Juridische taaltoets - Rechten - UL - Taaltoets september 2018


Vragen Spelling

Vraag 1

Chip ’n Dale B.V. exploiteert een coffeeshop in Den Bosch. In maart 2017 heeft de politie een inval gedaan in de woning van een personeelslid van Chip ’n Dale, waarbij een grote hoeveelheid softdrugs en voorgedraaide joints zijn aangetroffen. De burgemeester van Den Bosch heeft Chip 'n Dale bericht dat hij de verkoop van softdrugs niet langer ____1____, omdat er een strafrechtelijk onderzoek inzake verdovende middelen loopt tegen het bedrijf.

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Gedoogd

 2. Gedoogt

Noodweer

Noodweer heeft volgens het Nederlands recht een dubbele grondslag: zelfverdediging en handhaving van de rechtsorde. Het aloude recht op zelfverdediging wordt gekoppeld aan de menselijke drang tot zelfbehoud. Al in 1651 ____2____ filosoof en wetenschapper Thomas Hobbes: “[…] de vrijheid die iedereen heeft om zijn eigen macht, zoals hij dat zelf wil, te gebruiken tot behoud van zijn eigen […] leven; en dientengevolge, om alles te doen wat hij naar eigen oordeel en rede als het meest geschikte middel daartoe ____3____”.

Vraag 2

Welk woord is correct op de eerste open plaats in de tekst ‘Noodweer’?

 1. Erkend

 2. Erkent

Vraag 3

Welk woord is correct op de tweede open plaats in de tekst ‘Noodweer’?

 1. Beschouwd

 2. Beschouwt

 

Vraag 4

Internationaal collectief geweld vormt een complex probleem met vele invalshoeken. Het is interessant na te gaan op welke wijze de criminologie een rol speelt bij internationale tribunalen en hoe de vicieuze cirkel van geweld, een staakt-het-vuren of verzoening tot het opnieuw oplaaien van geweld kan worden ____4____.

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Doorbroken

 2. Doorgebroken

Vraag 5

Volgens de wet moeten rechters de informatie over hun nevenfuncties minstens één keer per jaar bijwerken. Het actualiseren van het register nevenfuncties ____5____ elk jaar.

 

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Gebeurd

 2. Gebeurt

Vraag 6

Een rechter kan op eigen verzoek of wegens het bereiken van de leeftijd van 70 jaar bij koninklijk besluit worden ontslagen. Op de site www.werkenbijderechtspraak.nl is vermeld: “Als rechter ____6____ je bij koninklijk besluit voor het leven benoemd.”

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Word

 2. Wordt

Vraag 7

Van de rechter wordt steeds meer gevraagd, niet alleen dat hij rechtspreekt, maar ook dat hij een rol als mediator ____7____.

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Vervuld

 2. Vervult

Vraag 8

In een reactie op een rapport van het Europese Comité ter Voorkoming van Marteling en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing ging de Britse regering dieper in op de redenen waarom onder omstandigheden het recht op toegang van een verdachte tot een raadsman kan worden opgeschort. Dit is met name het geval wanneer er gegronde redenen zijn om te denken dat − bedoeld of onbedoeld − boodschappen van de verdachte zullen worden ____8____, waardoor het onderzoek naar een strafbaar feit ernstig kan worden benadeeld.

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Overbriefd

 2. Overgebriefd

Over de toedeling van zaken aan rechters

Emeritus hoogleraar migratierecht Jessurun d’Oliveira vindt het opmerkelijk dat in recente bijdragen in het Nederlands Juristenblad over de toedeling van zaken aan rechters met geen woord wordt gerept over artikel 17 van de Grondwet. Dat artikel, dat ____9____ dat niemand tegen zijn wil kan worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent, is volgens hem van belang voor de in die bijdragen aangesneden problematiek. De bepaling kent zijn oorsprong in het in de feodale tijd afgedwongen beginsel dat men niet voor een andere rechter mocht worden gedaagd dan de reguliere. Engeland kende vanaf 1398 de Star Chamber, die aanvankelijk was ingesteld om machtige landsheren – waartegen de gewone rechter niet was opgewassen – te leren dat het recht ook voor hen gold. Op den duur ____10____ de Star Chamber in een geweldig wapen tegen politiek onwelgevallige tegenstanders van ‘the Crown’ (de Engelse kroon), die in het geheim aan de meest wrede willekeur werden onderworpen.

Vraag 9

Welk woord is correct op de eerste open plaats in de tekst ‘Over de toedeling van zaken aan rechters’?

 1. Bepaald

 2. Bepaalt

Vraag 10

Welk woord is correct op de tweede open plaats in de tekst ‘Over de toedeling van zaken aan rechters’?

 1. Ontaardde

 2. Ontaarde

Aanvaring

Een aanvaring op de Nieuwe Merwede tussen twee schepen (De Excelsior en Vera Cruz) is volgens de rechtbank volledig te ____11____ aan De Excelsior. Dit schip voer na het passeren van een boei ten onrechte rechtdoor in plaats van naar stuurboord en ____12____ af op het midden van het vaarwater en op de Vera Cruz. Vervolgens verleende De Excelsior ten onrechte geen voorrang aan de Vera Cruz.

Vraag 11

Welk woord is correct op de eerste open plaats in de tekst ‘Aanvaring’?

 1. Weiten

 2. Wijten

Vraag 12

Welk woord is correct op de tweede open plaats in de tekst ‘Aanvaring’?

 1. Koersde

 2. Koerste

Reorganisatie van de bestuursrechtspraak

De organisatie van de bestuursrechtspraak heeft lange tijd veel discussie opgeleverd. Zo was er een wetsvoorstel in de maak dat de bestuursrechtspraak ingrijpend reorganiseerde. Op basis hiervan zouden het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep worden ____13____, waarna alleen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Hoge Raad als hoogste rechtsprekende instanties in het bestuursrecht zouden rechtspreken. Een Leidse jurist betoogde dat dit geen goed idee was. Het voorstel was een politiek product dat niet resulteerde in een ____14____ en passend stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming.

Vraag 13

Welk woord is correct op de eerste open plaats in de tekst ‘Reorganisatie van de bestuursrechtspraak’?

 1. Opgeheft

 2. Opgeheven

Vraag 14

Welk woord is of welke woorden zijn correct op de tweede open plaats in de tekst ‘Reorganisatie van de bestuursrechtspraak’?

 1. Wel overwogen

 2. Weloverwogen

Vraag 15

Krachtens de overeenkomst die tot stand komt als een voetbalsupporter een ticket koopt (bijvoorbeeld voor het bijwonen van een voetbalwedstrijd van een Nederlandse Eredivisieclub) is een supporter gehouden zich betamelijk te gedragen tijdens de voetbalwedstrijd. Een ‘rellende’ supporter ____15____ die verplichting.

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Schend

 2. Schendt

Nationale Hypotheek Garantie

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is in 1993 opgericht met als statutair doel het bevorderen van een duurzaam gunstig klimaat voor het eigenwoningbezit in Nederland en de financierbaarheid van eigen woningen. Zij heeft met het oog hierop de zogenoemde ‘Nationale Hypotheek Garantie’ (NHG) in het leven geroepen. Met de NHG wordt ____16____ te bevorderen dat particuliere geldnemers, ook bij veranderende economische omstandigheden, op een veilige en ____17____ wijze een betaalbare lening kunnen krijgen voor de aanschaf van een eigen woning.

Vraag 16

Welk woord is correct op de eerste open plaats in de tekst ‘Nationale Hypotheek garantie’?

 1. Beoogd

 2. Beöogd

Vraag 17

Welk woord is correct op de tweede open plaats in de tekst ‘Nationale Hypotheek garantie’?

