Kwalitatief onderzoek en familie psychologie - Gilgun - Artikel


Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is nuttig voor het begrijpen van betekenissen die mensen toeschrijven aan de gebeurtenissen in hun levens. Zo kunnen de knooppunten tussen culturele thema’s en praktijken en het individuele leven begrepen worden. In kwalitatief onderzoek zijn er twee bronnen van modellen: (1) modellen waarvan de componenten alleen afkomstig zijn uit analyse van kwalitatieve data en (2) modellen die deze analyse verbinden met verwante onderzoeken en theorieën die versterking en verbetering geven aan de resultaten van die analyse

De methoden van dataverzameling zijn interviewteksten, observaties en documentanalyse. Er zijn drie manieren waarop kwalitatieve onderzoekers denken over dataverzameling en analyse: naive empiricism (onderzoekers denken dat ze hun vooroordelen aan de kant hebben gezet en inductief bezig zijn met analyseren), an informed quasi-indictive approach (onderzoekers erkennen dat ze vooroordelen hebben en proberen deze aan de kant te zetten terwijl ze proberen de informanten te begrijpen) en deductive approach (begint met een conceptueel kader die onderzoekers helpt om de sociale processen te begrijpen maar de onderzoekers hopen te veranderen door het onderzoeksproces).

Kwalitatieve onderzoekers leggen de focus op wat het betekent om mens te zijn en de betekenissen die mensen toeschrijven aan gebeurtenissen in hun levens. Onderwerpen en vragen die naar voren komen zijn: trouw (hoe goed vertegenwoordigen we de standpunten van de informanten?), betrouwbaarheid (hoe zijn we tot analyses en conclusies gekomen), toepassing (hoe kunnen deze resultaten in een andere setting toegepast worden?) en verder sociale rechtvaardigheid, sociale veranderingen en hoe informanten zich opstellen tegen (verschillende) onderzoekers. De producten van kwalitatief onderzoek zijn (1) theorieën: concepten, hypothesen en modellen, (2) beschrijvende verslagen van geleefde ervaringen en (3) tekstanalyse.

Theorievorming en het testen van modellen

Kwalitatief onderzoek draagt bij aan identificatie, ontwikkeling, testen, verfijning en herformulering van concepten, hypothesen en theorievorming.

Een benadering van theorievorming is deductive qualitative analysis; die begint met een conceptueel model met het doel het te testen, verfijnen of weerleggen om zo betere concepten en hypothesen te maken (met bewijzen en implicaties uit onderzoek). De conceptuele modellen waarmee onderzoekers beginnen kunnen variëren van strak gedefinieerd tot ruw en ongericht. Een mogelijke vorm hiervan is een zeer abstract model die gebaseerd is op eerder onderzoek en theorieën. Een tweede vorm bestaat uit een losse verzameling van ideeën en concepten die afkomstig zijn uit meerdere bronnen en een derde vorm kan bestaan uit grof gevormde ideeën en ingevingen die soms gebaseerd zijn op professionele en/of persoonlijke ervaringen. Deductieve kwalitatieve analyse is een significante manier om conceptuele modellen te construeren.

Een andere benadering is de grounded theory; wat betekent dat je met open mind het veld ingaat met het vertrouwen dat er een onderzoekbaar probleem zal ontstaan. Het doel is om concepten en hypothesen (die verbonden zijn met data) te ontwikkelen. Het gaat erom dat onderzoekers de standpunten van informanten zo goed mogelijk moeten kunnen begrijpen en in theorie zetten. Beide benaderingen kunnen bijdragen tot verfijning en herformulering van bestaande theorieën en kunnen ook leiden tot nieuwe theorieën.

Codeerschema’s (generische procedures dat gebruikt kan worden in verhalende onderzoeken) bestaan uit drie niveaus: open coding (het toekennen van labels aan concrete verschijnselen in de tekst), selective coding (dit gebeurt nadat onderzoekers een volgend concept hebben gekozen om op te focussen) en axial coding (onderzoekers bekijken verschillende dimensies van concepten).

Beschrijvingen van geleefde ervaringen

Orale geschiedenis is het meest beschrijvende type van kwalitatief onderzoek. Het doel is om historische gebeurtenissen te begrijpen vanuit het oogpunt van degenen die het hebben beleefd. Het gebruik van portret geeft de complexiteit en rijkdom van menselijke ervaring weer vanuit het oogpunt van informanten. Interpretive phenomology probeert de mens te begrijpen in zijn context, terwijl ontologie de nadruk legt op wat het betekent om mens te zijn.

Tekstanalyse

Theoretische tekstanalyse gaat over het aantonen van een theoretisch kader of model door het gebruik maken van case materialen.

Multiple method research

Hier wordt zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden gebruikt voor onderzoek, bijvoorbeeld de combinatie van case studies, demografische gegevens en enquêtes geven een meer vollediger beeld zodat diepgaande en allesomvattende onderzoeksresultaten verkregen kunnen worden. Kwalitatief onderzoek kan veel bieden aan familiepsychologen zoals theorievorming, hypothesetesting, rijke beschrijvingen van familiefenomenen, diepe tekstanalyses enzovoorts.

Vaardigheden die nodig zijn om kwalitatief onderzoek uit te voeren zijn: (1) Capaciteiten om gedetailleerde beschrijvingen te trekken uit observatie van omgeving en van verschillende typen documenten, (2) capaciteiten voor conceptueel denken, (3) capaciteit voor flexibel denken en (4) de discipline om antwoord te geven op vragen zoals hoe kunnen mijn bevindingen zorgen voor een bijdrage, verandering, transformatie op wat er al bekend is.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
  4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Follow the author: Psychology Supporter
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.