Duurzaamheid: blogs en bijdragen van WorldSupporters - Bundel

 

DE DUURZAAMHEIDSBUNDEL

 

Bundle items:
Banaan met een verhaal
Afhankelijk blijven van ontwikkelingshulp, of meer zelf doen?
Duurzaam leven. Ik worstel voorlopig nog.
Duurzaam reizen, kan dat?
Interessante vraagstukken over reizen en vrijwilligerswerk
Supporting content & Crossroads:
Sustainable Development Goals - WorldSupporter Theme
Volunteer projects and support - WorldSupporter Theme
Image
Crossroad: goals
Follow the author: Tolerance and Volunteer Supporter
This content is used in bundle:

Sustainability: main content and contributions - Bundle

Sustainable live, travel and work - WorldSupporter Theme
Sustainable shopping and recycling - WorldSupporter Theme
Volunteer projects and support - WorldSupporter Theme

Duurzame ontwikkelingsdoelen: blogs en bijdragen van WorldSupporters - Bundel

Teken voor het behalen van de Sustainable Development Goals

Teken voor het behalen van de Sustainable Development Goals

Image

Een duurzame wereld met gelijke kansen voor iedereen. Sinds 2015 hebben de landen die zijn aangesloten bij de VN afgesproken om zich hiervoor in te zetten door middel van de Sustainable Development Goals (SDG's), oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit zijn in totaal 17 doelen met 169 targets die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is.

Ook Nederland heeft gezegd de SDG's te willen behalen. Op sommige gebieden, zoals klimaat, duurzame energie of gelijkheid loopt Nederland echter achter. Voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is het daarom belangrijk dat de komende regering zich hiervoor gaat inzetten. Met de campagne Duurzaam Regeerakkoord wordt de volgende regering gevraagd om het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen op te nemen in het regeerakkoord en hier beleid op te maken. Vind jij dit ook belangrijk? Teken dan het manifest op Duurzaamregeerakkoord.nl

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals)?

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals)?

SDG Thumbnail

Sustainable Devlopment Goals, wat zijn het en wat moet ik me daar bij voorstellen?

De Verenigd Naties bedachten in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen: de acht millenniumdoelen doelen, die in 2005 zijn komen te vervallen voor 17 Sustainable Devlopment Goals. Er zijn in totaal 17 doelstelling met 169 onderliggende subdoelen. De 17 SDGs zijn bedoeld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de Verenidge naties "De grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. Nederland heeft op het gebied van natuur en milieu diverse doelstelling en beleidsprogramma's die in lijn zijn met de SDGs, maar er moet nog veel gebeuren. Volgens het CBS doet Nederland het relatief goed en is er een positieve groei in bijna elke doel (zie tabel ontwikkelingsschema). Bedrijven zijn de afgelopen jaren duurzamer gaan produceren, consumeren en er is minder armoede. Voor het volledig artikel klik de volgende link 'Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) dichterbij gekomen' (CBS, 2018). Niet alleen bedrijven kunnen een steentje bijdragen, iedereen in Nederland kan een bijdrage leveren om de wereld een betere plek te maken in 2030.

 

  By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, measured as people living on less than $1.90 a day

  • By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions
  • Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable
  • By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance
  • By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters
  • Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation, in order to provide adequate and predictable means for developing countries, in particular least developed countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions
  • Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty eradication actions

  Voor elke hoofddoel zijn er een aantal subdoelen waarmee een ieder van start kan gaan. Dit kan zijn door het kopen en consumeren van duurzaam voedsel tot bevorderen van duurzame landbouw.

  Bedrijven en Sustainable Development Goals

  Er zijn verschillende bedrijven die zich inzetten tegen het bestrijden van armoede. Zo is Basic water needs een bedrijd dat zich inzet in het informeren over de gevolgen van een tekort aan water. Je kunt meer lezen over dit onderwerp hieronder.

  Basic Water Needs

  Basic Water Needs (BWN) is widely recognized for its impact in developing, producing and distributing water purification and conservation products; creating access to safe drinking water for everyone. Over the last 10 years, BWN has supplied our innovative Dutch-designed Tulip water filters to more than 2,000,000 people worldwide, offering safe and durable drinking water products that are simple to use and last for thousands of liters. 

  Selected as one of “Toekomstmakers Top 100” (Future Shapers Top 100) in 2015, BWN is also highly regarded in the design and innovation community for our solutions to HWTS (household water and safe storage). Our products are affordable, streamlined in design, and widely available. BWN works through its own network in many parts of the world making sure that all income groups, including the Bottom and Base of the Pyramid (BoP), have access to safe drinking water products. BWN works together with numerous NGOs, Ministries of Health and many other public and private partners in Africa, Asia and Latin America in the fields of HWTS and WASH. BWN is also involved with most Self Supply programs in Eastern and Southern Africa. 