 1. Verantwoordde

 2. Verantwoorde

Vraag 18

Het aantal opleggingen van tbs met dwangverpleging daalde tussen 2007 en 2015 van 185 tot 95. Het aantal opleggingen van tbs met dwangverpleging en een gevangenisstraf ____18____ eenzelfde daling, van 164 in 2007 naar 74 in 2015.

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Vertoond

 2. Vertoont

Verzoek om ‘loskoppeling’

Een studente heeft bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een verzoek ingediend om bij de vaststelling van de aanvullende beurs geen rekening te houden met het inkomen van haar vader (verzoek om loskoppeling), omdat sprake is van een ernstig en structureel conflict tussen de studente en haar vader. De oorzaak hiervan is gelegen in de ernstige alcoholverslaving van de vader. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) overweegt dat de situatie van de studente niet voldoet aan de strikte conflicteis in de zin van de wet, omdat zij haar vader inmiddels nu en dan ziet en soms als mantelzorger voor hem ____19____. Dat de ernstig verstoorde relatie tussen betrokkene en haar vader ten gevolge van diens alcoholverslaving bijzonder pijnlijk en verdrietig moet zijn voor de studente ____20____ geen twijfel. Dat is echter niet voldoende om tot loskoppeling te besluiten. De CRvB is van oordeel dat de minister het verzoek van de studente terecht heeft afgewezen.

Vraag 19

Welk woord is correct op de eerste open plaats in de tekst ‘Verzoek om ‘loskoppeling’’?

 1. Optreed

 2. Optreedt

Vraag 20

Welk woord is correct op de tweede open plaats in de tekst ‘Verzoek om ‘loskoppeling’’?

 1. Leidt

 2. Lijdt

Concurrentiebeding

In een geschil over een concurrentiebeding zijn de volgende feiten van belang. Bedrijf [B] ontwikkelt en ____21____ UPS-systemen. [A] is ruim tien jaar als onderhoudsmonteur in dienst bij [B]. De arbeidsovereenkomst tussen [A] en [B] bevat een non concurrentiebeding. Op enig moment ontvangt [A] een aanbod van [C], een concurrent van [B]. Vervolgens vordert [A] bij de rechter in kort geding schorsing van het concurrentiebeding totdat in een eventueel te voeren bodemprocedure is beslist over dit beding. [B] voert hiertegen verweer. [B] stelt dat is ontdekt dat [A] grote bestanden met vertrouwelijke bedrijfsinformatie van klanten naar zijn privé e-mailadres heeft verzonden en van de laptop van zijn werk heeft ____22____, met geen ander doel dan om [B] daarmee op een oneerlijke manier te beconcurreren.

Vraag 21

Welk woord is correct op de eerste open plaats in de tekst ‘Concurrentiebeding’?

 1. Onderhoud

 2. Onderhoudt

Vraag 22

Welk woord is correct op de tweede open plaats in de tekst ‘Concurrentiebeding’?

 1. Gedelete

 2. Gedeletet

Vraag 23

In 2015 oordeelde de rechtbank Den Haag over een geschil tussen Women on Waves, een Nederlandse non-profitorganisatie, en de Staat. Women on Waves vorderde dat de Staat zou worden verplicht om huisartsen te informeren dat zij ‘in het algemeen’ niet strafbaar handelen wanneer zij een vrouw helpen een ongewenste zwangerschap te voorkomen door een middel ____23____ ten behoeve van een medicamenteuze overtijdbehandeling. De rechtbank wees de vordering af. Hierbij was onder meer van belang dat huisartsen niet beschikken over de benodigde vergunning voor een overtijdbehandeling op grond van de Wet afbreking zwangerschap.

Welke woorden zijn correct op de open plaats?

 1. Te voorschrijven

 2. Voor te schrijven

De noodzaak tot evalueren van (straf)wetgeving in deze tijd

Hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude betoogt dat het evalueren van wetgeving weliswaar te allen tijde van belang is, maar dat dit tegenwoordig in het bijzonder geldt voor (straf)wetgeving op het terrein van orde en veiligheid.

In de huidige, door veiligheid ____24____ samenleving – ook wel aangeduid met de term ‘veiligheidscultuur’ – lijkt het voor de wetgever steeds moeilijker te zijn geworden noodzakelijke terughoudendheid en rationaliteit te ____25____ ten aanzien van kwesties op het gebied van criminaliteit en (on)veiligheid. Door de angst het vertrouwen van het volk (en het electoraat) te verliezen, zijn de partijen aan alle kanten van het politieke spectrum een meer populistische stijl van politiek gaan bedrijven.

Vraag 24

Welk woord is correct op de eerste open plaats in de tekst ‘De noodzaak tot evalueren van (straf)wetgeving in deze tijd’?

 1. Geobsedeerde

 2. Geöbsedeerde

Vraag 25

Welk woord is correct op de tweede open plaats in de tekst ‘De noodzaak tot evalueren van (straf)wetgeving in deze tijd’?

 1. Betrachten

 2. Betrachtten

Vraag 26

Een man verzocht in hoger beroep opnieuw om gezamenlijk ouderlijk gezag over zijn minderjarige dochter [A], zodat hij samen met de moeder van [A] het ouderlijk gezag zou kunnen uitoefenen. Het gerechtshof Amsterdam wees zijn verzoek af. Tussen partijen hebben zich bij herhaling (gewelddadige) conflicten voorgedaan waarbij de situatie uit de hand liep. In zo’n situatie zijn geen van beide ouders in staat gebleken om tijdig de gemoederen tot bedaren te brengen en de situatie te ____26____. Het hof overweegt dat er een aanmerkelijk risico is dat tussen de ouders een machtsstrijd over diverse onderwerpen betreffende [A] zal ontstaan wanneer zij samen zeggenschap hebben.

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. De-escaleren

 2. Deëscaleren

Overleveren van personen

Binnen de Europese Unie geldt dat personen niet door een lidstaat aan een andere lidstaat worden uitgeleverd, maar overgeleverd. In een zaak waarin door Franse justitiële autoriteiten overlevering werd ____27____ van een Nederlander stelde de rechtbank haar beslissing uit, nu niet bekend is waar deze persoon zal verblijven en voor hoe lang. De rechtbank meent dat door de Franse autoriteiten niet is ____28____ dat de over te leveren persoon geen reëel gevaar loopt een onmenselijke of vernederende behandeling te krijgen.

Vraag 27

Welk woord is correct op de eerste open plaats in de tekst ‘Overleveren van personen’?

 1. Ge-eist

 2. Geëist

Vraag 28

Welk woord is correct op de tweede open plaats in de tekst ‘Overleveren van personen’?

 1. Gewaarborgd

 2. Gewaarborgt

Laatste wil

Een man heeft bij testament zijn woning gelegateerd aan zijn neven. Daarmee heeft de man zijn neven een vorderingsrecht toegekend. De man heeft een vriend ____29____ tot executeur-testamentair. Het afgeven van legaten ____30____ tot de taak van de executeur. Volgens de rechtbank worden de legatarissen (hier: de neven van de man) pas na het afgeven van dit legaat eigenaar van de woning.

Vraag 29

Welk woord is correct op de eerste open plaats in de tekst ‘Laatste wil’?

 1. Benoemd

 2. Benoemt

Vraag 30

Welk woord is correct op de tweede open plaats in de tekst ‘Laatste wil’?

 1. Behoord

 2. Behoort

Vragen Grammatica

Vraag 1

Het College voor de Rechten van de Mens is van oordeel dat de rechtbank Rotterdam ongeoorloofd onderscheid heeft gemaakt op grond van godsdienst door een sollicitante af te wijzen voor de functie van buitengriffier vanwege het feit dat zij haar hoofddoek ook tijdens zittingen wilde dragen. De Raad voor de rechtspraak is het niet eens met ____1____ oordeel. Volgens hem kan aan de volstrekte neutraliteit van rechtspraak geen concessie worden gedaan en heeft de wetgever in het togabesluit terecht geen onderscheid gemaakt tussen rechter en griffier.

