Hoorcolleges week 2 Burgerlijkrecht 2

Hoorcollege week 2a

 • Welke onderwerpen worden behandeld in het hoorcollege? Maak (desgwenst) verwijzingen naar de literatuur.

Dit college gaat over toerekening art. 6:75 BW. Dit kan op grond van schuld, verkeersopvatting, wet (voorbeeld art. 6:64, 6:84 en 6:76-77) en rechtshandeling. Hierbij zijn alle omstandigheden van het geval bepaling. 

In geval van exoneraties sluit de schuldenaar geheel of gedeeltelijk zijn aansprakelijkheid uit voor: schade boven bepaald plafond, schade als gevolg van bepaalde gebeurtenissen of bepaalde soorten schade. 

6:74 BW omvat de vereisten voor schadevergoeding bij tekortschieten. Allereerst dient er sprake te zijn van toerekening, vervolgens van een tekortkoming en schade en tot slot dient er een causaal verband te bestaan tussen deze tekortkoming en de schade. 

 • Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur? Vat deze kort samen.

Hier is geen sprake van. 

 • Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

Hier is geen sprake van.

 • Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

Hier is geen sprake van.

 • Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen? Neem deze op en vermeld ook het antwoord

Wat is het verschil tussen overmacht en wanprestatie?

In het geval de tekortkoming niet toerekenbaar is, is er sprake van overmacht. Indien de tekortkoming wel toerekenbaar is, is er sprake van wanprestatie.  Torekenbaarheid volgt uit artikel 6:74 BW. Een toerekenbare tekortkoming leidt tot schadevergoeding indien aan de ovrige vereisten van 6:74 BW. Een niet toerekenbare tekortkoming levert geen recht op schadevergoeding op, tenzij sprake is an artikel 6:78 BW. 

Hoorcollege week 2b

 • Welke onderwerpen worden behandeld in het hoorcollege? Maak (desgwenst) verwijzingen naar de literatuur.

​​​​​​​Dit college gaat over blijvende onmogelijkheid, verzuim en vertragingsschade bij betaling geldsom. 

De schuldeiser heeft verschillende opties: nakoming, ontbinding en schadevergoeding. 6:74 lid 1 en 2 omvatten de vereisten van schadevergoeding. Er dient sprake te zijn van een tekortkoming, toerekening, schade én causaal verband. Alternatief kan er sprake zijn van nakoming blijvend onmogelijk OF verzuim (art. 6:81 e.v.)

 • Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur? Vat deze kort samen.

​​​​​​​Hier is geen sprake van.

 • Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

​​​​​​​​​​​​​​Hier is geen sprake van.

 • Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

​​​​​​​​​​​​​​Hier is geen sprake van.​​​​​​​

 • Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen? Neem deze op en vermeld ook het antwoord

​​​​​​​Wat is het verschil wanneer nakoming blijvend onmogelijk is of niet blijven onmogelijk is? 

Indien nakoming blijvend onmogelijk is kan direct beroep worden gedaan op schadevergoeding ex. art. 6:74 BW. Indien nakoming niet blijvend onmogelijk is, is er een ingebrekestelling vereist ex. art. 6:82 BW, tenzij er sprake is van 6:83 BW.

Niet correct nakoming kan inhouden dat er in het geheel niet wordt nagekomen, te laat wordt nagkeomen, kwalitatief niet correct wordt nagekomen of anders wordt nagekomen dan was afsproken. Het idee is dat schudlenaar nog kan nakomen middels het verzenden van een ingebrekestelling. Is nakoming nog mogelijk kan tevens een beroep worden gedaan op vertragingsschade. 

Waar dient een ingebrekstelling aan te voldoen? 

Artikel 6:82 lid1 BW; ingebrekestelling dient sprake te zijn van een schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn wordt gesteld tot nakoming. Indien een redleijke termijn ontbreekt is er slechts sprake van een aansprakelijkstelling ex. art. 6:82 lid 2 BW. 

Wat zijn de gevolgen van verzuim?

Recht op vertragingsschade ex art. 6:85 BW en vervangende schadevergoeding ex art. 6:87 BW verschudlgid. Ook ontstaat er verspringing van het risico ex art. 6:84 BW, zuivering van het verzuim ex. art. 6:86 BW en recht op ontbinding ex art. 6:265 BW.

 

Contributions

Update of lisacelineh
Content
Statistics
7
Selected Categories
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Main Category
Learn & Develop
Sustainable Development Goals
Language
Nederlands