Assortimentwijzer voor Rechten Masters UL Leiden

Assortimentwijzer voor Rechten Masters UL Leiden

 • zie de supporting content van de(ze) assortimentwijzer
Supporting content II (teasers)
Samenvatting European Union Law van Barnard & Peers - 1e druk 2014

Samenvatting European Union Law van Barnard & Peers - 1e druk 2014

Dit hoofdstuk gaat over de ontwikkeling van wat nu de Europese Unie (EU) is. Die ontwikkeling is vooral het gevolg van het ontstaan van het nationalisme in de negentiende eeuw, de uitspatting daarvan in de twintigste eeuw en de beweging naar meer Europese integratie. De eerste stap naar de EU werd gezet door de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in 1951. Die ging over in de Europese Economische Gemeenschap (EEG) in 1957, na het mislukken van een aantal stappen in het midden van de jaren '50. De jaren daarna waren relatief rustig tot de invoering van de Europese Akte in 1986. Tot het jaar 2000 werden de Verdragen van Maastricht, Amsterdam en Nice getekend. Na de afwijzing van de Europese Grondwet in 2004 werd het Verdrag van Lissabon geratificeerd in 2009. In de jaren daarna leidde de kredietcrisis nog tot schokgolven binnen de EU.Daarnaast zijn er nog een aantal ontwikkelingen gaande. De eerste is de discussie over de redenen voor en het doel van de Europese integratie. De tweede discussie gaat over wat men noemt de output en input van de legitimiteit. Sommigen zien de vrede en welvaart als positieve output van de Europese integratie. In de jaren '80 ontstond door politieke en wetenschappelijke discussie over het zogenoemde democratische tekort binnen de EU. De...

Samenvatting bij de 7e druk van AB Klassiek van Barkhuysen
Samenvatting bij Omgevingsrecht - Boeve et al. - 6e druk
Samenvatting bij Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht - de Bruijn e.a. - 5e druk
Samenvatting bij European Union Law - Chalmers - 2e druk
Samenvatting bij Het Nederlands strafprocesrecht - Corstens et al. - 9e druk
Boeksamenvatting bij EU law: Text, Cases, and Materials - Craig & De Burca - 6e druk
Boeksamenvatting bij Materieel strafrecht - De Hullu - 6e druk
Samenvatting bij de 14e druk van Ons strafrecht 2: Strafprocesrecht van Keulen & Knigge
Samenvatting bij Hoofdzaken socialezekerheidsrecht - Klosse & Vonk - 1e druk
Boeksamenvatting bij Bijzonder strafrecht - Kristen - 1e druk
Samenvatting bij de 16e druk van Ons strafrecht 1: het materiële strafrecht van Lindenberg & Wolswijk
Samenvatting bij de 7e druk van Bestuursrecht deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid van Marseille et al.
Samenvatting bij Het Nederlands Vermogensrecht bij scheiding - Mourik - 5e druk
Samenvatting Bewijs (Pitlo deel 7)
Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde - 16e druk - Boeksamenvatting

Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde - 16e druk - Boeksamenvatting

De BV en NV worden opgericht bij notariële akte. De samengestelde verklaring, die de oprichter bij de notaris aflegt, bevat een viertal elementen:Dat hij een vennootschap (NV of BV) wil oprichten. De oprichter wil een nieuw rechtspersoon (art 2:3 BW) in het leven roepen die net als een mens drager is van rechten en plichten. Tegenover derden zijn de plichten van deze rechtspersonen afdwingbaar. Ook haar rechten kunnen tegenover derden geldend gemaakt worden. Een natuurlijk persoon wordt ook door het recht erkend als drager van rechten en...

