Bestuursrecht 2 - RUG - Werkgroepopdrachten 2018/2019 - Week 4a


Vragen

Casus I: ABRvS 13 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1971

Vraag 1a

Welke bevoegdheid is door welk bestuursorgaan uitgeoefend?

Vraag 1b

Waar gaat de zaak feitelijk over? Welke belangen staan er voor de partijen op het spel?

Vraag 1c

Wat is de rechtsvraag of wat zijn de rechtsvragen waar het in de casus om draait?

Vraag 2

Welke onderwerpen moeten in een beschikking tot verlening van een subsidie worden geregeld? Leg uit aan de hand van de bepalingen uit de Awb.

Vraag 3

Leg uit op welke bepalingen uit de Awb het besluit van de referendumcommissie van 15 juli 2016 is gebaseerd.

Vraag 4a 

Is het besluit om een verstrekte subsidie in te trekken, een bevoegdheid met beleidsvrijheid? b. Leg uit of de referendumcommissie de subsidie op nihil mocht vaststellen.

Vraag 4b

Er is aan Gay Group een voorschot betaald. Op basis van welke bepaling uit de Awb vindt bevoor- schotting plaats?

Casus II: ABRvS 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1774

Vraag 1a

Welke bevoegdheid is door welk bestuursorgaan uitgeoefend?

Vraag 1b

Waar gaat de zaak feitelijk over? Welke belangen staan er voor de partijen op het spel?

Vraag 1c

Wat is de rechtsvraag of wat zijn de rechtsvragen waar het in de casus om draait?

Vraag 2 

Uit artikel 6 Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken volgt dat de minister een subsidieplafond kan instellen. Wat wordt hiermee bedoeld?

Vraag 3

De minister heeft de aanvragen in het kader van LEAD beoordeeld in een ‘tenderprocedure’. Leg uit wat een ‘tenderprocedure' is.

Vraag 4 

Op basis van welke bepaling(en) uit de Awb is artikel 3.2. van de bijlage bij de LEAD beleidsregels gebaseerd?

Vraag 5 

Wat is het verschil tussen subsidievoorwaarden en subsidieverplichtingen?

Vraag 6 

Op basis van welke bepalingen uit de Awb mogen verplichtingen aan subsidieontvangers worden opgelegd? Noem de bepalingen, leg uit om welke verplichtingen het gaat, en onder welke voorwaarden de verplichtingen kunnen worden opgelegd.

Vraag 7 

Is volgens de rechtbank het drempelcriterium aan te merken als een subsidievoorwaarde of subsidie- verplichting?

Vraag 8 

Is volgens de visie van de minister het drempelcriterium een subsidievoorwaarde of subsidieverplich- ting?

Vraag 9 

Waarom mocht de minister volgens de Afdeling de subsidie niet weigeren op grond van het drempel- criterium?

Vraag 10 

Betekent de conclusie van de Afdeling dat de rechtbank terecht het bestreden besluit wegens strijd met artikel 3:3 Awb heeft vernietigd (r.o. 6.8) dat Cinop subsidie zal ontvangen?

Vraag 11 

De uitspraak illustreert dat het aanpakken van topinkomens bij gesubsidieerde instellingen niet eenvoudig is. Bedenk een subsidieverplichting in de zin van artikel 4:39 Awb die de minister aan de subsidieverlening zou kunnen verbinden waarbij (toch) rekening wordt gehouden met salariskosten van de subsidieontvanger.

Antwoordindicatie

Casus I

Vraag 1a, Vraag 1b & Vraag 1c

Kan de terugvordering van de subsidie plaatsvinden?

Vraag 2 

Inhoud beschikking:

 • Omschrijving activiteiten (art. 4:30 Awb)
 • Bedrag van subsidie (art. 4:31 Awb)
 • Tijdvak in geval van een periodieke subsidie (art. 4:32 Awb)

Vraag 3

Artikel 4:46 lid 2 Awb. De subsidie kan lager worden vastgesteld.

Artikel 4:57 Awb. Terugvordering na onverschuldigde betaling.

Vraag 4a 

Of je doet iets aan verlening of je doet iets aan de vaststelling. Dus of voordat de subsidie wordt verleend of nadat de subsidie is verleend.

Vraag 4b 

Ja, dat mocht op grond van artikel 4:46 lid 2 Awb. Omdat de activiteiten niet neutraal waren.

Casus 2

Vraag 1a, Vraag 1b & Vraag 1c

Partijen zijn verdeeld over de vraag of de rechtbank terecht het bestreden besluit heeft vernietigd wegens  strijd  met  artikel  3:3  van  de  Awb.  Beoordeeld  dient  te  worden  of  de  rechtbank  terecht  heeft geconcludeerd dat de minister door toepassing van het drempelcriterium de hem toegekende bevoegdheid  om  een  subsidieaanvraag  af te  wijzen,  heeft  gebruikt  voor  een  ander doel dan  waarvoor  die  bevoegdheid is verleend.

Vraag 2 

Artikel 4:22 Awb: Onder subsidieplafond wordt verstaan: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift. Vaststelling vindt plaats bij of krachtens wettelijk voorschrift (art. 4:25 Awb)

Vraag 3

Door middel van een tenderprocedure zet een BO voor een bepaalde tijd een aanvraagprocedure voor subsidie open, met vooraf vastgestelde openbare criteria. Men kan een aanvraag indienen, waarbij na het termijn alle aanvragen adhv de criteria worden getoetst en de beste aanvraag door BO wordt uitgekozen voor het verkrijgen van een subsidie.

Vraag 4

4:26 Awb: bij of krachtens wettelijk voorschrift kan BO bepalen hoe bedrag wordt verdeeld.

Vraag 5 

Subsidievoorwaarden zien toe op voordat de subsidie zal worden verleend, onder welke voorwaarden kom je in aanmerking, 4:30 Awb, 4:33 Awb, 4:37 Awb.

Subsidieverplichtingen moeten na het verstrekken van de subsidie worden vervuld. Eisen die worden gesteld aan al ontvangen of zal ontvangen

Vraag 6 

 • Algemeen (technische en organisatorisch) (art. 4:37 Awb)
 • Doel gebonden (art. 4:38 Awb)
 • Niet-doel gebonden (art. 4:39 Awb)

Vraag 7

Subsidieverplichting omdat de rechtbank twee andere uitspraken erbij haalt.

Vraag 8

Bij de beoordelingsprocedure speelt dit al een rol. Pas als je aan de voorwaarden voldoet kan je eventueel in aanmerking voor de subsidie.

Vraag 9

Het is in strijd met artikel 3:3 Awb: het verbod van détournement de pourvoir.

Vraag 10

Ze krijgen geen subsidie omdat de subsidieaanvraag van onvoldoende kwaliteit is om voor subsidie in aanmerking te komen. (= nieuw besluit van de minister).

Vraag 11

Een wettelijke grondslag met betrekking tot de inkomens van subsidieontvangers. Geld wat niet mag worden besteed aan de salaris.

Page access
Public
How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
 4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Join World Supporter
Join World Supporter
Follow the author: Law Supporter
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
Image

Op zoek naar een uitdagende job die past bij je studie? Word studentmanager bij JoHo !

Werkzaamheden: o.a.

 • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
 • Het helpen bij samenstellen van de studiematerialen
 • PR & communicatie werkzaamheden

Interesse? Reageer of informeer