Samenvattingen bij de voorgeschreven artikelen van Cultural diversity (UU) 22/23

Samenvattingen bij de voorgeschreven artikelen van Cultural diversity (UU) 22/23

 • Het belang van het begrijpen van de ervaringen van kinderen
 • Ouderlijke ethnotheorieën (culturele modellen van ouders over kinderen en zichzelf) in westerse culturen
 • Revisie van Bronfenbrenner´s bio-ecologische ontwikkelingsmodel met betrekking tot cultuur
 • Kan het concept 'identiteit' gebruikt worden in analytisch onderzoek?
 • Erikson's psychosociale theorie
 • Hoe draagt islamitisch onderwijs bij aan de islamitische identiteitsvorming van Turkse kinderen in Nederland?
 • De rol van selectieve acculturatie in immigrantenvoordelen
 • Acculturatieoriëntaties en schoolprestaties
 • Hoe verschillen families van verschillende klassenposities van elkaar?
 • Mechanismen die ten grondslag liggen aan onderwijsongelijkheid en sociale uitsluiting
 • Raciale onevenredigheid en ongelijkheid in kinderwelzijnssystemen
 • Self-efficacy van leraren en interculturele klaspraktijken
 • Meertaligheid in het onderwijs
 • De relatie tussen mate van discriminatie in het schoolklimaat en de academische prestaties van leerlingen
 • Inclusie en gelijkheid van academische prestaties
 • Het belang van het toevoegen van een groepsperspectief aan instrumenten die leraar-kind en leraar-groep interacties meten
 • Verschillen in ouderschap tussen verschillende culturen
 • Gezinsondersteuning bij leesvaardigheid
 • Individualisme, sociocentrisme, en de 'autonome-relationele zelf'
 • Etnische, raciale en nationale vooroordelen in de kindertijd en adolescentie
 • De rol van interetnisch contact en diversiteitsnormen in de klas
 • Het bespreken van COVID-19 in de klas
 • Geschiedenis van immigratie in Nederland
 • Sociale achterstand en gezondheidsuitkomsten
 • De rol van complexiteit in beleidsvorming op het gebied van migratie en diversiteit?
Check supporting content in full:
Artikelsamenvatting bij The importance of understanding children’s lived experience van Rogof et al. - 2018 - Chapter

Artikelsamenvatting bij The importance of understanding children’s lived experience van Rogof et al. - 2018 - Chapter


Bulletpoints:

 • In dit artikel wordt gesteld dat het gebied van ontwikkelingsonderzoek een koerscorrectie nodig heeft, om meer te focussen op het beschrijven van de culturele paradigma's van de geleefde ervaring van kinderen - de participatie van kinderen in de omgeving van hun leven. Dit is essentiële informatie om de ontwikkeling van kinderen te begrijpen.
 • Een sociaal-cultureel theoretisch perspectief wordt beschreven, dat zich richt op de participatie van kinderen in de alledaagse praktijken en omstandigheden van hun leven, en onderzoeken de inspanningen van het veld in de afgelopen halve eeuw om het leven van kinderen in context te begrijpen.
 • Er zijn verschillende accenten nodig voor het veld om geleefde ervaring te begrijpen: het is cruciaal om de algemeenheid van bevindingen over populaties en situaties te onderzoeken (in plaats van aan te nemen); om bevindingen te interpreteren op basis van kennis van het leven van kinderen in plaats van de intuïtie van onderzoekers; en om de ontwikkeling van kinderen te bestuderen in de ecologieën waarin deze zich voordoet.
 • Er wordt gepleit voor onderzoek naar hoe kinderen overal leren navigeren door en deelnemen aan de verschillende culturele instellingen van hun dagelijks leven.

Wat is het doel van het huidige artikel?

In dit artikel wordt gesteld dat ontwikkelingsonderzoek zich meer moet richten op het begrijpen van de ervaringen en praktijken van kinderen in de dagelijkse omgeving van hun leven, als deelnemers aan culturele gemeenschappen. De ontwikkeling van kinderen vindt plaats in en door hun dagelijkse ervaringen, die culturele ervaringen zijn voor alle kinderen. Het is belangrijk om de leermogelijkheden en de maatschappelijke organisatie te begrijpen die betrokken zijn bij wat ze weten en doen.

In de ontwikkelingspsychologie wordt niet veel aandacht besteed aan het bestuderen van kinderen die hun leven leiden, op de plaatsen waar ze hun leven leiden. Het standpunt in dit artikel is dat de portefeuille van ons vakgebied een koerscorrectie nodig heeft. Om de ontwikkeling van kinderen te begrijpen, moeten we ons begrip verdiepen en bijwerken van wat kinderen in hun dagelijks leven doen, in de verschillende culturele omgevingen waarin ze zich navigeren. Een belangrijke vraag die naar voren komt, is hoe ze hun navigatie door verschillende instellingen beheren. Alle theorieën over hoe kinderen zich ontwikkelen, bevatten aannames, hypothesen en implicaties over het dagelijks leven van kinderen. De intuïtie van onderzoekers of theoretici over het dagelijks leven van kinderen – waarschijnlijk gebaseerd op hun eigen culturele ervaring – wordt vaak verondersteld de ‘normale’ vorm van de menselijke kindertijd te zijn. Deze veronderstelling verergert de problemen van onwetendheid over het dagelijkse leven van kinderen. In dit artikel wordt gesteld dat de ontwikkelingspsychologie het onderzoeksportfolio moet verbreden om meer onderzoek op te nemen dat de geleefde ervaring van kinderen onderzoekt, in combinatie met andere benaderingen zoals laboratorium- en experimenteel onderzoek.

Hoe beïnvloedt cultuur de geleefde dagelijkse ervaring van een kind?

Onze oproep aan de ontwikkelingspsychologie om meer aandacht te besteden aan de geleefde ervaring van kinderen, bouwt voort op een breed sociaal-cultureel/historisch praktijkperspectief. Dit perspectief stelt dat leren en ontwikkeling plaatsvinden in het proces van participatie van mensen in de activiteiten en evenementen van hun culturele gemeenschappen. In participatie- of praktijktheoretische standpunten wordt cultuur gezien als de manier van leven van generaties mensen in gemeenschappen. Kinderen observeren, dragen bij aan, bespreken en krijgen instructies over culturele praktijken door dagelijkse interacties met broers en zussen, leeftijdsgenoten, ouders en andere leden van de gemeenschap. Terwijl ze deelnemen aan culturele praktijken, groeien en transformeren kinderen hun manieren van zijn.

Praktijktheorieën of participatie bieden een manier om contextuele en culturele aspecten van het leven te integreren in het begrip van het kind in de ontwikkeling. Dit is belangrijk voor onderzoek naar de belevingswereld van kinderen. In de participatietheorie worden individu en context of cultuur niet als afzonderlijke entiteiten gezien; in plaats daarvan worden ze beschouwd als wederzijds vormende aspecten van het levensproces. Vanuit dit perspectief, als mensen deelnemen aan evenementen, staan de evenementen niet buiten hen. Integendeel, mensen veranderen hun deelname aan evenementen op korte en lange termijn. We benadrukken dat culturele aspecten van de ontwikkeling van kinderen essentieel zijn om hun geleefde ervaring te begrijpen. De culturele participatie van kinderen is niet beperkt tot de aspecten van hun leven die per gemeenschap verschillen. Hun culturele participatie omvat ook kenmerken die alle gemeenschappen gemeen hebben, waaronder enkele aspecten van de dagelijkse routines van kinderen, de inspanningen van hun verzorgers om hen te begeleiden, en gemeenschapswaarden.

Hoe is dit onderwerp door de afgelopen decennia heen benaderd binnen de ontwikkelingspsychologie?

In de jaren zestig en zeventig maakte de psychologie een crisis door, toen onderzoekers en wetenschappers de beperkingen van het veld beseften die voortkwamen uit het negeren van de rol van context in de menselijke ontwikkeling. De crisis werd voor een groot deel aangewakkerd door cultureel onderzoek dat vraagtekens zette bij de veronderstelling dat stadia en mentale vermogens algemeen van toepassing waren, ongeacht de context en culturele aspecten van het dagelijks leven. Een belangrijk debat ontstond uit vele interculturele studies die aangaven dat de constructies van Piaget (bijvoorbeeld objectduurzaamheid 'hebben' of concreet operationeel denken) op heel verschillende leeftijden in verschillende culturele gemeenschappen voorkwamen, en zelfs bij dezelfde persoon, afhankelijk van de context. In het licht van overweldigend bewijs van het belang van context, vooral in verschillende culturele gemeenschappen, onderzocht de ontwikkelingspsychologie zichzelf. Het resultaat was een groeiende interesse in twee richtingen, een die meer naar de context van het leven van kinderen keek, en een andere die de algemeenheid van de psychologische constructies verminderde:

 • Eén richting was gericht op het begrijpen van de ontwikkeling van kinderen in de context van hun leven. Dit omvatte een toegenomen belangstelling voor het opnemen van leren op school en informeel leren in de studie van (ruimtelijke) cognitie. Voorbeelden zijn het onderzoeken van geheugenontwikkeling in verscheidene contexten, zoals getuigenissen van kinderen in juridische omgevingen en het vertellen van persoonlijke gebeurtenissen, en het bestuderen van ruimtelijke cognitie terwijl mensen routes plannen of navigeren in echte ruimtes. Gedeeltelijk geïnspireerd door cultureel onderzoek, de theorie van Vygotsky en sociolinguïstisch onderzoek en wetenschap, bracht deze richting theoretische vorderingen voort die verschillende sociaal-culturele theoretische benaderingen omvatten die in de vorige paragraaf werden genoemd.
 • De andere richting verdeelde wat als algemene vermogens (zoals conceptontwikkeling of geheugen) werd beschouwd, in meer specifieke domeinen, zoals biologische, wiskundige, fysieke en sociale conceptuele ontwikkeling, en proactief, autobiografisch en verhalend geheugen. In deze richting is de algemene faculteit specifieker gemaakt, maar vaak niet gebonden aan de context van het leven van kinderen. Deze richting heeft zich eerder gericht op kleinere, meer gelokaliseerde domeinen (waarvan soms werd aangenomen dat ze 'modules' in de hersenen van mensen weerspiegelden) die als onafhankelijk van de context werden behandeld.

Het creëren van een meer afgeronde onderzoeksportfolio vereist dat het veld empirisch algemene vragen over gemeenschappen en situaties beantwoordt, verder gaat dan de intuïtie van onderzoekers en onze inspanningen uitbreidt om te begrijpen hoe de ontwikkeling van kinderen zich afspeelt in de ecologie van het leven van kinderen.

Hoe heeft een laboratorium setting invloed op de uitkomsten van onderzoek naar het leven van kinderen?

De onwetendheid van de ontwikkelingspsychologie over het dagelijks leven van kinderen leidt vaak tot overgeneralisatie, gebaseerd op de beperkte populaties en situaties die worden bemonsterd. Dit komt tot uiting in het voortdurende wijdverbreide gebrek aan aandacht voor culturele verschillen in onderzoekspopulaties en in de voortdurende overgeneralisatie van de ene culturele groep naar de mens in het algemeen. Als de psychologie zich te nauw richt op de reacties van kinderen op door onderzoekers gecontroleerde situaties, zonder veel aandacht te besteden aan het leven van kinderen buiten deze ongebruikelijke setting, lopen we het gevaar de fenomenen uit het oog te verliezen die we proberen te begrijpen: hoe ontwikkelen kinderen zich en leren ze over hun levens? Het is essentieel dat we laboratoriummethoden in evenwicht brengen met aandacht voor het dagelijks leven van kinderen. Hoewel experimentele controle cruciaal is in experimenten, lijkt de focus op controle in de methoden van de psychologie soms te hebben geleid tot onderzoekservaringen die steeds minder lijken op het dagelijks leven. Dit maakt het moeilijk om te weten in welke mate de prestaties van kinderen in deze laboratoriumomgevingen gegeneraliseerd kan worden naar hun dagelijkse denken en omgang met anderen. Dit geldt vooral voor kinderen uit gemeenschappen die heel anders zijn dan de gemeenschap van de onderzoekers. We bevelen niet aan dat alle onderzoekers overgaan op observatie of etnografisch onderzoek. Maar we zeggen dat laboratoriumonderzoek meer betekenis heeft naarmate het gebaseerd is op de relevante alledaagse ervaringen van kinderen in de onderzochte gemeenschap.

Waarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen theorieën die gebaseerd zijn op de perceptie van de onderzoeker of op basis van de ervaring van een kind?

Alle ontwikkelingstheorieën hebben onderzoek nodig naar het dagelijks leven van kinderen. Ontwikkelingstheorieën maken onvermijdelijk beweringen over het dagelijks leven, omdat de meeste ontwikkeling plaatsvindt in het dagelijks leven. Het experimentele en naturalistische onderzoek naar het helpen van baby's illustreert de risico's van het gebruiken van bevindingen uit de ene context, bijvoorbeeld het laboratorium, om beweringen te doen over een andere context, bijvoorbeeld thuis. Laboratorium- en experimentele studies hebben hun plaats, maar ze leveren geen bewijs over het dagelijkse leven van kinderen in situaties die niet door onderzoekers worden gecontroleerd. Voor zover onderzoekers beweringen willen doen die hun werk uitbreiden naar het dagelijks leven van kinderen - en de meeste ontwikkelingsonderzoekers doen dat - hebben ze direct bewijs nodig over het dagelijks leven van kinderen.

Hoe navigeren kinderen tussen verschillende contexten in hun leven?

Overgeneralisatie van de prestaties van kinderen bij een taak en een verkeerde interpretatie van de prestaties van kinderen bij standaardtaken kunnen minstens even vaak voorkomen bij kinderen uit de middenklasse. In studies met de gebruikelijke steekproeven is het voor onderzoekers met dezelfde achtergrond gemakkelijk om aan te nemen dat ze de betekenis van de taak voor kinderen van verschillende leeftijden begrijpen. Hierbij negeren ze het belang van de interpretatie van kinderen over de sociale situatie op basis van de eigen leefsituatie van de kinderen. De veronderstelling dat een taak die wordt uitgevoerd door een niet-reagerende volwassene een 'niet-sociale' situatie is, negeert bijvoorbeeld de rare sociale situatie voor baby's die vreemd gedrag observeren van een volwassen demonstrant die duidelijk geen interactie met hen heeft.

Het leren van kinderen om de benaderingen die ze in de ene setting hebben geleerd te onderscheiden of toe te passen wanneer ze betrokken raken bij een andere setting, is een belangrijk fenomeen dat wordt erkend op basis van studies over de ervaringen van kinderen. Vaardigheid in het navigeren tussen omgevingen is vooral duidelijk en cruciaal voor kinderen van wie de thuispraktijken verschillen van de praktijken die gebruikelijk zijn op scholen, zoals kinderen uit gemeenschappen waar geen onderwijs is geweest. Hoe leren kinderen welke praktijken van toepassing zijn op elke setting en welke praktijken verschillend zijn of zelfs tegenstrijdig zijn in verschillende settings? Hoe ontwikkelen ze adaptieve flexibiliteit bij het uitbreiden van hun oefenrepertoires, om zich vakkundig te kunnen inzetten in verschillende culturele omgevingen?

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Themes and Variations: Parental Ethnotheories in Western Cultures van Harkness & Super - 2006
Artikelsamenvatting bij Bronfenbrenner's Bioecological Theory Revision: Moving Culture From the Macro Into the Micro van Velez-Agosto e.a. - 2017
Artikelsamenvatting bij Beyond ‘identity’ van Brubaker & Cooper - 2000 - Chapter

Artikelsamenvatting bij Beyond ‘identity’ van Brubaker & Cooper - 2000 - Chapter


Bulletpoints:

 • Ons betoog concentreert zich veeleer op het gebruik van 'identiteit' als een analytisch concept.
 • In het hele artikel wordt bevraagd welk werk het concept zou moeten doen en hoe goed het dit doet. We hebben betoogd dat het concept wordt ingezet om veel analytisch werk te doen; veel ervan is legitiem en belangrijk.
 • De term 'identiteit' is echter niet geschikt om dit werk uit te voeren, want het is doorspekt met ambiguïteit, verscheurd door tegenstrijdige betekenissen en gehinderd door reïficerende connotaties.

Wat is het doel van het huidige artikel?

Het argument van dit artikel is dat de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen zich hebben overgegeven aan het woord 'identiteit'; dat dit zowel intellectuele als politieke kosten met zich meebrengt; en dat we beter kunnen. "Identiteit'' heeft de neiging te veel te betekenen vanwege de grote dubbelzinnigheid ervan. We maken de balans op van het conceptuele en theoretische werk dat 'identiteit' zou moeten doen en stellen voor dat dit werk beter zou kunnen worden gedaan met andere termen. De auteurs van dit artikel wilden niet bijdragen aan het lopende debat over identiteitspolitiek. Eerder richtten ze zich in plaats daarvan op identiteit als een analytische categorie. Dit is niet slechts een semantische of terminologische kwestie. Het gebruik en misbruik van 'identiteit', stellen we, beïnvloedt niet alleen de taal van de sociale analyse, maar is ook onlosmakelijk verbonden met de inhoud ervan. De sociale wetenschappen vereisen relatief eenduidige analytische categorieën. Wat de suggestie ook mag zijn en ongeacht de onmisbaarheid ervan in bepaalde praktische contexten, is de term 'identiteit' te dubbelzinnig. Het is te verscheurd tussen 'harde' en 'zachte' betekenissen, essentialistische connotaties en constructivistische kwalificaties, om goed van dienst te kunnen zijn binnen de sociale wetenschappen.

Hoe is de term identiteit de sociale wetenschappen binnengekomen?

De introductie van 'identiteit' in sociale analyse en de eerste verspreiding ervan in de sociale wetenschappen en het publieke discours vond plaats in de Verenigde Staten in de jaren zestig. Het belangrijkste en bekendste traject betrof de toe-eigening en popularisering van het werk van Erik Erikson. Om verschillende redenen bleek de term identiteit in de jaren zestig zeer resonerend te zijn. Het verspreidde zich snel over disciplinaire en nationale grenzen heen, vestigde zich zowel in het journalistieke als in het academische lexicon en doordrong de taal van zowel de sociale en politieke praktijk als die van sociale en politieke analyse. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve indicatoren signaleren de centraliteit en zelfs de onontkoombaarheid van 'identiteit' als topos.

Wat is het verschil tussen praktijkcategorieën en analysecategorieën?

Met praktijkcategorieën bedoelen we, in navolging van Bourdieu, iets dat lijkt op wat anderen volkscategorieën hebben genoemd. Dit zijn categorieën van alledaagse sociale ervaringen, ontwikkeld en ingezet door gewone sociale actoren, in tegenstelling tot de ervarings-verre categorieën die worden gebruikt door sociale analisten. 'Identiteit' is zowel een praktijkcategorie als een analysecategorie; wanneer het wordt besproken in de sociale en politieke praktijk. Alledaagse 'identiteitspraatjes' en 'identiteitspolitiek' zijn reële en belangrijke fenomenen. Maar de hedendaagse saillantie van 'identiteit' als een praktijkcategorie vereist niet dat het gebruikt wordt als een categorie van analyse. We moeten voorkomen dat we een dergelijke verzakelijking onbedoeld reproduceren of versterken door kritiekloos praktijkcategorieën als analysecategorieën over te nemen.

Hoe wordt de term 'identiteit' gebruikt?

De term 'identiteit' is, voor een analytisch concept, hopeloos dubbelzinnig. Identiteit heeft een paar verschillende betekenissen:

 • Opgevat als een grond of basis van sociale of politieke actie, staat 'identiteit' vaak tegenover 'belang' in een poging om niet-instrumentele vormen van sociale en politieke actie te benadrukken en te conceptualiseren.

 • Dan, opgevat als een specifiek collectief fenomeen, verwijst 'identiteit' naar een fundamentele en daaruit voortvloeiende gelijkheid tussen leden van een groep of categorie.

 • Opgevat als een kernaspect van (individueel of collectief) 'zelfheid' of als een fundamentele voorwaarde van sociaal zijn, wordt 'identiteit' aangeroepen om te verwijzen naar iets dat zogenaamd diep, fundamenteel of blijvend is.

 • Vervolgens, opgevat als een product van sociale of politieke actie, wordt 'identiteit' aangeroepen om de procesmatige, interactieve ontwikkeling te benadrukken van het soort collectief zelfinzicht, solidariteit of 'groepszin' die collectieve actie mogelijk kan maken.

 • Tot slot, opgevat als het vluchtige product van meerdere en concurrerende discoursen, wordt 'identiteit' ingeroepen om de onstabiele, meervoudige, fluctuerende en gefragmenteerde aard van het hedendaagse 'zelf' te benadrukken.

Deze toepassingen zijn niet alleen heterogeen; ze wijzen in sterk verschillende richtingen.

Welke betekenissen van de term 'identiteit' zijn te sterk?

We suggereerden aan het begin dat 'identiteit' de neiging heeft om te veel of te weinig te betekenen. Sterke opvattingen over 'identiteit' behouden de logische betekenis van de term, de nadruk op gelijkheid in de tijd of tussen personen. Maar juist omdat ze voor analytische doeleinden een categorie van dagelijkse ervaring en politieke praktijk aannemen, brengen ze een reeks zeer problematische veronderstellingen met zich mee:

 • Identiteit is iets dat alle mensen hebben, zouden moeten hebben of waarnaar ze op zoek zijn.

 • Identiteit is iets dat alle groepen hebben of zouden moeten hebben.

 • Identiteit is iets dat mensen kunnen hebben zonder zich ervan bewust te zijn. In dit perspectief is identiteit iets dat ontdekt moet worden, en iets waarover men zich kan vergissen. De sterke opvatting van identiteit repliceert dus de marxistische epistemologie van klasse.

 • Sterke noties van collectieve identiteit impliceren sterke noties van groepsgebondenheid en homogeniteit. Ze impliceren een hoge mate van groepering, een 'identiteit' of gelijkheid tussen groepsleden, een scherp onderscheidend vermogen ten opzichte van niet-leden, een duidelijke grens tussen binnen en buiten.

Welke definities van 'identiteit' zijn te zwak?

Zwakke opvattingen over 'identiteit' breken daarentegen bewust met de alledaagse betekenis van de term.

 • De eerste is wat we 'cliché-constructivisme' noemen. Zwakke of zachte concepties van identiteit worden routinematig verpakt met standaard kwalificaties die aangeven dat identiteit meervoudig, onstabiel, in beweging, contingent, gefragmenteerd, geconstrueerd, onderhandeld, enzovoort is. op.

 • Ten tweede is het niet duidelijk waarom zwakke concepties van 'identiteit' concepties van identiteit zijn. Het alledaagse gevoel van 'identiteit' suggereert sterk op zijn minst enige zelfgelijkheid in de loop van de tijd, enige volharding, iets dat identiek blijft, hetzelfde, terwijl andere dingen veranderen.

 • Ten derde, en het belangrijkste, zwakke opvattingen over identiteit kunnen te zwak zijn om nuttig theoretisch werk te doen.

Welke verschillende functies heeft het woord 'identiteit'?

Gezien het grote bereik en de heterogeniteit van het werk dat door 'identiteit' wordt gedaan, zou het vruchteloos zijn om naar een enkele vervanger te zoeken, want zo'n term zou net zo overbelast zijn als 'identiteit' zelf. Onze strategie is eerder geweest om de dichte wirwar van betekenissen die zich rond de term 'identiteit' hebben opgehoopt, te ontrafelen en het werk op te splitsen in een aantal minder drukke termen. We schetsen hier drie clusters van termen:

 • Als een procesmatige, actieve term, afgeleid van een werkwoord, mist 'identificatie' de reïficerende connotaties van 'identiteit'. Een belangrijk onderscheid is tussen relationele en categorische identificatiewijzen. Men kan zich identificeren door positie in een relationeel web. Aan de andere kant kan men zichzelf identificeren door lid te zijn van een klasse van personen die een of ander categorisch attribuut delen. Een ander fundamenteel onderscheid is tussen zelfidentificatie en de identificatie en categorisering van zichzelf door anderen.

 • De term suggereert ook manieren waarop individuele en collectieve actie kan worden beheerst door een specifiek begrip van het zelf en de sociale locatie in plaats van door veronderstelde universele, structureel bepaalde belangen. 'Zelfbegrip' is daarom de tweede term die we zouden voorstellen als alternatief voor 'identiteit'. Het is een dispositionele term die duidt op wat men `situated subjectivity' zou kunnen noemen; iemands gevoel van wie men is, van iemands sociale locatie en van hoe men bereid is te handelen.

 • Een specifieke vorm van effectief geladen zelfinzicht die vaak wordt aangeduid met 'identiteit', vooral in discussies over ras, religie, etniciteit, nationalisme, geslacht, seksualiteit, sociale bewegingen en andere fenomenen waarvan wordt aangenomen dat ze betrekking hebben op collectieve identiteiten, verdient een aparte vermelding hier. Dit is het emotioneel beladen gevoel tot een onderscheidende, begrensde groep te behoren, waarbij zowel een gevoelde solidariteit of eenheid met groepsgenoten als een gevoeld verschil met of zelfs antipathie voor bepaalde buitenstaanders betrokken zijn.

Welke conclusies kunnen worden getrokken op basis van het literatuuronderzoek?

Ons betoog concentreerde zich veeleer op het gebruik van 'identiteit' als een analytisch concept. In het hele artikel hebben we gevraagd welk werk het concept zou moeten doen en hoe goed het dit doet. We hebben betoogd dat het concept wordt ingezet om veel analytisch werk te doen. Veel ervan is legitiem en belangrijk. 'Identiteit' is echter niet geschikt om dit werk uit te voeren, want het is doorspekt met ambiguïteit, verscheurd door tegenstrijdige betekenissen en gehinderd door reïficerende connotaties. Het kwalificeren van het zelfstandig naamwoord met reeksen bijvoeglijke naamwoorden, specificeren dat identiteit meervoudig is, veranderlijk, voortdurend opnieuw wordt onderhandeld, enzovoort, lost het Orwelliaanse probleem van beknelling niet in één woord op. Het levert weinig meer op dan een suggestieve oxymoron, een meervoudige singulariteit, een vloeibare kristallisatie, maar roept nog steeds de vraag op waarom men dezelfde term zou moeten gebruiken om dit alles en meer aan te duiden. Alternatieve analytische idiomen, zo hebben we betoogd, kunnen het nodige werk doen zonder de daarmee gepaard gaande verwarring.

Het bekritiseren van het gebruik van 'identiteit' in sociale analyse betekent niet dat we onszelf blind maken voor bijzonderheden. Het is veeleer om de eisen en mogelijkheden die voortkomen uit bepaalde verwantschappen en verwantschappen, uit bepaalde overeenkomsten en verbanden, uit bepaalde verhalen en zelfinzichten, uit bepaalde problemen en hachelijke situaties op een meer gedifferentieerde manier op te vatten. Sociale analyse is de afgelopen decennia enorm en duurzaam gevoelig geworden voor bijzonderheden; en de literatuur over identiteit heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan deze onderneming. Het is nu tijd om verder te gaan dan 'identiteit', niet in naam van een ingebeeld universalisme, maar in naam van de conceptuele duidelijkheid die nodig is voor zowel sociale analyse als politiek begrip.

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Identity development throughout the lifetime: An examination of Eriksonian theory van Sokol - 2009 - Chapter

Artikelsamenvatting bij Identity development throughout the lifetime: An examination of Eriksonian theory van Sokol - 2009 - Chapter


Bulletpoints:

 • Het doel van dit artikel is om identiteitsontwikkeling te bekijken vanuit een levensloopperspectief.
 • Om deze taak te volbrengen, wordt identiteitsontwikkeling onderzocht in verschillende ontwikkelingsstadia, waaronder kindertijd, adolescentie en volwassenheid.
 • Het artikel maakt gebruik van de psychosociale ontwikkelingstheorie van Erik Erikson om identiteitsontwikkeling gedurende het hele leven te onderzoeken.
 • Onderzoeksbevindingen uit empirische studies zijn in deze discussie opgenomen.
 • Het lijkt erop dat identiteitsontwikkeling voor veel mensen een levenslang proces is dat veel verder reikt dan de jaren van de adolescentie.

Wat is het doel van het huidige artikel?

De invloedrijke geschriften van Erik Erikson hebben meer dan 50 jaar sociaalwetenschappelijke literatuur gestimuleerd. Zijn theorieën over ontwikkeling hebben talloze onderzoeken geïnspireerd, waardoor hij een bijzonder relevante figuur in het veld is. Erikson schreef uitvoerig over identiteit, waarbij hij zich vooral richtte op de periode van de adolescentie. Hij bood echter wel inzichten over identiteit tijdens zowel de kindertijd als de volwassenheid. Sporen van zijn theorieën zijn terug te vinden in bijna alle vormen van identiteitsonderzoek. Daarom is het passend om dit onderwerp vanuit zijn perspectief te onderzoeken.

Het doel van dit artikel is om identiteitsontwikkeling te onderzoeken vanuit een levensloopperspectief. Bij het beoordelen van de literatuur over identiteit is er zeer weinig overeenstemming over hoe identiteit wordt gedefinieerd. Alleen Erikson gebruikte een verscheidenheid aan identiteitsgerelateerde termen zonder veel uitleg te geven. Als gevolg hiervan is hij zwaar bekritiseerd vanwege zijn dubbelzinnige schrijfstijl.

Wat houdt Erikson's psychosociale theorie in?

De psychosociale theorie van Erik Erikson bracht een revolutie teweeg in het ontwikkelingsdenken. Hij was een van de eersten die een levenslang model van menselijke ontwikkeling voorstelde dat acht opeenvolgende psychosociale stadia omvatte. Elke fase wordt geassocieerd met een inherent conflict of crisis die het individu moet tegenkomen en met succes moet oplossen om door te gaan met de ontwikkeling. Erikson krijgt nog steeds veel lof voor het erkennen van de invloed van cultuur op ontwikkeling. Hij was de eerste die illustreerde hoe de sociale wereld bestaat binnen de psychologische samenstelling van elk individu. Erikson beschouwde de adolescentie als een overgangsperiode van ontwikkeling na de kindertijd en leidend naar volwassenheid.

Helaas heeft Erikson nooit een reeks chronologische leeftijden gedefinieerd voor de adolescentie of andere perioden in het leven, zoals de kindertijd en volwassenheid. Eriksons versie van de adolescentie verwijst naar een leeftijdsperiode die ruwweg wordt geassocieerd met de middelbare school: de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Arnett heeft sindsdien een ontwikkelingsperiode voorgesteld die opkomende volwassenheid wordt genoemd en die de jaren na de middelbare school omvat: de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar. Identiteitsontwikkeling is een inherent onderdeel van de opkomende volwassenheid en er lijkt veel overlap te zijn met de sociale taken van de adolescentie die Erikson beschrijft. Omdat deze fase mogelijk relevanter is voor wat Erikson aanvankelijk adolescentie noemde, zal deze worden geïntegreerd met de veronderstelde leeftijdscategorieën. Adolescentie zal dus verwijzen naar de grote periode van 12 tot en met 24 jaar voor de huidige studie.

Wat houdt de periode van identificatie in volgens Erikson?

Het proces van identiteitsontwikkeling begint veel eerder dan de adolescentie, in de leeftijd van 6 tot 11 jaar. Erikson geloofde dat identiteitszaden op jonge leeftijd worden geplant wanneer het kind zichzelf herkent als een uniek wezen, los van zijn/haar ouders. Naarmate de rijping plaatsvindt, neemt het kind kenmerken en bewonderde kenmerken over van ouders of belangrijke anderen. Erikson noemde dit proces identificatie. Identificatie stelt het kind in staat om een reeks verwachtingen op te bouwen over wat hij of zij wil zijn en doen. Het kind verliest uiteindelijk echter zijn interesse in het louter overnemen van de rollen en persoonlijkheidskenmerken van ouders of belangrijke anderen; het is op dit punt dat het proces van identiteitsvorming in gang wordt gezet.

Wat houdt de periode van identiteitsvorming in volgens Erikson?

Erikson geloofde dat de primaire psychosociale taak van de adolescentie, in de leeftijd van 12 tot 24 jaar oud, de vorming van identiteit is. Daarom noemde hij het ontwikkelingsconflict 'identiteit versus rolverwarring'. Vanuit het perspectief van Erikson verwijst identiteit naar een gevoel van wie men is als persoon en als bijdrager aan de samenleving. Het is persoonlijke coherentie of zelf-gelijkheid door evoluerende tijd, sociale verandering en veranderde rolvereisten. De vorming van identiteit is een belangrijke gebeurtenis in de ontwikkeling van persoonlijkheid en gaat gepaard met positieve resultaten. Identiteit geeft een diep gevoel van ideologische betrokkenheid en stelt het individu in staat zijn of haar plaats in de wereld te kennen. Het geeft iemand een gevoel van welzijn, een gevoel van thuis zijn in zijn lichaam, een gevoel van richting in zijn leven en een gevoel van ertoe doen voor degenen die ertoe doen. Identiteit is wat iemand doet bewegen met richting; het is wat een reden geeft om te zijn. Erikson geloofde duidelijk dat het hebben van een solide identiteitsgevoel cruciaal is voor verdere ontwikkeling.

Onderzoek lijkt deze gedachte te ondersteunen door aan te geven dat de grootste vooruitgang in identiteitsontwikkeling plaatsvindt tijdens de universiteitsjaren. Tijdens de universiteit worden grote winsten verwacht, aangezien studenten belangrijke beslissingen nemen die betrekking hebben op verschillende levensdomeinen, waaronder beroep, vriendschap, romantische relaties en religieuze of politieke overtuigingen.

Wat houdt de periode van identiteitsvorming in de volwassenheid in?

Erikson was van mening dat identiteitsontwikkeling niet eindigt bij de vorming ervan. Hij beschouwde het als een doorlopend proces dat iemands investeringen gedurende de lange jaren van volwassenheid vastlegt. Identiteitsontwikkeling is dus zowel een normatieve periode van de adolescentie als een evoluerend aspect van de volwassenheid. Er lijkt veel ruimte te zijn voor identiteitsontwikkeling na de adolescentie.

 • De identiteitsbepalende domeinen van zinvolle beroeps-, politieke, religieuze, interpersoonlijke en seksuele keuzes blijven belangrijke fundamentele kwesties tijdens de jonge volwassenheid, van 25 tot 39 jaar. De jonge volwassenheid is een tijd van het ontwikkelen en consolideren van doelen, met name op het gebied van carrière en familie. Naast het implementeren van een beroepstraject, roepen de eisen van partnering (en mogelijk ouderschap) voor veel jongvolwassenen nieuwe problemen op.
 • Identiteitsgerelateerde problemen blijven opduiken tijdens de middelbare leeftijd, van 40 tot 65 jaar. Gedurende deze periode beginnen individuen eigenschappen van het andere geslacht terug te winnen en ervaren ze een verschuiving in perspectief op de tijd. Het is niet ongebruikelijk dat mensen tijdens de middelbare leeftijd hun beroeps- en sociale rollen opnieuw evalueren, verfijnen en bijstellen. Veranderingen in levensomstandigheden kunnen ook leiden tot een heronderzoek van identiteitskwesties.
 • Onderzoek en evaluatie zijn twee woorden die synoniem zijn met voortdurende identiteitsontwikkeling in de late volwassenheid, vanaf 65 jaar en ouder. Pensioen stelt het individu in staat na te denken over de keuzes die in de loop van het leven zijn gemaakt. Door iemands leven op een positieve manier te beoordelen, kan het individu voldoening ervaren. Als alternatief kan een negatieve levensevaluatie het individu met spijtgevoelens achterlaten.

Wat zijn de belangrijkste conclusies van het huidige artikel?

Samenvattend bestaat de psychosociale theorie van Erikson uit acht ontwikkelingsstadia die zich over de hele levensloop uitstrekken. Elke fase presenteert het individu met een inherente taak of conflict dat ze met succes moeten oplossen om door te gaan met ontwikkeling. Erikson legde veel nadruk op sociaal-culturele factoren omdat hij geloofde dat deze de ontwikkeling sterk beïnvloeden. Dergelijke factoren zijn vooral relevant in het proces van identiteitsvorming. Erikson geloofde dat identificaties in de kindertijd de basis leggen voor identiteitsvorming in de adolescentie. Het proces van het vormen van een identiteit omvat het creëren van een coherent zelfgevoel en wie men is in relatie tot de wereld. Adolescentie vertegenwoordigt een optimale tijd voor identiteitsontwikkeling vanwege een verscheidenheid aan fysieke, cognitieve en sociale factoren. Hoewel Erikson geloofde dat identiteit tegen het einde van de adolescentie grotendeels 'vast' lag, suggereerde hij wel dat identiteit zich tijdens de volwassenheid blijft ontwikkelen. Helaas gaf hij niet veel details over hoe dit proces eruit ziet. Onderzoek toont aan dat identiteitsontwikkeling een continu proces blijft tijdens de volwassenheid. Net als in de adolescentie blijven roepingen, ideologieën en relaties belangrijke identiteitskwesties.

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Turkish-Dutch mosque students negotiating identities and belonging in the Netherlands van Sözeri et al. - 2022 - Chapter

Artikelsamenvatting bij Turkish-Dutch mosque students negotiating identities and belonging in the Netherlands van Sözeri et al. - 2022 - Chapter


Bulletpoints:

 • Voor moslimgemeenschappen in het Westen is het onderwijzen van de islam aan kinderen in moskeeën een belangrijk onderdeel van het intergenerationele behoud van het erfgoed, de identiteit en de banden met de gemeenschap van jongeren.
 • Kinderen met een migrantenachtergrond hebben echter baat bij het bevorderen van identificatie en het gevoel erbij te horen, zowel bij hun erfgoedgemeenschap als bij de meerderheidsmaatschappij.
 • Deze studie tracht inzicht te krijgen in de onderhandeling van het gevoel van verbondenheid en zelfidentificatie als Turks, Nederlands en moslim, in een steekproef van moskeestudenten in Nederland (N = 29). Het is gebaseerd op interviews met Turks-Nederlandse studenten (leeftijd 6–16) tijdens veldwerk in de moskeeën tussen maart en december 2017.
 • Uit het onderzoek blijkt dat de meeste respondenten zich identificeren als Nederlands-Turks en een sterker gevoel hebben bij Nederland te horen dan naar Turkije. Toch is er ook een groep moskeestudenten die worstelt met opgroeien tussen twee culturen.
 • Bovendien laten de analyses van de perspectieven van de moskeestudenten zien dat ze onderhandelen over een ruimte voor de mogelijkheid om zich als moslim te identificeren en zich thuis te voelen in Nederland zonder zich Nederlander te voelen.
 • Het onderzoek sluit af met een bespreking van een aantal kernpunten die uit de bevindingen naar voren komen, namelijk de rol van de moskeecontext, de ontwikkeling van reactieve identiteit en de betekenisgeving door de leerlingen.

Hoe draagt islamitisch onderwijs bij aan de islamitische identiteitsvorming van Turkse kinderen in Nederland?

Moskeeonderwijs gevolgd door moslimkinderen is een van de meest opvallende manieren van socialisatie in de identiteit, het waardesysteem en de praktijk van de islam. Het bijbrengen van een gevoel van verbondenheid met de grotere supranationale islamitische gemeenschap en met de etnisch-islamitische gemeenschap van de moskee wordt gezien als een religieuze plicht die islamitische verenigingen hebben tegenover hun jongeren. Eerdere onderzoeken naar de pedagogische praktijken, de inhoud van het curriculum en de leerdoelen van Turks moskeeonderwijs in Nederland hebben aangetoond dat volgens imams en moskeeleraren het versterken van de moslim- en Turkse identiteit van kinderen een van de belangrijkste doelstellingen van het aanbieden van moskeeonderwijs is. De versterking van de islamitische identiteit en het gevoel van verbondenheid met de moslimgemeenschap wordt bereikt in de moskeeklassen door deelname aan performatieve rituelen waarin de kinderen samenkomen met de rest van de gemeente. Dergelijke participatieve leerinteracties spelen een bepalende rol in de ontwikkeling van het zelfgevoel van moslimkinderen en helpen hun binding met co-etnische leeftijdsgenoten en volwassenen te stimuleren.

Welke kritiek bestaat er op dit type onderwijs?

Het versterken van het gevoel van religiositeit, identificatie en het behoren tot hun erfgoedgemeenschappen bij moslimkinderen is echter een politiek omstreden zaak in westerse samenlevingen. De redenen voor de betwisting in publieke debatten vallen uiteen in twee hoofddiscoursen van angst. Ten eerste wordt moskeeonderwijs, dat niet wordt gecontroleerd door formele onderwijsautoriteiten, vaak gezien als verband met religieuze radicalisering. Ten tweede zijn er uitgesproken zorgen onder Europese beleidsmakers, met name over Diyanet-moskeeën die burgerzin onderwijzen aan de Turkse staat die de moskeeklassen sponsort als onderdeel van hun diasporabestuursbeleid. Hierdoor worden jonge moslims vervreemd van de reguliere westerse samenleving waarin ze leven.

Wat is het doel van het huidige artikel?

Tegen de achtergrond van die politieke angsten en angstdiscoursen wil het huidige artikel licht werpen op de discoursen over zelfidentificatie die door de moskeestudenten worden gebruikt bij het onderhandelen over hun lidmaatschap van zowel Nederland als de Turks-islamitische gemeenschappen waar ze vandaan komen. Daartoe gaan we in op de volgende vragen die vaak aan de orde komen in verband met de integratie van jongeren met een moslimachtergrond. Eerst gaan we in op de nationale zelfidentificatie van de moskeestudenten: hoe identificeren zij zich en welke identiteit stellen zij voorop? Ten tweede onderzoeken we het gevoel van verbondenheid van moskeestudenten met Nederland, hun geboorteland, Turkije, het land van herkomst van hun ouders of grootouders, en met moslimgemeenschappen in het algemeen.

Wat was de methode van het huidige onderzoek?

Twee onderling gerelateerde concepten staan centraal in de analyses in het onderzoek: een gevoel van verbondenheid en identiteit. Het is aangetoond dat een gebrek aan een gevoel van verbondenheid met de groep waarvan ze lid zijn, mensen een hoger risico op depressie, eenzaamheid en emotionele stress geeft. Bovendien is in onderzoek naar sociale identiteit het concept van ergens bij horen nauw verbonden met de identificatie van een individu met een religieuze, etnische of nationale gemeenschap. De zelfidentificatie van kinderen kan worden gekenmerkt door een onderhandeling tussen moslim, Turks en/of Nederlands zijn, afhankelijk van de actoren met wie ze omgaan (bijvoorbeeld imams, moskeeleraren, leraren op school, ouders, leeftijdsgenoten), en de context en de berichten uit hun sociale omgeving.

De gegevens die in dit onderzoek zijn gebruikt, zijn afkomstig uit een groter onderzoeksproject over de onderwijspraktijken van de moskeeën en hun rol bij de integratie van Turks-Nederlandse kinderen. De interviews met de studenten spitsten zich toe op hun opvattingen over hun nationale en religieuze identiteit. Daarnaast werd gevraagd of de kinderen hun toekomst in Nederland, Turkije of ergens anders zien. Om een glimp op te vangen van de rol van vriendschappen tussen etnische leeftijdsgenoten in de sociale bezittingen van kinderen, werd de kinderen ook gevraagd of ze meer vrienden in de moskee of op school hebben, en de namen van hun vijf beste vrienden. In totaal zijn er 29 semigestructureerde interviews gehouden. We spraken met 14 studenten van de Diyanet-moskee en 15 moskeestudenten van de Milli Görüs-moskee.

Wat waren de conclusies van het onderzoek?

De bevindingen laten zien dat tweederde van de kinderen in dit onderzoek zich bi-cultureel identificeerde als Turks-Nederlands, terwijl een derde zich monocultureel identificeerde als alleen Turks. Ook zag de meerderheid van de kinderen hun toekomst eerder in Nederland dan in Turkije en hadden ze meer vriendschappen in de cultureel gemengde en seculiere onderwijsruimte van de school dan in de cultureel homogene en religieuze ruimte van de moskee. Niettemin leken hun sterkste identificatie en primaire gevoel van verbondenheid met de moslimgemeenschap te zijn.
Inderdaad, de kinderen in dit onderzoek gaven prioriteit aan hun moslimidentiteit boven hun nationale verbondenheid, ongeacht of ze zichzelf identificeerden als bi-cultureel of als monocultureel Turks.
De bevindingen geven echter ook aan dat er een groep moskeestudenten is die moeite heeft met opgroeien tussen twee culturen. Dit komt ook tot uiting in de resultaten over interetnische vriendschappen. Hoewel de meeste kinderen aangeven dat hun achtergrond er niet toe doet bij het maken van vrienden, zijn de overgrote meerderheid van hen vrienden met een andere etnische achtergrond, ongeacht of ze hen ontmoeten in de moskee of op straat.

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Does selective acculturation work? Cultural orientations, educational aspirations and school effort among children of immigrants in Norway van Friberg - 2019 - Chapter

Artikelsamenvatting bij Does selective acculturation work? Cultural orientations, educational aspirations and school effort among children of immigrants in Norway van Friberg - 2019 - Chapter


Bulletpoints:

 • Dit artikel onderzoekt onderwijsaspiraties, verwachtingen en schoolinspanningen onder adolescenten, gebruikmakend van de eerste golf van de Children of Immigrants Longitudinal Study in Noorwegen.
 • In vergelijkende termen hebben de jongeren in Noorwegen uitzonderlijk hoge ambities.
 • Desalniettemin vinden we een immigrantenvoordeel in termen van zowel onderwijsaspiraties, verwachtingen als schoolinspanningen, ondanks een aanzienlijk nadeel in termen van lage sociaal-economische status van de ouders en vroege opleidingsniveaus.
 • Een aanzienlijk deel van het immigrantenvoordeel in ambities en inspanningen houdt verband met selectieve acculturatie, gedefinieerd als cultureel onderscheidend vermogen in termen van religie, collectieve gezinsoriëntatie en regelmatig gebruik van de taal van de ouders. Dit is echter niet het geval voor verwachtingen.
 • De bevindingen ondersteunen een centraal onderdeel van de theorie van gesegmenteerde assimilatie. Deze theorie stelt dat kinderen van kansarme minderheden bij hun inspanningen om de uitdagingen van integratie te overwinnen, baat kunnen hebben bij het behouden van sommige aspecten van de culturele oriëntaties van hun ouders.

Welk maatschappelijk debat vormt de inspiratie voor het huidige onderzoek?

In de afgelopen decennia heeft internationale migratie geleid tot ongekende etnische, raciale en religieuze diversiteit binnen westerse liberale samenlevingen. Integratie – in termen van sociaal-economische resultaten, identiteit en sociale cohesie – is uitgegroeid tot het centrum van beleids- en academisch debat. Er is tegenwoordig een groeiende literatuur waarin onderwijsresultaten en trajecten voor kinderen van immigranten in heel Europa en de VS worden onderzocht. Een belangrijke bevinding is dat etnische minderheden vaak achterstanden ervaren op het gebied van academische prestaties, maar bevoordeeld zijn wat betreft hoge onderwijsambities en keuze van het onderwijstraject, afgezien van eerdere prestaties. De prestatieachterstand van immigranten kan worden verklaard door beperkte ouderlijke middelen. Echter ligt de verklaring waarom kinderen van immigranten zulke hoge ambities hebben en onder welke voorwaarden deze kunnen worden vertaald in daadwerkelijke verwezenlijkingen, minder voor de hand.

Wat is het doel van het huidige onderzoek?

De eerste onderzoeksvraag in dit artikel is of we een voordeel van immigranten kunnen waarnemen, niet alleen in onderwijsaspiraties en -verwachtingen, maar ook in termen van schoolinspanning, bij kinderen van immigranten in Noorwegen. De tweede vraag is in hoeverre dit voordeel gerelateerd kan worden aan selectieve acculturatie – gedefinieerd als het behoud van de culturele oriëntaties van de immigrantengeneratie gemeten in termen van taalgebruik, religiositeit en collectieve gezinsnormen. Het doel is om onderwijsambities onder kinderen van immigranten aan te pakken in het licht van een al lang bestaand debat in de literatuur over assimilatie van immigranten, namelijk de relatie tussen culturele aanpassing en sociaal-economische integratie.

Welke oorzaken zijn er voor culturele adaptatie en integratie?

Klassieke en hedendaagse neo-assimilatietheorie stellen dat culturele aanpassing en structurele integratie hand in hand gaan. Door de taal te leren en zich aan te passen aan de gewoonten en oriëntaties van het gastland, krijgen immigranten en hun nakomelingen toegang tot een verscheidenheid aan hulpbronnen en worden ze minder kwetsbaar tot discriminatie. Hierdoor wordt het gemakkelijker om te slagen binnen reguliere instellingen. Deze visie werd aangevochten door de theorie van gesegmenteerde assimilatie. Deze theorie betoogde dat voor de immigranten van vandaag die te maken hebben met gepolariseerde arbeidsmarkten, rassendiscriminatie en straatcriminaliteit, en die niet over de middelen beschikken om deze uitdagingen het hoofd te bieden, de beste weg misschien niet ligt in volledige acculturatie in de omringende samenleving. Daarentegen zou juist in plaats van acculturatie gebruik gemaakt kunnen worden van het etnische kapitaal dat beschikbaar is binnen hun eigen families en gemeenschappen. Ze noemden deze alternatieve route naar opwaartse mobiliteit selectieve acculturatie, waarbij de taal en cultuur van de ontvangende samenleving worden geleerd en tegelijkertijd de centrale elementen van de taal, waarden en gewoonten van de immigrantengeneratie behouden blijven. Het idee dat het in stand houden van etnische verschillen kan leiden tot succesvolle resultaten voor de tweede generatie, is echter controversieel. Dit komt doordat het zo indruist tegen traditionele concepten van integratie, en empirisch onderzoek heeft geen ondubbelzinnige ondersteuning voor de voordelen ervan opgeleverd.

Wat is vaak de maatschappelijke positie van kinderen van immigranten?

Veel immigranten uit het zuiden van de wereld tot het rijke westen hebben een bescheiden opleidingsniveau, gebrek aan taalvaardigheid in het gastland en worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Als bijgevolg bevinden ze zich vaak aan de onderkant van de klassenstructuur van de ontvangende samenleving, met een laag inkomen en weinig werkgelegenheid. Maar in vergelijking met kinderen van autochtone ouders met een vergelijkbare sociaaleconomische status, doen kinderen van immigranten het vaak beter dan verwacht. Er zijn verschillende verklaringen voorgesteld om dit voordeel te verklaren. Een daarvan is dat etnisch kapitaal – een vorm van sociaal kapitaal binnen etnische gemeenschappen – helpt kinderen van immigranten door het onderwijssysteem te loodsen. Dit kan bestaan uit culturele normen van ouderlijk gezag, gehoorzaamheid en sociale controle binnen het gezin. Een ander deel van de literatuur richt zich op de onderwijsselectiviteit van immigranten – ofwel in absolute termen; vergeleken met autochtonen, of in relatieve termen; vergeleken met het gemiddelde in het thuisland. In Europa hebben de meeste immigranten uit het zuiden van de wereld een bescheiden opleidingsniveau gemeten naar de maatstaven van het gastland, maar als ze worden gemeten als hun relatieve verworvenheden binnen de sociale hiërarchie van het land van herkomst, worden ze vaak positief geselecteerd.

Welke rol speelt selectieve acculturatie in dit verhaal?

Etnisch kapitaal en selectiviteit worden soms voorgesteld als elkaar uitsluitende verklaringen, maar in werkelijkheid zijn ze zeer verenigbaar, aangezien cultureel kapitaal uit het thuisland worden ondersteund, versterkt en overgedragen via etnisch kapitaal. Dat geldt ook voor het idee van selectieve acculturatie. Het belangrijkste mechanisme heeft te maken met intergenerationele relaties: door gericht te blijven op de immigrantencultuur en -identiteit, zullen kinderen van immigranten eerder een hechte emotionele band en een normatieve alliantie met hun ouders behouden. Of de uiteindelijke oorzaak van immigrantenoptimisme nu te vinden is in de cultuur van hun ouders of hun relatieve klassenpositie in het land van herkomst of beide, een dergelijke intergenerationele alliantie kan bevorderlijk zijn voor de overdracht ervan. Ze hebben meer kans om hoge verwachtingen van hun ouders te internaliseren en worden beïnvloed door uitgebreide familie, co-etnische groepen enz. die dergelijke normen versterken; ze zijn vatbaarder voor sociale controle; en ze zijn beter beschermd tegen de gevaren van het straatleven in hun directe omgeving. Het alternatief kan rolomkering en verlies van ouderlijk gezag zijn, wat vooral riskant is voor adolescenten die geconfronteerd worden met belemmeringen voor integratie in de vorm van armoede en racisme.

Wat is de methode van het huidige onderzoek?

Dit artikel gebruikt de eerste golf van de Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILS-NOR) om de relatie tussen culturele oriëntaties en onderwijsaspiraties, -verwachtingen en schoolinspanningen te onderzoeken. We tonen beschrijvende statistieken over drie reeksen indicatoren: (1) sociaal-economische hulpbronnen van de ouders en de eigen eerdere schoolprestaties van de leerlingen; (2) educatieve aspiraties, verwachtingen en schoolinspanningen; en (3) indicatoren van taalkundige, religieuze en culturele oriëntatie.

Wat waren de conclusies van het huidige onderzoek?

De analyses in dit artikel bevestigen het volgende patroon. Hoewel immigranten uit het zuiden van de wereld benadeeld zijn in termen van zowel ouderlijke middelen als onderwijsprestaties, zijn ze aanzienlijk bevoordeeld in termen van ambitie. Het feit dat dit patroon in Noorwegen geldt, is interessant, gezien het opmerkelijk hoge ambitieniveau van de algemene studentenpopulatie. Belangrijk is dat we een immigrantenvoordeel vinden, niet alleen in termen van aspiraties en verwachtingen, maar ook in termen van inspanning. Jongeren van allochtone afkomst besteden gemiddeld veel meer tijd aan huiswerk dan jongeren van autochtone afkomst, wat suggereert dat aspiraties zich kunnen vertalen in daadwerkelijke prestaties.

Dit onderzoek liet zien dat selectieve acculturatie – gedefinieerd als behoud van cultureel onderscheid in termen van religie, gezinsoriëntatie en taal – een positief effect heeft op onderwijsaspiraties en schoolinspanningen, en dat deze variabelen een aanzienlijk deel van de het waargenomen immigrantenvoordeel. Meer specifiek zijn gezinsgerichtheid en tweetaligheid gekoppeld aan hogere onderwijsaspiraties, terwijl religiositeit en gezinsgerichtheid gekoppeld zijn aan onderwijsinspanningen. Een dergelijk effect op de verwachtingen vinden we echter niet. Met andere woorden, selectieve acculturatie lijkt jongeren van allochtone afkomst hoge ambities bij te brengen en hen te inspireren om hard te werken, maar het schept niet noodzakelijkerwijs verwachtingen van succes. De huidige bevindingen ondersteunen een centraal onderdeel van de gesegmenteerde assimilatietheorie, die stelt dat kansarme minderheden baat kunnen hebben bij het behouden van de culturele oriëntaties van sommige van hun ouders.

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Acculturation and school adjustment of immigrant youth in six European countries: Findings from the Programme for International Student Assessment van Schachner et al. - 2017 - Chapter

Artikelsamenvatting bij Acculturation and school adjustment of immigrant youth in six European countries: Findings from the Programme for International Student Assessment van Schachner et al. - 2017 - Chapter


Bulletpoints:

 • De aanpassing van de school bepaalt de aanpassing op de lange termijn in de samenleving. Toch doen allochtone jongeren het in sommige landen beter dan in andere.
 • Op basis van acculturatieonderzoek en de zelfbeschikkingstheorie werden indirecte effecten van de acculturatieoriëntaties van adolescente immigranten op schoolaanpassing onderzocht. Het ging hier om de indirecte effecten schoolgerelateerde attitudes, spijbelen en wiskundeprestaties. 
 • De analyses waren gebaseerd op gegevens van het programma voor internationale beoordeling van studenten uit zes Europese landen, die werden gecombineerd tot drie clusters op basis van hun beleid inzake integratie van migranten en multicultureel beleid. De drie cluster waren: de landen met het meest ondersteunende beleid (België en Finland), de landen met het matig ondersteunende beleid (Italië en Portugal), en degenen met het meest ongunstige beleid (Denemarken en Slovenië).
 • In een padmodel met meerdere groepen hebben we de meeste associaties bevestigd. Zoals verwacht voorspelde de reguliere oriëntatie meer verbondenheid en betere resultaten in alle clusters, terwijl de toegevoegde waarde van de etnische oriëntatie van leerlingen slechts in enkele clusters werd waargenomen.
 • Resultaten werden besproken in termen van verschillen in acculturatief klimaat en beleid tussen vestigingslanden.

Wat wordt in deze studie onderzocht?

Aanpassing op school, inclusief academische prestaties, is een van de belangrijkste acculturatieresultaten van immigrantenjongeren en een belangrijk ontwikkelingsresultaat in de adolescentie. Toch zijn er grote verschillen in aanpassingsresultaten tussen vestigingslanden. Een recente meta-analyse in Europa bevestigde dat adolescenten met een allochtone achtergrond meer risico lopen op een lagere psychologische en academische aanpassing in vergelijking met hun autochtone leeftijdsgenoten. Het bestaan en de omvang van deze kloof tussen landen lijkt verband te houden met verschillen in multicultureel klimaat en beleid. In deze studie onderzochten we de acculturatieoriëntaties en schoolaanpassingen van adolescente immigranten (schoolgerelateerde attitudes, spijbelen en rekenprestaties) in verschillende vestigingslanden in Europa met behulp van de PISA-gegevens van 2012. Door acculturatieonderzoek en de zelfbeschikkingstheorie te integreren, ontwikkelen en pleiten we voor een conceptueel model waarin acculturatieoriëntaties worden geassocieerd met betere schoolprestaties.

Wat houdt acculturatie precies in?

Acculturatie verwijst naar het omgaan met psychologische stress, het verwerven van nieuwe vaardigheden en het ontwikkelen van een gevoel van identiteit en verbondenheid tijdens culturele transities of bij het laveren tussen verschillende culturele groepen. Afhankelijk van de context en het specifieke resultaat; psychologisch of sociaal-cultureel, kan een sterkere oriëntatie op de etnische of reguliere cultuur adaptiever zijn. Een recent overzicht suggereert dat de relatie tussen de acculturatieoriëntaties van immigrantenleerlingen en de aanpassing van de school van land tot land kan verschillen en kan worden gemodereerd door variaties tussen landen in het acculturatieve klimaat. Het gevoel dat leerlingen erbij horen kan fungeren als bemiddelaar tussen acculturatie-oriëntaties en aanpassing.

Waarom doet de mate van er bij horen er ook toe?

De behoefte om erbij te horen wordt al lang erkend als een van de belangrijkste psychologische behoeften van de mens. Onderzoek met immigranten en leden van etnische minderheden laat zien dat identificatie met en oriëntatie op hun etnische cultuur een gevoel van sociale verbondenheid kan bevorderen. Ondertussen kan oriëntatie op en identificatie met de reguliere samenleving een gevoel van verbondenheid in een overwegend reguliere context zoals school bevorderen. Dit geldt vooral als er hoge verwachtingen zijn van leden van de reguliere samenleving dat immigranten en leden van etnische minderheden zich moeten aanpassen aan de heersende cultuur. Er bij horen op school is gedefinieerd als "de mate waarin leerlingen zich persoonlijk geaccepteerd, gerespecteerd, opgenomen en gesteund voelen door anderen in de sociale schoolomgeving". Onderzoek heeft consequent aangetoond dat immigrantenleerlingen een lager gevoel van verbondenheid op school ervaren dan hun reguliere leeftijdsgenoten. Ze ervaren ook een sterkere achteruitgang in verbondenheid tijdens de adolescentie. Dit fenomeen, dat ook wel de 'erbij horen'-kloof wordt genoemd, verklaart gedeeltelijk de prestatiekloof tussen immigranten en niet-immigranten. Een hoge mate van verbondenheid met de school is geïdentificeerd als een belangrijke beschermende factor die samenhangt met een lagere mate van delinquentie bij allochtone adolescenten. Het behoren tot de school bleek ook de relatie te bemiddelen tussen waargenomen schoolcontext en academische resultaten, zoals prestaties, intrinsieke motivatie en psychologische schoolprestaties. aanpassing van cultureel diverse studenten. Het is daarom van groot belang om individuele en beleidsmatige omstandigheden te identificeren die verband houden met het behoren tot en de betrokkenheid bij een hogere school, met name onder allochtone studenten.

Welke factoren op land-niveau kunnen acculturatie beïnvloeden?

Klimaat en beleid in het land van vestiging vormen een belangrijke macrocontext voor de acculturatie en aanpassing van immigranten in het algemeen, en adolescente immigranten in het bijzonder. Er zijn inderdaad systematische variaties in de acculturatieoriëntaties en etnische identiteit van immigranten tussen vestigingslanden, die verband houden met het multiculturele klimaat en het multiculturele beleid in deze landen. Het verband tussen de oriëntatie van allochtone leerlingen op etnische en reguliere cultuur en acculturatieve resultaten in de schoolcontext lijkt ook te verschillen tussen landen. Een recent overzicht suggereert dat een sterkere reguliere en zwakkere etnische oriëntatie gunstiger kan zijn voor schoolaanpassing in op assimilatie gerichte landen. In de huidige studie werden acculturatieoriëntaties en hun effecten op het behoren tot de school en aanpassing in zes Europese landen, namelijk België, Denemarken, Finland, Italië, Portugal en Slovenië vergeleken. Dit waren de enige Europese landen waar acculturatie-oriëntaties werden gemeten en er waren voldoende gegevens over immigrantenjongeren beschikbaar. De beleidsverschillen die we hier bespreken, verwijzen naar verschillen in de Migrant Integration Policy Index (MIPEX) en de Multiculturalism Policy Index (MCP). Het beleid dat hier wordt vastgelegd, bepaalt niet alleen de institutionele houding ten opzichte van immigranten in termen van immigrantenrechten, ze hebben ook invloed op hoe immigratie wordt bekeken door de niet-immigrantenbevolking.

 • De MIPEX meet beleidsondersteuning voor toegang van immigranten tot institutionele instellingen en gelijke rechten door middel van een expertenquête. De index richt zich met name op gebieden als gezinshereniging, mobiliteit op de arbeidsmarkt, toegang tot langdurig verblijf en staatsburgerschap, evenals onderwijs.
 • De MCP daarentegen meet actieve erkenning van diversiteit en culturele verschillen in de vorm van speciale groepsrechten en een algemene onderschrijving van multiculturalisme op basis van een originele analyse van beleidsdocumenten en overheidscommunicatie. Specifieke dimensies zijn onder meer constitutionele, wetgevende of parlementaire bevestiging van multiculturalisme, financiering van organisaties van etnische groepen ter ondersteuning van culturele activiteiten, financiering van tweetalig onderwijs of moedertaalonderwijs, evenals de opname van multiculturalisme in het schoolcurriculum, bijvoorbeeld via de vertegenwoordiging van diversiteit in schoolboeken.

Wat waren de hypotheses van het huidige onderzoek?

We verwachten dat de mate waarin etnische en reguliere oriëntaties verband houden met het behoren tot de hogere school en aanpassing verschilt van land tot land. Over het algemeen wordt aangenomen dat een reguliere oriëntatie gunstig is in alle landen en onafhankelijk is van de specifieke kenmerken van de immigrantengroep, aangezien scholen instellingen zijn die stevig verankerd zijn in de respectieve mainstream cultuur. Desalniettemin verwachten we dat het hebben van een reguliere oriëntatie vooral belangrijk is in samenlevingen waar maatschappelijke instellingen en schoolsystemen (zoals weerspiegeld in de MIPEX) minder zijn aangepast aan de behoeften van immigranten, en waar het multiculturele klimaat en beleid (zoals weerspiegeld in de MCP) geen ondersteuning bieden aan culturele diversiteit en behoud van erfgoedcultuur. Een etnische oriëntatie zou daarentegen gunstiger zijn wanneer het behoud van erfgoedcultuur wordt ondersteund door bijbehorend multicultureel beleid. Het bijkomende positieve effect van etnische oriëntatie op schoolaanpassing is ook gevonden als gevolg van positief multicultureel beleid op scholen.

