vraag 1a 

Stel dat Harrie het niet eens is met de strafbeschikking. Hij wendt zich op 10 oktober 2017 tot u, zijn raadsman/raadsvrouw. Welk juridisch advies geeft u hem?

Vraag 1b

De werkgroep dient begin januari 2018 een beklagschrift in bij het bevoegde gerechtshof. Is de VLEN ontvankelijk? Bespreek alle ontvankelijkheidsvereisten.

Er wordt aangifte gedaan van woninginbraak bij een echtpaar. De politie houdt een verdachte aan, waarop de OvJ de de rechter-commissaris betrekt in de zaak, maar dit levert niets op. De zaak wordt gesponeerd.

Vraag 2a

Dient de OvJ de verdachte op de hoogte te stellen van zijn besluit om hem niet meer te vervolgen?

De OvJ informeert het echtpaar dat hij de verdachte niet alsnog wil vervolgen. Het echtpaar start een beklag-procedure.

Vraag 2b

Kan de officier van justitie de verdachte alsnog vervolgen?

Vraag 2c 

Stel dat het gerechtshof oordeelt dat het OM de verdachte dient te vervolgen Het OM dagvaardt de verdachte. Kan de laatstgenoemde hiertegen iets ondernemen?

Vraag 2d 

Stel dat het gerechtshof oordeelt dat het OM de zaak niet hoeft te vervolgen. Het OM betekent hierop een kennisgeving van niet vervolging aan de verdachte. Kan het echtpaar hiertegen iets ondernemen?

Vraag 3a

Op grond waarvan heeft het OM de vrijheid om ter zake van het ene (vermoedelijke) strafbare feit wel te vervolgen en ter zake van het andere niet en waarom is het OM die vrijheid gelaten?

Antwoordindicatie

Jurisprudentievragen 

Het Spook van de Vrouwenpolder

Vraag 1 

Een motorrijder vliegt uit de bocht en een passerend meisje is op slag dood. De OvJ vervolgt op grond van artikel 35 Wegenverkeerswet. De ouders willen hierover beklagen en willen een zwaarder misdrijf opleggen. Dit kan volgens artikel 12 SV.

Vraag 2 

Omdat de OvJ heeft toegezegd tot vervolging is er geen situatie als bedoeld in artikel 12 SV. Zij is van mening dat het desbetreffende artikel alleen aangehaald kan worden wanneer een strafbaar feit niet wordt vervolgd of niet wordt doorgezet,

Vraag 3

Tegen beklag staat geen cassatie open. Dat is het kenmerk van cassatie in het belang der wet.

Vraag 4 

De HR stelt dat er onvoldoende recht aan de strekking van artikel 12 SV wordt gedaan, indien het hof niet kan toetsen welk strafbaar feit ten laste gelegd zou moeten worden.

Vraag 5 

Nee deze stelling is onjuist; de HR oordeelt dat onder deze beslissing tevens de keuze voor een bepaald strafbaar feit valt en dat het of derhalve kan bepalen welk strafbaar feit opgelegd moet worden. In dit geval neemt de rechter zelf een besluit; bij marginale toetsing is dat niet mogelijk.

Strafbeschikking en Strafmotivering

Vraag 1 

Rijden onder invloed. De verdachte is veroordeeld tot een geldboete van €650,- en subsidiair 13 dagen hechtenis met ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor 6 maanden.

Vraag 2 

Het eerste middel klaagt over de strafmotivering in het bijzonder over ’s Hofs overweging dat de verdachte “blijkens een hem betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie van 29 september 2015 eerder meermalen ter zake van rijden onder invloed is veroordeeld. Er wordt gesteld dat het UJD blijkt geeft van 1 onherroepelijke veroordeling door een rechter voor een dergelijk feit, en de twee opgelegde strafbeschikkingen inzake rijden onder invloed kunnen niet zonder meer gelijk worden gesteld met een veroordeling

Vraag 3 

  • De strafbeschikking is een vorm van bestraffing;
  • Ne bis in idem; je kan niet nog een keer voor hetzelfde feit worden vervolgd. 

Vraag 4

Bij de transactie vervalt door voldoening aan de gestelde voorwaarden het recht op strafvordering. Daarmee is de zaak dus afgedaan. Die afdoening levert formeel geen bestraffing op omdat de transactie is geconstrueerd als een mogelijkheid om vervolging te voorkomen; fungeert wel als een vorm van buitengerechtelijke bestraffing

De strafbeschikking is wel een vorm van bestraffing. Het OM kan straf opleggen, het uitvaardigen van een strafbeschikking in een vorm van vervolging.

Oefenvragen 

Vraag 1a

In dit geval is er sprake van een uitzonderingssituatie namelijk op grond van artikel 257e Sv kan Harrie tegen een strafbeschikking in verzet uiterlijk zes weken na toezending ; aangezien het gaat hier om een geldboete van niet meer dan €340,- wegens een overtreding welke ten hoogste vier maanden voor toezending is gepleegd;

Vraag 1b

Art. 12 lid 1 Sv; wordt een strafbaar feit niet vervolgd, de vervolging niet voortgezet of vindt de vervolging plaats door het uitvaardigen van een strafbeschikking, dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof.

Indien het beklag tot de kennisneming van het hof behoort, beoordeelt het hof eerst of de klager ontvankelijk is o.g.v. art. 12i SV; Hiervoor is vereist dat de klager een rechtstreeks belanghebbende is;

Een rechtstreeks belanghebbende is ook een rechtspersoon die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een belang behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging rechtstreeks wordt getroffen (art. 12 lid 2 Sv);

Het is niet de primaire doelstelling van de vleermuiswerkgroep om te bewerkstelligen dat mensen die mopsvleermuizen vangen zwaar worden bestraft. De vleermuiswerkgroep maakt zich immers hard voor beschermde leefgebieden voor vleermuizen in NL. Je kan dus stellen dat de actiegroep geen rechtstreeks belanghebbende is.

Vraag 2a 

Ja de OvJ dient aan de verdachte een  schriftelijke mededeling te doen  van niet verdere vervolging op grond van artikel 243 lid 1 BW; art. 243 lid 3; de kennisgeving van niet verdere vervolging wordt aan de verdachte betekend;

Deze bepaling is alleen van toepassing als vervolging is gestart; dit is het geval wanneer er een rechter wordt betrokken bij de zaak. Met inschakeling van de rechter-commissaris wordt de zaak gestart.

Vraag 2b

Onjuist er is geen sprake van een vervolging. Er is hier sprake van een voorbereidend onderzoek art. 167 Sr. Sprake van een informeel sepo. Hoef je de verdachte niet van op de hoogte te stellen.

Vraag 2c 

Ja de verdachte kan een  bezwaarschrift indienen  (binnen 8 dagen na de betekening) tegen de dagvaarding op grond van art. 262 Sv;

Vraag 2d 

Ja,  het echtpaar kan opnieuw beklag doen. Uit artikel 255 lid 1 blijkt dat een bevel van het Hof tot verdere vervolging op grond van artikel 12i Sv ervoor zorgt dat de zaak niet eindigt na een kennisgeving van niet verdere vervolging. Dit beklag moet binnen 3 maanden na bekendwording met de kennisgeving door het echtpaar worden gedaan, art. 12l lid 2 Sv

Vraag 3a 

Op grond van het opportuniteitsbeginsel. Art. 167 lid 2 en art. 242 lid 2 Sv. Dit vanwege het algemeen belang. Ook mogelijk dat beter kan via burgelrijkrecht.

Check page access:
Public
This content is related to:
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Law Supporter
Check more of topic:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering