Wat zijn vijf categoriën van projectieve tests?
 • Associatiemethoden
  De onderzochte wordt bloodgesteld aan een stimulus en moet zeggen wat hem of haar te binnen schiet als reactie op de stimulus
 • Constructiemethoden
  De onderzochte moet iets construeren op basis van een stimulus (meestal een verhaal)
 • Afmaakmethoden
  De onderzochte krijgt een incomplete stimulus die door hem of haar afgemaakt moet worden
 • Keuze-of ordeningsmethoden
  De onderzochte moet een aantal stimuli rangschikken of kiezen uit een aantal alternatieven
 • Expressieve methoden
  De onderzochte moet iets maken
Content categories
Related content or attachment:
Het meten van persoonlijkheid - samenvatting van hoofdstuk 4 van Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie door Barelds en Dijkstra

Het meten van persoonlijkheid - samenvatting van hoofdstuk 4 van Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie door Barelds en Dijkstra

Image

Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie
Barelds en Dijkstra
Hoofdstuk 4
Het meten van persoonlijkheid


Kwaliteit van persoonlijkheidsmetingen

Er zijn verschillende criteria aan de hand waarvan de kwaliteit van een instrument kunnen worden beoordeeld

 • Psychometrische criteria
  Criteria met betrekking tot de test-technische eigenschappen van een test, die statistisch kunnen worden onderzocht
  • Betrouwbaarheid
  • Validiteit
  • Normering

Betrouwbaarheid

Metingen zijn betrouwbaar als ze op verschillende metingen dezelfde uitkomt geven.
De uitkomst is een goede weergave van de werkelijkheid.

Persoonlijkheidseigenschappen zijn vrij stabiel.
Dit betekent dat je een test voor het meten van persoonlijkheidseigenschappen meerdere keren bij dezelfde persoon zou kunnen afnemen.
Dat zou (ongeveer) dezelfde scores op moeten leveren.
Test-hertestbetrouwbaarheid: betrouwbaarheid gebaseerd op herhaalde afnames
Correlaties tussen verschillende metingen.

Relaties tussen de items binnen de test.
De correlaties tussen deze items geven een indicatie van de betrouwbaarheid van de test.
Cronbach’s alfacoëfficiënt
Een ondergrens voor betrouwbaarheid. De test is minimaal gelijk aan alfa, maar het kan hoger.
De relaties tussen de items.

Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN)
Heeft richtlijnen opgesteld wat betreft de gewenste hoogte van de betrouwbaarheid van een test.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar het gebruiksdoel van de test.

Persoonlijkheidseigenschappen kunnen ook worden bepaald door bijvoorbeeld observatoren een beoordeling te laten maken.
Hier is interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid relevant.
Geven verschillende beoordelaars dezelfde scores.

Validiteit

Validiteit: doet de test wat het zou moeten doen.

Alle psychologische tests zijn bedoelt om een bepaald begrip te meten en/of bepaald gedrag te voorspellen.

 • Begripsvaliditeit
  Meet de test wat die zou moeten meten
 • Criteriumvaliditeit
  Voorspelt de test wat die zou moeten voorspellen

Begripsvaliditeit

De mate waarin de test in staat is om een bepaald begrip te meten.
Het antwoord wordt verkregen door middel van empirisch onderzoek.
Er zijn veel verschillende aspecten van een psychologische test die in het kader van begripsvaliditeit kunnen worden onderzocht.

 • Verschillen tussen groepen
  In hoeverre is een test in staat om groepen personen waarvan je mag verwachten dat ze verschillend zullen scoren op een test van elkaar te onderscheiden.
 • Verbanden met andere tests
  Convergente validiteit: twee testen meten hetzelfde en moeten dus overeenkomen
  Divergente validiteit: twee testen meten iets anders en moeten juist niet overeenkomen
 • Interne structuur van een test
  • Correlaties tussen verschillende onderdelen van de test
   Convergente en divergente validiteit binnen één test
  • Factoranalyse

Criteriumvaliditeit

Criterium validiteit is predictieve validiteit.
Wordt bepaald door de verbanden tussen een test en een ander criterium te bepalen.
Criterium: datgene wat men wilt voorspellen.
Als criterium wordt in principe iets gebruikt wat

.....read more
Access: 
Public