Nuhanovic / Nederland - Arrest

Hoge Raad, 6 september 2013 (Nuhanovic / Nederland), ECLI:NL:HR:2013:BZ9225

Kort:

Het internationale recht sluit niet uit dat een gedraging van een troepenmacht zowel wordt toegerekend aan de internationale organisatie die leiding geeft aan het militaire optreden, als aan de staat die de troepen aan die organisatie ter beschikking heeft gesteld. Voor toerekening aan de staat is “effective control” over de troepenmacht vereist. Het komt dan aan op de vraag of de staat feitelijke zeggenschap had over het specifieke gedrag, waarbij alle feitelijke omstandigheden en de bijzondere context van het geval in ogenschouw moeten worden genomen.

Feiten:

De Veiligheidsraad van de VN heeft Srebrenica in 1993 in resoluties aangewezen als ‘safe area’. Vanaf begin 1994 werd de bevolking onder bescherming gesteld van de “Dutchbat”-bataljons, die door Nederland onder bevel van de VN. In 1995 werd de enclave ingenomen door Serviers, die een groot deel van de bevolking van Srebrenica hebben vermoord. De ouders en broer van Nuhanovic werden ook door hen vermoord en daarnaast ook Mustafic, wiens familie verweerders in cassatie zijn.

Rechtsvraag:

Nuhanovic en Mustafic hebben de Staat aansprakelijk gesteld voor de schadelijke gevolgen van het overlijden van hun familieleden. De vraag is of de Staat, of de VN aansprakelijk moet worden gesteld voor het handelen van Dutchbat. De Staat stelt, in tegenstelling tot Nuhanovic en Mustafic, dat de VN aansprakelijk is voor het handelen van Dutchbat, omdat Dutchbat handelde onder bevel van de VN. De Staat betoogt dat het handelen van Dutchbat exclusief aan de VN moet worden toegerekend.

Proces en beslissing:

De Hoge Raad oordeelt echter dat het internationale recht “dual attribution”, toerekening aan zowel de internationale organisatie als de zendstaat toelaat. Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de Staat kan daardoor in het midden blijven of (ook) de VN “effective control” had over het Dutchbat-bataljon. Tevens bevestigt de Hoge Raad het oordeel van het hof dat voor het aannemen van deze “effective control” niet is vereist dat de Staat de bevelstructuur van de VN heeft doorbroken. De Hoge Raad laat voorts het oordeel van het hof dat de Staat in de hier aan de orde zijnde gevallen “effective control” bezat in stand, omdat de door het hof verdisconteerde omstandigheden dit oordeel kunnen dragen.

Nuhanovic en Mustafic hebben de onrechtmatigheid van het handelen van Dutchbat gegrond op het nationale recht van Bosnië-Herzegovina, alsmede op volkenrechtelijke bepalingen (art. 2 en 3 EVRM en art. 6 en 7 IVBPR; het recht op leven resp. het verbod op onmenselijke behandeling). De Hoge Raad oordeelt hierover dat het onrechtmatigheidsoordeel zelfstandig wordt gedragen, waardoor de klachten die zijn gericht tegen de volkenrechtelijke beoordeling door het hof niet tot cassatie kunnen leiden. De Staat heeft verder ten aanzien van de onrechtmatigheidstoets bepleit dat het gaat om de vraag of Dutchbat in redelijkheid heeft kunnen besluiten en handelen zoals het heeft gedaan, waarbij een terughoudende toetsing op zijn plaats is gelet op het feit dat sprake was van een oorlogssituatie, Dutchbat ter plaatste geen rechtsmacht had en de leiding van Dutchbat ook diende te waken voor de veiligheid van het eigen personeel. De Hoge Raad oordeelt hierover dat noch het internationale recht, noch het EVRM dan wel het IVBPR grondslag geven voor een dergelijke terughoudende toetsing en dat een zo vergaande terughoudendheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit, omdat daarmee geen ruimte zou bestaan voor de rechtelijke toetsing van het optreden van een troepenmacht in het kader van een vredesmissie.

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Law Supporter
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.