Werkcollege 1a Burgerlijkrecht 2

Vraag 1 

De heren S en H zijn buren. H laat zijn pand opknappen en heeft daartoe B opdracht gegeven. Tijdens de bouwwerkzaamheden stort door onzorgvuldigheid van de aannemer een deel van een der muren van Hoek ineen, waardoor schade wordt toegebracht aan het huis van S. S wendt zich tot B die op het werk aanwezig is. Boom verzekert hem dat S, H kan aanspreken en dat hij - B - bevoegd is namens H een schaderegeling te treffen. S en B leggen dan ook een schaderegeling, op grond waarvan H aansprakelijk is, schriftelijk vast. Wanneer S, H aanspreekt tot betaling van het overeengekomen schadebedrag, betwist H dat hij daartoe gehouden is.

Kan S met succes van H nakoming van de schaderegelingsovereenkomst vorderen? 

Vraag 2 

D. Koetje heeft zijn VWO-diploma gehaald en gaat dit vieren met een tuinfeest BBQ op 9 juni 2017.
Zijn moeder stapt op 9 juni 2017 een supermarkt binnen en vraagt naar de bedrijfsleider. Enige tijd later wordt zij te woord gestaan door de heer U. De heer U is in dienst van Super BV als bedrijfsleider. Super BV exploiteert 10 supermarkten in Groningen en heeft voor elke supermarkt een bedrijfsleider aangesteld. Mevrouw Koetje vraagt U of zij korting kan krijgen als zij 10 BBQ- vleespakketten, tegelijk koopt. Udema antwoordt dat zij de pakketten mag kopen voor de helft van de prijs. Hij heeft hierover geen overleg gepleegd met mevrouw T, de bestuurder van Super BV in de zin van artikel 2:240 BW. Mevrouw Koetje accepteert het bod van U.

Vraag 2a

Is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen de heer U en mevrouw Koetje?

Vraag 2b

Is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen Super BV en mevrouw Koetje?

Vraag 2c 

Is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen Akka BV en de heer Udema?

Vraag 2d 

Is er een overeenkomst gesloten tussen Akka BV en Super BV?

Vraag 2e 

Wat is nu uw antwoord op vraag d?

Vraag 3

De heer P maakt schapenkaas en verkoopt deze op de markt. Hij geeft commissionair T opdracht om voor hem op eigen naam een melkschaap te kopen. T aanvaardt de opdracht en koopt op eigen naam een schaap bij schapenhouder B. Nadat het schaap is afgeleverd bij P, is de melkgift van het dier aanvankelijk prima, maar al na enkele dagen vermagert het dier sterk. Bloedonderzoek door een veearts brengt aan het licht dat het schaap lijdt aan zwoegerziekte. Volgens de veearts moet het schaap de ziekte al enkele weken onder de leden hebben. Als de veearts bij collega-veeartsen navraagt of hun relaties ook met zwoegerziekte te kampen hebben, wordt bekend dat schapenhouder B ten tijde van de verkoop wist dat het aan de ziekte leed. P zijn schade is in totaal € 5000.

Vraag 3a 

Tegenover wie heeft Bravemans wanprestatie gepleegd?

Vraag 3b

Kan die persoon op grond van artikel 6:74 BW de genoemde schade vorderen?

Vraag 3c

Verandert er iets in de antwoorden op de vragen a en b als Tiel de koopovereenkomst op naam van Prak mocht sluiten en dat ook gedaan had?

Antwoordindicatie

Vraag 1 

Volmacht is stilzwijgend verleend wanneer het tot de normale werkzaamheden of functie behoort. Is dat in casu zo bij de architect? Het gaat hier om een schaderegelingsovereenkomst en dat behoort niet bij de functie van architect. Boom heeft hier onbevoegd Van der Hoek vertegenwoordigd. Ex art. 3:66 BW moet Boom binnen de grenzen van zijn bevoegdheid handelen. Toch kan het gevolg wel intreden bij onbevoegde vertegenwoordiging ex art. 3:69 BW. 

  1. Bekrachtiging art. 3:69 BW
  2. Vertrouwensbeginsel art. 3:61 lid 2 BW

Er is geen sprake van een gerechtvaardigd vertrouwen. Sleutel kan hier geen beroep op doen dus hij kan niet met succes nakoming van de schaderegelingsovereenkomst vorderen.

Vraag 2a 

Nee, want de wil van Udema om zichzelf te binden ontbreekt, hij doet het namelijk in naam van Super BV. 

Vraag 2b

Ja, want Udema is de directe vertegenwoordiger van Super BV op grond van art. 3:66 BW. Udema werkt binnen de grenzen van zijn bevoegdheid. Op grond van verkeersopvatting is hij hiertoe bevoegd. Super BV is impliciete volmachtgever.

De volmacht is stilzwijgend verleend ex art. 3:61 lid 1 BW want sluiten van de overeenkomst behoort tot functie van Udema.

Vraag 2c 

Nee. Udema zelf was geen partij bij de overeenkomst, hij handelt in naam van de super BV.

Vraag 2d 

Eerst kijken of Udema handelt binnen de grenzen van zijn bevoegdheid ex art. 3:66 BW. Er is geen uitdrukkelijke volmacht gegeven (art. 3:61 lid 1 BW). Dat betekent dat Udema niet de volmacht had, want afvalwerking gaat buiten zijn bevoegdheid. Dus onbevoegde vertegenwoordiging. Maar is er toch een geldige overeenkomst door bekrachtiging (art. 3:69 BW) of gerechtvaardigd vertrouwen? 

- je hebt aangenomen dat de ander bevoegd was

- je mocht het redelijkerwijs aannemen

- op grond van gedraging/verklaring van de volmachtgever: er is in casu geen sprake van een gedraging/verklaring waardoor Udema hierop mocht vertrouwen.

Vraag 2e

Er is nu wel sprake van een overeenkomst. Arrest Kuijpers/Wijnveen: het niet reageren is op te vatten als een stilzwijgende bekrachtiging, art. 3:37 jo. 3:69 BW. Dit valt onder ‘toedoen’ en dan werkt de bescherming van art. 3:61 lid 2 BW wel. 

Super BV is nu dus wel gebonden aan de overeenkomst.

Vraag 3a

Tegenover T, want met hem had Bravemans de overeenkomst. T handelde in zijn eigen naam.  Wanprestatie is te vinden in 6:74 BW, tekortkoming in de nakoming. De tekortkoming is een gebrekkig product namelijk het schaap; non-conformiteit. Dit is toe te rekenen want hij wist dat het door hem geleverde schaap aan de ziekte leed. 

Vraag 3b 

T kan alleen de schade vorderen die hij lijdt, maar in casu is het niet T die schade lijdt maar P. P is geen wederpartij bij de overeenkomst, dus heeft hij geen contractuele aanspraak jegens B.

Vraag 3c

Ja, dan was de overeenkomst met Prak gesloten en had hij recht op schadevergoeding ex art. 6:74 BW. Dan is er sprake van een overeenkomst tussen P en B, dan heb je 7:419 BW.

 

Contributions

Update of lisacelineh
Content
Statistics
8
Selected Categories
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Main Category
Learn & Develop
Sustainable Development Goals
Language
Nederlands