We richten ons op twee onderzoeksvragen, namelijk (1) hoe de verschillen tussen landen in het verband tussen acculturatiecondities en het behoren tot de school verschillen weerspiegelen in het acculturatieve klimaat en beleid in de vestigingslanden; en (2) als de effecten van acculturatieoriëntaties op schoolaanpassingsresultaten van allochtone leerlingen worden gemedieerd door het gevoel van leerlingen dat ze thuishoren in de landen van vestiging. Concreet testen we de volgende hypothesen:

 1. In landen met een hoog multicultureel beleid hangen zowel de reguliere als de etnische oriëntatie van allochtone leerlingen positief samen met het gevoel erbij te horen, terwijl in landen met een laag multicultureel beleid alleen de reguliere oriëntatie positief wordt geassocieerd met het gevoel erbij te horen. De associatie tussen reguliere oriëntatie en het behoren tot de school zal naar verwachting sterker zijn in landen met een lager multicultureel beleid.
 2. In alle vestigingslanden wordt een hoger gevoel van saamhorigheid geassocieerd met gunstiger schoolgerelateerde attitudes, minder spijbelen en hogere wiskundeprestaties, waardoor de effecten van acculturatieoriëntaties op schoolaanpassing worden bemiddeld.

Wat was de steekproef van het huidige onderzoek?

De PISA-studentenquête van 2012 mat de prestaties van 15-jarigen op het gebied van lezen, wiskunde en wetenschappen in verschillende culturele contexten. Alle studenten namen een achtergrondvragenlijst en een subset van de cognitieve test van verschillende combinaties die 2 uur duurde. APA ethische normen zijn gevolgd. De studentenvragenlijst, data, handleiding, procedure en de beoordelingskaders zijn beschikbaar op de OESO-website in het PISA 2012 technisch rapport. In het huidige onderzoek zijn in totaal 5.334 studenten met een allochtone achtergrond in de zes Europese landen opgenomen.

Wat waren de resultaten van het huidige onderzoek?

In lijn met eerder onderzoek was een hoger opleidingsniveau geassocieerd met betere rekenprestaties. Immigrant zijn van de eerste generatie werd geassocieerd met een iets lager gevoel van verbondenheid met de school, terwijl het thuis spreken van de testtaal geassocieerd was met een iets hoger gevoel van verbondenheid met de school. Studenten die meer culturele afstand ervoeren, ervoeren minder schoolgerelateerd in landen met sterk ondersteunend beleid. Verrassend genoeg was dit effect kleiner in landen met matig ondersteunend beleid en kon het helemaal niet worden waargenomen in landen met niet-ondersteunend beleid.

Zoals verwacht ging een sterkere oriëntatie op het reguliere onderwijs in alle landen gepaard met een sterker gevoel van verbondenheid met de school, maar dit effect was sterker in landen met een gematigd of niet-ondersteunend beleid. Een bijkomend positief effect van etnische oriëntatie kon alleen worden waargenomen in het sterk ondersteunende beleidscluster, maar – onverwachts – ook in het niet-ondersteunende beleidscluster. Ten slotte was het behoren tot de school een significante voorspeller van alle drie de resultaten van de schoolaanpassing in de verwachte richting, met het sterkste effect op een positieve houding ten opzichte van school, gevolgd door spijbelen en vervolgens wiskundeprestaties.

Wat zijn de conclusies van het huidige onderzoek?

Deze studie vond bewijs voor de eerste hypothese: Er waren verschillen tussen landen in de effecten van de acculturatieoriëntaties op het behoren tot de school. Zoals verwacht ging een sterkere oriëntatie op het reguliere onderwijs in alle landen gepaard met een sterker gevoel van verbondenheid met de school, maar het bijkomende positieve effect van etnische oriëntatie kon slechts in sommige landen worden waargenomen. Zoals we hadden verwacht, lijkt de variatie in succesvolle acculturatiestrategieën vooral te liggen tussen integratie (positief effect van beide oriëntaties) en assimilatie (positief effect alleen van reguliere oriëntatie). De effecten van zowel acculturatie-oriëntaties als de covariabelen op alle drie de schoolaanpassingsresultaten werden grotendeels gemedieerd door het gevoel van leerlingen dat ze erbij horen, wat onze tweede hypothese ondersteunt.

Verrassend genoeg hing een sterkere etnische oriëntatie ook samen met een sterkere betrokkenheid bij de school in het niet-ondersteunende cluster. Hiervoor zijn verschillende mogelijke verklaringen. Ten eerste kan deze onverwachte bevinding de aanwezigheid van een "reactieve etniciteit" weerspiegelen, wat de focus van een immigrantengroep op intra-etnische identiteiten en relaties die het resultaat is van een vijandig klimaat. In dergelijke niet-inclusieve omgevingen kunnen allochtone leerlingen alleen steun krijgen van hun eigen etnische groep. Van immigranten die zich meer richten op de eigen etnische groep kan worden verwacht dat zij meer positieve associaties vertonen met gezond functioneren, waaronder het gevoel ergens bij te horen en algemeen welzijn en aanpassing aan het leven. Een sterke etnische identiteit kan studenten helpen omgaan met discriminatie en een over het algemeen minder gastvrij klimaat in deze landen. De tweede mogelijke verklaring houdt enigszins verband met en ondersteunt de eerste: aangezien de items die het gevoel van verbondenheid op school meten voornamelijk betrekking hadden op de school als een bredere sociale context, hoeven gevoelens van eenzaamheid en geluk zoals weerspiegeld in de items niet noodzakelijkerwijs te worden gekoppeld aan school als een instelling. Zo kunnen deze gevoelens ook worden gekoppeld aan vrienden op school, inclusief etnische vrienden. 

De andere verrassende bevinding was dat waargenomen afstand het grootste negatieve effect had op het thuishoren op school in landen met het meest ondersteunende beleid. Dit kan impliceren dat in landen met een ondersteunend beleidsklimaat individuele verschillen in gepercipieerde culturele afstand het voor sommige mensen moeilijker maken om ergens bij te horen dan voor anderen. In landen met een niet-ondersteunend klimaat daarentegen kan het algemene beleidsklimaat vijandig zijn voor alle immigrantengroepen, waardoor het voor alle immigranten moeilijk wordt om te ervaren dat ze erbij horen, ongeacht hun mate van afstand tot de reguliere cultuur.

Access: 
Public
Samenvatting bij Hoofdstuk 67 Unequal childhoods. Class, race, and family life van Lareau - 2018 - Chapter

Samenvatting bij Hoofdstuk 67 Unequal childhoods. Class, race, and family life van Lareau - 2018 - Chapter


Deze samenvatting hoort bij hoofdstuk 67 Unequal Childhoods: Class, Race, And Family Life geschreven door Lareau uit het boek Inequality in the 21st Century: A Reader van Grusky & Hill (2018).

Bulletpoints:

 • De dynamiek van sociale klassen is verweven met de structuur en het ritme van het dagelijks leven van kinderen en ouders. Klassenpositie beïnvloedt kritieke aspecten van het gezinsleven: taalgebruik, tijdsbesteding en verwantschap.
 • Moeders uit de arbeidersklasse en de middenklasse kunnen overtuigingen uiten die een soortgelijk idee van 'intensief moederschap' weerspiegelen, maar hun gedrag is heel anders. We verwijzen naar deze verschillende gedragingen als afkomstig uit culturele logica.
 • Wanneer kinderen en ouders het huis uit gaan naar de wereld van sociale instellingen, merken ze dat deze culturele praktijken niet dezelfde waarde krijgen. Er zijn tekenen dat kinderen uit de middenklasse profiteren, op manieren die voor hen en hun ouders onzichtbaar zijn, van de mate van overeenkomst tussen het culturele repertoire thuis en de normen die door instellingen worden aangenomen.

Wat zijn de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de overdracht van klassenoordeel?

Er zijn veel studies die ons vertellen over de schadelijke effecten van armoede op het leven van kinderen, maar het is minder duidelijk wat de mechanismen zijn voor de overdracht van klassenvoordeel van generatie op generatie. In deze tekst wordt voorgesteld dat sociale klasse een belangrijke invloed heeft op de culturele logica van opvoeding. Het patroon van gecoördineerde cultivatie, met zijn nadruk op individuele repertoires van activiteiten, redeneren en vragen stellen, moedigt een opkomend gevoel van recht bij kinderen aan. Het patroon van het bereiken van natuurlijke groei, met de nadruk op door kinderen geïnitieerd spel, autonomie van volwassenen en richtlijnen, stimuleert een opkomend gevoel van terughoudendheid. Verschillen in het gezinsleven liggen niet alleen in de voordelen die ouders voor hun kinderen kunnen behalen, maar ook in de vaardigheden die aan kinderen worden overgedragen om hun eigen levenspad te bepalen.

Wat was de methode van het huidige onderzoek?

Dit onderzoek is gebaseerd op interviews en observaties van kinderen van acht tot tien jaar en hun families. De eerste fase van dit onderzoek omvatte observatie in klaslokalen van de derde klas openbare scholen. Er wordt besproken wat de bevindingen uit deze waarnemingen waren.

Hoe verschillen families van verschillende sociale klassen in de mate van georganiseerde activiteiten?

In de interviews en observaties van blanke en zwarte middenklassekinderen viel op hoe druk ze waren met georganiseerde activiteiten. Terwijl we zochten naar een kind uit de middenklasse dat geen enkele georganiseerde activiteit had, konden we er geen vinden, maar in arbeidersklasse en arme gezinnen kwamen georganiseerde activiteiten veel minder vaak voor en waren er veel kinderen die er geen hadden.

Hoe verschillende families van verschillende sociale klassen in taalgebruik in huis?

Naast verschillen naar sociale klasse in tijdsbesteding, zagen we ook verschillen in taalgebruik thuis. Ouders uit de middenklasse gebruikten meer redenering in hun spraak met kinderen, terwijl ouders uit de arbeidersklasse en arme ouders meer richtlijnen gebruikten. In arbeiders- en arme gezinnen was er vaak een patroon van minder verbale spraak tussen ouders en kinderen.

Hoe hebben deze verschillen invloed op het leven van ouders en kinderen buitenshuis?

Kinderen leven hun leven niet binnenshuis. In plaats daarvan zijn ze wettelijk verplicht om naar school te gaan, gaan ze naar de dokter en zijn velen betrokken bij door volwassenen georganiseerde activiteiten. In het leven van kinderen in instellingen vonden we verschillen per sociale klasse in de manier waarop moeders de ervaringen van kinderen in instellingen volgden. Terwijl kinderen in arbeiders- en arme gezinnen autonomie krijgen om hun eigen gang te gaan in organisaties, worden in de middenklasse-huizen de meeste aspecten van het leven van de kinderen onderworpen aan het voortdurende toezicht van hun moeder. Hoewel ouders even bezorgd waren over het geluk van hun kinderen, zagen we in arbeiders- en arme gezinnen verschillende patronen van toezicht op de institutionele activiteiten van kinderen.

Wat zijn de belangrijkste conclusies van dit onderzoek?

De dynamiek van sociale klassen is verweven met de structuur en het ritme van het dagelijks leven van kinderen en ouders. Klassenpositie beïnvloedt kritieke aspecten van het gezinsleven: taalgebruik, tijdsbesteding en verwantschap. Moeders uit de arbeidersklasse en de middenklasse kunnen overtuigingen uiten die een soortgelijk idee van 'intensief moederschap' weerspiegelen, maar hun gedrag is heel anders. We verwijzen naar deze verschillende gedragingen als afkomstig uit culturele logica. Wanneer kinderen en ouders het huis uit gaan naar de wereld van sociale instellingen, merken ze dat deze culturele praktijken niet dezelfde waarde krijgen. Er zijn tekenen dat kinderen uit de middenklasse profiteren, op manieren die voor hen en hun ouders onzichtbaar zijn, van de mate van overeenkomst tussen het culturele repertoire thuis en de normen die door instellingen worden aangenomen.

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Executive summary: The ISOTIS parent and child studies – reflection and recommendations van Leseman et al. - 2019 - Chapter

Artikelsamenvatting bij Executive summary: The ISOTIS parent and child studies – reflection and recommendations van Leseman et al. - 2019 - Chapter


Wat is het doel van het huidige onderzoek?

Door de toenemende diversificatie van moderne samenlevingen staan de kwesties van rechtvaardigheid, inclusie en integratie hoog op de agenda. Heranalyse van verschillende golven van internationale vergelijkende studies over onderwijsprestaties van 1995 tot 2015 wijzen op een kleine, maar gestage toename van onderwijskloven naar sociaaleconomische status en immigrantenachtergrond. Een consistente bevinding is dat de verschillen in grootte tussen landen verschillen, zelfs bij het vergelijken van sterk op elkaar lijkende groepen. De toenemende onderwijsongelijkheid maakt deel uit van een breder probleem van afnemende sociale cohesie en toenemende spanningen in multiculturele samenlevingen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat multiculturalisme verband houdt met een sterker gevoel van saamhorigheid en een hoger psychologisch welzijn, wat de vraag oproept in hoeverre de huidige assimilatietendensen in Europa het welzijn beïnvloeden. , tevredenheid met het leven en het gevoel erbij te horen van ouders, en hun bereidheid om te investeren in de ontwikkeling en het leren van hun kinderen, evenals hun oriëntaties op acculturatie. Van bijzonder belang is hoe professionals in het onderwijs en andere diensten die werken met kinderen en gezinnen die het risico lopen op sociale uitsluiting, omgaan met de toegenomen diversiteit en ongelijkheid. Om de complexiteit van deze urgente kwesties te begrijpen, is onderzoek met een alomvattende multi-actor- en multi-levelbenadering nodig. Hiervoor is het ISOTIS-project ontworpen. Dit rapport, ISOTIS Deliverable 2.5, vat studies samen die zijn uitgevoerd als onderdeel van een groter onderzoeksproject met meerdere methoden, ontworpen om de perspectieven van verschillende actoren te integreren - kinderen, ouders, professionals, dienstverleners en beleidsvertegenwoordigers - op onderwijskansen, inclusiviteit van het onderwijs in de samenleving en ondersteunende systemen, integratie en acculturatie. De studies waren gericht op het ontrafelen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan onderwijsongelijkheid en sociale uitsluiting.

Hoe hebben onderwijsambities van ouders invloed op het leerproces van kinderen?

Over het algemeen hadden ouders in educatief en sociaaleconomisch achtergestelde groepen die werden geïnterviewd in de Europese landen die deelnemen aan ISOTIS, matige tot hoge onderwijsambities voor hun kinderen, zorgden voor thuisleeromgevingen die bevorderlijk zijn voor de vroege ontwikkeling en het leerproces van kinderen, en waren vastbesloten om hun kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. school. Wel waren er duidelijke verschillen tussen en binnen de vier doelgroepen van ISOTIS, en tussen de landen en locaties waar zij wonen. In immigrantengezinnen gebruikten ouders vaak de erfgoedtaal bij mondelinge activiteiten en informeel rekenonderwijs. Gezinnen binnen de vier ISOTIS-doelgroepen verschilden in de onderwijsaspiraties die ze voor hun kinderen hebben en in de kwaliteit van de thuisleeromgeving die ze bieden. In alle groepen waren hogere onderwijsaspiraties en het bieden van een thuisomgeving die bevorderlijk is voor de ontwikkeling en het leren van kinderen kenmerkend voor hogeropgeleide ouders, voor ouders die meer geïntegreerd zijn in de samenleving, voor ouders die zich meer welzijn en competentie als ouder voelen, en voor ouders die relatief tevreden zijn met hun leven (zie hieronder). Materiële deprivatie, of armoede, en ervaringen met discriminatie werden negatief geassocieerd met het bieden van een stimulerende thuisomgeving. Dit patroon van bevindingen suggereert polarisatie binnen groepen.

Om ouders en hun investeringen in de ontwikkeling en het leren van kinderen te waarderen, en om hen aan te moedigen dit vol te houden, is erkenning op alle niveaus nodig van de educatieve en mobiliteitsaspiraties en hun inspanningen om hun kinderen onderwijs te geven. Er is ook erkenning nodig van de kennis en vaardigheden die kinderen al hebben verworven wanneer ze beginnen aan een programma voor onderwijs en opvang voor jonge kinderen (OOJK) of op de basisschool, en deze onderwijsinstellingen zouden moeten voortbouwen op de competenties van kinderen in plaats van zich te concentreren op wat ze nog niet onder de knie hebben.

Wat is de invloed van ouderlijke betrokkenheid op de educatie van kinderen?

Bij het vergelijken van ouders van jongere en oudere kinderen leek de betrokkenheid bij het informeel opvoeden van kinderen thuis in alle groepen in de loop van de tijd af te nemen. Een mogelijke verklaring is dat in de perceptie van ouders de basisschool het overneemt of zou moeten overnemen. Deze perceptie wordt versterkt door de praktijken van scholen met betrekking tot ouderbetrokkenheid en partnerschappen tussen ouders en scholen. In de beginjaren, op de kleuterschool, stond ouderbetrokkenheid bij de voorschoolse activiteiten meer centraal in de werkplannen van de kleuterscholen dan op de basisschool. Ook kunnen ouders, misschien vanwege hun eigen opleiding en vaardigheid in de nationale taal, zich niet bekwaam genoeg voelen om het leren van hun kinderen te ondersteunen wanneer ze ouder worden en hebben ze ondersteuning op een hoger niveau nodig door middel van gesprekken, leesactiviteiten en hulp bij huiswerk. Hoewel ouders de relatie met de leerkrachten van hun kind gemiddeld als positief ervoeren, waren deze ervaren relaties positiever in de voorschoolse periode dan in de lagere schoolperiode. Vertrouwd zijn met de school, goede relaties hebben en op goede voet staan met de leraren, en hoge onderwijsambities behouden, lijken essentiële voorwaarden voor eerlijke gedeelde besluitvorming over onderwijsovergangen. het verdient aanbeveling om ouderbetrokkenheid een hogere prioriteit te geven dan momenteel het geval is in de meeste scholen, met fundamentele veranderingen in de huidige modellen van ouderbetrokkenheid.

Om de betrokkenheid van ouders met een laag inkomen, immigranten- of Roma-achtergrond bij het onderwijs van hun kinderen te vergroten, zouden ECEC-centra en vooral basisscholen hun huidige overheersende instrumenteel-utilitaire benadering moeten veranderen in een gelijkwaardige samenwerking met ouders, om de middelen te gebruiken die ouders kunnen bieden, en om met hen om te gaan binnen een inclusief en veilig klimaat. Dit kan mogelijk digitale middelen omvatten, zoals de ISOTIS virtuele leeromgeving, om communicatieproblemen te overwinnen en inhoud die is afgeleid van de bronnen van ouders rechtstreeks in de klas te introduceren.

Hoe heeft polarisatie binnen groepen invloed op de onderwijsambities van ouders?

De onderwijsambities waren het laagst voor de Roma-gezinnen en ook laag voor de niet-immigrantengezinnen met een laag inkomen in sommige landen, en dit ging gepaard met een relatief minder gunstige leeromgeving in deze gezinnen. Roma en niet-immigrantenmoeders met een laag inkomen rapporteerden ervaringen van uitsluiting en discriminatie op school en het niet goed presteren in de kindertijd, resulterend in gevoelens van hulpeloosheid met betrekking tot de opvoeding van hun kinderen. Een verwante sleutelfactor in de Roma-groep, meer dan in de andere groepen, is materiële deprivatie of armoede. Bij veel van de geïnterviewde Roma-ouders leken negatieve ervaringen met de onderwijssystemen een algemeen kenmerk te zijn van hun directe sociale netwerken en uitgebreide families. De onderwijsaspiraties waren groter bij subgroepen van Roma die aangaven meer geassimileerd te zijn met de cultuur en taal van de meerderheid, en vaker interetnische interactie te hebben. De polarisatie binnen de Roma-groep was sterker dan in de andere groepen, wat een weerspiegeling kan zijn van de druk op de Roma om zich te assimileren en afstand te doen van hun erfgoedcultuur en -taal, waarmee Roma al generaties lang te maken hebben gehad. Deze druk kan succesvol zijn geweest voor een deel van de Roma-bevolking, maar kan ook een subgroep van gezinnen hebben gecreëerd die vervreemd lijkt te zijn van het onderwijssysteem en de bredere samenleving. Het doorbreken van de negatieve cirkel van afstand nemen van de onderwijsinstellingen in de samenleving heeft hoge prioriteit en zou moeten beginnen met het inschrijven van Romakinderen in inclusief voor- en vroegschoolse educatie en opvang.

In alle groepen geldt: hoe hoger het eigen opleidingsniveau van de ouders, hun vaardigheid in de nationale taal en de interetnische interactie, hoe hoger hun onderwijsambities, hoe gunstiger de leeromgeving thuis en hoe eerder het gebruik van voorschools onderwijs. de meer geassimileerde en beter geïntegreerde ouders boden hun kinderen de beste onderwijskansen, zowel thuis als door vroege deelname aan voorschoolse voorziening.

Om integratie en sociale mobiliteit te ondersteunen, moet polarisatie binnen groepen die het risico lopen op sociale uitsluiting worden voorkomen, en hiertoe moet nationaal beleid worden gevoerd dat assimilatie afdwingt en integratie reduceert tot een binaire keuze moet worden afgeschaft en vervangen door beleid dat de waarde erkent van oriëntatie binnen de groep, de keuze van ouders voor behoud van de erfgoedtaal en -cultuur respecteert, en hybride vormen van acculturatie actief ondersteunt.

Waarom is respect voor de moedertaal belangrijk op school?

In het huidige onderzoek gaven kinderen aan het wenselijk te vinden dat de nationale taal op school wordt gesproken en dat alle kinderen deze taal goed leren. Het stelt hen in staat om te communiceren met alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, en het ondersteunt hun leren op school. Onder de aanbevelingen van kinderen over hoe ze een nieuw kind kunnen opvangen dat de nationale taal nog niet spreekt, was een prominente suggestie van de kinderen het ondersteunen van de nieuwkomer om de schooltaal zo snel mogelijk te leren. De opvattingen van ouders over de kwestie van meertalige ondersteuning weerspiegelden de opvattingen van leerkrachten. Het hebben van een positieve multiculturele houding en het implementeren van multiculturele praktijken in de klas betekent niet dat leraren even sterk pleiten voor meertalige ondersteuning op de (voor)school. Al met al kan worden geconcludeerd dat het vertegenwoordigen van meertaligheid op de (kleuter)school belangrijk is, omdat de erfgoedtaal een onlosmakelijk onderdeel is van de culturele achtergrond in de meeste immigranten- en Romagezinnen. Het erkennen van de waarde ervan heeft een belangrijke emotionele functie.

Om de relaties van ouders met het onderwijssysteem, inclusief ECEC, en de samenleving als geheel te versterken, om het vertrouwen van ouders in het onderwijssysteem op te bouwen en om te voorkomen dat ze afstand nemen van het onderwijs en de samenleving, een onvoorwaardelijke en oprechte omarming van multiculturalisme en meertaligheid op (kleuter)scholen staat centraal, terwijl tegelijkertijd - en niet in tegenspraak hiermee - een niet aflatende inzet van het onderwijssysteem, van ECEC tot lagere en middelbare school, nodig is om kinderen te ondersteunen bij het leren van de nationale taal.

Waarom is het vroeg inzetten van ECEC zo belangrijk?

Deelname aan voorschoolse educatieprogramma's of kinderopvang van hoge kwaliteit (OOJK) is een kritieke factor bij het vergroten van de onderwijskansen, integratie en opwaartse mobiliteit van kinderen uit sociaaleconomisch of cultureel achtergestelde milieus, zoals immigranten, Roma en autochtone families met een laag inkomen die betrokken zijn bij ISOTIS . Er bestaat een brede consensus dat vroegtijdige interventie gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen op verschillende gebieden een van de meest effectieve manieren is om vroeg opkomende onderwijskloven te voorkomen en te verminderen, en ook het bewijsmateriaal van ISOTIS ondersteunt dit. Voor kinderen in kansarme omstandigheden lijkt de regel te gelden: hoe eerder ze beginnen deel te nemen aan dergelijke programma's, hoe beter. Het gebruik van voorschoolse voorzieningen onder de ISOTIS-doelgroepen bleek sterk afhankelijk te zijn van de universele beschikbaarheid en betaalbaarheid van OOJK-voorzieningen, en dit verklaart een aanzienlijk deel van de waargenomen verschillen tussen landen in het gebruik van voorzieningen door kansarme groepen. Het vroegtijdig gebruik van OOJK vergroten door kansarme groepen die baat zullen hebben bij vroegtijdige deelname aan OOJK, ofwel een vroegtijdig recht op universele (unitaire) voorziening samen met gerichte maatregelen om kansarme groepen te bereiken, of, als alternatief, implementatie van gerichte programma's voor jonge kinderen Er is behoefte aan oplossingen die specifiek zijn aangepast aan de behoeften, voorkeuren en mogelijkheden van kansarme kinderen en gezinnen, met erkenning van 'niet één maat voor iedereen'.

Groeps- en gezinskenmerken zijn belangrijk. Romakinderen waren het minst vaak in voorschools onderwijs voor de basisschool in elk voorschools jaar, maar er was een sterke verwarring met het land van verblijf en het nationale systeem in dit land. Daarnaast spelen culturele factoren en acculturatie-attitudes een rol. Het gerapporteerde belang van religie hing in alle groepen negatief samen met vroeg gebruik van voorschools onderwijs, maar het sterkst in beide immigrantengroepen. Er zijn andere aanwijzingen dat, in ieder geval voor subgroepen binnen de immigranten- en Roma-gemeenschappen, adaptieve praktijken en culturele inclusiviteit essentieel zijn om vroegtijdig gebruik van OOJK te vergroten.

Welke services zijn voor ouders van belang tijdens de eerste levensjaren van een kind?

Het belang van de eerste jaren vraagt ook om andere voorzieningen om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Relevante diensten zijn onder andere publieke gezondheidszorg, gezinsondersteuning, opvoedingsprogramma's voor ouders, maatschappelijk werk en welzijnsdiensten. Om hulpbehoevende gezinnen, met een laag welzijn en een lage tevredenheid met het leven door oplopende risico's en stress, te ondersteunen, zijn waardegedreven lokale netwerken van samenwerkende diensten nodig die zijn afgestemd op de doelgroepen, weten waar en hoe ze gezinnen in nood kunnen vinden en zetten zich in om hen te helpen ten voordele en onderwijskansen van de kinderen in deze gezinnen.

Hoe heeft interetnisch contact invloed op integratie en participatie binnen het onderwijs?

De mate van interetnische interactie en daarmee samenhangend de op integratie gerichte acculturatie-attitudes van ouders bleken positief gerelateerd te zijn aan verschillende andere kenmerken van de gezinnen, met name de onderwijsaspiraties van de ouders, informeel onderwijs thuis en het gebruik van voorschools onderwijs. Om interetnisch contact en een op integratie gerichte houding van ouders mogelijk te maken, moet binnen het huisvestingsbeleid en de stadsontwikkeling de segregatie van buurten en scholen worden aangepakt, terwijl de vorming van hybride acculturatieprofielen, in het bijzonder de combinatie van cultureel behoud met een integratieve gerichtheid op participatie en interetnische interactie moeten worden ondersteund.

Hoe beïnvloedt welzijn van het gezin de onderwijsuitkomsten voor kinderen?

De bevindingen over het welzijn van de ouders, de subjectieve bekwaamheid als ouder, de algemene tevredenheid met het leven en het gevoel deel uit te maken van het land van verblijf gaven over het algemeen een gunstige situatie weer, maar met enkele verschillen tussen de groepen. Gemiddeld gaven ouders aan zich goed en bekwaam te voelen in de opvoeding van hun kinderen en waren ze tevreden over hun rol als ouder. De tevredenheid van de ouders over de algemene levensomstandigheden werd over het algemeen minder positief beoordeeld, vooral in de groepen Roma en niet-immigranten met een laag inkomen, en de negatievere beoordelingen van ouders hielden specifiek verband met het hogere armoedeniveau in deze groepen.

Er was echter variatie binnen de groepen die betrekking had op meerdere risico- en beschermende factoren. Welzijn en tevredenheid met het leven waren negatief gerelateerd aan armoede, eenouderschap en ervaren lage kwaliteit van de buurt vanwege geweld, vervuiling en gebrek aan veilige speelplekken voor de kinderen. Daarentegen waren zowel welzijn als tevredenheid met het leven positief gerelateerd aan het hebben van een ondersteunend sociaal netwerk met familieleden, buren en vrienden, en aan religieus betrokken zijn, allemaal wijzend op de ondersteunende waarde van de in-groep van de ouders. Als rekening werd gehouden met deze kenmerken, verdwenen de groepsverschillen. 

Wat voor rol speelt discriminatie?

Gepercipieerde discriminatie bleek negatief gerelateerd te zijn aan het welzijn van de ouders, de tevredenheid met het leven en het gevoel deel uit te maken van het land van verblijf. Ouders rapporteren relatief weinig ervaren discriminatie op lokaal niveau, dat wil zeggen in de buurt of op de (voor)school. In tegenstelling tot het relatief lage aantal gevallen van lokale discriminatie, meldden zowel immigranten- als Roma-ouders dat ze veel meer discriminatie in de media en het publieke (politieke) discours ervoeren. Dergelijke incidenten komen vaker voor, in meerdere landen, en worden in verband gebracht met de opkomst van populistische politieke partijen. Om integratie te ondersteunen, het welzijn en het gevoel van verbondenheid van ouders te vergroten en optimale omstandigheden te creëren voor de opvoeding van kinderen, moeten gezinnen worden beschermd tegen discriminatie, oneerlijke behandeling en negatieve stereotypering, zowel op lokaal niveau, in OOJK als in het basisonderwijs. school, en in het publieke discours, dat een beroep doet op de verantwoordelijkheid van professionals, beleidsmakers en politici.

Hoe kunnen we de inclusie van kinderen in het onderwijs ondersteunen?

Om negatieve stereotypering en discriminatie in sociale media, publieke media en het publieke discours te voorkomen, moet er een eerlijk, representatief en evenwichtig beeld worden gevormd van kinderen, ouders en gezinnen in immigrantengemeenschappen, etnische minderheden en gemeenschappen met lage inkomens, overrepresentatie van incidenten die stereotypering kunnen veroorzaken, moet worden vermeden, terwijl een eerlijke weergave van de ontberingen, moeilijkheden maar ook de successen van deze gemeenschappen moet worden bevorderd, en dit roept de verantwoordelijkheid op van professionals in de openbare media, media-autoriteiten en politici. De perspectieven van immigranten, Roma en kinderen met een laag inkomen, zelfs zeer jonge kinderen, zijn op zichzelf al waardevol, maar kunnen ook een aanvulling vormen op de perspectieven van de ouders. Het ISOTIS-kinderonderzoek gebruikte een geavanceerde methodologie om kinderen uit te nodigen hun ideeën over inclusie en welzijn te delen en praktische suggesties te bedenken voor het creëren van inclusieve centra voor jonge kinderen, basisscholen en naschoolse voorzieningen waar alle kinderen zich goed kunnen voelen.

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Individual and systemic/structural bias in child welfare decision making: Implications for children and families of color van Miller et al. - 2013 - Chapter

Artikelsamenvatting bij Individual and systemic/structural bias in child welfare decision making: Implications for children and families of color van Miller et al. - 2013 - Chapter


Wat is het belang van het huidige onderzoek?

Er is meer erkenning en bezorgdheid over raciale onevenredigheid en ongelijkheid in systemen voor kinderwelzijn in de Verenigde Staten. Nationale gegevens geven consequent aan dat kinderen en gekleurde gezinnen onevenredig vertegenwoordigd zijn in het kinderwelzijnssysteem en ongelijksoortige resultaten ervaren op belangrijke beslissingsmomenten langs het kinderwelzijnscontinuüm. Als reactie hierop hebben organisaties zoals de Child Welfare League of America, Casey Family Programs en kinderwelzijnsbureaus in het hele land hun aandacht op het probleem gevestigd. Onderzoekers hebben een gezamenlijke inspanning geleverd om gezinnen te identificeren die het meest getroffen zijn, onderzoek te doen om oorzakelijke factoren vast te stellen en rechtvaardige diensten te identificeren zodra gezinnen betrokken raken bij kinderwelzijn.

Welke factoren dragen bij aan raciale onevenredigheid en ongelijkheid in kinderwelzijnssystemen?

Wetenschappers hebben geprobeerd de bijdragers aan raciale onevenredigheid en ongelijkheid in het kinderwelzijnssysteem te identificeren, maar de debatten over dit onderwerp blijven de nationale kinderwelzijnsconversatie domineren. In een poging om zowel de antecedenten van als de belemmeringen voor het oplossen van raciale onevenredigheid en ongelijkheid te identificeren en te articuleren, biedt de kinderwelzijnsliteratuur een scala aan theoretische en conceptuele verklaringen. Hiertoe behoren: (1) hogere prevalentie van risico's in kleurgemeenschappen; (2) individuele vooringenomenheid; (3) systemische en structurele vooringenomenheid; en (4) meerdere determinanten.

 • Studies hebben armoede, opsluiting, middelenmisbruik, geestelijke gezondheidsproblemen, eenouderschap en geweld genoemd, factoren die veel voorkomen in gekleurde gemeenschappen, als zijnde geassocieerd met een verhoogd risico op kindermishandeling. een theorie die in de literatuur naar voren wordt gebracht als een primaire oorzaak van raciale onevenredigheid en ongelijkheid in het kinderwelzijnssysteem, is dat kinderen die in gemeenschappen leven met een hogere prevalentie van meervoudige risico's kwetsbaarder zijn voor mishandeling. Sommige wetenschappers suggereren dat de relatie tussen kindermishandeling en blootstelling aan familiale en contextuele risico's zo sterk is dat vooringenomenheid (individueel, systemisch of structureel) als een significante factor kan worden verwaarloosd.
 • Individueel bevooroordeelde besluitvorming door deskundigen op het gebied van kinderwelzijn en samenwerkende systemen wordt vaak verondersteld bij te dragen aan de oververtegenwoordiging van kinderen en gekleurde gezinnen in kinderwelzijnssystemen. Kwalitatieve studies hebben bij sommige besluitvormers op het gebied van kinderwelzijn negatieve vooroordelen over personen van kleur en hun levensomstandigheden aan het licht gebracht, wat de rol die individuele vooringenomenheid kan spelen bij onevenredigheid verder ondersteunt.
 • Wetenschappers hebben ook systemische en structurele raciale vooroordelen voorgesteld als een bijdrage aan raciale onevenredigheid en ongelijkheid. Structurele zorgen kunnen bijdragen aan ongelijksoortige behandeling binnen het systeem voor kinderwelzijn. Structurele problemen waren onder meer gegevensproblemen, de afwezigheid van gestructureerde risicobeoordelingen en vooringenomenheid ingebed in de normen voor plaatsing in pleeggezinnen die kinderen en gekleurde gezinnen verschillend troffen.
 • Sommige wetenschappers op het gebied van kinderwelzijn poneren een theorie van meerdere determinanten als een waarschijnlijke bijdrage aan raciale onevenredigheid en ongelijkheid.

Wat is het doel van het huidige onderzoek?

Het doel van de kwalitatieve studie was om beleidsmakers op het gebied van kinderwelzijn en samenwerkende systemen, gemeenschapspartners en gezinnen te betrekken bij een subjectieve interpretatieve analyse van de praktijkcontext voor de administratieve gegevens over kinderwelzijn in Oregon die wezen op het bestaan van raciale onevenredigheid en ongelijkheid. Bovendien stelde de Child Welfare Equity Task Force die opdracht had gegeven voor de studie voor dat de focusgroepen een bron van aanbevelingen zouden zijn om actieplanning vorm te geven en gelijkheid in besluitvorming over het gehele kinderwelzijnscontinuüm te bevorderen. Er was geen vooraf bepaalde theorie getest, noch de intentie om een nieuwe theorie te genereren; de bedoeling van het onderzoek was eerder om perspectieven van deelnemers te verkrijgen over het fenomeen van de besluitvormingsprocessen langs het continuüm van kinderwelzijn.

Hoe ziet het onderzoeksdesign van het huidige onderzoek eruit?

Het onderzoeksteam kreeg de opdracht om een studie over de hele staat en acht provincies uit te voeren, bedoeld om: 1) vast te stellen of raciale onevenredigheid en ongelijkheid bestonden op kritieke beslissingsmomenten in het kinderwelzijnssysteem van de staat; 2) de context onderzoeken voor bevindingen met betrekking tot de praktijken en het beleid van kinderwelzijnssystemen; en 3) aanbevelingen verzamelen voor actieplanning ter bevordering van veilige, rechtvaardige diensten voor alle kinderen en gezinnen in het kinderwelzijnssysteem van Oregon.

Er werden zeventien focusgroepen bijeengeroepen, wat resulteerde in meer dan 100 deelnemers. Door het gebruik van de matrix en de doelgerichte selectie van sponsors verzekerde het team een breed scala aan perspectieven onder de deelnemers op het gebied van ras, cultuur, beroep en rol in het kinderwelzijnssysteem of de gemeenschap.

Wat waren de bevindingen van de focus groups als het ging om een zichtbaarheidsbias?

Deelnemers aan de focusgroep identificeerden de zichtbaarheid van mensen van kleur in gemeenschappen met een blanke meerderheid als een bijdragende factor aan raciale onevenredigheid en ongelijkheid in het welzijn van kinderen. Deelnemers gaven aan dat binnen hun gemeenschap, met name gemeenschappen met een blanke meerderheid, mensen van kleur een groter risico liepen om betrokken te raken bij kinderwelzijn en andere systemen.

Deelnemers suggereerden dat wanneer de problemen van ouders en de omstandigheden van het gezin aan het licht komen, zij een verhoogd risico lopen om te worden gemeld bij de kinderbescherming. Deelnemers uit verschillende culturele groepen verklaarden bijvoorbeeld dat ongunstige sociale activiteiten/gedragingen zoals middelenmisbruik, huiselijk geweld en criminaliteit meer aandacht trokken van sociale voorzieningen wanneer ze werden gezien in gekleurde gemeenschappen dan dezelfde gedragingen vertoond door blanken. Ze rapporteerden een meer negatieve interpretatie van en negatieve reacties op gedrag van gekleurde mensen, zelfs als het vergelijkbaar was met dat van blanke gezinnen.

Sommige deelnemers bespraken hoe toegang tot diensten van openbare instanties particuliere familieproblemen tot een openbare zaak maakte. Gezinsomstandigheden zoals armoede en de daaruit voortvloeiende behoefte aan toegang tot openbare diensten, verhoogde zichtbaarheid voor gemandateerde verslaggevers.

Wat waren de bevindingen van de focus groups als het ging om een culturele bias en ongevoeligheid?

Culturele bias en ongevoeligheid kwamen naar voren als mogelijke redenen voor een verschil in behandeling, weerspiegeld in de kwantitatieve bevindingen en deze suggestie leidde tot intense, diepgaande discussies in de focusgroepen. Veel deelnemers gaven aan dat in hun ervaring individuele vooringenomen besluitvorming bestaat op elk niveau en op verschillende punten in het continuüm van kinderwelzijn. De deelnemers verklaarden echter dat veel professionals op het gebied van kinderwelzijn en samenwerkende systemen hun persoonlijke vooroordelen niet erkenden en zich verzetten tegen de erkenning dat er binnen het kinderwelzijnssysteem raciale/culturele vooroordelen bestonden.

Deelnemers met kinderwelzijnsbetrokkenheid als cliënten uitten hun wrok over het gebrek aan culturele gevoeligheid in besluitvormingspraktijken over kinderwelzijn en frustratie over de macht die individuen met verschillende (voornamelijk blanke) raciale en culturele achtergronden hadden over hun families. Deelnemers merkten op dat het, als een systemisch probleem, niet de standaardpraktijk is voor professionals om rekening te houden met raciale of culturele context bij het doen van serviceaanbevelingen.

Wat waren de bevindingen van de focus groups als het ging om persoonlijke invloeden op de bepaling van minimaal adequate zorg?

Deelnemers verklaarden dat individuen oordelen over wat passende opvoedingspraktijken zijn vanuit een referentiepunt dat geworteld is in persoonlijke ervaringen en waarden. Deze personen beschreven hoe op ras en klasse gebaseerde percepties van wat 'in het beste belang' van het kind is, de besluitvormingspraktijken sturen in plaats van de wettelijke normen om te voldoen aan de minimumvereisten voor verantwoord ouderschap. Deelnemers gaven aan dat blank-normatieve standaarden van adequaatheid vaak worden toegepast, niet adequaatheid vanuit een culturele context. Deelnemers vroegen zich af of veranderingen in de definities van risico en veiligheid die zich in de loop der jaren hebben voorgedaan, gevolgen hadden voor kinderen en gezinnen met kleurzichtbaarheid voor gemandateerde verslaggevers.

Wat waren de bevindingen van de focus groups als het ging om het proces van adoptie- en pleegouders kunnen worden?

Verschillende deelnemers aan de focusgroep bespraken hoe individuele en systemische/structurele vooroordelen werkten bij het werven en verlenen van vergunningen aan zorgverleners van hetzelfde ras of verwantschap. Sommige deelnemers verklaarden dat kinderen het vaak beter doen als ze banden met familieleden onderhouden, omdat ze meer kans hebben op een gevoel van verbondenheid, identiteit en een verbeterd zelfbeeld. De meeste deelnemers gaven ook aan dat het plaatsen van verwanten beschermende mechanismen zijn die mogelijk het trauma verminderen dat gepaard gaat met de scheiding van ouders en kinderen en de resultaten voor kinderen verbeteren.

Deelnemers gaven aan dat ze inspanningen om uitgebreide familie- of culturele connecties te zoeken niet altijd als levensvatbare plaatsingsopties zagen, en vroegen zich hardop af of dat te wijten zou kunnen zijn aan vooringenomenheid jegens bepaalde families of aan een cultureel beperkende definitie van de brede definitie van verwanten door de staat. Deelnemers van alle raciale en culturele achtergronden maakten zich zorgen over de barrières waarmee veel gekleurde gezinnen worden geconfronteerd bij het werven en verlenen van vergunningen als mogelijke pleegzorg of adoptieplaatsen.

Wat zijn de aanbevelingen die kunnen worden gedaan op basis van dit onderzoek?

De bevindingen van de studie illustreerden de ervaringen en percepties van veel deelnemers dat individuele of systemische vooringenomenheid bijdroeg aan raciale onevenredigheid en ongelijkheid in het welzijn van kinderen. Verder voerden de deelnemers aan dat deze vooringenomenheid moet worden aangepakt om veilige, rechtvaardige wegen voor kinderen en gekleurde gezinnen te creëren.

De standpunten van diverse etnische/raciale groepen, professionele disciplines en geografische regio's informeren en helpen bij de interpretatie van meer empirische gegevens met betrekking tot raciale disproportionaliteit in kinderwelzijn. Deelnemers aan de focusgroep spraken ook de behoefte uit aan systeembrede training om het bewustzijn van vooringenomenheid te vergroten en te leiden tot meer zorgvuldigheid bij het nemen van beslissingen. Gezien het alomtegenwoordige potentieel voor vooringenomenheid onder individuele besluitvormers, ingebedde vooringenomenheid in systeempraktijken en de observaties van deelnemers dat wijdverbreide ontkenning dat vooringenomenheid bestaat, is het noodzakelijk checks and balances in de besluitvorming te implementeren en te versterken. Individuele vooringenomenheid kan worden gecompenseerd door de stemmen van culturele experts en raciaal diverse besluitvormingsteams. Er werd aanbevolen om meer financiële middelen vrij te maken voor ras/racisme en culturele training op alle niveaus van het kinderwelzijnssysteem.


Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Teachers’ self-efficacy and intercultural classroom practices in diverse classroom contexts: A cross-national comparison van Romijn et al. - 2020 - Chapter

Artikelsamenvatting bij Teachers’ self-efficacy and intercultural classroom practices in diverse classroom contexts: A cross-national comparison van Romijn et al. - 2020 - Chapter


Wat is het belang van interculturele praktijken in het klaslokaal?

In het licht van de voortgaande globalisering worden klaspraktijken die het thema diversiteit en inclusie behandelen steeds belangrijker. Dergelijke interculturele praktijken in de klas zijn nodig om een klascultuur te creëren waarin alle leerlingen, ongeacht hun culturele en taalkundige achtergrond, de beste kans krijgen om te leren. Veel leraren voelen zich echter slecht voorbereid in het omgaan met culturele en taalkundige diversiteit en vinden het een uitdaging om met diverse bevolkingsgroepen te werken. Dit verhoogt de behoefte aan ondersteuning van leraren en het verbeteren van hun interculturele competenties. Een sleutelcomponent bij het verbeteren van de interculturele competenties van leerkrachten is hun gevoel van zelfredzaamheid. Het concept van de effectiviteit van leraren speelt een belangrijke rol bij het verklaren van verschillen in de algehele effectiviteit van leraren, waarbij hoge niveaus van effectiviteit positieve effecten hebben op de resultaten van verschillende leerlingen en docenten. Er is echter weinig aandacht besteed aan de effectiviteit van leraren in etnisch diverse klassen. De huidige internationale studie biedt nieuwe inzichten in de overtuigingen van leraren over zelfredzaamheid in de huidige sociaal-cultureel diverse klaslokalen en speelt een cruciale rol bij het verbeteren van interculturele klaspraktijken.

Wat houdt self-efficacy precies in?

Het concept van effectiviteit van leraren is geworteld in de sociaal-cognitieve theorie van Bandura, waarin zelfeffectiviteit verwijst naar het oordeel van een individu over het vermogen om een bepaalde actie uit te voeren. Binnen het onderwijs wordt de effectiviteit van een leraar gewoonlijk gedefinieerd als het geloof van een leraar in zijn of haar vermogen om acties te organiseren en uit te voeren die nodig zijn om een specifieke onderwijstaak in een bepaalde context met succes te volbrengen. De relatie tussen de effectiviteit van de leraar en de praktijk is daarom wederkerig van aard en overtuigingen over zelfeffectiviteit kunnen werken als self-fulfilling prophecies. Een belangrijk punt in het huidige onderzoek is of self-efficacy met betrekking tot het lesgeven aan diverse studentenpopulaties op dezelfde manier als domeinspecifiek kan worden beschouwd als het lesgeven aan diverse vakken. Het onderwijzen van sociaal-cultureel en taalkundig diverse leerlingen kan als domeinspecifiek worden beschouwd en deze domeinspecificiteit moet worden onderzocht bij het beoordelen van de effectiviteit van leraren in de context van diverse klaslokalen. Ondanks de toenemende diversiteit in klaslokalen en het gevestigde belang van de effectiviteit van leraren voor effectief onderwijs, beoordelen veel zelfeffectiviteitsinstrumenten niet specifiek de effectiviteit om les te geven in sociaal-cultureel en taalkundig diverse onderwijsomgevingen.

Hoe wordt de self-efficacy van leraren beïnvloed door de context?

Een gevoel van tevredenheid met iemands eerdere successen in het lesgeven, gewoonlijk meesterschapervaring genoemd, wordt verondersteld de sterkste bijdrage te leveren aan overtuigingen over zelfeffectiviteit. De context waarin leraren opereren is daarom van groot belang, omdat het hen de concrete ervaringen geeft om hun effectiviteit op te bouwen. Een paar recente internationale onderzoeken gingen in op het mogelijke effect van de macrocontext op zelfeffectiviteit en vonden verschillen tussen landen in zelfeffectiviteit van leraren.

Wat was het doel van dit huidige onderzoek?

Het centrale model van ons onderzoek geeft een antwoord op de onderzoeksvraag: Is er een relatie tussen de ervaren sociaal-culturele context van de klas en het gebruik van interculturele klaspraktijken en in hoeverre wordt deze relatie gemedieerd door de effectiviteit van leraren? De volgende deelvragen en hypothesen hebben ons onderzoek geleid:

 • Kan de effectiviteit van leraren worden gezien als een tweedimensionaal concept waarin zowel algemene effectiviteitsopvattingen worden gemeten naast (diversiteitsgerelateerde) domeinspecifieke overtuigingen? We beargumenteren dat het lesgeven aan diverse leerlingenpopulaties op dezelfde manier als domeinspecifiek kan worden beschouwd als het lesgeven aan diverse vakken en we veronderstelden dat beide dimensies van effectiviteit aan elkaar gerelateerd zijn, maar ook unieke informatie opleveren over de overtuigingen van docenten over effectiviteit.
 • Is er een relatie tussen praktijken en de sociaal-culturele klascontext en in hoeverre wordt deze relatie gemedieerd door beide dimensies van leraareffectiviteit? Onze hypothese was dat er een positieve directe relatie bestaat tussen diversiteit in de klas en interculturele praktijken in de klas, aangezien er meer behoefte is aan dergelijke praktijken in klaslokalen met meer kinderen met diverse sociaal-culturele en taalkundige achtergronden. Aangezien leraren echter degenen zijn die worden geconfronteerd met deze behoefte en de uitdagingen van het werken in diverse klaslokalen, verwachtten we dat deze relatie zou worden gemedieerd door diversiteitsgerelateerde effectiviteit van leraren. Aangezien zelfeffectiviteit sterk wordt beïnvloed door meesterschapservaringen, veronderstelden we dat leraren die in meer diverse klaslokalen werken, hogere niveaus van diversiteitsspecifieke lerareneffectiviteit zouden hebben, aangezien ze waarschijnlijk meer ervaring hebben met het werken met diverse populaties. Bovendien verwachtten we, gezien de wederkerige maar contextspecifieke relatie tussen effectiviteit en gedrag, ook positieve relaties tussen diversiteitsgerelateerde overtuigingen over de effectiviteit van leraren en interculturele praktijken in de klas. Binnen dit bemiddelingsmodel werden geen hypothesen geformuleerd voor het algemene self-efficacy-construct, gezien het gebrek aan voorafgaand onderzoek over dit onderwerp.
 • Welke verschillen zijn er in de voorspellende modellen van de vier landen? Aangezien de geïncludeerde landen verschillende macro-contextuele verschillen vertonen, is het redelijk om enkele landenverschillen te verwachten, hoewel er geen concrete hypothesen werden geformuleerd.

Hoe is het huidige onderzoek uitgevoerd?

Deze cross-nationale studie biedt nieuwe inzichten in de effectiviteit van leraren in de huidige cultureel diverse klaslokalen met behulp van enquêtegegevens van 269 leraren in de vroege kinderjaren en basisscholen in Engeland, Italië, Nederland en Polen. De huidige studie maakte gebruik van kwantitatieve enquêtegegevens die in 2018 zijn verzameld als onderdeel van een groot onderzoeksproject (ISOTIS) met als algemeen doel bij te dragen aan een effectieve ontwikkeling van beleid en praktijk op verschillende systeemniveaus om vroeg opkomende en aanhoudende onderwijsongelijkheden effectief te bestrijden. Het onderzoek had tot doel de behoeften en obstakels te identificeren waarmee (para)professionals worden geconfronteerd bij hun werk met sociaal-cultureel en taalkundig diverse kinderen en gezinnen in tien Europese landen en om de kenmerken van de organisatiecultuur en -structuur te onderzoeken die professionals in hun werk kunnen ondersteunen. Binnen de landen hebben we gegevens verzameld van professionals op dezelfde locaties waar een ouderonderzoek is uitgevoerd.

Wat waren de resultaten van het huidige onderzoek?

Het bleek dat self-efficacy, diversiteit van de klascontext en interculturele klaspraktijken positief met elkaar correleren. De resultaten laten zien dat hoewel beide constructies van zelfeffectiviteit positief correleren met diversiteit in de klas en interculturele klaspraktijken, de relatie het sterkst is voor de diversiteitsgerelateerde zelfeffectiviteit. De resultaten wijzen zowel op een direct effect van diversiteit in de klascontext op interculturele klaspraktijken als op een indirect effect via diversiteitsgerelateerde zelfredzaamheid. Een indirect effect op praktijken via algemene self-efficacy bleek niet significant te zijn.

Welke conclusies konden worden getrokken op basis van de resultaten van het huidige onderzoek?

Onze resultaten geven aan dat beide dimensies van effectiviteit met elkaar verbonden zijn, maar ook unieke informatie opleveren over de overtuigingen van leraren over effectiviteit, en ondersteunen dus onze bewering dat het lesgeven aan diverse studentenpopulaties als domeinspecifiek kan worden beschouwd. Terwijl sommige leraren vergelijkbare overtuigingen rapporteerden voor algemene zelfeffectiviteit en diversiteitsgerelateerde zelfeffectiviteit, rapporteerden anderen verschillen in hun overtuigingen over zelfeffectiviteit. Deze verschillen kunnen verklaard worden door de relatie tussen effectiviteit en andere binnen-leraar factoren. Er is bijvoorbeeld een positieve relatie aangetoond tussen de effectiviteit van leraren en stress en tevredenheid op het werk, wat zou kunnen verklaren waarom leraren in de Nederlandse steekproef een relatief hoge zelfeffectiviteit rapporteerden.

Onze resultaten bevestigden ook de hypothese dat leraren zich effectiever voelen tegenover allochtone leerlingen wanneer ze in klaslokalen werken met een groter aandeel allochtone leerlingen en interpreteerden dit resultaat als leraren die meer ervaring hebben in het werken met diverse bevolkingsgroepen. Dit zou kunnen verklaren waarom de leraren in de Poolse steekproef een significant lagere effectiviteit van leraren op het gebied van diversiteit rapporteerden. Bovendien laten onze resultaten zien dat er ook een positieve relatie bestaat tussen algemene zelfredzaamheid en diversiteit in de klas, hoewel de relatie met diversiteitsgerelateerde zelfredzaamheid sterker is.

Waarom zijn de conclusies van dit onderzoek van belang in het grotere geheel?

Concluderend gaven de resultaten van dit onderzoek aan dat als we interculturele klaspraktijken willen verbeteren en leraren beter willen voorbereiden op het werken in diverse klascontexten, een continue maar gerichte aanpak waarschijnlijk de beste resultaten zal opleveren. Beleid en bijscholing die specifiek gericht zijn op de wederkerige relatie tussen diversiteitsgerelateerde domeinspecifieke self-efficacy aan de ene kant en praktijken aan de andere kant, kunnen van groter belang zijn dan interventies en activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de algemene gevoelens van leraren van competentie.

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Opening up towards children’s languages: Enhancing teachers’ tolerant practices towards multilingualism van Van der Wildt et al. - 2017 - Chapter

Artikelsamenvatting bij Opening up towards children’s languages: Enhancing teachers’ tolerant practices towards multilingualism van Van der Wildt et al. - 2017 - Chapter


Wat is het doel van het huidige onderzoek en hoe is de opzet ervan anders dan de bestaande literatuur?

Leerlingenpopulaties op scholen over de hele wereld worden taalkundig diverser. Een groeiend deel van de leerlingen gebruikt thuis een andere taal dan de scholen in het onderwijs gebruiken. Wetenschappelijk onderzoek pleit voor de integratie van de thuistalen van leerlingen in het leerproces om het welzijn en de prestaties van leerlingen te verbeteren. Onderzoekers hebben samengewerkt met scholen om de praktijk van leraren te veranderen in de richting van meertaligheid. In deze onderzoeken zijn echter kleinschalige observaties en interviews gehouden, of hebben docenten implementaties retrospectief beoordeeld. Sporadisch werden kwantitatieve gegevens verzameld, zij het op vrij kleine schaal. In dit artikel kijken we naar het Validiv-project (Valorising Linguistic Diversity in Multiple Contexts of Primary Education), een onderwijsinnovatie die tot doel heeft de manier waarop leraren omgaan met meertaligheid in het basisonderwijs te veranderen en te evalueren met behulp van grootschalige kwantitatieve methodologie. De innovatie bestond uit drie experimentele tools die invloed hadden op de school als geheel: Leraren gebruikten een meertalige elektronische tool in de wetenschapsklas (alleen de vierde en vijfde klas); ze deden inspiratie op over hoe ze de meertaligheid van leerlingen kunnen gebruiken bij het leren; en hun scholen werden betrokken bij een taalbeleidstraject. Dit artikel richt zich op de vraag of de praktijk van leraren in de klas significant is veranderd als gevolg van het Validiv-project. We gaan niet alleen in op het effect van het project als geheel, maar we bespreken ook de effecten van enkele specifieke aspecten van het implementatieproces op schoolniveau.

Waarom is het integreren van meertaligheid op school zo belangrijk?

Leraren vragen zich vaak af hoe om te gaan met de taaldiversiteit die leerlingen meebrengen naar school. de thuistaal van leerlingen wordt vaak verbannen uit klaslokalen en dat leraren zich concentreerden op maximale blootstelling aan de dominante taal. Leraren zijn van mening dat elke seconde moet worden geïnvesteerd in de verwerving van de dominante taal door leerlingen. Sociolinguïstisch onderzoek heeft echter aangetoond hoe meertalige kinderen hun taalrepertoires op een natuurlijke, geïntegreerde manier gebruiken (bijv. Jørgensen, 2005). Hoewel ze in een eentalige context studeren, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat ze eentalig denken en dus ook leren (Busch, 2010). Aangezien de ideologie van meertaligheid in termen van parallelle eentaligheid op veel scholen sterk aanwezig is, worden praktijken van translanguaging vaak gezien als een tekort. Op scholen waar leraren echter een meer tolerante houding aannemen ten opzichte van meertaligheid, hebben leerlingen een sterker gevoel dat ze bij de school horen. Diverse vernieuwende projecten zijn specifiek gericht op het integreren van meertaligheid in scholen.

Welke factoren beïnvloeden de standpunten van leraren ten opzichte van de integratie van meertaligheid in de klas?

Zowel de ervaringen van individuele leerkrachten als de kenmerken van scholen kunnen van invloed zijn op de manier waarop leerkrachten omgaan met meertaligheid in hun klaslokalen. Eerder onderzoek heeft verschillende voorspellende kenmerken van individuele leraren gesuggereerd voor tolerante praktijken ten opzichte van meertaligheid: geslacht, leerjaar, sociaaleconomische status (SES) en ervaring.

 • Vrouwelijke leerkrachten staan over het algemeen positiever tegenover meertaligheid dan mannelijke leerkrachten.
 • Kleuterleidsters tolereerden consequent het gebruik van thuistalen meer dan leerkrachten in het basisonderwijs.
 • Leraren met een hogere sociaaleconomische status bleken positievere taalattitudes te hebben in vergelijking met leraren met een lagere sociaaleconomische status, en dit zou als gevolg daarvan de tolerante praktijken van leraren kunnen beïnvloeden.
 • Meer ervaring met een diverse leerlingenpopulatie lijkt leerkrachten te helpen om te gaan met de uitdagingen die voortkomen uit taaldiversiteit.

Er is een spanning tussen de sterke nadruk van leraren op het gebruik van de dominante taal als instructietaal en de positieve effecten van taaldiversiteit op taalattitudes. Deze spanning zou kunnen worden verklaard door Bourdieu's concepten van verinnerlijking en veruiterlijking. Leraren zouden ideologieën kunnen externaliseren op het gebied van de school die ze van elders internaliseren. Leraren kunnen hun opvattingen over gescheiden tweetaligheid expliciet uiten in hun discours, maar dit komt niet altijd overeen met hun onderwijspraktijken van flexibele tweetaligheid. De link tussen ideologie, het standpunt van een school en de overtuigingen en praktijken van leraren is dus niet eenvoudig, en het veranderen van een van deze aspecten is altijd een moeilijk en complex proces.

Welke factoren op school-niveau beïnvloeden veranderprocessen?

Onderzoek naar schoolverbetering (SIR) richt zich op de veranderingsprocessen die scholen doorlopen om effectiever te worden. Scholen hebben de macht om deze veilige leeromgeving te bieden om verbeteringen in klaslokalen mogelijk te maken. Drie aspecten van de school zijn daarbij van belang: leiderschap, een open en vertrouwde werkomgeving en leerlingenpopulatie. Scholen verschillen ook in hun bereidheid tot hervorming en hebben daarom verschillende strategieën nodig om te veranderen.

Wat is het onderzoeksdesign van het huidige onderzoek?

Dit artikel evalueert een experimentele implementatie gericht op een toename van de tolerantie ten opzichte van meertaligheid. De innovatie Validiv had tot doel het leerproces van leerlingen te bevorderen door ruimte te bieden aan de thuistalen van leerlingen op school. In het kader van het Validiv-project werden gegevens verzameld van 67 basisscholen in Vlaanderen. We voerden meertrapssteekproeven uit, wat resulteerde in een niet-representatieve steekproef die gericht was op scholen in regio's met een meer taalkundig diverse bevolking. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van twee meetmomenten van dezelfde scholen. Tolerantiepraktijken ten aanzien van meertaligheid werden zowel op T1 als op T2 gemeten.

Dit artikel evalueert of het Validiv-project erin is geslaagd de tolerante praktijken van leraren ten aanzien van meertaligheid te verbeteren.

 • De eerste onderzoeksvraag is of het Validiv-project de tolerante praktijken van leraren in de richting van meertaligheid heeft veranderd. In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar verschillen tussen experimentele en controlescholen, maar ook naar andere factoren die de implementatie kunnen faciliteren of belemmeren. De literatuur wijst daarbij op drie belangrijke aspecten: de leerlingenpopulatie van de scholen, een open en vertrouwde werkomgeving voor leraren en de aanwezigheid van een ondersteunende coach in het innovatieproces.
 • De tweede onderzoeksvraag richt zich op leerlingenpopulaties in scholen en vraagt in welke mate de impact van het Validiv-project op tolerante praktijken ten opzichte van meertaligheid wordt beïnvloed door een taalkundig diverse bevolking.
 • Ten derde onderzoeken we of de tolerante praktijken van leraren ten opzichte van meertaligheid werden beïnvloed door de mate waarin op hun school werd voldaan aan de basisvoorwaarden voor een innovatief traject.
 • Ten slotte besteden we aandacht aan de vraag of de investering door een externe schoolcoach van invloed was op de tolerante praktijken van leraren ten aanzien van meertaligheid.

Wat waren de resultaten van het huidige onderzoek?

Als antwoord op de onderzoeksvragen, vond het huidige onderzoek een aantal resultaten.

 • Uit de analyses bleek dat aan het einde van het project leraren die op experimentele scholen werkten meertaligheid meer tolereerden dan leraren op controlescholen. Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag is dus bevestigend.
 • De tweede onderzoeksvraag was gericht op de vraag of het effect van de voorwaarde varieerde tussen scholen die verschilden in taalkundig diverse leerlingenpopulaties. Omdat de interactieterm taaldiversiteit en conditie niet significant werd, concludeerden we dat de tolerante praktijken van leraren niet afhingen van de taaldiversiteit van de leerlingenpopulatie van hun school.
 • De derde onderzoeksvraag spitste zich toe op de basisvoorwaarden voor innovatie. Op scholen die meer deden om aan de basisvoorwaarden voor innovatie te voldoen, waren leraren naar het oordeel van de externe schoolcoaches toleranter ten aanzien van meertaligheid na implementatie van de Validiv-innovatie dan leraren op scholen waar niet aan de basisvoorwaarden voor innovatie werd voldaan.
 • De laatste onderzoeksvraag ging over het effect van de investering door de externe schoolcoach. Deze variabele leek geen invloed te hebben op de uitkomstvariabele. De investering door een externe schoolcoach leek niet uit te maken voor de tolerantie van leraren ten opzichte van meertaligheid.

Wat de kenmerken van de leraar betreft, vonden we geen verschillen voor geslacht, SES en ervaring. Wel vonden we dat kleuterleidsters en ondersteuners toleranter waren ten opzichte van meertaligheid dan hun collega's uit de reguliere klas van de lagere school.

Welke conclusies konden worden getrokken op basis van het huidige onderzoek?

