Keukenbrand - Arrest

Keukenbrand (HR 14-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1353)

Feiten

In november 2007 is een pand volledig afgebrand. De eigenaren van het pand waren voor brandschade verzekerd bij Delta Lloyd. Het probleem is dat zij ten tijde van de brand onderverzekerd waren, omdat zij het pand juist aanzienlijk aan het verbouwen waren en zij hun verzekering hier nog niet op hadden aangepast.

Delta Lloyd heeft een uitkering aan de eisers gedaan van ruim € 140.000,-. De eisers hebben de huurster, die een gedeelte van het pand huurde, aansprakelijk gesteld voor de overige schade die zij niet van hun verzekeraar vergoed kregen. Zij menen dat de huurster (of haar verzekeraar Interpolis) gehouden is deze schade te vergoeden, omdat zij voorafgaande aan de brand haar woning onbeheerd zou hebben achtergelaten terwijl er pannen op het vuur stonden en de brand hierdoor zou zijn ontstaan.

De vraag is of de brand is ontstaan door vlam in de pan. Volgens de technisch onderzoeker van Delta Lloyd is dat wel het geval en hierdoor zijn de gordijnen in brand geraakt. De experts van Interpolis concludeerden dat de oorzaak van de brand niet meer kon worden achterhaald en dat er meerdere oorzaken voor de brand mogelijk zijn.

De rechtbank heeft de vorderingen toegewezen. Het hof heeft deze afgewezen. Het hof neemt de conclusies van de deskundige echter niet over. Volgens het hof kan de oorzaak van de brand (volgens de deskundige de pan met vlees die op het vuur stond) niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld. De aansprakelijkheid van de huurder is dus niet vast komen te staan.

Hoge Raad

Volgens het hof is het causaal verband tussen het handelen van de huurster en de brand niet komen vast te staan, omdat onzeker is gebleven of er naast de pan met aardappelen nog andere pannen op het vuur stonden. Volgens de deskundige is de meest aannemelijke oorzaak van de brand dat de vlam is geslagen in een pan met jus, vet of olie.

De Hoge Raad meent dat het oordeel van het hof zonder nadere motivering onbegrijpelijk is. De Hoge Raad stelt: “Dat oordeel is zonder nadere motivering onbegrijpelijk, nu uit die omstandigheden zonder meer kan volgen dat de brand is veroorzaakt doordat de vlam is geslagen in een pan met brandbaar materiaal en het hof niet in de motivering van zijn oordeel heeft betrokken hoe waarschijnlijk het is dat de brand door een andere oorzaak is ontstaan”. De Hoge Raad vernietigt het arrest en verwijst de zaak naar het gerechtshof voor een nieuwe beoordeling van het causaal verband.

Kern

Bestaat er causaal verband tussen de woningbrand en het onbeheerd achter laten van deze woning door verweerster terwijl er een of meer pannen op het vuur stonden? De meest aannemelijke reden voor de brand is vlam in de pan en concrete aanwijzingen voor een andere oorzaak ontbreken. Onder die omstandigheden meent de Hoge Raad dat het oordeel van het hof dat onvoldoende zekerheid over het causaal verband is blijven bestaan onbegrijpelijk. “Voldoende zekerheid” staat niet gelijk aan “absolute zekerheid.” Als de vaststaande feiten en omstandigheden wijzen in de richting van een bepaalde schadeoorzaak, terwijl er geen voldoende concrete aanwijzingen voor een andere schadeoorzaak zijn, kan niet (of althans niet zonder nadere motivering) worden geoordeeld dat causaal verband niet is komen vast te staan.

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Law Supporter
Check more of topic:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.