Welk woord is het best op de open plaats?

 1. Deze

 2. Dit

Vraag 2

In een zaak over toekenning van eenhoofdig ouderlijk gezag over een minderjarig kind met een autismestoornis achtte het hof het van belang dat een kinderpsychiater had aangegeven zich ____2____ zorgen te maken over de opvoedsituatie van het minderjarige kind bij de moeder thuis.

Welk woord is het best op de open plaats?

 1. Geen

 2. Niet

Vraag 3

Een meisje werd in haar ouderlijk huis neergestoken. Zij overleed enige dagen later aan haar verwondingen. Een destijds 14-jarige jongen werd ervan verdacht dat hij haar had neergestoken. Een 16-jarig meisje en haar 17-jarige vriend werden ervan verdacht het neersteken van het meisje ____3____.

Welke woorden zijn het best op de open plaats?

 1. Hebben uitgelokt

 2. Te hadden uitgelokt

 3. Te hebben uitgelokt

 4. Uit te lokken

Vraag 4

De rechtbank Utrecht heeft in een vonnis bepaald dat het feit dat de sloop van een huurwoning later ____4____ voorzien is gepland niet tot gevolg heeft dat de huurder zich na het aflopen van de (geldige) opzegtermijn kan beroepen op huurbescherming.

Welk woord is het best op de open plaats?

 1. Als

 2. Dan

Vraag 5

Een rechtspersoon waarvan de werkzaamheden in strijd zijn met de openbare orde ____5____ op verzoek van het Openbaar Ministerie door de rechtbank verboden verklaard en ontbonden (artikel 2:20 Burgerlijk Wetboek). Volgens de memorie van antwoord is een handelwijze in strijd met de openbare orde als er sprake is van ‘een aantasting van de als wezenlijk ervaren beginselen van ons rechtsstelsel’ die uiteindelijk ontwrichtend kan zijn voor de samenleving.

Welk woord is het best op de open plaats?

 1. Worden

 2. Wordt

Vraag 6

Bestuursorganen blijken particuliere bedrijven in te schakelen bij controles of regelgeving wordt nageleefd. De bedrijven zetten daartoe onder andere mystery guests in. Dit roept de vraag op of deze vorm van uitlokking geoorloofd is. Mystery guests controleren bijvoorbeeld of ____6____ frauderende ambtenaren contant geld aannemen en/of zorgverzekeraars misleidende informatie geven.

Welk woord is het best op de open plaats?

 1. Vermeend

 2. Vermeende

Vraag 7

De leden van motorclubs als Hell’s Angels en Satudarah kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: conservatieven en radicalen. Conservatieven voelen zich aangetrokken tot de vrijbuitermentaliteit en de kameraadschap binnen de club. Radicalen zijn betrokken bij

criminaliteit. Hoewel binnen één club zowel conservatieven als radicalen kunnen voorkomen, ____7____ in veel clubs na verloop van tijd een van beide typen de overhand.

Welk woord is het best op de open plaats?

 1. Krijgen

 2. Krijgt

Vraag 8

Voor de vraag of sprake is van ‘medeplegen’ van een delict is van belang of er een nauwe en bewuste samenwerking is geweest tussen degene die van ‘medeplegen’ wordt verdacht en degene die het delict heeft gepleegd. De rechter houdt rekening met factoren als de intensiteit van de samenwerking en de onderlinge taakverdeling. Als verdachten ____8____ niet van ‘medeplegen’ distantiëren en louter aanwezig zijn terwijl een strafbaar feit wordt gepleegd door een ander, is dit op zichzelf niet voldoende om hen wegens ‘medeplegen’ te veroordelen. Degene die wordt verdacht van medeplegen moet een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het delict.

Welk woord is het best op de open plaats?

 1. Hun

 2. Zich

Vragen Spelling: overige onderwerpen

Vraag 1

Over het antwoord op de vraag of ____1____ een variant is van traditioneel pesten of dat het een geheel nieuwe vorm van pesten is, zijn de meningen verdeeld. De meeste definities zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het in essentie hetzelfde is als traditioneel pesten.

Welk woord is of welke woorden zijn correct op de open plaats?

 1. Cyber pesten

 2. Cyberpesten

Vraag 2

Een Pakistaanse diende een aanvraag in bij de minister van Buitenlandse Zaken tot afgifte van een visum kort verblijf. De aanvraag werd afgewezen. De Pakistaanse stelde beroep in tegen deze afwijzing bij de rechtbank Den Haag. De rechtbank achtte het van belang dat aan de minister in deze kwestie een ruime beoordelingsmarge toekomt. Al ____2____ de sociale en/of economische binding van een vreemdeling met het land van herkomst geringer of juist sterker is, zal ook de twijfel over het voornemen van de vreemdeling tijdig terug te keren toe- of afnemen.

Welk woord is of welke woorden zijn correct op de open plaats?

 1. Naar gelang

 2. Naargelang

Vraag 3

Volgens het rapport Scenarioplanning Rechtspraak 2030 maken burgers zich in toenemende mate zorgen over vraagstukken die voortvloeien uit globalisering en onrust in de wereld. Deze zorgen leiden steeds meer tot spanningen in de samenleving. Het lukt de bestaande instituties vooralsnog niet om deze spanningen in te dammen. Het feit dat in het Nederland van nu – onder meer als gevolg van de ontzuiling en een ____3____ individualisering in de samenleving – niet langer langs de traditionele breuklijnen van weleer uiteenvalt, maakt het (volgens voornoemd rapport) nog moeilijker om als samenleving een breed gedragen antwoord te formuleren op belangrijke veranderingen in de wereld.

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Voorschrijdende

 2. Voortschrijdende

Vraag 4

Een vrouw werd verdacht van mishandeling van de eigenaar van een discotheek. In het strafproces tegen de verdachte bij de rechtbank Overijssel voegde het slachtoffer zich als benadeelde partij. Hij vorderde veroordeling van de verdachte tot betaling van schadevergoeding. De rechtbank wees de vordering toe. Zij overwoog daarbij dat de schade het ____4____ gevolg is van het bewezenverklaarde handelen van de vrouw.

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Rechtsstreekse

 2. Rechtstreekse

Vraag 5

In het kader van de berechting van verdachten van terroristische misdrijven doet zich volgens een Leidse onderzoeker heden ten ____5____ een opmerkelijke ontwikkeling voor. In een fors aantal strafzaken waarin sprake was van een verdenking van een terroristisch misdrijf zijn gedragsdeskundigen ingeschakeld om te rapporteren over de psychische gesteldheid van verdachten.

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Dage

 2. Dagen

Vraag 6

In een strafzaak waarbij een politieman werd vervolgd voor het doodschieten van een 17- jarige jongen, heeft de verdachte meerdere verklaringen afgelegd die op enkele onderdelen van elkaar verschillen. De rechtbank neemt de eerste verklaring tot uitgangspunt bij haar beoordeling. Zij overweegt daarbij dat deze eerste verklaring opvallend ____6____ is. Veel details die de verdachte dan noemt, blijken overeen te komen met de later beschikbaar gekomen camerabeelden.

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Accuraat

 2. Acuraat

Vraag 7

Op basis van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van juli 2017 dient het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen ervoor te zorgen dat vrouwelijke zelfstandigen die ten onrechte geen bevallingsuitkering hebben gekregen alsnog enige vorm van vergoeding ontvangen. Dat hoeft niet ____7____ in de vorm van een uitkering.

Welk woord is of welke woorden zijn correct op de open plaats?

