HR 9 januari 1998, NJ 1999, 285 - Arrest

HR 9 januari 1998, NJ 1999, 285    

 

Rechtsregel

De langstlevende (moeder) verkrijgt op grond van erfstelling het vruchtgebruik (met volledige beschikkingsbevoegdheid) van het nagelaten vermogen, terwijl de dochters bloot-eigenaar worden. De vruchtgebruiker, tevens voogd, vervreemdt vermogensbestanddelen en herbelegt de opbrengst door storting op een beleggingsrekening. De gevolmachtigde van de vruchtgebruiker belegt het naar deze rekening overgeboekte vermogen op sterk speculatieve wijze. De dochters/bloot-eigenaren stellen de bank aansprakelijk voor het verlies, geleden door die speculaties, stellende dat de bank hen of hun moeder/voogd had moeten waarschuwen voor de risico’s verbonden aan bedoelde wijze van beleggen.        

Ten aanzien van de zorgplicht van de bank (een andere kwestie in deze zaak betrof de vraag of de dochters nog wel als rechthebbenden op de betrokken vermogensbestanddelen konden worden aangemerkt) overweegt de Hoge Raad dat het hof terecht heeft geoordeeld dat de maatschappelijke functie van banken een bijzondere zorgplicht meebrengt, zowel jegens haar cliënten uit hoofde van de met hen bestaande contractuele verhouding, als ten opzichte van derden met wier belangen zij rekening behoort te houden op grond van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De reikwijdte van die zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval.

Het hof heeft voorts geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door – voorshands uitgaande van de veronderstelling dat de bank zich ervan bewust was, althans behoorde te zijn, dat de beleggingen betrekking hadden op de vermogensbelangen van minderjarigen – te oordelen dat de bank zich de belangen van de dochters behoorde aan te trekken door tenminste hun wettelijk vertegenwoordigster te waarschuwen toen de bank constateerde dat de gegeven opdrachten strijdig waren met het uitgangspunt dat het vermogen van minderjarigen op niet speculatieve wijze behoort te worden belegd.       

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
261
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.