Samenvatting bij Nederlands Burgerlijk Procesrecht - Snijders et al. - 5e druk
Samenvatting Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht

Samenvatting Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht

Deze samenvatting is gebaseerd op collegejaar 2012-2013. BestaansvoorwaardenEr zijn twee redenen die verklaren waarom er behoefte is aan internationaal privaatrecht (afgekort ipr). De eerste reden is dat het privaatrecht in elk land verschillend is. Er worden weliswaar pogingen ondernomen om bepaalde rechtsgebieden te harmoniseren maar het is niet mogelijk, en niet wenselijk, om een wereldwijd uniform rechtsstelsel tot stand te brengen. De tweede reden is dat het regelmatig voorkomt dat rechtshandelingen en rechtsfeiten zich niet beperken tot het grondgebied van een land. Grensoverschrijdende rechtsverhoudingen zijn door de globalisering al lang geen exceptie meer.HoofdonderdelenHet doel van ipr is een doelmatige en rechtvaardige regeling van het internationale rechtsverkeer. Internationaal privaatrecht kent drie hoofdonderdelen: welk rechtsstelsel, welke rechter en welke tenuitvoerlegging. Het eerste hoofdonderdeel betreft het verwijzingsrecht, ofwel conflictenrecht. Dit deelgebied van het ipr geeft aan welke rechtsregels van toepassing zijn op een grensoverschrijdende casus. Het beantwoordt de vraag welke nationale rechtsregels of –regelingen toegepast moeten worden op een internationale rechtsverhouding. Conflictenrecht vormt het materiële ipr.Het tweede hoofdonderdeel van het ipr betreft het internationale bevoegdheids- of jurisdictierecht. Bij dit deelgebied van het ipr gaat het erom welke rechter bevoegd is om een zaak met een internationaal karakter in behandeling te nemen. Het conflictenrecht...

Insolventierecht - R.D. Vriesendorp

Insolventierecht - R.D. Vriesendorp

Het boek Insolventierecht is geschreven door prof.mr. R.D. Vriesendorp en bedoeld als studieboek om vertrouwd te raken met het systeem van de insolventie. Het boek is vooral geschikt voor studenten in de masterfase en juristen die een naslagwerk nodig hebben.Hoewel faillissement het belangrijkste leerstuk is binnen de insolventie, begint het boek niet met de uitleg hiervan. Het boek is namelijk meer chronologisch opgedeeld. Het gaat uit van een normaaltypische situatie waarin de schuldenaar steeds verder in de financiële problemen raakt en door verschillende procedures gaat tot hij uitkomt bij het faillissement. Dit betekent dat er als eerst een globale schets van het insolventierecht wordt gegeven met daarin de plaatsbepaling, kernbegrippen, belangrijke beginselen en rechtsbronnen. Dan wordt uitgelegd hoe de financiële moeilijkheden ontdekt kunnen worden. De eerste procedure die wordt uitgewerkt is die van de informele reorganisatie met het onderhands akkoord. Vervolgens gaat dit over in de rechterlijke interventie en de formalisering van het akkoord. Dan komt de surseance van betaling aan bod als 'laatste redmiddel van faillissement'. Het grootste deel van het boek gaat vervolgens over het faillissement zelf. Daarna wordt de schuldsanering natuurlijke personen verder uitgewerkt. Als slotstuk wordt ingegaan op de internationale context van het insolventierecht. Bijzonder aan het boek is de wetenschappelijke benadering en de opwerping van actuele vragen die nog beantwoord moeten worden erin. De lezer wordt uitgedaagd om zelf over de oplossingen mee te denken en krijgt een solide basis om hier bij te gebruiken. Het insolventierecht omvat het faillissementsrecht en het recht dat gaat over de fasen voorafgaand aan faillissement. ...

Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Follow the author: Law Supporter
Promotions
Image

Op zoek naar een uitdagende job die past bij je studie? Word studentmanager bij JoHo !

Werkzaamheden: o.a.

 • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
 • Het helpen bij samenstellen van de studiematerialen
 • PR & communicatie werkzaamheden

Interesse? Reageer of informeer

Supporting content
Rechten Leiden: Bachelor en Master UL - Samenvattingen en studiehulp
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount]
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.