Bestuursrecht - B2 - Rechten - UL - Oefententamen april 2012


Vragen

Vraag 1

Het toekennen van discretionaire bevoegdheden aan het bestuur heeft ook invloed op de manier waarop de rechter de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid door het bestuur toetst. Hoe toetst de rechter de uitoefening door het bestuursorgaan van een discretionaire bevoegdheid? Motiveer uw antwoord in het licht van de scheiding der machten. (3 punten)

Vraag 2

Eind 2011 bereikte de gemeente Amsterdam met de plaatselijke afdeling van de Hells Angels overeenstemming over het vertrek van de Hells Angels uit Amsterdam.

In januari 2012 kopen de Hells Angels een perceel in de directe omgeving van een kleine villawijk in de gemeente Haarlem. Eind februari 2012 tekenen het college van burgemeester en wethouders (college van B en W) van Haarlem en de Hells Angels een overeenkomst op grond waarvan de gemeente toezegt mee te zullen werken aan een wijziging van het bestemmingsplan.

Vraag 2a

Hoe kwalificeert u deze overeenkomst tussen het college van B en W en de Amsterdamse afdeling van de Hells Angels? Motiveer uw antwoord. (2 punten)

In afwachting van de bestemmingsplanwijziging hebben de Hells Angels het perceel alvast in gebruik genomen. Bij brief van 13 februari 2012 bericht het college van
B en W de voorzitter van de Amsterdamse afdeling van de Hells Angels dat het illegale gebruik van het perceel – in afwachting van de bestemmingsplanwijziging – zal worden gedoogd. Zoals u weet, is een gedoogbeslissing eigenlijk geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb.

Vraag 2b

Waarom heeft de bestuursrechter in zijn jurisprudentie een gedoogbeslissing gelijk gesteld met een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb? (1,5 punt)

De bewoners van de villawijk hebben zich begin februari 2012 verenigd in de Stichting ‘Houd onze buurt Hells Angels-vrij’. De Stichting behartigt de belangen van de villawijkbewoners. De Stichting wil bezwaar maken tegen de gedoogbeslissing.

Vraag 2c

Is de Stichting belanghebbende in de zin van de Awb bij de gedoogbeslissing? (2,5 punt)

Vraag 3

Op 23 maart 2011 heeft het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) aan Google een last onder dwangsom opgelegd op grond van artikel 65 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Volgens het Cbp heeft Google met street view auto’s in strijd met artikel 7 Wbp op grote schaal persoonsgegevens verwerkt. Het bezwaarschrift van Google tegen het besluit van het Cbp wordt door het Cbp ongegrond verklaard.

Welke rechtsbescherming staat er hierna nog open voor Google? Beschrijf de rechtsgang tot in hoogste instantie. (2 punten)

Vraag 4

Uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgt dat de appellant met zijn beroepschrift in beginsel de omvang van het geding bepaalt. Maar ook de bestuursrechter heeft op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) invloed op de omvang van het geding.

Op welke twee manieren heeft de bestuursrechter invloed? Motiveer uw antwoord. (2 punten)

Vraag 5

Simone de Jong verdient sinds jaar en dag haar geld op straat door het laten spelen van een draaiorgel. Het college van B en W van de gemeente Juinen trekt op een gegeven moment Simone’s draaiorgelvergunning in. Dit leidt tot een procedure bij de bestuursrechter waarbij de hoogste bestuursrechter het intrekkingsbesluit vernietigt wegens strijd met de wet. De draaiorgelvergunning wordt alsnog verleend. Simone de Jong wil haar schade (inkomensschade) verhalen die zij heeft geleden gedurende de tijd dat zij geen vergunning had.

Simone denkt dat zij haar schade kan verhalen op grond van het beginsel égalité devant les charges publiques door een vordering in te stellen bij de burgerlijke rechter.

Heeft Simone gelijk? Motiveer uw antwoord. (2,5 punt)

Antwoordindicatie

Vraag 1

De rechter toetst de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid [voor zover het op een belangenafweging neerkomt] marginaal (1 punt) en niet vol. De reden hiervoor in het licht van de scheiding der machten is dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten (1 punt) omdat de wetgever het bestuur met een discretionaire bevoegdheid uitdrukkelijk de ruimte of vrijheid heeft gegeven om eigen beleidskeuzen te maken. (0,5 punt). Zie ABRvS Praxis/Maxis (0,5 punt)

[ook goed gerekend voor 0,5 punt is de niet voorgeschreven uitspraak: HR Doetinchemse woonruimtevordering]

Vraag 2a

Het gaat hier om een bevoegdhedenovereenkomst (0,5 punt). Zie Alkemade/Hornkamp of Etam/Zoetermeer (0,5 punt). Dit is een publiekrechtelijke overeenkomst; tussen bestuursorgaan en particulier of ander bestuursorgaan waarin het bestuursorgaan zich verbindt om op een bepaalde wijze gebruik te maken van een haar toekomende publiekrechtelijke bevoegdheid (1 punt)

Vraag 2b

De reden hiervoor is dat het wenselijk is om derden die het oneens zijn met de gedoogbeslissing rechtsbescherming te bieden bij de bestuursrechter (1 punt). ABRvS Gedoogverklaring Mariekerke (0,5 punt)

Vraag 2c

Ja, de stichting is belanghebbende ex artikel 1:2 lid 3 Awb: omdat de Stichting een bundeling van individuele belangen (0,5 punt) behartigt o.g.v. haar statuten (0,5 punt). Wat feitelijke werkzaamheden betreft, is de jurisprudentie soepel (0,5 punt): de bundeling is effectief i.v.m. rechtsbescherming (0,5 punt); zie ABRvS Stichting Rondom de Binding (0,5 punt)

Vraag 3

Tegen de beslissing op bezwaar van het Cbp kan Google in beroep bij de rechtbank sector bestuursrecht op grond van artikel 8:1 Awb (1 punt).

Tegen de uitspraak van de rechtbank kan Google in hoger beroep bij de Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak op grond van artikel 47 Wet op de Raad van State (1 punt).

Vraag 4

Op grond van artikel 8:69 Awb (0,5 punt) zal de rechter ambtshalve (0,5 punt)

 • moeten toetsen aan bepalingen van openbare orde (0,5 punt) en/of

 • de rechtsgronden kunnen aanvullen (0,5 punt) en/of

 • de feiten ambtshalve kunnen aanvullen (0,5 punt).

Vraag 5

Simon kan zich niet op het égalitébeginsel beroepen want dat ziet alleen op schadevergoeding bij rechtmatig overheidsoptreden (0,5 punt) terwijl hier sprake is van een vernietigd en dus onrechtmatig besluit (0,5 punt). Dan kan je een vordering instellen bij de civiele rechter (0,5 punt) op grond van art. 6:162 BW (0,5 punt).

Ook goed voor 1 punt (als alternatief voor de weg naar de civiele rechter): Simon heeft ook de mogelijkheid om een zelfstandig schadebesluit aan te vragen (0,5 punt) en daartegen de bestuursrechtelijke rechtsmiddelen aan te wenden (0,5 punt).

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Rechten World Supporter
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
75
Connect & Continue
Selected Categories
Promotions
wereldstage wereldroute

Tussenjaar of sta je op het punt op kamers te gaan?

Wereldroute biedt jou een leerzaam en onvergetelijk Student Prepare Program aan