De belangrijkste focus van dit onderzoek was om te kijken naar de tolerantie van leraren ten opzichte van meertaligheid op scholen. Verschillende projecten hebben tot doel de tolerantie van leraren ten opzichte van meertaligheid te vergroten. Verschillende kwalitatieve onderzoeken hebben de implementatie in scholen geëvalueerd en mogelijkheden aangegeven om de houding van leraren ten opzichte van meertaligheid te verbeteren. Deze studie maakte gebruik van grootschalige kwantitatieve gegevens, waaronder een pre- en posttest, en controlescholen. Uit de onderzoeksgegevens concluderen we dat het Validiv-project leidt tot een hogere mate van tolerantie, zelfs wanneer wordt gecorrigeerd voor leraarkenmerken. Kleuterleidsters blijken echter toleranter te zijn ten opzichte van meertaligheid, en deze bevinding wordt ook weerspiegeld in ons onderzoek. Bovendien laat ons onderzoek zien dat, onafhankelijk van hun oorspronkelijke tolerantieniveau en van de toestand waarin hun school meedeed, kleuterleidsters een sterkere groei vertoonden in tolerantie ten aanzien van meertaligheid dan leerkrachten in het basisonderwijs. Dit onderzoek laat ook zien dat ze tussen T1 en T2 toleranter waren geworden ten aanzien van meertaligheid dan hun minder tolerante collega's, ook al kregen ze geen speciale coaching op het gebied van meertaligheid.

Uit de analyses blijkt ook dat de taaldiversiteit van scholen leraren niet stimuleert om te experimenteren met het gedogen van meertaligheid op school. Met betrekking tot de derde onderzoeksvraag constateerden we dat het voldoen aan basisvoorwaarden voor een succesvol verandertraject erg belangrijk was. In scholen die meer voorbereid waren op een experimentele implementatie, zagen we een sterkere ontwikkeling naar het tolereren van meertaligheid bij leerkrachten. Het is van groot belang dat scholen die bereid zijn om te innoveren dat blijven doen. Andere scholen worstelen echter met innovatieve praktijken; vaak heeft dit niet te maken met de inhoud van een bepaalde innovatie, maar eerder met de bereidheid van de school om reflectief en zelfevaluatief te zijn. Hoewel de beperkte tijd die de externe schoolcoach investeerde geen invloed leek te hebben op de tolerante praktijken ten aanzien van meertaligheid, wijzen onze bevindingen globaal genomen op de aanbeveling om intensiever te investeren in de begeleiding van scholen en leerkrachten om om hen voor te bereiden op het veranderen van hun praktijken. Een verandering in een proces gaat altijd gepaard met angst en twijfel over de voordelen van een specifiek project. Daarom moeten scholen investeren in hun verandervermogen. Leraren moeten ervan overtuigd zijn dat verandering noodzakelijk is, moeten op de hoogte zijn van het onderwerp, moeten gemotiveerd zijn om actie te ondernemen en moeten aanwijzingen krijgen over hoe de verandering tot stand kan worden gebracht in een omgeving waarin het veilig is om fouten te maken en experimenteren.Wat dit onderzoek laat zien is dat het mogelijk is om het gedrag van leraren in de klas te beïnvloeden. Voordat we echter een verandering kunnen verwachten, is het erg belangrijk om aan bepaalde basisvoorwaarden te voldoen voor de succesvolle implementatie van innovaties. Scholen moeten 'klaar' zijn voor verandering.

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij The association between perceived discriminatrory climate in school and student performance in math and reading: A cross-national analysis using PISA van Baysu et al. - 2022 - Chapter

Artikelsamenvatting bij The association between perceived discriminatrory climate in school and student performance in math and reading: A cross-national analysis using PISA van Baysu et al. - 2022 - Chapter


Wat is het doel van het huidige onderzoek en in welk opzicht heeft het een andere benadering dan de al bestaande literatuur?

Een grote hoeveelheid empirisch onderzoek documenteert hoe de academische resultaten van adolescenten uit etnische minderheidsgroepen negatief worden beïnvloed door ervaringen met discriminatie. Aangezien de adolescentie de periode is waarin de opvattingen van jongeren over gelijkheid en diversiteit worden gevormd, kunnen ze zich in deze periode meer bewust worden van en vatbaarder worden voor discriminatie of oneerlijkheid. Adolescenten hoeven zelf geen discriminatie te ervaren om negatief beïnvloed te worden door de discriminatie die ze in hun schoolomgeving ervaren. Tot op heden is er echter niet veel bekend over de gevolgen van een discriminerend klimaat op scholen buiten de individuele ervaringen met discriminatie. Om deze onderzoekslacunes aan te pakken, had het huidige onderzoek tot doel de associaties te onderzoeken tussen de waargenomen discriminerende klimaten op scholen en academische prestaties van leerlingen uit etnische minderheden en meerderheidsgroepen in duizenden scholen en 60 landen met behulp van het 2018 Program for International Student Assessment (PISA) gegevens.

Hoe beïnvloedt de mate van discriminatie in het schoolklimaat de academische prestaties van leerlingen?

Om uit te leggen hoe een discriminerend klimaat op school verband houdt met de academische prestaties van adolescenten, neemt deze studie een ecologisch perspectief. Ecologische theorie articuleert hoe ontwikkeling gesitueerd moet worden in meerlagige contexten. Dienovereenkomstig vormen scholen een van de kritieke niveaus van microcontexten die de aanpassing van adolescenten kunnen beïnvloeden via proximale processen, verwijzend naar de complexe interacties tussen de adolescent en hun contextuele omgevingen zoals scholen. Gezien de hoge etnische, raciale en religieuze diversiteit in de klaslokalen van vandaag, heeft meer en meer onderzoek, waaronder de huidige studie, zich gericht op het multiculturele of raciale/etnische schoolklimaat van scholen, waarnaar vaak wordt verwezen als het schooldiversiteitsklimaat. Er bestaat over het algemeen consensus dat de perceptie van leerlingen van een positief schooldiversiteitsklimaat bijdraagt aan hun academische resultaten, zoals hun academische prestaties en aanpassingsniveaus. Toch is ook gebleken dat allochtone leerlingen vaak een minder positief schooldiversiteitsklimaat ervaren dan hun leeftijdsgenoten uit etnische minderheidsgroepen, wat zich kan vertalen in lagere schoolprestaties. Bovendien zijn er steeds meer aanwijzingen dat alleen al het getuige zijn van discriminatie ook iemands gevoel van verbondenheid en schoolbetrokkenheid in gevaar kan brengen. Deze studie trachtte te reageren op een recent overzicht van raciale en etnische discriminatie dat concludeerde dat er behoefte is aan meer aandacht voor het schoolklimaat in onderzoek.

 • Dit onderzoek onderzoekt het verband tussen de individuele en gedeelde percepties van leerlingen van het discriminerende schoolklimaat en hun gestandaardiseerde academische prestaties. De hypothese was met name dat een waargenomen discriminerend klimaat op school in verband wordt gebracht met lagere scores voor rekenen en lezen op zowel individueel als schoolniveau in de 60 landen in de PISA-dataset.
 • Verder onderzoekt het huidige onderzoek de verschillende niveaus en effecten van waargenomen discriminerend klimaat op de prestaties van leerlingen uit zowel etnische minderheids- als meerderheidsgroepen. van studenten uit minderheidsgroepen zou kunnen worden verwacht dat het negatieve verband tussen discriminerend schoolklimaat en academische prestaties afhangt van het lidmaatschap van een minderheid/meerderheid en meer gevolgen zou hebben voor studenten uit etnische minderheidsgroepen dan voor studenten uit meerderheidsgroepen. We verwachtten ook dat leerlingen uit etnische minderheidsgroepen meer discriminatie op school zouden ervaren en dus een hoger niveau van discriminerend schoolklimaat zouden rapporteren, wat dan lagere academische prestaties zou voorspellen.

Hoe vormen het gevoel van erbij horen op school en attitudes tegenover leren mediating factoren in dit verband?

Om verder te begrijpen waarom een discriminerend schoolklimaat kan worden geassocieerd met lagere prestaties, werden twee mogelijke psychologische mechanismen onderzocht, namelijk ergens bij horen en houding ten opzichte van leren. Een positief diversiteitsklimaat op school kan een veilige omgeving creëren waarin leerlingen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. een waargenomen discriminerend klimaat kan in verband worden gebracht met een verminderd gevoel van verbondenheid met school en een lagere waardering voor leren en inspanning, en op zijn beurt met lagere prestaties. Hoewel het gevoel ergens bij te horen een psychologische behoefte is voor alle mensen, verwijst het gevoel ergens bij te horen naar de mate waarin adolescenten zich geaccepteerd, opgenomen en ondersteund voelen op school. Het wordt beschouwd als een affectieve dimensie van schoolbetrokkenheid. Betrokkenheid bij school in het algemeen, of erbij horen als affectieve component, blijkt hogere prestaties te voorspellen. Dit onderzoek richt zich op de eigen ervaringen van leerlingen met het erbij horen op school als bemiddelaar tussen waargenomen discriminerend klimaat en academische prestaties.

Daarnaast is het hechten van een lagere waarde aan leren of het devalueren van het academische domein geïdentificeerd als een ander psychologisch coping-mechanisme voor discriminatie. Hoewel devaluatie studenten in staat stelt hun eigenwaarde uit een academisch domein te halen, ondermijnt het, ondanks discriminatie, ook hun motivatie om goed te presteren in dat domein. De waarde die wordt toegekend aan leren kan fungeren als een bemiddelaar tussen discriminerende klimaten en academische prestaties.

Wat was de onderzoeksopzet van het huidige onderzoek?

Over de gevolgen van discriminerende klimaten op scholen is minder bekend dan de individuele ervaringen met discriminatie. Op basis van afzonderlijke onderzoekslijnen over het ervaren van en getuige zijn van discriminatie en over het klimaat van schooldiversiteit, werd een negatief verband verwacht tussen het ervaren discriminerende klimaat op school en de prestaties van leerlingen; het samenspel van dit verband met de status van etnische minderheid werd onderzocht via moderatie of bemiddeling; en het erbij horen tot de school en de houding ten opzichte van leeractiviteiten werden getest als mogelijke bemiddelaars tussen een discriminerend schoolklimaat en leerprestaties. Om de unieke verbanden tussen prestaties en waargenomen discriminerende schoolklimaat betrouwbaarder weer te geven, werden geslacht, opleidingsniveau en SES op individueel niveau en het percentage leerlingen van etnische minderheden en lage SES-achtergronden op schoolniveau opgenomen als controlevariabelen.

De steekproef is getrokken uit een grootschalige internationale dataset genaamd het Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Program for International Student Assessment (PISA) 2018. PISA onderzoekt de prestaties van leerlingen op het gebied van lezen en rekenen en is een van de meest uitgebreide internationale beoordelingen van leerresultaten van studenten.

Welke conclusies konden worden getrokken op basis van het huidige onderzoek?

In overeenstemming met de eerste hypothese waren zowel individuele als collectieve percepties van een discriminerend schoolklimaat geassocieerd met lagere scores voor rekenen en lezen bij adolescenten uit zowel etnische minderheids- als meerderheidsgroepen. Deze bevinding vormt een uitbreiding van het groeiende onderzoek naar de academische gevolgen van etnische discriminatie en het klimaat van schooldiversiteit door deze negatieve associaties op individueel en schoolniveau te repliceren op duizenden scholen en 60 scholen. landen. Het is opvallend dat dit negatieve verband tussen prestatie en ervaren discriminerend klimaat gevonden kan worden bij alle leerlingen, ongeacht hun etnische minderheid of meerderheidsstatus, op individueel en schoolniveau, en in verschillende landen en scholen.

In dit onderzoek werd ook onderzocht of het hierboven beschreven negatieve verband tussen waargenomen discriminerend klimaat en prestaties meer gevolgen had voor leerlingen uit etnische minderheidsgroepen dan voor leerlingen uit etnische meerderheidsgroepen. Om deze verwachting te ondersteunen, ervoeren leerlingen uit etnische minderheidsgroepen hogere niveaus van discriminerende klimaten op hun scholen, wat eerder onderzoek repliceert en de bemiddelingshypothese ondersteunt, die stelt dat het negatieve indirecte effect van minderheid status op lagere testscores voor rekenen en lezen werd gedeeltelijk verklaard door een toegenomen perceptie van een discriminerend klimaat.

De bemiddelingsanalyses toonden aan dat wanneer adolescenten een discriminerend schoolklimaat ervoeren, ze minder goed tot de school behoorden en minder waarde hechtten aan leren en inspanning, wat op zijn beurt samenhing met lagere prestaties op het gebied van rekenen en lezen. Deze bevinding is een herhaling van eerdere studies over de bemiddelende rol van erbij horen en betrokkenheid tussen prestaties enerzijds en ervaringen met discriminatie, uitsluiting en klimaat van diversiteit op school aan de andere kant.

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Inclusion and Language Learning: Pedagogical Principles for Integrating Students from Marginalized Groups in the Mainstream Classroom van Cummins - 2019
Artikelsamenvatting bij Using a Group-Centered Approach to Observe Interactions in Early Childhood Education van Schaik e.a. - 2018
Artikelsamenvatting bij Parenting and globalization in western countries: explaining differences in parent-child interactions van Prevoo & Tamis-LeMonda - 2017
Artikelsamenvatting bij Family support of third-grade reading skills, motivation, and habits van Capotosto et al. - 2017 - Chapter

Artikelsamenvatting bij Family support of third-grade reading skills, motivation, and habits van Capotosto et al. - 2017 - Chapter


Hoe zit het met gezinsondersteuning bij leesvaardigheid van derdeklassers?

Onderwijshervormingen in de Verenigde Staten hebben prioriteit gegeven aan gezinsbetrokkenheid als centraal in schoolverbeteringsplannen. Daarom moeten scholen manieren vinden om partnerschappen tussen thuis en school te ontwikkelen. Schooldistricten moeten 1% van hun fondsen reserveren om scholen te helpen bij het uitvoeren van activiteiten die de betrokkenheid van het gezin bevorderen. Dit kan thuis leesprogramma's omvatten die de afstemming tussen thuis- en schoolactiviteiten bevorderen. Onderzoek heeft echter herhaaldelijk aangetoond dat de effectiviteit van deze inspanningen afhankelijk is van de mate waarin deze inspanningen de kennis erkennen en voortbouwen die bestaat in de huizen van cultureel, taalkundig en sociaaleconomisch diverse gezinnen. Het is daarom belangrijk om de manieren te begrijpen waarop gezinnen de leesvaardigheden, motivatie en gewoonten van hun kinderen ondersteunen. Kwalitatieve studies van gezinsleespraktijken zijn belangrijk geweest om de verscheidenheid aan manieren te benadrukken waarop cultureel, taalkundig en sociaaleconomisch diverse gezinnen de ontwikkeling van de leesvaardigheden, motivatie en gewoonten van hun kinderen ondersteunen. Door aandacht te besteden aan wat deze gezinnen doen, in tegenstelling tot wat ze missen, kunnen scholen voortbouwen op de troeven en sterke punten die studenten en gezinnen bezitten om het onderwijs te verrijken en alle leerlingen te ondersteunen. Er is weinig bekend over hoe ouders de ontwikkeling van de leesvaardigheden, motivatie en gewoonten van hun kinderen ondersteunen buiten de vroegste primaire cijfers. De derde klas lijkt een bijzonder belangrijke periode te markeren om de rol van gezinnen, inclusief ouders, in de leesontwikkeling van kinderen te onderzoeken. Het is gebleken dat de meeste kinderen eenvoudige woorden kunnen decoderen en herkennen aan het einde van de derde klas.

Bovendien, hoewel onderzoek suggereert dat ouders de academische ontwikkeling van hun kinderen blijven ondersteunen na de vroegste elementaire cijfers, is er beperkt onderzoek naar de specifieke manieren waarop ouders de leesvaardigheden, motivatie en gewoonten van hun kinderen steigeren naarmate de eisen aan de op kennis gebaseerde vaardigheden van studenten toenemen. Gezien de nadruk van scholen op zelfstandig lezen in de derde klas en de behoefte van studenten om kennisgebaseerde vaardigheden te blijven ontwikkelen om bekwame lezers te worden, is het belangrijk om de rol van gezinnen in deze periode te begrijpen.

Wat zijn sociaal-culturele perspectieven van leesondersteuning voor gezinnen?

Lezen kan gezien worden als een sociale praktijk. In deze studie werd de manier onderzocht waarop ouders van overwegend lage sociaaleconomische status (SES) communits beschrijven het ondersteunen van de leesvaardigheden, motivatie en gewoonten van hun kinderen. Een dominant kader binnen de literatuur over sociaal-culturele geletterdheid is geletterdheid als sociale praktijk. Onderzoek binnen dit kader richt zich op de rol die lezen en schrijven spelen in het dagelijks leven van mensen. Het onderzoekt ook de manieren waarop gezinnen de lees- en schrijfontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Bovendien erkennen sociaal-culturele perspectieven dat leespraktijken van niet-dominante families kunnen verschillen van die welke vaak worden waargenomen in dominante gezinnen. Verschillende onderzoekers hebben gewaarschuwd dat het bevoordelen van ouder-kind gezamenlijk lezen van boeken, een veel voorkomende sociale geletterdheidspraktijk in blanke, middenklassegezinnen, met uitsluiting van andere geletterdheidspraktijken die bestaan in niet-dominante huizen, resulteert in tekortgerichte conclusies over gezinnen. Zo is gebleken dat ouders van kinderen in de leeftijd van 5 tot 9 jaar meer huiswerkbegeleiding bieden in vergelijking met gezamenlijk boeken lezen. Het positioneren van de praktijken van reguliere gezinnen als de norm verwaarloost de manieren waarop activiteiten zoals verhalen vertellen, elaboratief herinneringen ophalen, integratie van lezen en schrijven in dagelijkse routines en discussie over milieudruk een rol spelen in het leven van niet-dominante gezinnen.  Tegelijkertijd is het van cruciaal belang om te erkennen dat niet-dominante gezinnen vaak leespraktijken aannemen die vaak worden waargenomen in dominante gezinnen zodra hun kinderen naar school gaan.  Gezinspraktijken zijn beschreven als flexibel en dynamisch, wat verwijst naar het feit dat veel ouders zich bezighouden met praktijken zoals ouder-kind gezamenlijk boeken lezen wanneer hun kinderen naar school gingen. Studies naar geletterdheid als een sociale praktijk hebben ook aangetoond dat gezamenlijk lezen van boeken vaak verder gaat dan de ouder-kind dyade om andere familieleden te omvatten. Onderzoekers hebben ook de wederzijdse aard van ouder-kind interacties benadrukt, omdat kinderen en leden van hun netwerk gevoelig zijn voor de behoeften van leerlingen. Ze fungeren zowel als leraren als leerlingen. Eerdere studies benadrukken dus dat het beperken van exploratie tot praktijken die vaak worden aangetroffen in blanke, middenklasse huizen bijdraagt aan tekortgerichte conclusies over gezinnen. Er kan niet worden aangenomen dat het lezen van boeken en andere gangbare schoolpraktijken niet bestaat in de huizen van niet-dominante gezinnen, omdat ouders hun praktijken vaak aanpassen als reactie op de leesactiviteiten die op scholen waardevol zijn. Onderzoek moet daarom een brede conceptualisering omvatten van de ondersteuning van ouders van de leesontwikkeling van kinderen en rekening houden met culturele voorkeuren in activiteiten.

Wat zijn ontwikkelingsverschuivingen in gezinsleesondersteuning?

Hoewel het onderzoek naar de ondersteuning door ouders van de leesontwikkeling van schoolgaande kinderen beperkt is in vergelijking met studies die zich richten op de vroege kindertijd, benadrukt de literatuur niettemin dat ouders uit gemeenschappen met lage inkomens vaak de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het bevorderen van de leesvaardigheden, motivatie en gewoonten van hun schoolgaande kinderen. Net als ouders van jonge kinderen blijven gezinnen zich bezighouden met gezamenlijk lezen van boeken en discussies over boeken terwijl kinderen door de elementaire grades gaan. Longitudinale studies hebben ook gewezen op veranderingen in de leesondersteuning van ouders in de loop van de tijd. Aan het begin van de kleuterschool meldde bijvoorbeeld 25% van de Latino-ouders dat ze hun kinderen voorlezen, terwijl 90% aangaf dit aan het einde van de eerste klas te doen. Gezinnen passen zich dus aan en veranderen hun praktijken. Ouders hielden zich bezig met een breed scala aan leespraktijken toen hun kinderen in de eerste klas zaten, waaronder het controleren van huiswerk, het helpen bij het selecteren van boeken, het benadrukken van omgevingsdruk (bijvoorbeeld tekens), spellingwoorden voor kinderen en praten met kinderen over boeken. In de vierde en vijfde klas hielpen ouders bij het identificeren van docenten die hun kinderen konden helpen, moedigden ze kinderen aan om hulp te vragen wanneer ze geen woord konden lezen, legden ze consequenties op wanneer kinderen weinig moeite deden op school en hielden ze de leesvoortgang van kinderen in de gaten. Naarmate kinderen de procedurele vaardigheden ontwikkelen die betrokken zijn bij het lezen (bijvoorbeeld het lezen van zichtwoorden, decoderen), kunnen de rollen die ouders en kinderen aannemen bij interactie rond boeken ook verschuiven. Sommige studies van gezinnen met jonge kinderen benadrukken bijvoorbeeld de hoofdrol (bijvoorbeeld enige vertelling) die veel ouders aannemen tijdens het gezamenlijk lezen van boeken.  Ouders besteden echter ook meer tijd aan het luisteren naar hun kinderen die lezen.

Net als ouders van jonge kinderen ondersteunen ouders van schoolgaande kinderen ook de leesvaardigheden, motivatie en gewoonten van hun kinderen op manieren die verder gaan dan gezamenlijk lezen van boeken. Ouders van schoolgaande kinderen uit gemeenschappen met een lage SES helpen bijvoorbeeld bij en controleren de voltooiing van het leeshuiswerk, geven expliciete instructie bij het lezen van woorden en gebruiken flashcards en andere middelen om de woordenschat van kinderen te verbeteren.

Welke methoden werden gebruikt?

Gezinnen die deelnamen aan de huidige studie waren betrokken bij een grotere experimentele studie van een zomerleesprogramma met 868 leerlingen van de derde klas van 14 scholen in drie schooldistricten in North Carolina.  In deze grotere studie werden studenten binnen scholen willekeurig toegewezen om deel te nemen aan het zomerleesprogramma of een controlegroep. Studenten die waren toegewezen om deel te nemen aan het zomerleesprogramma, woonden aan het einde van het schooljaar zes begripslessen bij en ontvingen acht gratis boeken die waren afgestemd op hun leesniveau en interesses, samen met begripsactiviteiten, in de zomer. Hun families werden ook uitgenodigd om een naschools evenement bij te wonen waar ze meer te weten kwamen over het programma. Vierentachtig (n = 84) gezinnen waarvan de kinderen waren geselecteerd om deel te nemen aan het zomerleesprogramma werden ook willekeurig geselecteerd om deel te nemen aan de huidige studie. Belangrijk is echter dat huisbezoeken werden uitgevoerd in het voorjaar van de derde klas, voordat studenten lessen volgden of boeken ontvingen, en voordat gezinnen het naschoolse evenement bijwoonden.  In totaal werden er 84 ouders van kinderen gerekruteerd uit 10 stedelijke en voorstedelijke basisscholen.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, werd één enkel open interview afgenomen met de ouder of voogd van elk kind tijdens een gepland huisbezoek. Elk gezin werd één keer bezocht door een team van twee huisbezoekers.   Tijdens het huisbezoek, dat voor alle gezinnen ongeveer een uur duurde, ontmoette één huisbezoeker het kind om een onafhankelijke leesactiviteit te voltooien, terwijl de tweede huisbezoeker de ouder of guardia n interviewde.

Hoe werden de gegevens geanalyseerd?

De gegevens werden in vier stappen geanalyseerd. In de eerste stap werden de transcripties van het interview gelezen met behulp van een reeks etic-codes, codes die vooraf bepaalde concepten vertegenwoordigen waarmee een onderzoeker de studie ingaat. In de tweede stap hielden de onderzoekers zich bezig met open codering van alle fragmenten die in de eerste stap waren gecodeerd. In de derde stap werden alle codes geëxporteerd naar Stata 12 en opnieuw geformatteerd, zodat het gezin van elk kind een 1 of een 0 kreeg, wat de aan- of afwezigheid van een code aangeeft. In de laatste stap werden alle fragmenten samen onderzocht door de etic- en emic-codes naast elkaar te leggen en te zoeken naar thema's die verband houden met de onderzoeksvraag.

Wat valt er te concluderen?

Er waren drie hoofdthema's. Ten eerste toonden ouders de hoge waarde die ze hechtten aan de leesvaardigheden, motivatie en gewoonten van hun kinderen door middel van een breed scala aan strategieën om de leesontwikkeling van hun kinderen te ondersteunen. Deze strategieënsteldenzowel ouders als kinderen voor als actieve deelnemers aan het leesproces. Ouders gebruikten vaak strategieën die de ontwikkeling van onafhankelijke leesvaardigheden van kinderen belemmerden. Tegelijkertijd ontdekten we ook dat de inspanningen van ouders vaak werden beïnvloed door de eigen motivatie, prestaties, gedragingen en ontvankelijkheid van kinderen om te helpen, een thematische bevinding die de bidirectionele aard van de ondersteuning van ouders van de leesontwikkeling van kinderen benadrukt. Ten slotte, door de stemmen van ouders te bevoordelen, benadrukt onze studie de vindingrijkheid en diversiteit van inspanningen die ouders leveren om de leesontwikkeling van hun kinderen te steigeren. Gezamenlijk beschrijven ouders opzettelijke inspanningen om een thuisomgeving te cultiveren die lezen erkent als een ontwikkelingsproces dat niet eindigt met het leren decoderen in de vroege lagere klassen.

Thema 1: Inspanningen van ouders met betrekking tot de leesvaardigheid, motivatie en gewoonten van kinderen

Ouders gebruikten een breed scala aan strategieën die zowel ouders zelf als kinderen positioneerden als actieve deelnemers aan het proces van het ontwikkelen van leesvaardigheden, motivatie en gewoonten. In deze sectie werden zes activiteiten vaak gemeld door ouders:

 1. Het veelvuldig communiceren van de waarde van lezen
 2. Actief luisteren
 3. Vragen stellen
 4. Een thuissituatie creëren die gericht is op lezen
 5. Onafhankelijkheid in het lezen ondersteunen
 6. Lezen toepassen in dagelijkse praktijken

Hoewel ouders niet direct werd gevraagd of zij het belang van thuis lezen bespraken, noemde bijna een derde vande bedrijvenexpliciet het belang van lezen en algemene academische prestaties aan hun kinderen. Ouders legden de relatie uit tussen lezen en zowel succes op korte als lange termijn, zoals het passeren van gestandaardiseerde beoordelingen met hoge inzet en het bereiken van carrièredoelen. Om het belang van onderwijs in het algemeen en lezen in het bijzonder te benadrukken, communiceerden verschillende ouders hun eigen ontberingen en de manieren waarop lezen specifiek en academici in het algemeen een pad bieden naar een minder inspannend leven.

Thema 2: De invloed van de leesmotivatie, vaardigheden, gedragingen en ontvankelijkheid van kinderen om te helpen bij de leesondersteuning van ouders

Parents legden vaak hun inspanningen om de leesprestaties, motivatie en gewoonten van hun kinderen te ondersteunen uit als wederkerig van aard. Hun perceptie van de eigen leesmotivatie, vaardigheden, gedragingen en ontvankelijkheid van kinderen om te ondersteunen, beïnvloedde de mate waarin ouders het lezen van hun kinderen motiveerden en steigerden. Met andere woorden, de aard van ouderlijke leesondersteuning was gevoelig voor individuele verschillen in de vaardigheid en wil van een kind om te lezen: ouders beschreven dat ze meer moesten motiveren en steigeren wanneer kinderen een lagere motivatie om te lezen en meer leesproblemen vertoonden; ouders die hun kinderen als zeer gemotiveerde en bekwame lezers zagen, beschreven vaak dat ze hun kinderen minder vaak moesten motiveren en helpen.  Ongeveer 29% van de ouders legde uit hoe de leesgerelateerde interesse en het gedrag van kinderen van invloed waren op de mate waarin ouders vonden dat ze kinderen moesten aanmoedigen om te lezen. Sommige ouders die hun kinderen als zeer gemotiveerd beschouwden om te lezen, legden uit dat ze onafhankelijk lezen niet hoefden aan te moedigen. De percepties van ouders over de leesvaardigheid van kinderen en de benadering van lezen beïnvloedden ook de soorten ondersteuning die ze boden. Net als de inspanningen van ouders om kinderen te motiveren om te lezen, hadden ouders de neiging om te beschrijven dat ze meer tijd en moeite besteedden wanneer ze zagen dat hun kinderen hulp nodig hadden en minder tijd en moeite wanneer ze hun kinderen als meer bekwame lezers beschouwden.

Thema 3: Vindingrijke inspanningen van ouders om leesvaardigheden te bevorderen

Hoewel ouders niet specifiek werd gevraagd hoe ze barrières van beperkte financiële middelen en tijd overwonnen, noemden ze niettemin vindingrijke manieren waarop ze het lezen van hun kinderen ondanks deze uitdagingen bevorderden. We benadrukken twee betrokkenheidsstrategieën om dit punt te illustreren: de inspanningen van ouders om kinderboeken te verwerven en de opname door ouders van broers en zussen en volwassen familieleden om het lezen van kinderen te ondersteunen. Ouders beschreven verschillende strategieën voor het verwerven van boeken, ondanks beperkte budgetten. Ongeveer 71% van de ouders zei dat ze boeken voor hun kinderen kochten, hoewel ze boeken uit verschillende bronnen kochten. Zeventien procent van de ouders gaf aan dat ze vertrouwden op schoolmiddelen, met name de schoolboekenbeurs, voor het scherp geprijsde leesmateriaal van kinderen. Over het algemeen waren ouders vindingrijk in het navigeren door uitdagingen van beperkte tijd en financiën. Door boeken te zien als waardevolle hulpmiddelen voor het bevorderen van leesprestaties en motivatie, vonden ze manieren om boeken te verwerven via familieleden en goedkope middelen. Ze betrokken broers en zussen en volwassen familieleden, zowel wanneer ouders niet fysiek aanwezig waren in het huis als wanneer ze de positieve responsiviteit van kinderen op anderen herkenden. Deze inspanningen illustreren opnieuw de prioriteiten die gezinnen in de huidige studie hebben gesteld aan het lezen van hun kinderen.  De expliciete discussie van ouders over de waarde van lezen wordt academische socialisatie genoemd en het is consistent met bevindingen in de bredere literatuur over ouderbetrokkenheid.

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Individualism and the ‘Western mind’ reconsidered: American and Dutch parents’ ethnotheories of the child van Harkness e.a. - 2000
Artikelsamenvatting bij Development of ethnic, racial, and national prejudice in childhood and adolescence: A multinational meta-analysis of age differences van Raabe & Beelmann - 2011 - Chapter

Artikelsamenvatting bij Development of ethnic, racial, and national prejudice in childhood and adolescence: A multinational meta-analysis of age differences van Raabe & Beelmann - 2011 - Chapter


Hoe zit het met etnische, raciale en nationale vooroordelen?

Onderwijsdiscriminatie, sociale uitsluiting, pesten op school, haatmisdrijven en zelfs internationale conflicten zijn gerelateerd aan etnische, raciale en nationale vooroordelen.  Daarom onderzoeken sociale wetenschappers al lange tijd de wortels van bevooroordeelde attitudes en gedragingen. Naast sociaal psychologisch onderzoek naar de cognitieve, motiverende en sociale aspecten van vooroordelen en het onderzoek naar interindividuele verschillen in vooroordelen binnen de persoonlijkheidspsychologie, is er ook een groeiende interesse in een ontwikkelingsperspectief dat de verwerving, vorming en verandering van bevooroordeelde attitudes en gedragingen aanpakt. Een kritische bevinding is dat vooroordelen al heel vroeg in het leven lijken te ontstaan, en dit heeft onderzoekers sinds de jaren 1920 aangemoedigd om zich te concentreren op ontwikkelingsaspecten bij het proberen te verklaren en voorkomen van vooroordelen en discriminatie. Er is echter behoefte aan een systemische integratie van het grote aantal empirische studies dat de afgelopen 90 jaar is uitgevoerd.