  With its headquarters based in the Netherlands, its production site in Asia, and agents all over the world, BWN meets the needs of its users and stakeholders with a global mindset, in turn making safe drinking water simple, affordable and available. Basic Water Needs’ ultimate goal is to offer safe water in every house for everyone.

  lees verder

  Pifworld

  Pifworld is een organisatie die mensen verbindt met non-profits en maakt het mogelijk dat iedereen mee kan werken aan een betere wereld. De wereld wordt geconfronteerd met mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering. Tegelijkertijd verschaft het internet ons de mogelijkheid om samen te werken op een manier alsnog nimmer gezien. Daarom geeft Pifworld iedereen de kans iedereen te laten deelnemen. Het is hun doel om de maatschapij te versterken en samen een betere wereld te creëren.

  Ook houd Pifworld zich bezig met de 17 sustainable development goals en kan je er direct mee aan de slag op de website. Je kan per SDG zien welke organisaties actief zijn. Zo kun je ervoor kiezen om ze te steunen, andere actievoerders ondersteunen, zelf actie voeren of een donatie te leveren. Wil je liever "fundraising" doen voor een event? Dat is ook mogelijk. Zo kan elke non-profit zijn eigen evenement starten Hierbij kunnen mensen, groepen, scholen of bedrijven in actie komen. De evenementen verschillen van landelijke tot globale evenementen.

  Pifworld

  Zo zijn er nog meer bedrijven te vinden die actief meedoen aan de sustainable development goals. Wil je meer weten dan kan je op de sustainable development goals pagina, rechts onder per development goal zien welk bedrijf er actief bezig zijn.

  Sustainable Development Goals en subdoelen

  Het eerste hoofdoel is: Het eindigen van armoede.

  Tegen 2030 extreme armoede uitroeien voor alle mensen wereldwijd, die met minder dan 1,25 euro per dag moeten rondkomen.

  • Tegen 2030 armoede verminderen onder mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in en minstens tot de helft reduceren.
  • Op nationaal niveau sociale beschermingssystemen en maatregelen implementeren voor iedereen en tegen 2030 ruim de helft van de armen en de kwetsbaren beschermen.
  • Tegen 2030 ervoor zorgen dat alle mannen en vrouwen, vooral armen en de kwetsbaren mensen, gelijke rechten hebben op economische gebied, toegang tot basisdiensten, eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, nalatenschap, natuurlijke hulpbronnen, nieuwe technologie en financiële diensten, met inbegrip van microfinanciering.
  • Tegen 2030 de weerbaarheid opbouwen van de armen en van zij die zich in kwetsbare situaties bevinden waaronder blootstelling aan klimaatgeralateerde gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische rampen.
  • Zorgen voor een mobilisatie van middelen afkomstig uit verschillende bronnen, ook via versterkte ontwikkelingssamenwerking, om adequate en voorspelbare middelen te voorzien voor ontwikkelingslanden, vooral voor de minst ontwikkelde landen, om programma’s en beleidslijnen te implementeren die een einde moeten maken aan armoede in alle vormen.
  • een vaste beleidskaders creëren op nationaal, regionaal en internationaal niveau, die zijn gebaseerd op ontwikkelingsstrategieën ten gunste van de armen en het geslachtsbeleid, om versnelde investering te ondersteunen in acties die gericht zijn op het uitroeien van de armoede.

  Hoe kan jij een bijdrage leveren?

  Je hoeft niet groot te beginnen om een verschil te maken, de 17 SDGs zijn opgedeeld in kleinere subdoelen waarin een ieder kan beginnen. Een goed voorbeeld hiervan is Hannahlow, ze beschrijft precies wat je wel en niet moet doen bij het reizen om duurzaam te zijn. Een ander voorbeeld is. Je kan dus laagdrempilig beginnen en toch helpen om een SDG te realiseren. Hieronder zal ik wat dieper ingaan over de hoofddoelen en subdoelen.

  Elke SDG heeft een hoofddoel, zo is het van belang dat bij SDG 1 armoede wordt geindigd tegen 2030, daarnaast heeft het een aantal subdoelen. Zo wilt de UN voor 2030 de armen helpen en beschermen tegen kwetsbare situaties zoals klimaat, economische en sociale veranderingen. Een ieder kan een bijdrage leveren door al iets kleins te doen. Zo is het donneren van boeken, voedsel of anderen spullen een indirecte manier om armoede te bestrijden, maar het hoort wel tot de hoofdoel "Het eindigen van armoede". Een goed voorbeeld is Iriewierize heeft een aantal blogs geschreven waarin ze vertelt over het niet verspillen van voedsel. Dit behoort ook tot het eerste SDG.