 1. Per se

 2. Persé

Vraag 8

De kantonrechter heeft in een geschil over een huurovereenkomst gedaagde [A] veroordeeld om aan eiser [B] binnen twee maanden na betekening van het vonnis een andere passende huurwoning beschikbaar te stellen. Twee maanden na het vonnis heeft [A] aan [B] een twee-onder-een-kapwoning aangeboden. De advocaat van [B] heeft daarop medegedeeld dat de aangeboden woning niet passend is, omdat in de straat waar de woning is gelegen regelmatig ____8____ is.

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Tramelant

 2. Trammelant

Vraag 9

Er is in het geval waarover de Hoge Raad oordeelde in het arrest ‘Verhuizende zusjes’ sprake van een bijzondere context: twee zussen die, ongeoefend, samen een verhuizing voor een van hen uitvoeren. Uiteraard ____9____ de bijzondere context betrokkenen geen vrijbrief tot onzorgvuldig gedrag jegens elkaar.

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Vergoeilijkt

 2. Vergoelijkt

Vraag 10

Veel slachtoffers van identiteitsfraude missen bij een onterechte afschrijving van hun bankrekening slechts een klein bedrag van hun bankrekening (voor bijna 40% gaat het om minder dan vijftig euro). Bij een kwart van deze slachtoffers gaat het echter om ____10____ bedragen van meer dan vijfhonderd euro.

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Substantieële

 2. Substantiële

Vraag 11

Een man die in Nederland asiel aanvroeg, was in Georgië tot negen jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens poging tot doodslag op een politieman. Volgens de man is hij onschuldig en is er sprake van een ____11____ dwaling.

Welk woord is correct op de open plaats?

 1. Gerechtelijke

 2. Gerechterlijke

Vraag 12

Genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven zijn ernstige internationale misdrijven. Het zijn misdrijven die de internationale veiligheid in gevaar kunnen brengen en waarover internationale tribunalen en ____12____ rechtsmacht hebben.

Wat is correct op de open plaats?

 1. -strafhoven

 2. strafhoven

Vragen Leesvaardigheid Jur

De rechtsvormende taak van de Hoge Raad

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad kan volgens een Leidse onderzoeker worden afgeleid dat de Hoge Raad de waardering van bewijs in strafprocedures primair ziet als het domein van de feitenrechter en van oordeel is dat diens vrijheid op dit vlak niet te veel mag worden beknot. Er gaan stemmen op dat de Hoge Raad meer zou kunnen betekenen op het terrein van bewijswaardering en de feitenrechter hierbij meer houvast zou kunnen geven. Volgens de Leidse onderzoeker is er echter betrekkelijk weinig kennis beschikbaar over de mate waarin bewijsregels daadwerkelijk (kunnen) bijdragen aan de zorgvuldigheid van het rechterlijk beslisproces. Niettemin zou een meer indringende toets door de Hoge Raad van de bewijsmotivering van de feitenrechters en het weren van bewijsmateriaal waaraan vanuit methodologisch perspectief ernstige gebreken kleven toch een stap in de goede richting zijn. Bovendien zou het helpen als de Hoge Raad bepaalde begrippen verheldert die fungeren als maatstaf voor de kwaliteit van het bewijsmateriaal en de daarop te nemen beslissing. Nu is de jurisprudentie van de Hoge Raad op het terrein van het bewijs lastig te doorgronden, omdat de Hoge Raad geregeld standaardformuleringen gebruikt, maar ____1____. Tot slot zou de Hoge Raad meer kunnen uitleggen met betrekking tot de toepassing van bestaande bewijs- en motiveringsregels. Op dit moment is het vaak gissen waarom bepaalde bewijsconstructies wel of niet worden geaccepteerd.

Vraag 1

Welke woorden passen het best op de open plaats in de tekst ‘De rechtsvormende taak van de Hoge Raad’?

 1. Desondanks uitleg geeft over het toepasselijke recht

 2. In het algemeen geen onduidelijkheid laat bestaan over de door hem toegepaste rechtsregels

 3. Meestal niet verzuimt aan te geven welke afwegingen daaraan ten grondslag liggen.

 4. Veelal niet inzichtelijk maakt welke afwegingen daarachter schuilgaan

Vraag 2

Voor welke van onderstaande stellingen is het best onderbouwing te vinden in de tekst ‘De rechtsvormende taak van de Hoge Raad’?

 1. De feitenrechter is de enige rechter die rechtens kan bepalen aan welke eisen de bewijsvoering in strafprocedures moet voldoen.

 2. De feitenrechters zouden hun besluiten en de kwaliteit van het bewijsmateriaal altijd moeten toetsen aan de gedetailleerde regelgeving van de Hoge Raad betreffende bewijs en motivering.

 3. De Hoge Raad zou zich meer moeten uitlaten over eisen betreffende bewijsvoering en meer uitleg moeten geven bij uitspraken over de hantering van bewijsregelgeving.

 4. De Hoge Raad zou zich moeten beperken tot toepassing van bewijs- en motiveringsregels.

Zware mishandeling tijdens ontgroening

Bij zijn ontgroening liep een eerstejaarsstudent [A] die lid wilde worden van een studentenvereniging in Breda zwaar lichamelijk letsel op (een schedelbasisfractuur). Het letsel zou zijn veroorzaakt door een ouder verenigingslid [B]. [A] deed aangifte van mishandeling door [B]. [B] verklaarde: “Ik heb op 25 augustus 2016 te Breda mijn geschoeide voet tegen het hoofd van [A] geplaatst. Hij lag op dat moment op zijn buik en met zijn hoofd op de betonnen vloer. Ik heb daarbij enige druk uitgeoefend. Ik hield mijn voet op die positie gedurende ongeveer 10 seconden.” Hij zei bovendien zich ervan bewust te zijn dat het hoofd een kwetsbaar onderdeel van het lichaam is, maar zich niet verantwoordelijk te voelen: andere commissieleden hadden hem moeten afremmen.

Bij de strafprocedure die werd gevoerd bij de rechtbank Breda kwam de vraag aan de orde of er causaal verband bestaat tussen de door [B] verrichte gedraging en het bij [A] opgetreden letsel. Volgens de rechtbank is het voor de beantwoording van deze vraag relevant of de schedelbasisfractuur van [A] redelijkerwijs als gevolg van de handeling van [B] aan laatstgenoemde kan worden toegerekend.

De rechtbank overwoog dat [A] de volgende dag hevige hoofdpijn kreeg en geen licht meer kon verdragen. De klachten hebben zich derhalve niet direct na de gedraging in alle hevigheid gemanifesteerd. Niettemin was de rechtbank van oordeel dat het letsel redelijkerwijs als gevolg van de gedraging van [B] aan hem kon worden toegerekend. De rechtbank nam hierbij in aanmerking dat [A] heeft verklaard dat hij vrijwel meteen een heel hoge druk op zijn hoofd en direct daarna hoofdpijn voelde. De gedraging van verdachte is naar haar aard geschikt om het gevolg teweeg te brengen en deze is bovendien van dien aard dat zij het vermoeden wettigt dat deze heeft geleid tot het intreden van het gevolg. Volgens de deskundige, een neuroloog, is het heel voorstelbaar dat bij een kleine schedelbasisfractuur met kleine bloeding de ziekteverschijnselen pas later optreden, zoals hier het geval is geweest. Verder achtte de rechtbank het van belang dat uit de medische gegevens van [A] volgt dat hij een ‘blanco’ medische voorgeschiedenis heeft en ____52____ dat er vooraf of nadien nog andere incidenten hebben plaatsgevonden die tot het ontstaan van een schedelbasisfractuur hebben kunnen leiden; het verweer van de raadsman van [B] ter zake reikte niet verder dan het wijzen op de mogelijkheid dat er iets anders heeft kunnen plaatsvinden, zonder dat hij concrete gebeurtenissen heeft benoemd.

Vraag 3

Welke woorden passen het best op de open plaats in de tekst ‘Zware mishandeling tijdens ontgroening’?