Vooroordelen zijn een veelzijdig fenomeen. Een gemeenschappelijk punt is dat etnische, raciale en nationale vooroordelen kunnen worden gedefinieerd als een negatieve oriëntatie op individuen of groepen die alleen te wijten zijn aan hun etnische of raciale groepslidmaatschap of nationaliteit. Het heeft meerdere dimensies, zoals de negatieve houding die tot uiting komt in afkeer van een sociale out-groep (affectieve component), de attributie van negatieve kenmerken (cognitieve component) of negatief gedrag (gedragscomponent). Vooroordelen weerspiegelen ook een generalisatie waarbij de negatieve evaluatie zich richt op alle leden van de out-group die individuele verschillen negeren. Negativiteit is dus niet alleen gebaseerd op individuele kenmerken, maar ook op veronderstelde of toegeschreven interne (nationaliteit) of waarneembare uiterlijke kenmerken (huidskleur) die door de leden van die out-group worden gedeeld.

Verschillende problemen in de ontwikkeling van vooroordelen zijn onopgelost. Empirische bevindingen over leeftijdsgebonden veranderingen in vooroordelen zijn bijvoorbeeld minder consistent dan gewoonlijk wordt aangenomen. Er wordt vaak beschreven dat de ontwikkeling van vooroordelen wordt gekenmerkt als een niet-lineaire trend met een toename tot de leeftijd van 7 jaar, een afname tot het einde van de basisschoolleeftijd en een tweede toename in de adolescentie. Deze omgekeerde U-vorm in de kindertijd weerspiegelt de resultaten van enkele enkele, maar belangrijke studies, maar het negeert inconsistente resultaten. Deze omschrijving is de afgelopen jaren dan ook bekritiseerd. Bovendien is het nut van het beschrijven van een trend zonder rekening te houden met sociale contexten, out-groepen en dimensies vooroordelen in twijfel getrokken.

Onderzoek is domeinspecifiek geworden door verschillende operationalisaties van vooroordelen te gebruiken. Leeftijdsgerelateerde veranderingen in de cognitieve, affectieve en gedragsmatige aspecten van vooroordelen zijn bijvoorbeeld onderzocht. Bovendien hebben beoordelingsstrategieën meer belang gehecht aan het onderscheid tussen out-group negativiteit en in-group bias. Nieuwere empirische studies richten zich ook op meer specifieke aspecten en conceptualisaties van vooroordelen, maar de belangrijke vraag hoe uiteenlopende aspecten van vooroordelen veranderen en zich ontwikkelen met de leeftijd blijft bestaan. Een andere onbeantwoorde vraag is de mate van hoe ontwikkelingstrends in vooroordelen worden gevormd door sociale ervaringen en omgevingsvariabelen. Ten slotte hebben veel studies binnen de sociale psychologie onderzocht of contact tussen sociale groepen verband houdt met vooroordelen, en het is bevestigd dat grotere niveaus van intergroepscontact op grote schaal geassocieerd zijn met lagere niveaus van intergroepsvooroordelen bij kinderen en adolescenten. De impact van contact op de ontwikkeling van vooroordelen is echter minder duidelijk. Het blijft dus onduidelijk hoe vooroordelen veranderen met de leeftijd in relatie tot de mate van contact met de out-groep.

Wat waren de doelstellingen van de huidige studie?

 • Los inconsistente bevindingen op door een mogelijke normatieve ontwikkelingstrend van vooroordelen te karakteriseren die door alle of ten minste subgroepen van kinderen en adolescenten wordt gedeeld
 • Overweeg of er verschillen zijn in het ontwikkelingsverloop van uiteenlopende facetten en dimensies van vooroordelen, zoals etnische, raciale of nationale vooroordelen, expliciete of impliciete maatregelen, of cognitieve, affectieve en gedragsmatige operationalisaties
 • Onderzoek de invloed van de sociale status van de out-group
 • Onderzoek mogelijkheden voor contact over leeftijdsverschillen in vooroordelen
 • Kwantificeer de effecten van verdere methoden en steekproefkenmerken op leeftijdsgebonden veranderingen
 • Voor deze doelstellingen werd een strategie aangenomen die leeftijdsverschil in vooroordelen operationaliseerde als de afhankelijke variabele en geïntegreerde cross-sectionele en longitudinale studies die vooroordelen in verschillende leeftijdsgroepen onderzochten.

Wat zijn de conclusies?

Er werd vastgesteld dat veranderingen in vooroordelen beperkt zijn tot de kindertijd en dat de heterogeniteit van het relatief lage aantal studies bij adolescenten momenteel niet wijst op een systematische ontwikkeling van vooroordelen boven de leeftijd van 10 jaar. De gegevens ondersteunden de omgekeerde U-curve in de ontwikkeling van vooroordelen in de kindertijd. Deze curve maskeert echter grote heterogeniteit in leeftijdsgerelateerde veranderingen in vooroordelen, wat in deze meta-analyse kan worden verklaard door de specifieke operationalisaties van vooroordelen, de sociale status van de outgroup en de contactmogelijkheden met out-group leden. Leeftijdsgebonden veranderingen in het vooroordeel van cihldren treden systematisch op en volgen een voorspelbaar verloop wanneer rekening wordt gehouden met de verschillende facetten van vooroordelen en de kenmerken van sociale omgevingen. Vooral de toename van vooroordelen naar lagere status-out-groepen tussen vroege en middelbare kinderjaren kan worden beschouwd als een normale verandering, omdat het een aanhoudende bevinding is. Met betrekking tot de uiteenlopende facetten van vooroordelen werden specifieke leeftijdsgerelateerde veranderingen gevonden. Een afname van vooroordelen tussen midden- en late kindertijd trad alleen op in studies met expliciete vooroordelen, terwijl metingen van impliciete attitudes geen leeftijdsgerelateerde verandering tussen midden- en late kindertijd onthulden. Dit ondersteunt het idee dat kinderen op deze leeftijd hun bevooroordeelde reacties beginnen te beheersen en bewust verschillende sociale groepen in gelijke mate evalueren in overeenstemming met sociale normen van gelijkheid. Daarentegen neemt impliciete vooroordelen niet af in de basisschoolleeftijd, waarschijnlijk omdat het sterk geautomatiseerd is en beter bestand tegen ontwikkelingsveranderingen en leeftijdsgerelateerde invloeden. Zo lijkt het vooroordeel te veranderen van expliciete uitdrukkingen naar meer impliciete vormen in de basisschoolleeftijd, en de uiteenlopende resultaten tussen expliciete en impliciete maatregelen komen overeen met het huidige ontwikkelingsonderzoek dat suggereert dat impliciete en expliciete vooroordelen in de loop van de tijd meer gedifferentieerd worden.

Bovendien beginnen kinderen bewust verschillende groepen als gelijk te evalueren in de late kindertijd, wat het sterkst werd gevonden voor bewuste cognitieve evaluaties, wanneer de out-groep zeer saillant was, of wanneer in- en out-groep direct werden geëvalueerd. Het bleek ook dat vooroordelen over nationale out-groepen niet veranderden tussen midden- en late kindertijd, terwijl vooroordelen jegens zwarten en andere etnische of raciale groepen afnamen.

Bovendien werden heterogene ontwikkelingspaden gevonden voor de sociale status van de out-groep in vergelijking met de in-group. Ten eerste, terwijl vooroordelen over hogere status out-groepen niet systematisch verschilden tussen vroege en middelbare kinderjaren, namen de vooroordelen over lagere status out-groepen toe. Kinderen op deze leeftijd beginnen positieve gebeurtenissen te observeren die gebeuren met leden van de meerderheidsgroep en negatieve gebeurtenissen die gebeuren met leden van minderheidsgroepen. Op basis van deze ervaringen leren ze expliciet of impliciet om achtergestelde minderheidsgroepen en meerderheidsbevoordeelde groepen positief te bekijken. Bovendien neemt het vooroordeel over hogere status out-groepen toe tussen midden en late kindertijd, terwijl vooroordelen over lagere statusgroepen onveranderd blijven of afnemen. Deze toename van vooroordelen van kinderen van sociale minderheden ten opzichte van meerderheden kan worden verklaard door ervaringen van discriminatie en slachtofferschap bij de ingang van de school, of de negatieve gevolgen van metastereotypen en verwachtingen van stigmatisering als gevolg van verhoogde sociaalcognitieve vaardigheden. Zo werd vastgesteld dat sociale status een belangrijke sociaal-omgevingsvariabele is die de ontwikkeling van vooroordelen in de kindertijd beïnvloedt.

Bovendien suggereren de resultaten dat de overgang van midden- naar late kindertijd een gevoelige periode is voor omgevingsinvloeden op vooroordelen. In tegenstelling tot de leeftijdsverschillen tussen vroege en middelbare kinderjaren, was de divergentie van ontwikkelingspaden in deze leeftijdsperiode aanzienlijk hoger, omdat zowel toenames als dalingen op deze leeftijd werden gevonden. Er wordt aangenomen dat het vooral de afwezigheid van een achteruitgang is die dramatische gevolgen kan hebben voor verdere ontwikkelingspaden: wanneer kinderen geen contactmogelijkheden hebben, kunnen hun sociale informatieprocessen voor het waarnemen en herinneren van stereotype-consistente informatie in hun omgeving stabiliseren, ze kunnen minder bereid worden om situaties te zoeken waarin ze contact hebben met leden van de groep,  en ze kunnen toekomstige sociale contactsituaties actief vermijden. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat vooroordelen verminderen door positieve contactervaringen. Een afname van bevooroordeelde attitudes in deze leeftijdsperiode is dus van groot belang voor ontwikkelingsvoorspellingen in de adolescentie.

De resultaten impliceren dat geen van de theorieën over vooroordelen op zichzelf voldoende is om de ontwikkeling van vooroordelen bij kinderen te verklaren, omdat ontwikkelingspaden van vooroordelen in de late kindertijd meer uiteenlopen als gevolg van omgevingsfactoren en systematische leeftijdsverschillen afwezig zijn in de adolescentie. Vooroordelen worden zo een meer domeinspecifiek en contextafhankelijk fenomeen in de loop van de ontwikkeling naar de adolescentie. De tweede implicatie is dat, hoewel het grootste deel van het recente onderzoek naar vooroordelen bij kinderen en adolescenten een belangrijke bijdrage levert aan het verklaren van het ontstaan van vooroordelen bij kinderen, het factoren negeert die systematische veranderingen in vooroordelen of het behoud ervan in de loop van de tijd op een bepaalde leeftijd verklaren. Er is dus behoefte aan meer modellen die de veranderingen in en stabiliteit van vooroordelen op een bepaalde leeftijd verklaren, zelfs wanneer vooroordelen worden geconceptualiseerd als een veelzijdige en domeinspecifieke constructie. In het algemeen zou een meer ontwikkelingsgerichtheid kunnen bijdragen aan het onderzoeksveld en aan bestaande theorieën over vooroordelen.

Er zijn ook implicaties voor ontwikkelingsinterventies. Ten eerste geven de gegevens het belang aan van de leeftijd van kinderen, niet alleen voor het selecteren van leeftijdsgeschikte interventiemethoden, maar ook voor de timing van interventies. Interventies in de late kindertijd lijken vooral belangrijk te zijn vanwege de doorlaatbaarheid van de ontwikkeling van vooroordelen op deze leeftijd. Ten tweede kunnen inspanningen om de sociale status van minderheidsgroepen te verbeteren of stigmatisering in de samenleving te voorkomen, helpen om de ontwikkeling van vooroordelen onder jonge kinderen te verminderen. Ten derde blijken contactgebaseerde interventies een bijzonder belangrijke manier te zijn om een afname van vooroordelen tussen midden- en late kindertijd te faciliteren. Ten vierde wordt geïmpliceerd dat preventieprogramma's nuttiger kunnen zijn in raciaal en etnisch homogene gebieden waar kinderen weinig contactmogelijkheden hebben met leden buiten de groep, omdat lage contactmogelijkheden een risicofactor lijken te zijn voor een escalerende vooroordelenontwikkeling. Uitgebreide contactinterventies kunnen nuttig zijn. Ten slotte kunnen openlijke uitingen van sociale normen bijzonder positieve resultaten hebben. Niet alleen een sterkere communicatie van antiracistische normen, maar ook een meer directe uitdrukking van normen over gelijkheid dragen bij aan een afname van vooroordelen tussen midden- en late kindertijd.

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Classroom predictors of national belonging: The role of interethnic contact and teachers’ and classmates’ diversity norms van Van Vemde et al. - 2012 - Chapter

Artikelsamenvatting bij Classroom predictors of national belonging: The role of interethnic contact and teachers’ and classmates’ diversity norms van Van Vemde et al. - 2012 - Chapter


Wat is nationale verbondenheid?

Nationale verbondenheid verwijst naar de emotionele betrokkenheid van mensen bij de staat waarin ze leven, en individuen die deze verbondenheid ervaren, voelen zich verbonden met en thuis in hun land en dicht bij hun mede-onderdanen. Het is het affectieve aspect van nationale identificatie en het wordt beschouwd als een cruciaal onderdeel van burgerschap. Als verschillende groepen zich verbonden voelen met het land waarin ze wonen, zijn hun leden eerder goede burgers en dragen ze bij aan het algemeen welzijn. Nationale verbondenheid bevordert ook nationale solidariteit, sociale cohesie, stabiliteit van diverse samenlevingen en effectieve democratie. Het is iets anders dan assimilatie, omdat dit verwijst naar leden van etnische minderheden om hun erfgoedcultuur op te geven en zich volledig aan te passen aan de meerderheidscultuur. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met een migratieachtergrond zowel een etnische als een nationale identiteit ontwikkelen. Onderzoek suggereert ook dat kinderen van etnische minderheden om deel te kunnen nemen aan andere culturen, zoals de nationale cultuur, eerst een veilig en stabiel gevoel van behoren tot hun etnische groep moeten ontwikkelen. Dit betekent dat iemand een gevoel van verbondenheid met beide groepen kan ervaren en dat deze van verbondenheid niet ten koste van elkaar hoeven te komen. Het is vaak de combinatie van beide, die integratie wordt genoemd, die gunstig is gebleken voor de sociaal-culturele en psychologische aanpassing van allochtone jongeren.

Studies hebben aangetoond dat mensen met een etnische minderheid een lager gevoel van nationale verbondenheid ervaren in vergelijking met de etnische meerderheidsgroep.  Dit lijkt vooral te gelden voor etnische minderheidsgroepen in niet-kolonistenlanden (oudere landen met een diepgewortelde inheemse meerderheidsbevolking, zoals Nederland en Duitsland), vergeleken met kolonistenlanden (landen gebaseerd op een lange immigratiegeschiedenis zoals de Verenigde Staten en Australië). In niet-kolonistenlanden wordt het nationale label vaak gebruikt om alleen naar de etnische meerderheidsbevolking te verwijzen. Daarom wordt het gebruik van koppeltekens of dubbele identiteiten die verwijzen naar zowel de etnische als de nationale identiteit (bijvoorbeeld Marokkaans-Nederlands) minder geaccepteerd en soms zelfs als problematisch beschouwd door leden van etnische meerderheidsgroepen. De etnische, op erfgoed gebaseerde vertegenwoordiging van wie een onderdaan is in die niet-kolonistenlanden kan het voor immigranten en etnische minderheidsgroepen moeilijker maken om zich daar opgenomen te voelen en een gevoel van verbondenheid te ervaren.

Eerder onderzoek richtte zich vooral op allochtone volwassenen. Het is echter belangrijk om ook de nationale verbondenheid bij jongeren van etnische minderheden te bestuderen. Het is aangetoond dat zowel kinderen van etnische minderheden als kinderen met een etnische meerderheid zichzelf beginnen te categoriseren als leden van de nationale groep op de leeftijd van 5 of 6 jaar, dat nationale identificatie al betrouwbaar kan worden gemeten bij 8-jarigen en dat kinderen in staat zijn om hun eigen en andere nationale groepen te karakteriseren. Na de middelbare kindertijd wordt de manier waarop kinderen groepen evalueren steeds meer contextafhankelijk, en dit impliceert dat de pre-adolescentie een geschikte periode is voor het stimuleren van een positieve nationale identiteit.

Er zijn aanwijzingen dat allochtone jongeren een lager gevoel van nationale verbondenheid ervaren dan jongeren met een etnische meerderheid. Dat is jammer, want nationale verbondenheid is niet alleen belangrijk voor hun leven als toekomstige volwassen burgers, maar het kan hen ook directer beïnvloeden. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat nationale verbondenheid de onderwijsprestaties, schoolaanpassing en psychologisch welzijn van jongeren van etnische minderheden bevordert.

Nationale verbondenheid kan worden bevorderd in de schoolcontexten, omdat scholen openbare ruimtes zijn waar studenten met verschillende achtergronden worden geleerd om te leren en samen te werken, en bereid zijn om als toekomstige burgers deel te nemen aan samenlevingen die steeds diverser worden. Bovendien zijn scholen instellingen voor nationale en burgerlijke enculturatie waar studenten worden onderwezen over de geschiedenis, het politieke systeem en de tradities van het land waarin ze allemaal leven.

In dit onderzoek is onderzocht hoe de schoolcontext kan bijdragen aan het nationaal behoren van leerlingen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst in Nederland.

Hoe zit het met contact en contactmogelijkheid?

Volgens de Intergroup Contact Theory kan positief contact met leden van een bepaalde out-group gevoelens voor die groep als geheel bevorderen. Een verklaring is dat positief intergroepscontact de out-group (zij) minder anders maakt dan de in-group (wij) en daarmee de ontwikkeling van een gemeenschappelijke identiteit stimuleert. Het is uitgebreid getest in de schoolcontext. Hoewel contact negatieve vormen kan aannemen, zoals discriminatie of conflict, heeft de loutere mogelijkheid tot contact over het algemeen een positief effect. Daarom richtte de huidige studie zich alleen op contact in plaats van op de kwaliteit van dit contact. Weinig contactstudies hebben de nationale bezittingen van kinderen onderzocht.

Er werd verwacht dat studenten uit etnische minderheden met een groter aandeel van klasgenoten met een etnische meerderheid een sterker gevoel van nationale verbondenheid zouden hebben. Leraren lijken ook een rol te spelen, omdat ze kunnen worden beschouwd als vertegenwoordigers van het nationale onderwijssysteem en in veel landen een etnische meerderheidsachtergrond hebben. Onderzoek heeft een relatie gevonden tussen ondersteuning van leraren en de nationale identificatie van Duitse basisschoolkinderen in de loop van de tijd. Bovendien bleek uit een onderzoek in Nederland dat allochtone studenten die een nauwere band hadden met hun leraar een positievere houding hadden ten opzichte van Nederlanders in het algemeen. Dit effect was sterker in klaslokalen met een kleiner aandeel etnisch-Nederlandse leeftijdsgenoten, wat aangeeft dat contact met een leraar nog belangrijker wordt voor allochtone leerlingen die minder mogelijkheden hebben voor contact met leeftijdsgenoten met een etnische meerderheid.

Hoe zit het met diversiteitsnormen?

Het gevoel van nationale verbondenheid van studenten van etnische minderheden kan afhangen van de percepties van de diversiteitsnormen die door hun leraar en leeftijdsgenoten worden uitgedrukt. Prescriptieve normen verwijzen naar verwachtingen van en voor gedrag (wat moet worden gedaan of geloofd), terwijl beschrijvende normen verwijzen naar percepties van wat normaal is (wat meestal wordt gedaan of geloofd) binnen een sociale groep. Leraren hebben een formele taak om studenten te leren omgaan met diversiteit. In de huidige studie was het gericht op prescriptieve lerarennormen en beschrijvende peer-normen.

Normen van klasgenoten

De beschrijvende normen van klasgenoten werden onderzocht door de percepties van kinderen van de gemeenschappelijke etnische groepsattitudes in hun klas te meten. Deze waargenomen normen kunnen functioneren als beschrijvende normen omdat ze aangeven welke evaluatieve reacties normaal zijn onder klasgenoten. Het was gericht op normen met betrekking tot de Nederlandse meerderheidsgroep en de etnische ingroup van de minderheidsdeelnemers. Deze peer-normen kunnen verschillende implicaties hebben voor het nationale lidmaatschap van kinderen van etnische minderheden. Kinderen zouden de normen van hun klasgenoten over de etnische meerderheidsgroep kunnen overnemen en afhankelijk van de norm zouden ze zelf een positievere houding ten opzichte van die groep kunnen ontwikkelen. Deze positieve houding zou een gemeenschappelijke nationale identiteit kunnen vergemakkelijken en daardoor de nationale verbondenheid van studenten uit etnische minderheden kunnen vergroten. Daarnaast zouden allochtone studenten ook een sterker gevoel van nationale verbondenheid kunnen ervaren als ze een positieve peernorm over hun eigen etnische groep waarnemen, omdat dat zou aangeven dat hun groep wordt geaccepteerd en gewaardeerd. Bovendien zou dit effect bijzonder sterk moeten zijn als de norm wordt onderschreven door de etnische meerderheidsgroep, die het meest representatief is voor de nationale groep in niet-kolonistenlanden. Er werd daarom verwacht dat een positieve waargenomen norm over hun in-groep de nationale verbondenheid van studenten uit etnische minderheden zou vergroten, vooral in klaslokalen met een groter aandeel van leeftijdsgenoten met een etnische meerderheid, omdat deze norm zou wijzen op acceptatie door hun leeftijdsgenoten met een etnische meerderheid.

Wat werd onderzocht?

In de huidige studie werden de volgende hypothesen opgesteld:

 • Allochtone studenten zouden meer nationale verbondenheid ervaren in klassen met een groter aandeel etnisch-Nederlandse leeftijdsgenoten
 • Allochtone studenten die een nauwere relatie met hun leraar rapporteerden, rapporteerden een hoger gevoel van nationale verbondenheid, en dat dit effect sterker zou zijn in klaslokalen met een kleiner aandeel etnisch Nederlandse leeftijdsgenoten.
 • Allochtone studenten die positieve peer-normen ervoeren met betrekking tot de etnisch-Nederlandse meerderheidsgroep ervoeren sterkere gevoelens van nationale verbondenheid, en of dit effect sterker was in klassen met een kleiner aandeel van etnisch-Nederlandse meerderheidsgroepgenoten
 • Minderheidsstudenten zouden meer nationale verbondenheid ervaren wanneer ze een positieve peer-norm over hun in-groep onder hun klasgenoten ervoeren, en of dit effect sterker zou zijn in klaslokalen met een groter aandeel etnisch Nederlandse studenten
 • Of studenten uit etnische minderheden die een frequentere uitdrukking van multiculturele normen door hun leraren ervoeren, meer nationale verbondenheid zouden melden

Welke methoden werden gebruikt?

Procedure

In elke provincie van Nederland zijn de grootste steden geselecteerd waar minimaal 10% van de inwoners een niet-westerse allochtone achtergrond heeft. Ten tweede werden in de geselecteerde provincies scholen geselecteerd als ze ten minste 75 leerlingen hadden, van wie er minstens 25 Turks- of Marokkaans-Nederlands waren. Studenten werden gerekruteerd via hun leraren en ouders van studenten werden geïnformeerd over de procedures van het onderzoek. Leerlingen vulden tijdens de reguliere lesuren anoniem een papieren en potloodvragenlijst in de klas in.

Participanten

In totaal werden 864 basisschoolleerlingen geworven. Ze kwamen van 18 verschillende scholen en van 37 klassen en waren meestal gevestigd in stedelijke gebieden in Nederland. Studenten werden ingedeeld in etnische groepen op basis van hun zelfidentificatie. Ze werden gecategoriseerd als Nederlanders toen ze zich consequent als Nederlanders identificeerden en toen hun beide ouders in Nederland waren geboren. Studenten werden gecategoriseerd als Turks, Marokkaans of Surinaams als ze zichzelf consequent als zodanig identificeerden. Van de 835 studenten had 45,4% een Nederlandse achtergrond, 11,4% een Turkse achtergrond, 8,7% een Marokkaanse achtergrond en 1,8% een Surinaamse achtergrond.

Wat valt er te concluderen?

De resultaten gaven aan dat allochtone studenten een aanzienlijk lager gevoel van nationale verbondenheid hadden dan hun leeftijdsgenoten met een etnische meerderheid, wat mogelijk te wijten is aan hun huidige maatschappelijke status in Nederland. Dit gevoel van verbondenheid werd bevorderd door contactmogelijkheden met etnisch Nederlandse studenten en een nauwe relatie met de leraar. Waargenomen diversiteitsnormen hadden geen effect, maar de relatieve peer-normen waren relevant, vooral in klassen met minder allochtone studenten. Ook bleek dat het hebben van meer etnisch Nederlandse klasgenoten en een nauwere relatie met leraren bijdraagt aan een sterker gevoel van nationale verbondenheid. Bovendien was de relatie met de leerkracht nog belangrijker in klaslokalen met minder etnisch-Nederlandse kinderen. Deze bevindingen suggereren dat een gemengde schoolpopulatie in termen van de etnische achtergrond van studenten studenten kan helpen zich thuis te voelen in hun gastsamenleving.

Bovendien had een waargenomen peer-norm ten gunste van etnisch Nederlandse leeftijdsgenoten een positief effect in klassen met minder etnisch Nederlandse leeftijdsgenoten, wat suggereert dat kinderen deze norm adopteerden of internaliseerden, maar geen effect in de klas met meer etnisch Nederlandse leeftijdsgenoten, wat suggereert dat ze zich erdoor afgewezen voelden. Het nationale behoren van allochtone studenten lijkt dus meer af te hangen van het relatieve, dan van de absolute normen die over verschillende groepen worden uitgedrukt. Hoewel de waargenomen multiculturele normen van leraren werden geassocieerd met een sterkere perceptie van positieve out-group normen onder studenten met een etnische meerderheid, wat suggereert dat ze een meer gastvrije houding ten opzichte van studenten uit etnische minderheden konden creëren, bleken ze niet geassocieerd te zijn met de nationale behoorbaarheid van studenten uit etnische minderheden. De studie onderzocht ook de nationale verbondenheid van etnisch Nederlandse studenten. Hoewel studenten met een etnische meerderheid een hoger gevoel van nationale verbondenheid rapporteerden dan studenten uit etnische minderheden, was deze verbondenheid ook afhankelijk van factoren in de klas. Meer specifiek werd vastgesteld dat een nauwe relatie met de leraar en het waarnemen van een positieve in-groep norm van klasgenoten, maar niet de andere factoren, geassocieerd waren met het gevoel van nationale verbondenheid van etnisch Nederlandse studenten. In tegenstelling tot de bevindingen voor allochtone studenten, werd het percentage etnisch-Nederlandse klasgenoten niet geassocieerd met het nationale behoren van etnisch Nederlandse studenten. Dit suggereert dat etnische diversiteit in klassen niet ten koste gaat van de nationale verbondenheid van studenten uit de etnische meerderheidsgroep. Bovendien werd de uitdrukking van multiculturele normen door de leraar niet geassocieerd met het nationale bezit van etnisch Nederlandse studenten, wat aangeeft dat multicultureel onderwijs of het leren over verschillende groepen en culturen het gevoel van nationale verbondenheid van etnische Nederlandse studenten niet schaadde of bevorderde. Een etnisch gemengd klaslokaal waar studenten de mogelijkheid hebben om studenten van andere etnische achtergronden te leren kennen, lijkt dus niet problematisch voor etnisch Nederlandse studenten en lijkt gunstig te zijn voor studenten uit etnische minderheidsgroepen in termen van hun gevoel van nationale verbondenheid.

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij COVID-19 narratives that polarize van Wansink & Timmer - 2020 - Chapter

Artikelsamenvatting bij COVID-19 narratives that polarize van Wansink & Timmer - 2020 - Chapter


Waar gaat dit artikel over?

Het doel van dit artikel is om leerkrachten en jongerenwerkers te helpen om polariserende verhalen met betrekking tot COVID-19 in de klas of op straat te bespreken. De input komt van praktijkexperts die aanwezig zijn tijdens een tweedaagse bijeenkomst over het thema COVID-19-verhalen die polariseren.

COVID-19 is een moeilijk probleem dat ernstige negatieve gevolgen heeft voor veel groepen en waar geen eenvoudige oplossing voor is. Het is een wereldwijde ramp en het heeft veel mensen een gevoel van onzekerheid gegeven over hun gezondheid, hun financiële situatie en hun toekomst. Deze onzekerheid kan leiden tot een verhoogd wantrouwen jegens anderen met verschillende culturele of politieke achtergronden, en het kan mensen ook conformistischer maken en moreel oordeel kan ook harder worden. Door de COVID-19-crisis worden beleidsmakers geconfronteerd met tegenstrijdige prioriteiten tussen maatschappelijke groepen en moeten ze moeilijke politieke keuzes maken. Door de complexiteit van het probleem en de grote maatschappelijke impact kunnen jongeren van mening verschillen over mogelijke oplossingen. Dit kan discussies controversieel maken. De overtuigingen die jongeren hebben, worden vaak beïnvloed door bronnen op internet, waar zowel betrouwbare informatie als desinformatie beschikbaar is. In een gepolariseerde omgeving waar jongeren onder druk staan, kunnen ze gaan geloven dat er verkeerde informatie en wantrouwen kan ontstaan over wat er achter het virus zou kunnen zitten. Als gevolg hiervan kunnen ze gebeurtenissen verbinden die niet noodzakelijkerwijs verbonden zijn met de realiteit, wat leidt tot complottheorieën. Het is belangrijk op te merken dat niet alle kritiek op het overheidsbeleid met betrekking tot COVID-19 complotdenken is. Complotdenken verwijst naar het geloof dat er geheime en verborgen organisaties zijn die ons leven beïnvloeden zonder ons ervan bewust te zijn. Geloven in een samenzwering kan problematisch zijn omdat het kan leiden tot polarisatie, radicalisering en uiteindelijk de volksgezondheid kan ondermijnen in relatie tot COVID-19.

Wat kunnen leerkrachten of jongerenwerkers eventueel doen?

Afkoelen

Een leraar zou een student die complottheorieën over COVID-19 begint te bespreken uit de klas kunnen verwijderen. Een andere optie zou zijn om dergelijke gesprekken te vermijden, maar de student in de klas te laten. Beide opties worden gezien als cooling-down, omdat het waarschijnlijk de relatie met de student zou schaden en de inhoud niet zou worden besproken. Aan de andere kant heeft een leerkracht of een jongerenwerker niet altijd de kennis om direct te reageren op een leerling. Door de discussie te vermijden, heeft de leraar meer tijd om na te denken over zijn reactie en om te zoeken naar betrouwbare informatie, die kan helpen om opzettelijk een les over het onderwerp te ontwerpen.

Tegenverhaal

Een andere benadering is dat de leerkracht of jongerenwerker de leerling ervan kan gaan overtuigen dat hij of zij ongelijk heeft door een tegenverhaal te presenteren. Dit verhaal moet gebaseerd zijn op rationele criteria om de argumenten van de student te ondermijnen. De meeste experts zijn het erover eens dat deze reactie het perspectief van de student negeert en de relatie waarschijnlijk erger zal maken. Daarom kan het ten eerste verstandig zijn om de overtuigingen van de studenten verder te onderzoeken.

Relativisme

Leerkrachten of jongerenwerkers kunnen ook een gesprek met de leerling aangaan door gebruik te maken van open vragen waarin de leerling wordt uitgenodigd om zijn of haar emoties en zorgen te uiten. Deze vragen hebben als doel om een positieve relatie met de student te behouden en contact te maken.

Argumenten

Studenten kunnen ook worden gestimuleerd om hun eigen overtuigingen en argumenten kritisch te evalueren. Leerkrachten en jongerenwerkers moeten dan wel achtergrondinformatie over COVID-19 hebben die hen kan helpen om met hun leerlingen in contact te komen en te weten wat juist en wat onjuist is. Door dit soort discussies met de hele klas te voeren, kunnen studenten worden aangemoedigd om hun positie opnieuw te evalueren als reactie op de argumenten van hun klasgenoten die verschillen van die van henzelf.

Zijn discussies altijd constructief?