  Iri

  Een ander voorbeeld is Lucyfiedze upload diverse media items waarin ze laat zien hoe de mensen en kinderen in Manilla leven. Door te laten zien in welke omstandigheden deze mensen leven helpt ze mee met het eerste SDG: Geen Armoede.

  Lucyfled

  Wil je zien wat voor soort andere informatie er te vinden is over armoede kijk dan op de Goal 1: No poverty pagina.

  UN Millennium Development Goals

  UN Millennium Development Goals

  Vandaag kreeg ik in mijn inbox, de officiële uitnodiging van de UN, ja van de UN om te praten over Smokey Tours en hoe wij in het klein meehelpen om de armoede te verkleinen. Simpel, kleinschalig en concreet.

  Trots, trots als Smokey Tours (dat ben ik o.a.) daar ook staat, tussen allerlei presidenten, UN secretaris en andere VIPs. Wie had ooit gedacht dat het zover zou komen met het inleveren van een artikel?

  Duurzaamheid: De zoektocht naar het integrale wereldbeeld - Van Egmond & De Vries - Artikel

  Duurzaamheid: De zoektocht naar het integrale wereldbeeld - Van Egmond & De Vries - Artikel


  Introductie

  Het probleem van duurzaamheid wordt omschreven als een proces van herhaalde destabilisatie van maatschappelijke waarden (of wereldbeelden). Deze wereldbeelden representeren zowel waardeoriëntaties met betrekking tot levenskwaliteit, als mentale maps over de omringende wereld. Alle verschillende wereldbeelden die samen onze maatschappij vormen, zijn onderdeel van een algemeen integraal wereldbeeld. Deze kan worden afgeleid uit maatschappelijke vragen, de geschiedenis, en de filosofie. Dit integrale wereldbeeld wordt gedefinieerd door een verticaal contrast tussen idealisme en materialisme, en een horizontaal contrast tussen uniformiteit en diversiteit. Als gevolg van een aantal maatschappelijke en psychologische krachten zijn wereldbeelden eenzijdig geworden. Dit heeft geleid tot fundamentalistische waardeoriëntaties die worden gekenmerkt door ‘overshoot’, ‘collapse’, en crisis. Voorbeelden hiervan zijn religieus fundamentalisme en oorlogen, communisme, nazisme, de ecologische crisis, en de recente financiële crisis.

  Levenskwaliteit en duurzaamheid

  Volgens de Brundtland Commissie kan duurzame ontwikkeling worden gedefinieerd als ontwikkeling waarbij aan de behoeftes van de huidige generatie wordt voldaan zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van volgende generaties om aan hun behoeftes te voldoen. De behoeften zouden kunnen worden gezien als de spanning tussen wat mensen willen realiseren en wat mensen daadwerkelijk kunnen realiseren. Wat mensen willen realiseren is gebaseerd op hun waardeoriëntaties. Wat mensen kunnen realiseren is afhankelijk van hun eigen capaciteiten en de maatschappelijke mogelijkheden. Een paar voorbeelden van capaciteiten zijn gezondheid, zintuigen, emoties, politieke landschap, en relaties. Een individu kan zelf kiezen welke capaciteiten hij wil realiseren. De capaciteiten die worden gerealiseerd worden functionings genoemd.

  Levenskwaliteit zou kunnen worden gebaseerd op de capaciteiten die iemand heeft gerealiseerd. Echter, de ervaring van de meeste mensen over hun levenskwaliteit is vaker gebaseerd op de mogelijkheden die zij hebben, en niet op wat zij al gerealiseerd hebben. De mogelijkheden zijn beperkt, onder andere door omgevingfactoren en economische factoren. De subjectieve levenskwaliteit kan dus worden verbonden aan de meer objectieve hulpbronnen aspecten, die op hun beurt weer worden beïnvloedt door sociale interacties. Duurzame ontwikkeling kan dan worden gezien als een continuering van een bepaalde set van mogelijkheden, afhankelijk van een individu’s waardeoriëntatie.

  Er zijn echter een aantal problemen met deze definitie van Brundtland. Zo gaan ze uit van intergenerationele gelijkheid, terwijl ze niet kunnen weten wat de behoeftes zijn van de volgende generaties. Daarbij gaan ze er ook van uit dat aan die toekomstige behoeftes kan worden voldaan, met toenemende druk op de mogelijkheden.

  De relatie tussen waardeoriëntaties en capaciteiten

  Waardeoriëntaties en

  .....read more
  Access: 
  Public
  Contributions, Comments & Kudos

  Add new contribution

  CAPTCHA
  This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  Image CAPTCHA
  Enter the characters shown in the image.
  Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
  Statistics
  2513 1 1
  Last updated
  25-05-2024