 1. Dat [B] de ontgroeningscommissie niet verantwoordelijk achtte voor het letsel en

 2. Dat geen overtuigend bewijs is geleverd voor de incidenten die de raadsman van [A] aanvoerde en

 3. Dat het niet aannemelijk is geworden

 4. Dat onomstotelijk is bewezen

Vraag 4

Welke omstandigheden acht de rechtbank onder meer relevant voor het aannemen van causaal verband tussen de door [B] verrichte gedraging en het bij [A] opgetreden letsel, zoals kan worden afgeleid uit de tekst ‘Zware mishandeling tijdens ontgroening’?

 1. De gecompliceerde medische voorgeschiedenis van [A] en de ernstige schedelbasisfractuur.

 2. Het aanzienlijke tijdsverloop (ettelijke dagen) tussen het voorval en het tijdstip waarop het letsel van [A] zich openbaarde alsmede het gebrek aan een medische voorgeschiedenis bij [A].

 3. Het verzet dat [A] bood bij het voorval, en de waarschijnlijkheid dat zijn letsel zich zou manifesteren als gevolg van de gedraging van [B].

 4. Hoofdpijnklachten van [A] direct na het voorval en het ontbreken van een relevante medische voorgeschiedenis van [A].

Vraag 5

Struikelende broodbezorger

Het arrest van de Hoge Raad dat bekend is onder de naam ‘Struikelende broodbezorger’ betreft een geval waarin een bakker met een grote mand aan zijn arm struikelde over een touwtje dat was gespannen over het pad naar een woning en daarbij ernstig letsel opliep. Twee kinderen van vier en vijf jaar oud die in de nabijheid van deze woning (hun ouderlijke woning) speelden en het touwtje hadden gezien, hadden verzuimd de bakker te waarschuwen. De bakker stelde de ouders van de kinderen aansprakelijk voor zijn schade op grond van een onrechtmatige daad van de kinderen. De Hoge Raad overwoog onder meer het volgende:

dat het hof heeft aangenomen dat er voor de kinderen [X] een rechtsplicht heeft bestaan om, na op het eigen erf een niet door hen zelf in het leven geroepen situatie te hebben waargenomen die door een redelijk denkend volwassen persoon van normale levenservaring als een 'acute gevaarsituatie' zou zijn herkend, die situatie op te heffen of degenen die er slachtoffer van dreigden te worden, ervoor te waarschuwen; dat het hof hiervan uitgaande heeft geoordeeld dat die kinderen een onrechtmatige daad hebben gepleegd door niet aan die verplichting te voldoen, waaraan niet zou afdoen dat de kinderen te jong waren om het aan de situatie verbonden acute gevaar te beseffen; dat echter van een rechtsplicht om een waargenomen gevaarsituatie voor het ontstaan waarvan men niet verantwoordelijk is, op te heffen of anderen daarvoor te waarschuwen, in het algemeen ook voor volwassenen alleen sprake kan zijn, wanneer de ernst van het gevaar dat die situatie voor anderen meebrengt tot het bewustzijn van de waarnemer is doorgedrongen, zulks behoudens het bestaan van bijzondere verplichtingen tot zorg en oplettendheid zoals kunnen voortvloeien uit een speciale relatie met het slachtoffer of met de plaats waar de gevaarsituatie zich voordoet;

In bovenstaande (cursief gedrukte) overwegingen geeft de Hoge Raad weer hoe het hof heeft geoordeeld over de vraag of de kinderen onrechtmatig gedrag kon worden verweten, en hoe de Hoge Raad dit beoordeelt.

Welke stelling is het meest correct op basis van bovenstaande overwegingen van de Hoge Raad in de tekst ‘Struikelende broodbezorger’?

 1. Anders dan de Hoge Raad is het hof van oordeel dat het voor de vaststelling van de onrechtmatigheid van het gedrag van de kinderen voldoende is als een redelijk denkende volwassene de situatie als een urgente gevaarsituatie zou hebben geïdentificeerd; het ontbreken van het besef van het gevaar acht het hof irrelevant.

 2. Anders dan het hof is de Hoge Raad van oordeel dat het voor de vaststelling van onrechtmatigheid van het gedrag van kinderen die een gevaarsituatie in het leven roepen voldoende is of een redelijk denkende volwassene deze situatie zou identificeren als een urgente gevaarsituatie.

 3. Evenals het hof is de Hoge Raad van oordeel dat het voor de vaststelling van onrechtmatigheid van doorslaggevend belang is dat degenen die een gevaarlijke situatie in het leven roepen zich bewust zijn van de draagwijdte van de in het leven geroepen gevaarlijke situatie, bijzondere verplichtingen doen daar niet aan af.

 4. Hof en Hoge Raad achten het voor de vraag of sprake is van onrechtmatig gedrag van de kinderen van doorslaggevend belang of er sprake is van een bijzondere zorgplicht, bijvoorbeeld op basis van een speciale relatie met het slachtoffer.

Vraag 6

In het Jetblast-arrest overweegt de Hoge Raad:

Voor het antwoord op de vraag of een waarschuwing kan worden beschouwd als een afdoende maatregel met het oog op bescherming tegen een bepaald gevaar, is van doorslaggevende betekenis of te verwachten valt dat deze waarschuwing zal leiden tot een handelen of nalaten waardoor dit gevaar wordt vermeden.

Kan een waarschuwing in een gevaarlijke situatie op basis van bovenstaande overweging van de Hoge Raad een voldoende beschermende maatregel zijn?

 1. Ja, hoewel een op een bord aangebrachte waarschuwing nooit voldoende kan zijn. b. Ja, hoewel het publiek zijn gedrag aanpast als gevolg van de waarschuwing. c. Ja, mits het aannemelijk is dat het publiek door de waarschuwing het gevaar zal ontlopen.

 2. Nee, de gevaarveroorzaker zal hoe dan ook meer maatregelen moeten nemen.

Naheffingsgeschil

Nederlandse ondernemingen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen, worden voor de omzetbelasting aangemerkt als één onderneming, een fiscale eenheid. Over door een onderneming aan een andere onderneming binnen een dergelijke fiscale eenheid geleverde diensten behoeft geen omzetbelasting te worden afgedragen aan de belastingdienst.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant kreeg te oordelen over een geschil tussen een besloten vennootschap [A] en een belastinginspecteur betreffende een fiscale eenheid. [A] levert facilitaire diensten, met name aan ziekenhuis [X], eveneens een besloten vennootschap. [X] bezit 51% van de aandelen (inclusief stemrecht) in [A].

Anders dan de belastinginspecteur meent [A] dat er een fiscale eenheid bestaat tussen haar en [X] en dat dus ten onrechte een naheffingsaanslag omzetbelasting aan haar is opgelegd voor door haar aan [X] geleverde diensten. Tussen partijen was niet in geschil dat er sprake is van economische verwevenheid, wel of er sprake was van financiële en organisatorische verwevenheid.

Volgens [A] is sprake van financiële verwevenheid, omdat [X] meer dan 50% van de aandelen in [A] houdt, inclusief de daaraan verbonden zeggenschap. De inspecteur betwist dat. Volgens hem is naast aandeelhouderschap en zeggenschap als door [A] gesteld ook vereist dat [X] haar zeggenschap kan aanwenden om de financiële posities van [X] en [A] in een gewenste onderlinge verhouding te brengen. Aan die voorwaarde wordt niet voldaan, aldus de inspecteur. Hij verwijst hierbij naar jurisprudentie van de Hoge Raad.