Klassikale discussies kunnen ook nadelen hebben. Omdat controversiële onderwerpen sterk gerelateerd zijn aan identiteit, willen studenten misschien hun posities verdedigen en zijn ze minder geneigd om reflectief deel te nemen. Bovendien kan het focussen op de extremen contraproductief zijn, omdat het lijkt alsof er alleen extreme posities mogelijk zijn. Daarom moet een leraar goed nadenken over hoe hij het onderwerp moet bespreken.

Wat valt er te concluderen?

Studenten die onzekerheid ervaren als gevolg van COVID-19 hebben stabiliteit, een veilige ruimte, hoop en een perspectief voor hun toekomst nodig. Jeugdprofessionals kunnen helpen om deze behoeften te vervullen. Ze kunnen maatschappelijke problemen niet oplossen, maar ze kunnen jongeren wel helpen om het probleem te verkennen en bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheden. In alle gevallen moeten leraren worden vertrouwd door studenten, en een goede student-leraar relatie is dus van groot belang. Daarnaast kunnen leerkrachten en jongerenwerkers benadrukken wat leerlingen zelf kunnen doen tegen de pandemie en tegen polarisatie in de samenleving. Ze kunnen studenten bijvoorbeeld vertellen om niet te polariseren, elkaar te respecteren, van elkaars standpunten te leren, ervoor te zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn, geen eenzijdige informatie te verspreiden en op te staan tegen eenzijdige berichtgeving.

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Postwar immigration and integration policies in the Netherlands: an unstable marriage van Penninx - 2020 - Chapter

Artikelsamenvatting bij Postwar immigration and integration policies in the Netherlands: an unstable marriage van Penninx - 2020 - Chapter


Wat is de geschiedenis van immigratie in Nederland?

Immigratie in Nederland kent een lange geschiedenis. Het volume en de patronen van immigratie en emigratie lopen sterk uiteen, net als de reactie van de Nederlandse samenleving op immigratie en nieuwkomers. Tussen 1580 en 1800 vond op grote schaal immigratie naar Nederland plaats. De meeste van deze immigranten verhuisden naar Nederlandse steden waar handel en industrie floreerden. Tussen 1870 en 1960 verlieten meer mensen Nederland dan er naar het land kwamen. Er was een traditie van emigratie, met name naar Noord-Amerika, totdat de Verenigde Staten in 1920 hun grenzen sloten. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog, emigreerden veel mensen naar Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. Deze naoorlogse immigratie nam af in de jaren 1960 en arbeidsmigranten kwamen om de laagste rangen van de arbeidsmarkt van de bloeiende economie te vullen. Van 1960 tot nu volgde een periode waarin immigratie systematisch belangrijker was dan emigratie.

Hoe kan men het immigratie- en integratiebeleid bestuderen?

De essentie van beleid is de intentie om processen in de samenleving te sturen. Immigratie- en integratiebeleid maken deel uit van een normatief politiek proces waarin de kwesties van immigratie en integratie als problemen worden geformuleerd. Deze problemen worden normatief gekaderd en concrete beleidsmaatregelen worden ontworpen en geïmplementeerd om de gewenste resultaten te bereiken. Dit beleid kan op twee niveaus worden onderzocht. Ten eerste is er de framing en de doelstellingen van het beleid. Dit verwijst naar hoe het probleem wordt gedefinieerd en uitgelegd en wat eraan kan en moet worden gedaan. Bij de definitie van het probleem wordt rekening gehouden met hoe immigratie wordt ervaren: wordt het gezien als een probleem, als een kans of als een noodzaak? Wie heeft de morele rechten om immigrant te zijn of te worden? Wie zijn de gewenste en wie zijn de ongewenste immigranten? Voor de immigranten die al in de gastsamenleving aanwezig zijn, is het een fundamentele kwestie of ze worden gezien als buitenlanders, als tijdelijke gasten of als permanente leden van de samenleving. Het tweede niveau verwijst naar de belichaming van beleid in regelgeving, organisaties, programma's en budgetten. De studie van deze concrete aspecten van beleid maakt het mogelijk een onderscheid te maken tussen symbolisch en substantieel beleid en om de ernst en mogelijke selectiviteit van beleid in de praktijk te meten. Deze analyse leidt tot het onderscheiden van vijf periodes in het naoorlogse Nederland waarin migratie- en/of integratiebeleid anders werd gedefinieerd en hun praktijken veranderden.

Wat gebeurde er tussen 1945-1960?

In de naoorlogse periode beschouwde Nederland zichzelf als een overbevolkt land. Het had de snelste demografische groei in Europa. De economie kon geen werkgelegenheid bieden aan de groeiende bevolking. Dit leidde tot beleid om zowel industriële ontwikkeling als emigratie te stimuleren. Emigratie werd gezien als een deel van de oplossing voor werkloosheid en armoede. De regering creëerde de emigratieraden die individuen en gezinnen voorbereidden en hielpen om elders naar een nieuw huis te vertrekken. De algemene bevolking was zeer bereid om te emigreren, daarom wordt deze periode de periode van emigratiekoorts genoemd. Veel gezinnen vertrokken naar Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. In dezelfde periode waren er bijna net zoveel nieuwkomers als mensen die het land verlieten. Eerst arriveerden veel repatrianten uit Nederlands-Indië/Indonesië en Nieuw-Guinea, wat het gevolg was van de Onafhankelijkheidsoorlog en de feitelijke Onafhankelijkheid in Indonesië. In totaal vertrokken 300.000 mensen vanuit Indonesië naar Nederland. De Molukse soldaten, op Java, wilden terug naar de Molukken, maar de Indonesische regering weigerde dit. Nederland wilde ook niet dat deze militairen naar Nederland kwamen. Na drie jaar gevangenschap op Java wonnen de Molukse militairen een rechtszaak tegen Nederland en konden ze samen met hun gezin naar Nederland komen. In totaal kwamen er 12.500 personen aan. De repatrianten werden geholpen door hulp te bieden bij scholing, socialisatie en het vinden van werk. Dit hielp hen om snel en soepel te integreren. Dat was dus heel anders dan het integratiebeleid voor Molukkers. Deze soldaten werden bij aankomst in Nederland uit het leger gezet, waardoor ze hun status, werk en inkomen verloren. Hun verblijf in Nederland werd als tijdelijk gezien en ze werden ondergebracht in geïsoleerde kampen, veelal op het platteland. Hun opleidingsniveau en kennis van de Nederlandse taal was laag, wat ongunstige voorwaarden waren voor elke vorm van aanpassing aan de Nederlandse samenleving. De Molukkers zelf hadden ook de vaste intentie om terug te keren naar een onafhankelijke Molukse staat. Dit werd echter nooit gerealiseerd, wat leidde tot het langdurige bestaan van een geïsoleerde groep in ballingschap onder ambivalent overheidsbeleid. In het midden van de jaren 1970 accepteerde de Nederlandse regering de permanente verblijfplaats van deze groep in de Nederlandse samenleving, en de relaties moesten worden herzien, rehabilitatie voor Molukkers zou worden voorzien en een actief beleid voor de structurele en sociaal-culturele emancipatie van de groep in de Nederlandse samenleving werd voorgesteld en geaccepteerd.

Wat gebeurde er tussen 1960-1980?

Tegen het einde van de jaren 1950 was de Nederlandse economie zo succesvol dat de arbeidsreserves afnamen en dat het moeilijk was om voldoende werknemers te vinden in arbeidsintensieve industrieën. Vanaf 1961 begon een door de staat georganiseerde officiële wervingscampagne om vacatures te vervullen, voornamelijk met laaggeschoolde werknemers. Eerst kwamen Italianen, daarna Spanjaarden, Portugezen, Grieken en Joegoslaven. Later kwamen Turken, Marokkanen, Tunesiërs en Algerijnen. Tussen 1961 en 1975 werden ongeveer 85.000 arbeidsmigranten officieel aangeworven totdat de rit in 1974 werd beëindigd. Ondanks het einde van de rit was er geen afname van de immigratie. Waar mogelijk namen de Turkse en Noord-Afrikaanse arbeiders hun gezinnen mee naar Nederland en in vijf jaar tijd verdubbelde hun bevolking tot 121.000 Turken en 73.000 Marokkanen in 1980. Het beleid ten aanzien van deze immigratie van arbeiders werd gedomineerd door de overtuiging dat deze arbeiders slechts tijdelijk zouden blijven. De overheid was bereid mee te werken aan het bevredigen van de behoefte van de industrie aan mankracht, zolang het belang van de Nederlandse samenleving (huisvesting, volksgezondheid, werkgelegenheid) niet in gevaar was. In de jaren 1970 stelde de regering dat Nederland geen immigratieland was. Er was echter ook een groeiend besef dat een aanzienlijk aantal buitenlandse werknemers voor steeds langere perioden verbleef. De regering antwoordde door te stellen dat het gastwerk overbodig zou worden wanneer het herstructureringsproces was voltooid. Meer controle op migratie werd uitgeoefend door middel van een werkvergunningsbeleid dat spontane werving in principe uitsloot, terwijl een aanscherping van de procedures voor verblijfsvergunningen ertoe leidde dat buitenlanders een tijdelijk verblijfsvisum moesten verkrijgen voordat ze tot Nederland werden toegelaten. Visa konden alleen in het land van herkomst worden aangevraagd. Deze strengere regeling had echter weinig effect op de daadwerkelijke instroom van aangeworven werknemers. Later stelde Nederland voor om een terugkeerpremie te betalen aan elke buitenlander die twee of drie jaar in Nederland had gewerkt (ongeveer 2.273 euro). Dit voorstel stuitte op scherpe kritiek en de uitvoering ervan bleek politiek onhaalbaar. In november 1975 diende de minister van Sociale Zaken een wetsontwerp in met de titel Bepalingen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Dit voorstel verplichtte een werkgever om een tewerkstellingsvergunning te verkrijgen voordat hij een buitenlandse werknemer in dienst kon nemen. Dit voorstel stuitte op sterk verzet van werkgevers, vakbonden en advocaten.                                      

Een belangrijke tweede categorie nieuwkomers in deze periode waren immigranten voor Suriname. Deze immigranten, evenals de repatrianten, werden niet als immigranten gezien, want tot 1975 maakte Suriname deel uit van het Nederlandse Koninkrijk. Ze werden dan ook gezien als Nederlanders. Dit was slechts het geval tot 1975, dus veel immigranten verhuisden voor 1975 naar Nederland. Het opvang- en integratiebeleid voor Surinamers leek sterk op dat voor repatrianten.

Wat gebeurde er tussen 1980-1994?

Aan het einde van de jaren 1970 veranderde de politieke discussie over immigranten. Het rapport Etnische Minderheden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vormde de aanzet voor de politiek om voor alle allochtone groepen dezelfde redenering toe te passen. Dit leidde in 1980 tot een nieuw algemeen beleid voor etnische minderheden. De wijzigingen hadden geen betrekking op het immigratiebeleid, omdat deze nog steeds gericht waren op restrictiefheid. In plaats daarvan hadden de veranderingen betrekking op integratie. De belangrijkste verandering was dat het beleid gebaseerd moest zijn op de verwachting dat de huidige immigranten permanente bewoners van de Nederlandse samenleving zouden zijn. Er waren twee doelen. Ten eerste moet er een tolerante multiculturele samenleving worden gecreëerd waarin culturele en etnische verschillen worden geaccepteerd en gewaardeerd. Ten tweede was het beleid gericht op het oplossen van de achterstanden in de maatschappelijke positie van minderheden in de Nederlandse samenleving en het bestrijden van de discriminatie die leidt tot ongelijke kansen en deze achterstanden in stand houdt.  Het doel was dus om de sociale positie van immigranten te verbeteren in termen van arbeid en inkomen, en onderwijs en huisvesting. Beleidsmakers waren echter realistisch en besloten dat deze nieuwkomers geen gebruik zouden kunnen maken van de nieuwe rechten vanwege hun kleine aantal, hun lage sociale positie, hun lage opleidingsniveau en hun zwakke mate van organisatie. Daarom werden speciale inspanningen geleverd, zoals:

 • Het stimuleren van allochtone of etnische organisaties door deze op lokaal niveau en koepelorganisaties op nationaal niveau te subsidiëren
 • Het stimuleren van de participatie van allochtone organisaties in de beleidsvorming via een Landelijk Overleg en Inspraakorgaan dat subraden had voor elk van de verschillende allochtone groepen.
 • Hetvergemakkelijken van religieuze activiteiten voor 'nieuwe' religies zoals de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme: religieuze aalmoezeniers in het leger, gevangenissen en ziekenhuizen werden gesubsidieerd; er waren leraren godsdienstonderwijs (IR) op openbare scholen en subsidies voor gebedshuizen (de laatste waren de eersten die werden bezuinigd, na 1986)
 • Wet- en regelgeving om bepaalde religieuze praktijken te vergemakkelijken, zoals ritueel slachten en begrafenissen volgens hindoeïstische en islamitische riten. De openbare oproep tot gebed van de Imam werd formeel aanvaard op dezelfde voet als het luiden van de kerkklok in christelijke kerken.

Een ander belangrijk element van het nieuwe beleid ten aanzien van etnische minderheden was het versterken van hun rechtspositie. Het eerste aspect hiervan was een woonzekerheid. Een permanente vergunning zou worden verlengd na vijf jaar ononderbroken verblijf in Nederland en, voor familieleden, na drie jaar. Intrekking van een permanente vergunning was alleen mogelijk in zeer uitzonderlijke omstandigheden, zoals langdurige gevangenisstraffen. Langdurige werkloosheid en een afhankelijkheid van socialezekerheidsuitkeringen waren onvoldoende gronden voor intrekking. Het tweede aspect betrof de gelijke behandeling van legale immigranten en autochtonen. Een derde manier om de rechtspositie van minderheden te versterken was het wijzigen van de wet op het Nederlanderschap en de naturalisatieprocedures. Op 1 januari 1985 werd een nieuwe wet ingevoerd die het voor niet-Nederlandse echtgenoten van Nederlanders en voor kinderen van de derde generatie (geboren uit ouders die zelf in Nederland zijn geboren) gemakkelijker maakte om Nederlander te worden. Ten vierde kregen minderheden die langer dan drie jaar legaal in Nederland verbleven stemrecht. Tot slot was een ander belangrijk element de strijd tegen discriminatie. Er zijn een aantal wetswijzigingen doorgevoerd, zoals in artikel 1 van de Grondwet waarin een non-discriminatieartikel is ingevoerd. Deze wet stelde dat discriminatie op grond van ras of religie verboden was. Ook werd het noodzakelijk geacht om juridische procedures voor klachten te vergemakkelijken en kregen politie en openbare aanklagers instructies over hoe effectief om te gaan met gevallen van discriminatie.

Op het gebied van beleid waren er tussen 1980 en 1994 veranderingen binnen drie categorieën, namelijk gastarbeiders, de familieleden van immigranten en vluchtelingen en asielzoekers. Voor arbeidsmigranten werd in 1979 de Foreign Workers Act ingevoerd om arbeidsmigratie te beheersen en te kanaliseren. In de economische context van de jaren 1980, die werd gekenmerkt door een verlies van werkgelegenheid in de industrie en de uitbreiding van de dienstensector, was dit beleid bedoeld om de toegang van laaggeschoolde buitenlandse werknemers te beperken en tegelijkertijd de immigratie van hoogopgeleiden te vergemakkelijken. Dit nieuwe beleid had aanvankelijk positieve gevolgen voor de immigratie van familieleden, omdat het de duurzaamheid van het verblijf van immigranten accepteerde. Gezinshereniging ging ook onomstreden en piekte in de vroege jaren 1980. Toen het ministerie van Justitie besloot om beperkingen op gezinsvorming in te voeren, verzetten de politieke partijen zich en voerden aan dat dit de gelijke behandeling van minderheden zou ondermijnen.

Het vluchtelingen- en asielbeleid in Nederland is ontwikkeld, voornamelijk ad hoc, naar aanleiding van de toename van asielzoekers in de jaren 1980 en 1990. Het groeiende aantal spontane asielzoekers, een woningnood en de toegenomen kosten die gemeenten moesten betalen voor sociale en andere uitkeringen leidden in 1987 tot de invoering van de Regeling opvang Asielzoekers (ROAT). Het eerste doel van het ROA was om de toegang van asielzoekers tot zelfstandige huisvesting en sociale uitkeringen te beperken en hen in plaats daarvan centrale opvang en bescheiden sommen zakgeld te bieden. Het ROA werd een beleid van minimale eerste huisvesting, maar het raakte overbelast. In 1992 werd het Nieuwe Toelatings- en Opvangmodel voor Asielzoekers (NTOM) ingevoerd. Onder de NTOM vielen opvangcentra onder de verantwoordelijkheid van het ROA: gemeenten zouden alleen verantwoordelijk zijn voor de opvang en integratie van degenen die een asielprocedure hadden doorlopen, zoals statushouders en de gedoogden (personen met een tijdelijke uitzettingsvrijstelling). In het begin van de jaren 1990 introduceerde het ministerie van Justitie verschillende maatregelen om het aantal asielaanvragen te verminderen. Ten eerste werd het aantal landen waarvan de burgers een visum nodig hadden, verhoogd. Ten tweede werd een tijdelijke status genaamd de Conditional Residence Permist (VVTV) geïntroduceerd. Deze status droeg een relatief zwakke voorlopige verblijfstitel en bood nauwelijks toegang tot openbare voorzieningen. Ten derde heeft Nederland in 1994 procedures ingevoerd om bepaalde asielaanvragen te bespoedigen, zoals ongegronde aanvragen, die zijn ingediend door mensen uit veilige landen van herkomst of veilige doorreislanden waar zij asiel hadden kunnen aanvragen. Ten slotte werden mensen die elders hadden gesolliciteerd uitgesloten.

Wat gebeurde er tussen 1994-2002?

Eind jaren 1980 groeide de onvrede over het minderhedenbeleid. Er werd gesteld dat er te weinig vooruitgang was geboekt op de cruciale domeinen van de arbeidsmarkt en het onderwijs en dat er te veel aandacht werd besteed aan kwesties van multiculturalisme en steun aan etnische organisaties en aan culturele aspecten. Het advies was dan ook om meer inspanningen te leveren op de kerngebieden arbeid en onderwijs en dit te doen met meer verplichte maatregelen. De boodschap was dat de verplichtingen van migranten evenwichtiger moeten zijn met de uitgebreide rechten en dat het beleid minder gericht moet zijn op culturele rechten en faciliteiten. Het beleid veranderde niet meteen naar aanleiding van de kritiek. Een duidelijke verandering werd gevonden in de beleidsnota Contourennota, waarin een vernieuwd integratiebeleid werd aangenomen waarvan de sleutelwoorden goed burgerschap en eigen verantwoordelijkheid waren. Het betoogde dat burgerschap niet alleen rechten met zich meebrengt, maar ook plichten en dat elke burger actief en verantwoordelijk moet zijn voor zichzelf. Dit ging gepaard met drie afwijkingen van het vroegere beleid, namelijk een verschuiving van doelgroepen naar individuen die zich in een achterstandspositie bevinden, een sterke focus op sociaal-economische integratie door arbeidsmarkt- en onderwijsmaatregelen, en een verschuiving weg van cultureel en multicultureel beleid en van erkenning voor immigrantenorganisaties. Een nieuw beleidsinstrument dat goed aansloot bij deze verschuivingen was de Wet Inburgering Nederland.

Wat gebeurde er tussen 2002-2018?

Rond 2000 veroorzaakte een reeks gebeurtenissen een nieuwe verschuiving in het publieke en politieke discours over immigratie- en integratiekwesties die zou leiden tot een herziening van het beleid in de richting van assimilatie. De sociale en culturele dimensies van integratie stonden meer centraal dan voorheen en werden bekeken door de normatieve lens van wat Nederlandse normen en waarden zouden moeten zijn. Het integratiebeleid werd tot een mislukking verklaard en er werd gepleit voor meer assimilatiebeleid dat de Nederlandse geschiedenis, normen en waarden nieuw leven zou inblazen. De islam en de integratie van moslimimmigranten werden als bijzonder problematisch geïdentificeerd. Er was ook de opkomst van Pim Fortuyn, een populistisch politicus die zich profileerde met harde uitspraken over criminaliteit, directe democratie, immigratie en integratie. Hij pleitte voor nul migratie, betoogde dat Nederland vol zat en riep op tot een koude oorlog tegen de islam. Zijn populistische campagne was zeer succesvol en zijn partij behaalde in maart 2002 een grote overwinning. Vanaf 2002 werd een nieuw beleid en een nieuwe beleidsstijl zichtbaar. Het eerste element van deze verschuiving was de hernieuwde institutionele inbedding van het beleid. Het integratiebeleid werd verplaatst van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar het ministerie van Justitie. Bovendien werd het integratiebeleid verengd tot inburgeringscursussen. Deze cursussen waren niet alleen verplicht, ze moesten ook binnen een bepaalde periode (binnen drie en een half jaar) worden afgelegd. Slagen was een voorwaarde voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning. Bovendien werd van de naar Nederland komende migrant verwacht dat hij de cursus voor zichzelf zou vinden en financieren. Alleen als hij / zij de cursus heeft gehaald, zou een terugbetaling van 70 procent worden verstrekt. Bovendien werden de verantwoordelijkheden van de lokale besturen gewijzigd. Ze moesten nog steeds nieuwkomers en hun inspanningen om cursussen te volgen volgen volgen, maar hun organisatorische en financiële middelen om deze processen te bevorderen werden geminimaliseerd. Ten derde moesten inburgeringscursussen worden geprivatiseerd. Een andere belangrijke maatregel in dit nieuwe beleid was de WIB-wet (Wet inburgeringscursussen in het buitenland) die een pre-migratietest introduceerde voor nieuwe migranten die naar Nederland wilden verhuizen, met name gezinsmigranten. Sinds 2006 moeten nieuwkomers in hun land van herkomst slagen voor een examen dat hun Nederlandse taalvaardigheid en basiskennis van de Nederlandse cultuur en samenleving bewijst voordat een voorlopig visum voor Nederland wordt gegeven. Eenmaal toegelaten tot Nederland moeten migranten inburgeringscursussen volgen en met succes afronden om zowel tijdelijke als permanente vergunningsverlengingen te krijgen.

Wat gezinsmigratie betreft, werd het idee dat in de jaren 1990 werd geïntroduceerd dat gezinsmigratie een potentiële bedreiging voor integratie was, dominanter dan ervoor. Wat het asielmigratiebeleid betreft, waren in deze fase twee reeksen maatregelen relevant. Ten eerste bleven er maatregelen worden genomen om het aantal asielaanvragen en de duur van de asielprocedures te verminderen. Ten tweede was er de problematische niet-terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers naar hun land van herkomst. 3

Het vierde kabinet-Balkenende (2007-2010) was verschoven van centrumrechts naar centrumlinks. Het kabinet keerde terug naar ideeën en structuren van de late jaren 1990. Immigratie- en integratiecompetenties werden gesplitst. De eerste bleef bij het ministerie van Justitie, maar de integratie werd verplaatst naar het ministerie van Volkshuisvesting onder een speciale minister, Ella Vogelaar. Deze nieuwe minister versoepelde de verplichte individuele inburgeringsmaatregelen gedeeltelijk. Het eenzijdige verplichte karakter werd opnieuw gedefinieerd en de interesse van nieuwkomers, hun toekomstige deelname, hun leercompetenties en instrumenten voor participatie en interactie werden benadrukt. In 2010 werd deze gedeeltelijke versoepeling gevolgd door eenaankondiging van de regering om de immigratie, en vooral gezinsmigratie, aanzienlijk te verminderen. Een ander doel was om de kosten van inburgering tegen het jaar 2014 weer op nul te brengen. In 2012 kwamen VVD en PvdA samen in een Paarse Coaliiton van het kabinet-Rutte II. De toon over migratie- en integratievraagstukken in de missie van dit nieuwe kabinet was veel gematigder. In deze periode namen alle categorieën immigranten (migratie voor arbeid, voor studie, om gezinsredenen en voor asielzoekers) toe. De meeste aandacht ging uit naar asielzoekers. In 2017 engageerde de nieuwe coalitie zich voor een effectief en humaan migratie- en inburgeringsbeleid dat enerzijds zou zorgen voor een efficiënte en snelle opvang en inburgering van nieuwkomers en anderzijds voor een snelle terugkeer van degenen die niet mochten blijven. Het werd ook belangrijk geacht dat de onderliggende oorzaken van vluchtelingenstromen zouden worden aangepakt, dat vluchtelingen zouden worden opgevangen in overeenstemming met internationale verdragen en dat irreguliere migratie zou worden tegengegaan. De meest concrete actie in dit kabinet was om de Inburgeringswet van 2013 te laten werken, en in 2021 zou er een nieuwe inburgeringswet komen. Belangrijke elementen van deze nieuwe wet zijn een betere beheersing van de markt in het cursusaanbod, het meer geïndividualiseerd maken van het inburgeringstraject, het verbeteren van de aansluiting tussen inburgeringscursussen en werkgelegenheid, en het terugbrengen van gemeenten als bestuurders en toezichthouders op de inburgering van nieuwkomers.

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij The health impact of social disadvantage in early childhood van Raat et al. - 2011 - Chapter

Artikelsamenvatting bij The health impact of social disadvantage in early childhood van Raat et al. - 2011 - Chapter


Wat is het effect van sociale achterstand op de gezondheidsuitkomsten?

Ongelijkheden in de gezondheid van kinderen zijn van groot belang voor beleidsmakers, volksgezondheidsspecialisten en clinici. Er is een uitgebreide hoeveelheid bewijs dat aantoont dat sociale achterstand geassocieerd is met meerdere nadelige gezondheidsresultaten bij volwassen populaties.  Zo ging in Nederland in 2008 het hebben van een laag opleidingsniveau gepaard met een kortere levensverwachting bij mannen (7 jaar) en vrouwen (6 jaar) ten opzichte van het hoogste opleidingsniveau. Studies hebben gesuggereerd dat sociale ongelijkheden niet afnemen en zelfs kunnen toenemen. Het is daarom belangrijk om te evalueren hoe en in welke levensfase de ongelijkheden ontstaan. Veel studies hebben aangetoond dat zelfs in kinderen ongelijkheden in gezondheid kunnen ontstaan met betrekking tot infectieziekten, voorschoolse gezondheid en lengte en gewicht.

Om te bestuderen hoe sociale omstandigheden tijdens de zwangerschap de groei en gezondheid in de vroege kindertijd kunnen beïnvloeden, en hoe sociale omstandigheden tijdens de zwangerschap en de kindertijd de gezondheid in de adolescentie en volwassenheid beïnvloeden, kan een levensloopperspectief worden toegepast. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat de sociaaleconomische status van kinderen van invloed kan zijn op de sterfte van volwassenen, onafhankelijk van de sociaaleconomische status van volwassenen. De hypothese van de foetale oorsprong of de Barker-hypothese gaat over de vraag of gezondheidsongelijkheid tijdens de zwangerschap uiteindelijk resulteert in gezondheidsongelijkheid tijdens de volwassenheid. Barker toonde aan dat ongunstige ervaringen van de foetus tijdens de zwangerschap het nageslacht op een negatieve manier kunnen programmeren en zelfs op oudere leeftijd gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Het is relevant voor de ontwikkeling van preventieve strategieën om te ontrafelen hoe sociale achterstand kan leiden tot een slechte gezondheid. Het is onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld een laag opleidingsniveau, of een laag inkomen, direct van invloed is op de gezondheid. Er zijn tussenliggende factoren die zowel geassocieerd zijn met sociale achterstand als slechte gezondheid, die zich op de weg bevinden tussen sociale achterstand en slechte gezondheid.  Voorbeelden zijn materiële factoren (bijv. laag inkomen, slechte huisvesting), psychosociale factoren (bijv. stressniveaus, copingmechanismen) en levensstijlgedrag (bijv. roken tijdens de zwangerschap, obesitas veroorzaakt door gebrek aan lichaamsbeweging en ongezonde voeding). Inanalytische termen kunnen deze factoren worden beschouwd als bemiddelende variabelen in de associatie tussen indicatoren van sociale achterstand en indicatoren van de gezondheid van kinderen. Barron en Kenny hebben een analytisch kader voorgesteld om dergelijke bemiddelende mechanismen in epidemiologische studies te evalueren.

Kindcohortstudies zijn ideaal om te bestuderen wanneer en hoe ongelijkheden in de gezondheid van kinderen ontstaan. Wanneer inclusie in een dergelijk kindcohort begint bij de geboorte (geboortecohorten), zijn de zwangerschapsuitkomsten zoals geboortegewicht en zwangerschapsduur de belangrijkste indicatoren voor mogelijke nadelige factoren tijdens de zwangerschap. Wanneer inclusie echter begint in het begin van de zwangerschap, en wanneer gezondheidsdeterminanten en -uitkomsten ook tijdens de zwangerschap worden gemeten, is er een ideale situatie om te evalueren of ongelijkheden in gezondheid hun oorsprong vinden in de zwangerschap, en of nadelige factoren tijdens de zwangerschap van invloed zijn op de groei en gezondheid van het nageslacht.

De Generation R-studie is een prospectieve populatiegebaseerde cohortstudie met inclusie in de vroege zwangerschap. Het is ontworpen om vroege oorzaken van normale en abnormale groei, ontwikkeling en gezondheid vanaf het foetale leven te identificeren.

Welke methoden werden gebruikt?

Het Generation R-onderzoek is uitgevoerd in Rotterdam, nederland, in een multi-etnisch grootstedelijk gebied. Zwangere vrouwen werden geïnformeerd over het onderzoek en uitgenodigd om schriftelijke geïnformeerde toestemming te geven door hun prenatale zorgverlener tijdens het eerste bezoek tijdens de zwangerschap. Het studiegebied omvat ongeveer 350.000 inwoners van circa 150 verschillende etniciteiten.

In totaal waren 9778 moeders ingeschreven in het onderzoek. Van deze moeders was 91% (n = 8880) ingeschreven tijdens de zwangerschap.

Geboortecohortstudies, vooral die met inclusie in de zwangerschap, zoals de Generation R-studie, bieden een ideaal platform om de oorsprong van ongelijkheden in gezondheid te bestuderen, hetzij tijdens de zwangerschap, de vroege kindertijd of beide. Bovendien kunnen dergelijke studies worden gebruikt om inzicht te geven in de mechanismen die ten grondslag liggen aan ongelijkheden in gezondheid, door te evalueren of bekende determinanten van de gezondheid van kinderen (d.w.z. potentiële mediatoren) het verband tussen sociale achterstand en slechte gezondheid verklaren.

Wat valt er te concluderen?

De resultaten van het onderzoek illustreren dat verschillen in de gezondheid van de bevolking, althans gedeeltelijk, hun oorsprong vinden in zwangerschap en vroege kinderjaren. Er zijn verschillen aangetoond met betrekking tot de gezondheid van de zwangere moeder, met betrekking tot de groei van de foetus, met betrekking tot geboorte-uitkomsten en met betrekking tot gezondheidsindicatoren in de vroege kinderjaren. Deze resultaten zijn gevonden voor zowel biologische/somatische uitkomsten als voor psychosociale uitkomsten.

Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Mainstreaming versus alienation: conceptualizing the role of complexity in migration and diversity policy making van Scholten - 2020 - Chapter

Artikelsamenvatting bij Mainstreaming versus alienation: conceptualizing the role of complexity in migration and diversity policy making van Scholten - 2020 - Chapter


Wat is de rol van complexiteit in beleidsvorming op het gebied van migratie en diversiteit?

Veel processen van beleidsvorming met betrekking tot migratie en diversiteit lijken vaak uit de hand te lopen. Er zijn ook veel studies die zich richten op de vraag waarom migratie- en diversiteitsbeleid vaak faalt. In het huidige artikel wordt besproken dat het maken van beleid vaak ontspoort met betrekking tot de dynamiek van de beleidsvorming op deze gebieden. Dit leidt tot verschillende crises, zoals de vluchtelingencrisis, de integratiecrisis, enzovoort.

