Hoorcolleges Week 1 burgerlijkrecht 2

Hoorcollege 1 Burgerlijkrecht 2 

 • Welke onderwerpen worden behandeld in het hoorcollege? Maak (desgwenst) verwijzingen naar de literatuur.

Dit eerste college gaat over vertegenwoordiging, volmacht en lastgeving.

Vertegenwoordiging:

Houdt in dat de rechtshandelingen door de vertegenwoordiger (tussenpersoon) verricht in werking treden voor de vertegenwoordigde (achterman). De Tussenpersoon sluit als vertegenwoordiger van de achterman een koopovereenkomst met derde. A en D zijn dan partij bij de overeenkomst, de Tussenpersoon is geen partij. Voordelen hiervan zijn dat het efficiënt is en geen risico als de vertegenwoordiger failliet gaat. 

Volmacht:

Artikel 3:60 lid 1 BW, 4 vereisten:

 1. Bevoegdheid
 2. om in naam van een ander
 3. rechtshandelingen te verrichten 

Een volmacht kan onstaan middel uitdrukkelijke of stilzwijgende verlening (art. 3:61 lid 1 BW). Einde van de volmacht ontstaat met het overlijden van de volmachtgever (art. 3:72 BW).

Lastgeving:

Artikel 7:414 BW: betreft een overeenkomst van opdracht waarbij de lasthebber zich vebrindt om rechtshandelingen te verrichten voor rekening van de lastgever. Dit kan zowel direct als indirect (lid 2) 

 • Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur? Vat deze kort samen.

Hier is geen sprake van.

 • Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

Hier is geen sprake van.

 • Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

Geen opmerkingen met betrekking tot het tentamen.

 • Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen? Neem deze op en vermeld ook het antwoord

​​​​​​- ​Wat is het verschil tussen directe vertegenwoordiging en indirecte vertegenwoordiging? 

Directe vertegenwoordiging houdt in dat de Tussenpersoon in naam van de Achterman en dus ook voor rekening van de achterman een fiets koop van D. Achterman en D zijn dan partij bij de overeenkomst, D levert de fiets aan A. 

Indirecte vertegenwoordiging houdt in dat de Tussenpersoon in eigen naam, maar voor rekening van Achterman een fiets koopt van D. Tussenpersoon en D zijn hier partij bij de koopovereenkomst. D levert de fiets dan ook aan de Tussenpersoon. Na levering houdt Tussenpersoon de fiets direct voor de Achterman (3:110 BW). De fiets komt niet in het vermogen van Tussenpersoon terecht.

- Een werknemer T sluit op naam van bedrijf A een ICT koop- en onderhoudscontract ter waarde van €75.000/jaar met D. Echter T was slechts gevolmachtigd om contracten af te sluiten tot een bedrag van € 50.000/jaar. T is dus onbevoegd, hij is een zogenaamde pseudo-gevolmachtigde Is A gebonden aan de overeenkomst die T namens haar sloot en zo nee, kan zij daaraan toch gebonden raken?

Wanneer er sprake is van een ontoereikende of geen volmacht dan is de Achterman in beginsel niet gebonden op grond van artikel 3:66 lid 1 BW.  Echter, middels artikel 3:69 BW bekrachtiging of de vertrouwensbescherming van artikel 3:61 lid 2 BW kan de acherman toch wel gebonden zijn. 

Hoorcollege 2 Burgerlijkrecht 2 

 • Welke onderwerpen worden behandeld in het hoorcollege? Maak (desgwenst) verwijzingen naar de literatuur.

Dit tweede college gaat over algemene voorwaarden. Hierbij wordt behandeld wat algemene voorwaarden zijn en hoe je tegen algemene voorwaarden kan worden beschermd. 

Algemene voorwaarden zijn de kleine lettertjes, de standaardbedingen die een partij onderdeel wil laten uitmaken van door hem gesloten overeenkomsten. 

De Hoge Raad, de Europese wetgever en het Hof van Justitie hebben in de geschiedenis op verschillende moment ingegrepen m.b.t. de algemene voorwaarden. Zo heeft de Hoge Raad in 1951 ingegrepen met betrekking tot de goede zeden: het exoneratiebeding van de partij is in strijd met de goede zeden, omdat het vrijtekenen van schade door persoonlijke opzet of grove schuld nietig is. 

 • Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur? Vat deze kort samen.

Hier is geen sprake van. 

 • Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

 • Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

Hier is geen sprake van.

 • Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen? Neem deze op en vermeld ook het antwoord

​​​​​​​Wat zijn de voor- en nadelen van algemene voorwaarden? 

Een voordeel voor een gebruiker van algemene voorwaarden is dat algemene voorwaarden een specificatie zijn van rechten en plichten, dit zorg voor rechtszekerheid.  Een nadeel voor de wederpartij is dat de algemene voorwaarden niet worden begrepen/gelezen, maar toch worden geaccepteerd. 

De algemene voorwaarden kunnen aan de hand van een stappenplan worden getoets: 

Allereerst moet worden nagegaan of de algemene voorwaarden onderdeel zijn van de overeenkomst. Er dient te worden nagegaan wiens AV gelden, ookwel battle of forms genoemd art. 6:225 lid 3 BW. 

Vervolgens dient te worden nagegaan of de algemene voorwaarden:

 • vernietigbaar zijn op grond van afdeling 6.5.3. BW (Let met name op artikel 6:235, 6:236/237 zwarte en grijze lijst, 6:245 en 6:247 lid 2); OF
 • buiten toepassing blijven op grond van artikel 6:248 lid 2 BW? (redelijkheid/billijkheid)

Wat zijn de gevolgen van vernietiging van de algemen voorwaarden? 

Vernietiging heeft terugwerkende kracht art. 3:53 BW. 

 

 

Contributions

Update of lisacelineh
Content
Statistics
6
Selected Categories
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Main Category
Learn & Develop
Sustainable Development Goals
Language
Nederlands