De rechtbank ____8___. Zij onderbouwt dit oordeel als volgt. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad leidt de rechtbank af dat de Hoge Raad de door de inspecteur genoemde voorwaarde specifiek heeft gesteld ten aanzien van ondernemingen zonder een in aandelen verdeeld kapitaal. Zoals [A] terecht heeft aangevoerd, geldt voor verwevenheid in financieel opzicht in een geval als het onderhavige (de ene besloten vennootschap houdt aandelen in een andere besloten vennootschap) enkel de voorwaarde dat de ene vennootschap de meerderheid van de aandelen – met daaraan verbonden de meerderheid van de zeggenschapsrechten – in de andere vennootschap in handen heeft. Nu aan die voorwaarde wordt voldaan, zijn belanghebbende [A] en [X] in financiële zin verweven. Het gelijk is in zoverre aan [A].

Vraag 7

Welke woorden passen het best op de open plaats in de tekst ‘Naheffingsgeschil’?

 1. Acht [A] en [X] uitsluitend in economisch opzicht met elkaar verweven

 2. Onderschrijft de stelling van de inspecteur

 3. Overweegt dat er sprake is van verwevenheid in organisatorische zin

 4. Verwerpt de stelling van de inspecteur

De rol van het bestuursrecht in de zaak Aardbevingsschade NAM

De aardbevingen in de provincie Groningen zorgen al jaren voor onrust onder de Groninger bevolking. Volgens twee Leidse onderzoekers draagt de huidige (op het civiele recht gebaseerde) aanpak van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) en de overheid niet bij aan herstel van het vertrouwen in de overheid bij de bevolking. Inmiddels pleiten steeds meer auteurs en instanties voor ruimhartigheid in de compensatie van de Groninger bevolking. Van de NAM lijkt een dergelijke ruimhartigheid niet te hoeven worden verwacht. De Leidse onderzoekers hebben gekeken naar de vraag hoe de ‘publieke regie’ kan worden ingevuld waar steeds meer mensen om vragen. Welke rol kan de centrale overheid spelen in de schadeafhandeling om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen en hoe kan van staatswege betrachte ruimhartigheid bijdragen aan het herstel van vertrouwen?

Een publiekrechtelijke insteek van het schadeproces (in plaats van een civielrechtelijke) kan volgens hen een aantal verbeteringen met zich meebrengen. Een algemene (coulance)regeling of een (op basis daarvan opgericht) fonds, waarbij wordt uitgegaan van de éénloketgedachte [één instantie waarbij claims kunnen worden ingediend, red.], onpartijdigheid is gewaarborgd en rekening wordt gehouden met inspraak lijkt hen een aantrekkelijk idee. Het biedt Groningse burgers erkenning en een laagdrempelige rechtsbescherming, die in beginsel buiten de rechterlijke instanties omgaat. De weg naar de (bestuurs)rechter wordt echter niet afgesloten. Een dergelijk schadeafhandelingsproces dat is ingebed in het publiekrecht, liefst vanuit coulance uitgewerkt, biedt volgens de onderzoekers ____8____ de huidige zeer complexe en weinig rechtszekerheid biedende situatie.

Vraag 8

Welke woorden passen het best op de open plaats in de tekst ‘De rol van het bestuursrecht in de zaak Aardbevingsschade NAM’?

 1. , afgezien van schadevergoeding, een complicatie in

 2. Al met al duidelijke voordelen boven

 3. Evenmin soelaas binnen

 4. Namelijk ontegenzeggelijk weerstand in

Vraag 9

Voor welke stelling is het best onderbouwing te vinden in de tekst ‘De rol van het bestuursrecht in de zaak Aardbevingsschade NAM’?

 1. Als de Groningers hun claims bij één (in het publiekrecht ingepast) loket zouden kunnen indienen, zou dat kunnen helpen om het vertrouwen van de Groningse bevolking in de overheid te herstellen.

 2. Een civielrechtelijk ingestoken ‘claimloket’ dat claims van de Groningers met enige terughoudendheid behandelt, zou helpen om het vertrouwen van de bevolking in de overheid te herstellen.

 3. Het vertrouwen in de NAM wordt op de proef gesteld, ook nu zij de Groninger bevolking ruimhartiger compenseert.

 4. Hoewel de NAM vanuit civielrechtelijk oogpunt het nodige heeft gedaan om het vertrouwen van de bevolking in haar te herstellen, zou zij beter een publiekrechtelijke insteek kunnen kiezen als zij schadevergoeding uitkeert.

Vragen Woordenschat

Vraag 1

Een man werd beschuldigd van oplichting: hij zou onder een valse naam hebben doen voorkomen dat hij goedkoop elektronische producten uit Andorra kon leveren. Enkele personen deden een bestelling en betaalden daarop aan, maar ontvingen geen producten. De rechtbank concludeerde dat de door de officier van justitie aangevoerde feiten niet ____1____ dien aard zijn dat van oplichting kan worden gesproken.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. In

 2. Met

 3. Uit

 4. Van

Voors en tegens van bindende referenda

Partijen die voorstander zijn van directe democratie verwachten dat burgers door bindende referenda actiever betrokken zullen raken ____2____ besluitvorming. Twee Leidse juristen wijzen op de fundamentele verandering die een wijziging van de grondwet ____3____ dit punt teweegbrengt: essentiële elementen van representatieve democratie als deliberatie en minderhedenbescherming dreigen verloren te gaan.

Vraag 2

Welk woord past het best op de eerste open plaats in de tekst ‘Voors en tegens van bindende referenda’?

 1. Bij

 2. Tegen

 3. Uit

 4. Van

Vraag 3

Welk woord past het best op de tweede open plaats in de tekst ‘Voors en tegens van bindende referenda’?

 1. In

 2. Naar

 3. Tegen

 4. Op

Vraag 4

Anders Breivik pleegde gruwelijke aanslagen in Noorwegen. Hij meende niet wederrechtelijk te handelen door ____4____ hoofde van een door de Orde van de Tempeliers aan hem toegekende bevoegdheid te handelen. Deze Orde was mede door Breivik nieuw leven ingeblazen ter bestrijding van de islam in Europa.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. In

 2. Uit

 3. Voor

 4. Wegens

Onterechte toekenning van schadetegemoetkoming

Het niet detecteren van fraude met tegemoetkomingsregelingen voor mensen die tussen 1945 en 2010 slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk en in jeugdzorginstellingen kan volgens onderzoeker Maarten Kunst ongewenste effecten hebben. Onterechte toekenning van schadetegemoetkoming leidt ertoe dat degene die is beticht ____5____ seksueel misbruik, wordt ‘veroordeeld’ voor iets wat hij niet heeft gedaan. Enkele studies lijken te suggereren dat hierdoor ernstige psychische klachten kunnen ontstaan bij de ten onrechte beschuldigde en zijn familie. Mogelijk treden zulke gevolgen in nog sterkere mate op bij familieleden indien de beschuldigde reeds is overleden. De ‘veroordeling’ komt dan immers bovenop de rouw ____6____ gevolge van het overlijden van de beschuldigde.

Vraag 5

Welk woord past het best op de eerste open plaats in de tekst ‘Onterechte toekenning van schadetegemoetkoming’?

 1. In

 2. Met

 3. Van

 4. Voor

Vraag 6

Welk woord past het best op de tweede open plaats in de tekst ‘Onterechte toekenning van schadetegemoetkoming’?

 1. Aan

 2. In

 3. Ten

 4. Ter

Vraag 7

Lidstaten van de Europese Unie hebben actief te waken ____7____ seksueel misbruik. Dit volgt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. Buiten

 2. Met

 3. Over

 4. Voor

Vergoeding van kosten van een medische ingreep

Een verzekeraar weigerde de kosten van een medische ingreep te vergoeden aan een verzekerde, waarna zij de bewuste vergoeding in rechte vorderde. Volgens de artsen van de verzekerde vrouw was de aangevraagde behandeling de enige effectieve behandeling voor haar kwaal. De in de procedure opgeroepen deskundige stelde echter dat de betreffende behandeling in Duitsland weliswaar ____8____ zwang is geraakt, maar dat nog niet definitief is uitgekristalliseerd of het hier gaat ____9____ een cosmetische behandeling dan wel ____9____ een behandeling ter opheffing van een eventuele functionele beperking. De vordering werd afgewezen.