Er lijkt sprake te zijn van een complexisering van migratie en diversiteit. Dit vereist een heroverweging van de dynamiek van de beleidsvorming op deze gebieden. Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van migratie en diversiteit hebben betrekking op de mate van complexiteit van deze kwesties. Ondanks dat de migratieniveaus stabiel zijn gebleven, is er een transformatie in de probleemkenmerken van migratie en diversiteit. Het gaat hierbij om verschillende dimensies, zoals een verbreding van migratie en diversiteit. Verbreding verwijst naar het feit dat migratie en diversiteit relevant zijn in steeds meer regio's en delen van de wereld, en dat het breder ingebed raakt in bijna elk facet van moderne complexe samenlevingen. Vanwege deze verbreding moeten migratie en diversiteit niet als separaat worden behandeld, maar als onlosmakelijk verbonden met bijna elk deel van moderne complexe samenlevingen en het sociale leven. Ten tweede gaat complexificatie gepaard met een verdieping van migratie en diversiteit. Dit betekent dat de interne complexiteit van zowel migratie als diversiteit is toegenomen. Migratie gaat steeds minder vaak gepaard met een proces waarbij een persoon of een gezin de ene plaats verlaat om zich permanent op een andere plaats te vestigen. Het gaat nu om toenemende variatie in termen van verschillende mobiliteiten. Bovendien combineren mensen met een migratieachtergrond vaak verschillende soorten diversiteit, waaronder vaak verschillende etnische identiteiten. Er is dus sprake van een diversificatie van diversiteit of superdiversiteit. Ten derde betekent complexe identificatie dat de verbreding en verdieping van migratie en diversiteit niet op één universele manier samenkomen. Tussen verschillende specifieke instellingen en over tijdsperioden heen, kunnen migratie en diversiteit zeer verschillende situationele of temporele configuraties aannemen. Ten slotte gaat complexificatie gepaard met groeiende controverses met betrekking tot migratie en diversiteit. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, politisering. Het gaat ook gepaard met onzekerheid over hoe een probleem moet worden gedefinieerd en welke beweringen als waar of onwaar kunnen worden gezien.

Wat is de complexe aanpak?

Er zijn geen duidelijke oplossingen beleidsmodellen of sjablonen voor het omgaan met complexe beleidsproblemen, omdat complexe problemen complex opgelost moeten worden. Deze constatering is in lijn met onderzoekers die het idee van specifieke modellen van migrantenintegratie of modellen van migratiebeheer hebben aangevochten. Zij stellen dat één groot theoretisch model met betrekking tot de praktijk van migratie- en diversiteitsbeleidsvorming niet geschikt is. Eén model is namelijk niet voldoende om de volledige complexiteit van beleidsproblemen te begrijpen.

In plaats van beleid te zien als specifieke output of instrument dat door een specifieke actor wordt gebruikt om een duidelijk gedefinieerd probleem op te lossen, zien complexiteitswetenschappers beleid als een meer integraal en flexibel proces dat zich bezighoudt met een breed netwerk van actoren en zich vaak richt op complexe probleemsituaties. Bovendien gaat complexiteitsbeheer niet uit van de aanwezigheid van duidelijk geïnstitutionaliseerde beleidssubsystemen, maar omvat het eerder complexe actornetwerken die verschillende soorten actoren omvatten, zoals de overheid en niet-overheid. Ten slotte ziet complexiteitsbeheer beleidsdynamiek als een opkomend proces in plaats van als iets met een duidelijke output en uitkomst.

Complexiteitsbestuur neemt dus een middenweg tussen ordelijke en wanordelijke of chaotische beleidsvorming. Het verwerpt het idee dat beleidsvorming, wanneer het wordt geconfronteerd met complexe problemen, volledig rationeel kan zijn en gebaseerd op aannames van voorspelbaarheid en controleerbaarheid. Het verwerpt echter ook dat complexiteit relativisme of chaos betekente en dat er niets kan worden gedaan als reactie op complexiteit. Het pleit voor het om kunnen gaan met complexiteit. Beleidsvorming vereist reflexiviteit als kenmerk van de kwaliteit van het beleidsvormingsproces. Reflexiviteit houdt in dat actoren zich bewust worden van de oorzaken en gevolgen van problemen en van hun handelen ten aanzien van deze problemen en dat zij hun handelen kunnen aanpassen. Bij het omgaan met complexe problemen zijn er echter veel factoren die deze reflexiviteit kunnen remmen.

Wat is vervreemding?

Ontsporen tijdens migratie- en diversiteitsbeleidsvorming gaat vaak gepaard met het niet eens woren met betrekking tot complexiteit. Dit wordt geconceptualiseerd als vervreemding. Er is een onderscheid tussen verschillende vormen  van vervreemding. Dit concept is al eerder breder toegepast in de sociale wetenschappen op situaties waarin structurele elementen van de samenleving vormen van vervreemding veroorzaken, zoals tussen de werknemers en de uitkomsten van zijn of haar werk, tussen een individu en bredere maatschappelijke verwachtingen van dit individu, of tussen de acties en diepere professionele overtuigingen van publieke professionals. Vervreemding wordt op dit moment echter gedefinieerd als een kenmerk van beleidsdynamiek, als vervreemding van beleidsprocessen van complexiteit. Het wordt niet gedefinieerd als iets dat mensen expres doen, maar als iets wat mensen geneigd zijn om te doen.

Wat is probleemvervreemding?

Met betrekking tot de rol van kennis in de beleidsdynamiek, houdt probleemvervreemding in dat het probleembegrip van actoren vervreemdt van de complexiteit van de probleemsituatie. Probleemvervreemding treedt op wanneer er geen serieus gesprek is over de probleemsituatie. Dit betekent dat kennis, informatie en expertise niet of slechts selectief worden gebruikt, of wanneer kennis om andere redenen actoren niet in staat stelt om met de complexiteit van een probleemsituatie om te gaan. Onderzoek en gegevens tonen bijvoorbeeld vrij consequent een relatie aan tussen milieuverandering en migratie, maar bij beleidsvorming wordt deze relatie vaak genegeerd. Er wordt nu daarom geen onderscheid gemaakt tussen milieumigranten of milieuvluchtelingen. Dit is een vorm van probleemvervreemding die het potentieel voor het migratiebeleid van de EU om in te spelen op de huidige complexiteit van migratie zou kunnen ondermijnen. Probleemvervreemding gaat niet alleen over de vraag of kennis wordt gebruikt, maar ook waarvoor het wordt gebruikt, bijvoorbeeld of kennis wordt gebruikt voor het beheersen van een probleem, of voor het begrijpen van en reageren op complexiteit.

Wat is institutionele vervreemding?

Institutionele vervreemding houdt in dat institutionele structuren en processen vervreemd raken van de complexiteit van probleemsituaties. Het gaat om een falen van instellingen om tegemoet te komen aan en te reageren op complexiteit. Deze vorm van vervreemding kan worden gedreven door het feit dat instellingen de neiging hebben om hun eigen dynamiek te volgen, in plaats van te proberen te reageren op complexe omstandigheden. Institutionele vervreemding kan ook worden veroorzaakt door een gebrek aan coördinatie tussen instellingen en institutionele processen in het licht van complexe situaties. Dit kan leiden tot institutionele ontkoppeling of een onvermogen om de complexe en flexibele institutionele verbindingen te vormen die complexe problemen vereisen. Een vaak bestudeerd voorbeeld in migratiestudies betreft de transformatie van welvaartsstaten in de context van de complexificatie van migratie en diversiteit. De padafhankelijkheid van gevestigde welvaartsstaten kan ertoe leiden dat ze zich niet aanpassen aan de complexiteit van migratie. Dit wordt geïllustreerd door studies over welzijnstoerisme, waar welzijnsregimes een magneet voor migratie kunnen worden, evenals welvaarts chauvinisme waarbij de angst voor welzijnstoerisme een drijvende kracht wordt achter anti-immigratiesentimenten. Deze vorm van institutionele vervreemding moet niet worden gezien als iets dat specifiek is voor migratie- en diversiteitsbestuur. In plaats daarvan verwijst het naar een bredere observatie in de literatuur over complexiteitsbeheer dat padafhankelijkheid van instellingen problemen kan veroorzaken voor institutionele veerkracht in het licht van complexiteit. Een ander voorbeeld van institutionele vervreemding zijn de complicaties in het multi-level governance van migratie in Europa, die verwijzen naar het gebrek aan verbinding tussen instellingen in complexe omgevingen.

Wat is politieke vervreemding?

Politieke vervreemding verwijst naar vervreemding dat wordt aangedreven door bredere machtsstructuren, machtsverhoudingen en door belangen gedreven spanningen. Politieke vervreemding kan worden gedefinieerd als vervreemding van complexificatie gedreven door de reproductie van structurele ongelijkheden en conflicten. In plaats van in het reine te komen met complexiteit, gaat politieke vervreemding gepaard met interessegedreven en selectieve manieren om complexiteit te ontkennen of te verminderen. Het kan ook worden aangedreven door de selectieve mobilisatie van belangen. Ten slotte kan het gaan om de reproductie van bredere structuren van sociale stratificatie, zoals ongelijkheden tussen groepen, tussen migranten en niet-migranten, of genderongelijkheid. Een belangrijke illustratie van politieke vervreemding is cliëntpolitiek. Dit is een manier van beleidsvorming die wordt aangedreven door de selectieve mobilisatie van belangen. Zo is de uitbreiding van de sociale rechten van migranten in West-Europa sterk beïnvloed door maatschappelijke organisaties. Op mondiaal niveau zijn het vaak georganiseerde zakelijke belangen die profiteren van relatief open migratieregimes en ook de middelen hebben om hun belangen te mobiliseren in de beleidsvorming. Migranten zelf zijn vaak niet zo georganiseerd dat ze hun belangen op dezelfde manier kunnen mobiliseren als andere belangen.

Wat is sociale vervreemding?

Sociale vervreemding wordt gedreven door gesprekken over specifieke groepen of actoren die betrokken zijn bij migratie- en diversiteitsbeleid. Bepaalde gesprekken of verhalen, zoals beleidsverhalen of de sociale constructie van specifieke groepen, kunnen een vervreemdend effect hebben op de rol en positie van deze groepen en actoren in beleidsprocessen. Dit kan betrekking hebben op groepen waarop beleid is gericht, zoals specifieke migrantengroepen of gemeenschappen, evenals andere actoren die op de een of andere manier betrokken zijn bij het maken van migratie- en diversiteitsbeleid, zoals eerstelijnswerkers of bureaucraten. Een van de meest voor de hand liggende vormen van sociale vervreemding in migratie en diversiteitsbestuur betreft de kwestie van sociale categorisering. Sociale categorisering van migrantengroepen, zoals in de kleurenblinde of de kleurgerichte benadering, ontkent de complexiteit van migrantengroepen. Een andere vorm van sociale vervreemding houdt in hoe beleidsgerelateerde gesprekken beleidsactoren zelf kunnen vervreemden door hen een zinvol kader om complexiteit te begrijpen, te ontnemen. Beleidsactoren hebben vaak een sterke neiging om vereenvoudigende verhalen die betekenis geven aan beleid en gemakkelijk kunnen worden gecommuniceerd naar een breed scala aan actors te ontwikkelen en te onderhouden. Deze verhalen kunnen richting geven aan acties, maar kunnen ook de actoren die betrokken zijn bij beleidsvorming vervreemden door hen te helpen de complexiteit te ontkennen of te vereenvoudigen in plaats van aan te pakken.

Wat is mainstreaming?

Vervreemding signaleert het falen om met complexiteit om te gaan, terwijl mainstreaming een benadering biedt om in het reine te komen met complexiteit in beleidsvorming. Samen vormen ze het tweeledige karakter van beleidsvorming tijdens complexiteit. Het vertegenwoordigt een complexe benadering van complexe problemen. Complexe kwesties zoals gender, handicap en milieu moeten worden behandeld als kwesties die diep verweven zijn met reguliere kwesties zoals economie, politiek en samenleving. Er zijn verschillende kenmerken van mainstreaming in complexe probleemgebieden, zoals een integrale benadering van een probleemsituatie, met een flexibel en adaptief proces, binnen complexe actornetwerken en gericht op de hele bevolking.

Wat is een integrale benadering van een complexe probleemsituatie?

Mainstreaming omvat de inbedding van een probleembenadering in mainstream beleid, instellingen en structuren. Het is gebaseerd op de overtuiging dat wanneer complexe kwesties worden behandeld als op zichzelf staande kwesties, dit zal leiden tot probleemvervreemding. Mainstreaming daarentegen definieert complexe kwesties als een integraal onderdeel van de mainstream. Dit vereist een integrale aanpak die traditionele beleidssectoren en -niveaus doorkruist. Complexe vraagstukken als migratie en diversiteit stoppen niet bij de grenzen en blijven ook niet binnen hun duidelijke departementale silo's. Mainstreaming houdt dus een verschuiving in van een probleemspecifieke aanpak met een duidelijk beleidssubsysteem naar een polycentrische benadering gericht op complexe probleemsituaties. Een integrale benadering van de complexiteit van migratie en diversiteit omvat een diversiteits- en mobiliteitsbestendigheid van mainstream beleid, instellingen en structuren om deze in staat te stellen om te gaan met de complexiteit van diversiteit en migratie. Dit kan gepaard gaan met verschillende inhoudelijke beleidsdoelen en keuzes. Ongeacht of een land een actief of restrictief immigratiebeleid wil voeren, of een multiculturele of een assimilatiebenadering, het centrale punt is dat de complexiteit van migratie en diversiteit een mainstreambenadering vereist om dergelijke beleidsdoelstellingen te bereiken.

Wat wordt bedoeld met een proces in plaats van een oplossing?

Mainstreaming verwijst ook naar een situationeel proces in plaats van een specifieke one-size-fits-all oplossing of model. Omgaan met complexiteit betekent het herconceptualiseren van beleidsvorming als een opkomend proces, dat flexibiliteit en reactievermogen vereist. Het vereist dat instellingen en structuren voortdurend opnieuw worden gekalibreerd in het licht van de situationele en temporele ontwikkelingen. De complexiteit ligt in het feit dat elke situatie en elke periode zijn eigen contingente aanpak kan vereisen. Zo is er grote variatie in lokale contexten voor migratie en diversiteit. Sommige steden worden gekenmerkt door wat wordt beschreven als superdiversiteit, terwijl in andere steden diversiteit heel verschillende configuraties heeft. Zelfs in één land, zoals Spanje, kunnen verschillende steden zoals Madrid en Barcelona zeer verschillende bestuursbenaderingen gebruiken. Migratie omstandigheden kunnen ook aanzienlijk variëren tussen plaats en tijd. Terwijl Engeland een restrictief immigratiebeleid voorstelt, stelt Schotland een actiever immigratiebeleid voor om demografische en economische redenen. Hier zou een one-size-fitds-all-benadering de complexiteit van beleidsvorming niet vatten.

Wat wordt bedoeld met complexe actornetwerken?

Ten derde gaat mainstreaming gepaard met complexe actornetwerken. Complexiteit heeft de neiging om complexe actornetwerken met diffuse rollen en posities te betrekken. Dit kan omvatten, maar zal meestal niet beperkt zijn tot overheden. Door de complexisering van migratie en diversiteit is het niet mogelijk om een groep actoren af te bakenen die verantwoordelijk is voor migratie en diversiteit. Mainstreaming betekent dat migratie en diversiteit voor bijna iedereen relevant zijn geworden. Een voorbeeld van complexe actornetwerken is dat het migratie- en diversiteitsbeleid omhoog is gegaan (zoals Europeanisering, internationalisering), zijwaarts (NGO's, bedrijven) en naar beneden (lokale gemeenschappen, decentrale overheden). Dit heeft veel vragen opgeroepen in migratiestudies over multi-level governance, zoals de complexe interacties tussen nationale en internationale overheden en organisaties in migratiegovernance. Macht speelt een rol in zulke complexe netwerken. Bij machtsverhoudingen is echter niet langer sprake van een specifieke actor die de touwtjes in handen heeft. In complexe actornetwerken is macht ingebed in de complexe onderlinge afhankelijkheden tussen actoren. Bewustzijn van onderlinge afhankelijkheden in deze netwerken en een goed beheer van de relaties tussen actoren in deze netwerken zijn vereist om met complexiteit om te gaan.

Wat is een hele samenlevingsaanpak?

Het laatste kenmerk van mainstreaming is een benadering die gericht is op de hele bevolking. Door de complexiteit is het niet mogelijk om het beleid alleen te richten op de direct betrokken migranten of op specifieke migrantengroepen of -gemeenschappen. In plaats daarvan moet het gericht zijn op de hele samenleving.

Wat wordt bedoeld met reflexieve onderzoeks-beleidsdialogen?

De conceptualisering van mainstreaming versus vervreemding maakt het mogelijk om de duale aard van beleidsvorming in het licht van complexiteit te kunnen begrijpen. Mainstreaming probeert bij te dragen aan reflexiviteit onder wetenschappers door hen in staat te stellen vervreemding en mainstreaming te herkennen bij actoren die te maken hebben met complexiteit. Het zorgt voor een dieper heuristisch begrip van beleidsdynamiek, toegepast op het probleem van migratie en diversiteit, maar generaliseerbaar voor vergelijkbare complexe problemen. Dit zegt echter niets over hoe wetenschappers daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het voorkomen van vervreemding en het bevorderen van mainstreaming. Een belangrijke bijdrage ligt dan ook in de configuratie van reflexieve onderzoeks-beleidsdialogen. Het configureren van onderzoeks-beleid relaties als dialogen biedt mogelijkheden om het type reflexiviteit te genereren dat nodig is om met complexiteit om te gaan. Er kunnen verschillende voorwaarden worden onderscheiden voor de configuratie van reflexieve onderzoeks-beleidsdialogen. Ten eerste is er behoefte aan meer systematische kennisaccumulatie en theorievorming in migratiestudies. Ten tweede vereist reflexiviteit reflexieve dialogen tussen onderzoekers en actoren die betrokken zijn bij het beleidsproces. Complexiteit vereist dat actoren toegang hebben tot relevante kennis en informatie om te kunnen reageren op opkomende situaties. Ten derde is een voorwaarde voor reflexieve onderzoeks-beleidsdialogen reflexieve kennisproductie. Dit betekent constant bewustzijn van de wortels en potentiële vooringenomenheid van bestaande concepten en theorieën in het licht van complexiteit. Ten slotte moeten beleidsdialogen over reflexief onderzoek in staat zijn om kwesties van migratie en diversiteit systematisch te verbinden met bredere maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat valt er te concluderen?

Het is belangrijk om te begrijpen waarom processen van beleidsvorming op het gebied van migratie en diversiteit zo vaak de neiging hebben te ontsporen of uit de hand te lopen. Migratie en diversiteit zijn belangrijke voorbeelden van complexe beleidsvraagstukken. De conclusie is dat beleidsvorming vaak ontspoort door het niet omgaan met de complexiteit van migratie en diversiteit. Er zijn echter veel neigingen in de beleidsvorming in het licht van complexiteit om complexiteit te negeren, te ontkennen, te vereenvoudigen of er niet op te reageren. Dit wordt geconceptualiseerd als vervreemding, die in verschillende vormen voorkomt: probleemvervreemding, institutionele vervreemding, politieke vervreemding en sociale vervreemding. Mainstreaming wordt geconceptualiseerd als een alternatieve benadering die belooft complexiteit te vangen als een inherent onderdeel van beleidsvorming. Dit concept probeert complexiteit te vangen door middel van een generieke aanpak die migratie en diversiteit niet als op zichzelf staande onderwerpen behandelt, maar als complexe sectoroverschrijdende en niveauoverschrijdende probleemsituaties, die gericht zijn op de hele bevolking, die complexe actornetwerken en een contingent en emergent proces omvat in plaats van een one-size-fits-all beleidsmodel.

Access: 
Public
Check page access:
Public
Check more or recent content:

Culture & Diversity at Work - Summaries, Study Notes and Practice Exams - UL

Samenvattingen bij de voorgeschreven artikelen van Cultural diversity (UU) 22/23

Samenvattingen bij de voorgeschreven artikelen van Cultural diversity (UU) 22/23

Samenvattingen bij de voorgeschreven artikelen van Cultural diversity (UU) 22/23

 • Het belang van het begrijpen van de ervaringen van kinderen
 • Ouderlijke ethnotheorieën (culturele modellen van ouders over kinderen en zichzelf) in westerse culturen
 • Revisie van Bronfenbrenner´s bio-ecologische ontwikkelingsmodel met betrekking tot cultuur
 • Kan het concept 'identiteit' gebruikt worden in analytisch onderzoek?
 • Erikson's psychosociale theorie
 • Hoe draagt islamitisch onderwijs bij aan de islamitische identiteitsvorming van Turkse kinderen in Nederland?
 • De rol van selectieve acculturatie in immigrantenvoordelen
 • Acculturatieoriëntaties en schoolprestaties
 • Hoe verschillen families van verschillende klassenposities van elkaar?
 • Mechanismen die ten grondslag liggen aan onderwijsongelijkheid en sociale uitsluiting
 • Raciale onevenredigheid en ongelijkheid in kinderwelzijnssystemen
 • Self-efficacy van leraren en interculturele klaspraktijken
 • Meertaligheid in het onderwijs
 • De relatie tussen mate van discriminatie in het schoolklimaat en de academische prestaties van leerlingen
 • Inclusie en gelijkheid van academische prestaties
 • Het belang van het toevoegen van een groepsperspectief aan instrumenten die leraar-kind en leraar-groep interacties meten
 • Verschillen in ouderschap tussen verschillende culturen
 • Gezinsondersteuning bij leesvaardigheid
 • Individualisme, sociocentrisme, en de 'autonome-relationele zelf'
 • Etnische, raciale en nationale vooroordelen in de kindertijd en adolescentie
 • De rol van interetnisch contact en diversiteitsnormen in de klas
 • Het bespreken van COVID-19 in de klas
 • Geschiedenis van immigratie in Nederland
 • Sociale achterstand en gezondheidsuitkomsten
 • De rol van complexiteit in beleidsvorming op het gebied van migratie en diversiteit?
Supporting content: 
Access: 
Public
Study guide with articlesummaries for Culture and Diversity at Work at University of Leiden - 2022-2023

Study guide with articlesummaries for Culture and Diversity at Work at University of Leiden - 2022-2023

Study guide with articlesummaries for Culture and Diversity at Work at University of Leiden - 2022-2023

Supporting content: 
Access: 
Public
College-aantekeningen bij Culture and Diversity at Work aan de Universiteit Leiden - 2013/2014

College-aantekeningen bij Culture and Diversity at Work aan de Universiteit Leiden - 2013/2014


Hoorcollege 1

Diversiteit is wat iemand onderscheidt van een ander op een bepaald gebied. Dat kan van alles zijn. In de cursus wordt vooral nadruk gelegd op onderscheidende kenmerken, die stabiel zijn over tijd en zijn aangeboren. Geslacht en leeftijd zijn voorbeelden.

Diversiteit en werkplaats

Vroeger waren vooral blanke mannen in de werkplaats te vinden. Andere werknemers pasten zich aan de normen van de blanke mannen aan zonder hun eigen normen mee te nemen (assimilatie in plaats van integratie). Daarna veranderde de populatie op de werkvloer: er kwamen meer etnische minderheden, vrouwelijke vrijwilligers, vrijwilligers met een beperking en werknemers die hadden aangegeven homo of lesbisch te zijn. Daarnaast werd er geprobeerd om oudere werknemers te behouden op de werkplaats.

Werkers in Nederland

57% van de vrouwen werkt in Nederland. Dit is beter dan de rest van Europa. Vanaf 1990 begon het aantal werkende vrouwen in Nederland te groeien. Vooral de jonge vrouwen, hoogopgeleide vrouwen en vrouwen met een man en kind zijn vanaf 1990 gaan werken. Hiervan werken maar weinig full-time. 69% van de werkende vrouwen werkt minder dan 35 uur en dit percentage is het hoogste van Europa. Daarnaast hebben weinig vrouwen werk op een hoge machtspositie. Het is ook opvallend dat vrouwen in andere sectoren werken dan mannen. Vrouwen werken meer in de zorg en service, mannen in de handel en industrie. Ook in de regering en op academisch gebied zijn weinig vrouwen actief.

Allochtonen in Nederland

Van de 16,7 miljoen mensen in Nederland is 21 % allochtoon. Dit houdt in dat in ieder geval een van beide ouders niet in Nederland is geboren. 11% hiervan is een niet-westerse allochtoon. Van de niet-westerse allochtonen hoort het grootste gedeelte tot een etnische minderheid. Het grootst aantal allochtonen komt uit Turkijke, Marokko, de Antillen en Suriname.

Daarnaast is er nog een onderscheid tussen eerste en tweede generatie allochtonen. De eerste generatie is niet in Nederland geboren, de tweede generatie wel. 59% hoort tot de eerste generatie en 41% tot de tweede.

Er heerst grote werkloosheid onder de allochtonen, vooral bij de vrouwen: 60% van de Nederlandse vrouwen werkt tegenover 38% van de Allochtone vrouwen.

Ouderen in Nederland

Er werken steeds meer ouderen door. 54% van de oudere mannen en 30% van de vrouwen werkt nog 12 uur of langer. In 1992 was dit percentage nog laag, vergeleken met andere Europese landen. Hoewel het aantal oudere werkers toeneemt, blijft het percentage nog steeds laag bij ouderen tussen de 60 en 64, etnische minderheden en (laagopgeleide) vrouwelijke werkers.

Nederland in 2040

Voor 2040 zijn er vier verschillende scenario’s mogelijk. In alle scenario’s speelt leeftijd een rol. Toch zijn twee dingen onzeker in deze scenario’s. Ten eerste is het de vraag hoe.....read more

Access: 
Public
College-aantekeningen bij Culture and Diversity at Work aan de Universiteit Leiden - 2012/2013

College-aantekeningen bij Culture and Diversity at Work aan de Universiteit Leiden - 2012/2013


Hoorcollege 1

Diversiteit is alles wat mensen van elkaar scheidt. Maar in deze cursus praten we vooral over de primaire dimensie van diversiteit: dit zijn meestal kenmerken die aangeboren en onveranderlijk zijn (zoals geslacht, leeftijd, etniciteit).

Geschiedenis

Er waren vooral witte mannen werkzaam, er vond assimilatie (aanpassing) plaats door minderheden in plaats van integratie. Toen kwamen er veranderingen wat betreft de consumenten en de werkpopulatie, zoals meer vrouwen en etnische minderheden.

Nederland

-Geslacht

In Nederland is ongeveer 57% van de vrouwen aan het werk. Dit is minder dan het aantal mannen, maar meer dan in de rest van Europa. Sinds 1990 is het ook enorm gegroeid. 69% werkt minder dan 35 uur. Dit is veel meer dan het aantal mannen. Het aantal parttime werkende van vrouwen in Nederland is veel hoger dan in de rest van Europa. Weinig vrouwen hebben een hoge positie. Er is duidelijk een scheiding tussen mannen en vrouwen wat betreft de werkzame sector (vrouw: zorg/service, man: handel, industrie). Er zijn ook weinig vrouwen werkzaam in de regering (ongeveer 30%). Ook zijn er weinig vrouwelijk academici.

-Etniciteit

21% wordt in Nederland als allochtoon beschouwd. De tweede generatie allochtonen zijn in Nederland geboren. 59% behoort tot de eerste generatie en 41% tot de tweede. De meesten zijn van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse afkomst. Bij de etnische minderheden zijn minder mensen werkzaam, vooral vrouwen.

De verhoudingen tussen de werkende Nederlandse man/ Allochtone man is 78% om 62%, en de verhouding werkende Nederlandse vrouw om Allochtone vrouw is 60% om 38%. Er heerst een hoge werkloosheid bij allochtonen.

-Oudere werkers (55-64)

54-30% werkt. In 1992 was dit lager, ook in vergelijking met de rest van Europa. Nu is het gemiddeld. Werkeloosheid is hoger bij oudere werkers dan bij jongere. De werkparticipatie van oude mannen groeit, maar is nog steeds laag. De participatie is hoger bij hoger opgeleide mannen dan bij laag opgeleide mannen. Ook bij vrouwen is er een groei te zien, maar blijft nog steeds laag en dan vooral bij laag opgeleide vrouwen.

Toekomst (2040): er zijn vier scenario’s, maar twee onzekerheden: in hoeverre zijn landen bereid om internationaal samen te werken? Is er een scheiding tussen publieke en private sectoren? Het ouder worden van de populatie speelt een rol. Er is een hogere participatie in de arbeid nodig om dit op te kunnen vangen.

Conclusie:

Meer participatie van vrouwen en oudere mensen.

Nieuwe distributie van huishoudelijke en zorgtaken is nodig.

Er zijn ook sociale culturele veranderingen noodzakelijk.

De regering wil meer vrouwen en oudere mensen aan het werk zetten. Ook laagopgeleiden moeten werk krijgen. Bovendien moet alle discriminatie worden aangepakt.

Tweede generatie meisjes doen het heel goed. Vooral Turkse en Marokkaanse meisjes. Ze hebben de tweede generatie.....read more

Access: 
Public
ExamTests with Culture and Diversity at Work at Leiden University

ExamTests with Culture and Diversity at Work at Leiden University


These questions are based on former academic years.

Questions

Question 1: In her article, White discusses the effect of solo status on performance. What is solo status?

a. An individual who was hired because of his or her social category membership

b. An individual with token status

c. An individual who is the only one of his or her social category in a group

d. An employee of minority status

Question 2: Schmitt and colleagues discuss reasons why individuals do not always notice unequal treatment. Which of the following is not correct?

a. Individuals often do not notice unequal treatment because they need to believe that the world is just

b. Individuals often do not notice unequal treatment because they have a need to feel control over what happens to them

c. Individuals often do not notice their own unequal treatment because it is difficult to determine causal explanations for a single incident

d. Individuals often do not notice unequal treatment because they have never been treated unequally themselves

Question 3: Glick and Fiske discuss shifting standards. What are these?

a. Preferential selection policies used by organizations to increase the number of female and ethnic minority individuals in the organization.

b. The use by organizations of increasingly good standards for selection instruments.

c. Organizations increasingly changing their personnel policies to effectively manage diversity.

d. The use of different standards in the assessment of the behavior of members of different groups.

Question 4: Jan de Jong is looking for someone for the administrative department of a large company. Ghassan El Aynaoui is of Moroccan descent and applies for the position. Jan notices in the application materials that Ghassan is of Moroccan descent. He knows that people of Moroccan descent don't always speak Dutch very well, so Jan decides not to invite Ghassan for a job interview. According to the material presented in class, Jan's decision is:

a.Not discrimination

b. Statistical discrimination

c. Consumer discrimination

d. Malicious discrimination

Question 5: Please fill in the blanks.

Irene de Best and Frans Snijders are diversity trainers. They each approach an organization with the goal of setting up a diversity training workshop for managers. In her presentation to the management about the workshop, Irene emphasizes the company’s legal obligations in dealing with diversity. Frans, on the other hand, notes the importance of harmonious relationships between co-workers. According to the material presented in class, while Irene uses _________ arguments, Frans uses ____________ arguments.

Question 6: Wright describes the consequences of allowing one or two members of underrepresented groups into an organization. Are the few who are admitted more, less or equally likely to engage in collective action to help others in their group do the same (compared to before they entered the organization)? And why is this so?
Question 7:
.....read more
Access: 
JoHo members
TentamenTickets bij Culture and Diversity at Work aan de Universiteit Leiden

TentamenTickets bij Culture and Diversity at Work aan de Universiteit Leiden

TentamenTickets

 • Zorg dat je de weet welke theorie van welke wetenschapper(s) is/zijn. Soms worden alleen de wetenschappers genoemd en niet de theorie.
 • Focus je op de artikelen. In sommige colleges worden de artikelen ook besproken. Dit is handig om een beeld te krijgen van het artikel, maar alleen de informatie over het artikel uit het college is niet genoeg.
Summaries and study services for Psychology Bachelor 2/3 at Leiden University - Specialisation courses & Electives - Year 2022/2023

Summaries and study services for Psychology Bachelor 2/3 at Leiden University - Specialisation courses & Electives - Year 2022/2023

FSW building

This bundle contains relevent study materials with the second and third year of the Psychology Bachelor programme, in Dutch and English for Leiden University. Do you have your own lecture notes or summaries to share? Make your fellow students happy and upload them to your own WorldSupporter profile.

Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
878 2
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.