Vraag 8

Welk woord past het best op de eerste open plaats in de tekst ‘Vergoeding van kosten van een medische ingreep’?

 1. Aan

 2. In

 3. Ten

 4. Ter

Vraag 9

Welk woord past het best op de tweede en derde open plaats in de tekst ‘Vergoeding van kosten van een medische ingreep’?

 1. Bij

 2. In

 3. Om

 4. Voor

Vraag 10

De ‘weerbare democratie’ is terug van weggeweest. De maatschappelijke ontwikkelingen in Europa, waarin een opkomst is te zien van rechts-populistische partijen enerzijds en moslimfundamentalisten anderzijds, dwingen regeringen stil te staan bij de vraag hoe om te gaan met extremistische organisaties en bewegingen wier gedachtegoed of ideologie haaks staat ____10____ de uitgangspunten van democratische rechtsstaten.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. Door

 2. Met

 3. Op

 4. Tegen

Gat in het geheugen door schot in het hoofd

Een vrouw [A] is in het hoofd geschoten; zij wijst verdachte [B] aan als dader. [B] verklaart dat [A] zichzelf in het hoofd heeft geschoten in zijn aanwezigheid en dat hij haar leven heeft gered door haar naar het ziekenhuis te brengen.

Neuropsycholoog [C] heeft een deskundigenrapport opgesteld ____11____ de betrouwbaarheid van de verklaringen van [A]. [C] beschrijft hoe personen met hersenletsel als dat van [A] veelal nooit hun herinneringen aan het daaraan ten grondslag liggende incident terugkrijgen. Er ontstaat wel een behoefte om het gat in het geheugen te dichten, wat kan leiden tot opvulling met een zelf geconstrueerd scenario. Het hof overweegt dat de stelling van [C] wordt ondersteund door verklaringen van [A] waarin zij gebeurtenissen uit haar vakantie – ____12____ abuis – in verband brengt met het schietincident. Het hof verklaart het aan de verdachte ten laste gelegde niet bewezen.

Vraag 11

Welk woord past het best op de eerste open plaats in de tekst ‘Gat in het geheugen door schot in het hoofd’?

 1. jegens

 2. omtrent

 3. volgens

 4. krachtens

Vraag 12

Welk woord past het best op de tweede open plaats in de tekst ‘Gat in het geheugen door schot in het hoofd’?

 1. ten

 2. ter

 3. per

 4. voor

Treuzelen met tekenen

Drie tuinbouwbedrijven betalen forse bedragen voor de huur van warmtekrachtkoppelingen (wkk’s), aangeschaft door financieringsmaatschappij [A]. De wkk’s zijn overbodig geworden nadat de bedrijven zijn overgestapt op aardwarmte. [A] stemt in ____13____ voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst met de bedrijven, zodra de wkk’s zijn verkocht.

Bedrijf [B] toont belangstelling voor de wkk’s en ondertekent de door [A] voorgelegde koopovereenkomst. Voordat [A] de overeenkomst heeft getekend, bedenkt [B] zich en [B] weigert de koopsom te betalen. De rechter oordeelt dat de overeenkomst zonder [A’s] handtekening nog niet bindend was. Als [A] wel had getekend, was de verkoop van de machines ____14____ waarde van 1,3 miljoen euro wel definitief geweest en was de huurovereenkomst met de tuinbouwbedrijven beëindigd.

Vraag 13

Welk woord past het best op de eerste open plaats in de tekst ‘Treuzelen met tekenen’?

 1. Aan

 2. Met

 3. Op

 4. Voor

Vraag 14

Welk woord past het best op de tweede open plaats in de tekst ‘Treuzelen met tekenen’?

 1. te

 2. tegen

 3. ten

 4. ter

Vraag 15

Een twintigjarige verdachte speelde een onmisbare rol binnen een criminele organisatie die phishing als oogmerk had. De rechtbank veroordeelde de verdachte voor het medeplegen van diefstal. Zij overwoog dat een zekere mate van organisatie inherent is ____71____ phishing. Phishing vergt een planmatige aanpak, intensieve samenwerking en afstemming tussen de betrokken personen.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. Aan

 2. In

 3. Tegen

 4. Uit

Vragen Woordenschat 2

Zerotolerancebeleid

Een medewerkster van Action zag een beschadigde zak chips in het schap en at een deel van de chips op; zij werd op ____1____ voet ontslagen in het kader van het zerotolerancebeleid. In de ontslagbrief werd haar verweten tijdens het werk op diverse momenten chips te eten uit een beschadigde verpakking, terwijl zowel de chips als de verpakking eigendom zijn van Action. Het behoorde weliswaar tot haar vaste taken en verantwoordelijkheid om breukartikelen zonder dralen uit de schappen te verwijderen, maar in geval van een breukartikel in de foodsector dient de volledige inhoud weggegooid te worden, mede om te voorkomen dat de werknemer bijvoorbeeld ‘een pak koekjes opzettelijk beschadigt om van de inhoud te kunnen nuttigen’. De rechter oordeelde dat ____2____ opzegging van de arbeidsovereenkomst niet te rechtvaardigen is, ondanks de schending van een verplichting uit die overeenkomst en het in de huisregels verwoorde zerotolerancebeleid.

Vraag 1

Welk woord past het best op de eerste open plaats in de tekst ‘Zerotolerancebeleid’?

 1. gespannen

 2. grote

 3. slechte

 4. staande

Vraag 2

Welk woord past het best op de tweede open plaats in de tekst ‘Zerotolerancebeleid’?

 1. onaanzienlijke

 2. ongerepte

 3. onlosmakelijke

 4. onverwijlde

Vraag 3

Een 40-jarige man werd veroordeeld omdat hij de eigenaar van een brommerzaak zwaar heeft mishandeld. Het incident is vastgelegd op camerabeelden, die in een proces verbaal beschreven zijn door twee verbalisanten. Die beschrijving bleek niet volledig te corresponderen met de beelden die ter terechtzitting zijn getoond: de armbeweging van de verdachte, waardoor de aangever volgens de verbalisanten was geraakt, is niet te zien. De beelden ter zitting vertonen daarom, zo stelt de rechtbank vast, een ____3____ in de tijd. Hiervoor kon de officier van justitie geen verklaring geven.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. beletsel

 2. hiaat

 3. obstructie

 4. respijt

Vraag 4

Een echtpaar met de Nederlandse nationaliteit heeft een vierjarige jongen uit Thailand geadopteerd naar Thais recht. Het echtpaar verzoekt de rechtbank de Thaise adoptie om te zetten in een ‘sterke Nederlandse adoptie’, waardoor de minderjarige jongen de Nederlandse nationaliteit zal verkrijgen. De rechtbank acht het van belang dat zowel Thailand als Nederland het Haags Adoptieverdrag 1993 hebben ____4____ en wijst het verzoek toe op grond van artikel 27 van voornoemd verdrag.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. geambieerd

 2. gepacificeerd

 3. geposeerd

 4. geratificeerd

Vraag 5

De burgemeester van Rotterdam ontving een e-mail met een bedreigend karakter, hoewel de bewoordingen op zichzelf beschouwd niet direct een bedreiging inhouden. De ____5____ “anders kom ik die reactie bij u thuis vragen, een kans voor u om mijn ISIS vrienden ook te leren kennen” houdt op zichzelf beschouwd niet direct een bedreiging in. De verdachte wekt echter de indruk bevriend te zijn met leden van een extreem gewelddadige organisatie als ISIS en de rechtbank is van oordeel dat dit door de burgemeester als een vorm van bedreiging kan worden opgevat.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. extase

 2. fase

 3. frase

 4. parafrase

Vraag 6

Nationale rechterlijke instanties hebben de bevoegdheid en – in voorkomende gevallen – de plicht om prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de geldigheid of ____6____ van het Unierecht indien zij dat noodzakelijk achten voor de beslissing van het bij hen aanhangige geschil.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. internering

 2. interpellatie

 3. interpretatie

 4. interruptie

Vraag 7

Een inspecteur van politie zag vier jongens met linnen tasjes uit een auto stappen en in de richting van station Diemen Zuid lopen. Even later kreeg de inspecteur een melding: enkele jongens waren betrapt op het spuiten van graffiti bij station Diemen Zuid en de spuiters waren weggerend. Vervolgens zag hij eerdergenoemde jongens uit de richting van station Diemen Zuid aan komen rennen. Toen de jongens ____7____ maakten om weg te rijden, heeft de inspecteur zich bij de bestuurder kenbaar gemaakt als politieambtenaar. Uit de auto kwam een sterke verse verflucht.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. aandrijving

 2. aanstalten

 3. aansturing

 4. aanwensels

Vraag 8

Een vastgoedhandelaar [A] verkocht een appartement in een grachtenpand aan [B]. Na de verkoop bleek dat er in het souterrain veelvuldig sprake was van wateroverlast. [A] heeft de gedocumenteerde toelichting van [B] niet weersproken, maar voerde aan dat de wateroverlast mogelijk werd veroorzaakt door een ____8____ (want zonder toestemming van [A] aangebrachte) afvoer voor hemelwater vanaf belendende percelen.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. afbakenende

 2. clandestiene

 3. geroyeerde

 4. normatieve

Vraag 9

Een man [X] verzocht het hof toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling. Dit verzoek is afgewezen omdat hij niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij de uit de wettelijke schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal nakomen en dat hij zich zal inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven. Het hof overwoog:

Gebleken is dat de ____9____ van de onderneming [van X, red.] bij [X] niet alleen financieel maar ook mentaal zware sporen heeft getrokken. Naar eigen zeggen is [X] er nog niet aan toe om fulltime te werken.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. apotheose

 2. confituur

 3. fermentatie

 4. teloorgang

Vraag 10

Een grote winkelketen is voornemens een vestiging te starten in een woonwijk met huizen die maximaal twee woonlagen hebben. Omwonenden verzetten zich hiertegen. Zij betogen dat het toekomstige gebouw dermate ____10____ wordt, dat hun het uitzicht vanuit hun woningen compleet wordt ontnomen.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. congruent

 2. curieus

 3. eminent

 4. kolossaal

Vraag 11

Een vrijheidsstraf kan op verschillende manieren ten uitvoer worden gelegd. Het verdient aanbeveling een niet al te zware detentie op te leggen aan een gehechte, om te voorkomen dat deze een houding van weerspannigheid ontwikkelt. Een dergelijke houding komt de ____11____, waarbij een delinquent geleidelijk weer gaat deelnemen aan de maatschappij, niet ten goede.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. conventie

 2. indicatie

 3. mutatie

 4. resocialisatie

Vraag 12

De architect van het Naturalisgebouw vorderde in kort geding een verbod op het continueren van verbouwwerkzaamheden aan dat gebouw wegens inbreuk op zijn auteursrechten. Omdat de aannemer op het punt stond het onderhavige werk van de architect te slopen en gezien de opstelling van de eigenaar van het gebouw, die koste wat kost haar verbouwingsplannen wilde doorzetten, was volgens de rechter een verbod ____12____. De grote financiële belangen aan de zijde van de eigenaar bij voortzetting van de verbouwing legden minder gewicht in de schaal.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. gedreven

 2. geëigend

 3. gehavend

 4. genegen

Vraag 13

Het strafklimaat verhardt steeds meer, met steeds meer mensen in de gevangenis, zonder dat de criminaliteit er ____13____ door vermindert.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. aangenomen

 2. billijk

 3. noemenswaardig

 4. sporadisch

Vraag 14

Een verpleeghulp ging naar de rechter omdat zij meende recht te hebben op een hogere kinderopvangtoeslag. De rechter toonde begrip voor haar standpunt. Volgens de rechter komt een flexwerker, meer in het bijzonder als deze werkzaam is in de zorgsector, er in de onderhavige regelgeving maar ____14____ van af. Het is echter niet aan de rechter maar aan de wetgever (en dus aan de politiek) om daarvoor een passend te achten oplossing in de regelgeving vast te leggen.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. bedaagd

 2. bekaaid

 3. beladen

 4. beschroomd

Vraag 15

Onderzoekers Van Wilsem en Van Wingerden bespreken het verschijnsel van mogelijke ‘uitruil van strafalternatieven’: als een bepaalde sociale groep de ene straf minder vaak krijgt opgelegd, wordt een andere straf juist vaker opgelegd bij die groep. Een voorbeeld: vrouwen krijgen minder vaak gevangenisstraf opgelegd (bijvoorbeeld vanwege de zorg voor kinderen). Dit wordt ____15____ doordat bij deze groep meer taakstraffen worden opgelegd.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. gebagatelliseerd

 2. gecompenseerd

 3. geconstitueerd

 4. gekanaliseerd

Vraag 16

Bij het vaststellen van de hoogte van een borgsom ter voorkoming van voorlopige hechtenis zou de financiële ____16____ voor iedere verdachte relatief gezien ongeveer even groot moeten zijn, volgens advocaat Ben Polman. Aansluiting bij het Nederlandse belastingstelsel zou daarbij een betrouwbaar uitgangspunt kunnen zijn.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. dissident

 2. impact

 3. marge

 4. quotiënt

Vraag 17

Gemeenteraadslid W. spreekt in het ‘Zwartboek kraken’ van een ‘structureel gewelddadig karakter van de krakersbeweging’ en van ‘intimidatie’. Hij geeft aan: “Bijna alle mensen die hun verhaal aan ons wilden doen, eisten volstrekte anonimiteit. Ze waren zeer bang voor ____17____ vanuit de kraakbeweging.”

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. rectificaties

 2. reducties

 3. represailles

 4. roulaties

Vraag 18

De toepasselijkheid of invulling van een bepaalde rechtsregel is veelal afhankelijk van de omstandigheden van een concreet geval. De juridische vraag of sprake is van ‘voorbedachte raad’ bijvoorbeeld, kan niet worden beantwoord zonder te kijken naar de omstandigheden van het geval. Een kleine verandering in de feitelijke ____19____ kan doorslaggevend zijn voor het al dan niet aannemen van voorbedachte raad.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. confirmatie

 2. confrontatie

 3. constellatie

 4. convocatie

Vraag 20

Een bestuurder van een personenauto onttrok zich aan een politiecontrole. Volgens de rechtbank kan uit de camerabeelden worden opgemaakt dat het rijgedrag van de verdachte erop was gericht om te voorkomen dat de politie hem zou aanhouden. De verdachte remde ter hoogte van een verkeersdrempel. Vervolgens ____20____ hij het stopteken van de politie en reed hij met hoge snelheid door, vlak langs de opzij gesprongen agenten.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. attendeerde

 2. falsifieerde

 3. fingeerde

 4. negeerde

Vraag 21

Door te bepalen in welke gevallen staten al dan niet rechtsmacht mogen uitoefenen, kan het internationaal recht conflicten over rechtsmachtaanspraken van staten voorkomen, ____21____ reguleren. Hierdoor vervullen de beginselen inzake de toedeling van rechtsmacht een belangrijke rol bij het vreedzaam naast elkaar laten bestaan van staten.

Welk woord past het best op de open plaats?

 1. alsof

 2. althans

 3. dusdanig

 4. quasi

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Rechten World Supporter
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
11
Selected Categories
Promotions
wereldstage wereldroute

Tussenjaar of sta je op het punt op kamers te gaan?

Wereldroute biedt jou een leerzaam en onvergetelijk Student Prepare Program aan