Artikelsamenvatting bij Teachers’ self-efficacy and intercultural classroom practices in diverse classroom contexts: A cross-national comparison van Romijn et al. - 2020 - Chapter


Wat is het belang van interculturele praktijken in het klaslokaal?

In het licht van de voortgaande globalisering worden klaspraktijken die het thema diversiteit en inclusie behandelen steeds belangrijker. Dergelijke interculturele praktijken in de klas zijn nodig om een klascultuur te creëren waarin alle leerlingen, ongeacht hun culturele en taalkundige achtergrond, de beste kans krijgen om te leren. Veel leraren voelen zich echter slecht voorbereid in het omgaan met culturele en taalkundige diversiteit en vinden het een uitdaging om met diverse bevolkingsgroepen te werken. Dit verhoogt de behoefte aan ondersteuning van leraren en het verbeteren van hun interculturele competenties. Een sleutelcomponent bij het verbeteren van de interculturele competenties van leerkrachten is hun gevoel van zelfredzaamheid. Het concept van de effectiviteit van leraren speelt een belangrijke rol bij het verklaren van verschillen in de algehele effectiviteit van leraren, waarbij hoge niveaus van effectiviteit positieve effecten hebben op de resultaten van verschillende leerlingen en docenten. Er is echter weinig aandacht besteed aan de effectiviteit van leraren in etnisch diverse klassen. De huidige internationale studie biedt nieuwe inzichten in de overtuigingen van leraren over zelfredzaamheid in de huidige sociaal-cultureel diverse klaslokalen en speelt een cruciale rol bij het verbeteren van interculturele klaspraktijken.

Wat houdt self-efficacy precies in?

Het concept van effectiviteit van leraren is geworteld in de sociaal-cognitieve theorie van Bandura, waarin zelfeffectiviteit verwijst naar het oordeel van een individu over het vermogen om een bepaalde actie uit te voeren. Binnen het onderwijs wordt de effectiviteit van een leraar gewoonlijk gedefinieerd als het geloof van een leraar in zijn of haar vermogen om acties te organiseren en uit te voeren die nodig zijn om een specifieke onderwijstaak in een bepaalde context met succes te volbrengen. De relatie tussen de effectiviteit van de leraar en de praktijk is daarom wederkerig van aard en overtuigingen over zelfeffectiviteit kunnen werken als self-fulfilling prophecies. Een belangrijk punt in het huidige onderzoek is of self-efficacy met betrekking tot het lesgeven aan diverse studentenpopulaties op dezelfde manier als domeinspecifiek kan worden beschouwd als het lesgeven aan diverse vakken. Het onderwijzen van sociaal-cultureel en taalkundig diverse leerlingen kan als domeinspecifiek worden beschouwd en deze domeinspecificiteit moet worden onderzocht bij het beoordelen van de effectiviteit van leraren in de context van diverse klaslokalen. Ondanks de toenemende diversiteit in klaslokalen en het gevestigde belang van de effectiviteit van leraren voor effectief onderwijs, beoordelen veel zelfeffectiviteitsinstrumenten niet specifiek de effectiviteit om les te geven in sociaal-cultureel en taalkundig diverse onderwijsomgevingen.

Hoe wordt de self-efficacy van leraren beïnvloed door de context?

Een gevoel van tevredenheid met iemands eerdere successen in het lesgeven, gewoonlijk meesterschapervaring genoemd, wordt verondersteld de sterkste bijdrage te leveren aan overtuigingen over zelfeffectiviteit. De context waarin leraren opereren is daarom van groot belang, omdat het hen de concrete ervaringen geeft om hun effectiviteit op te bouwen. Een paar recente internationale onderzoeken gingen in op het mogelijke effect van de macrocontext op zelfeffectiviteit en vonden verschillen tussen landen in zelfeffectiviteit van leraren.

Wat was het doel van dit huidige onderzoek?

Het centrale model van ons onderzoek geeft een antwoord op de onderzoeksvraag: Is er een relatie tussen de ervaren sociaal-culturele context van de klas en het gebruik van interculturele klaspraktijken en in hoeverre wordt deze relatie gemedieerd door de effectiviteit van leraren? De volgende deelvragen en hypothesen hebben ons onderzoek geleid:

 • Kan de effectiviteit van leraren worden gezien als een tweedimensionaal concept waarin zowel algemene effectiviteitsopvattingen worden gemeten naast (diversiteitsgerelateerde) domeinspecifieke overtuigingen? We beargumenteren dat het lesgeven aan diverse leerlingenpopulaties op dezelfde manier als domeinspecifiek kan worden beschouwd als het lesgeven aan diverse vakken en we veronderstelden dat beide dimensies van effectiviteit aan elkaar gerelateerd zijn, maar ook unieke informatie opleveren over de overtuigingen van docenten over effectiviteit.
 • Is er een relatie tussen praktijken en de sociaal-culturele klascontext en in hoeverre wordt deze relatie gemedieerd door beide dimensies van leraareffectiviteit? Onze hypothese was dat er een positieve directe relatie bestaat tussen diversiteit in de klas en interculturele praktijken in de klas, aangezien er meer behoefte is aan dergelijke praktijken in klaslokalen met meer kinderen met diverse sociaal-culturele en taalkundige achtergronden. Aangezien leraren echter degenen zijn die worden geconfronteerd met deze behoefte en de uitdagingen van het werken in diverse klaslokalen, verwachtten we dat deze relatie zou worden gemedieerd door diversiteitsgerelateerde effectiviteit van leraren. Aangezien zelfeffectiviteit sterk wordt beïnvloed door meesterschapservaringen, veronderstelden we dat leraren die in meer diverse klaslokalen werken, hogere niveaus van diversiteitsspecifieke lerareneffectiviteit zouden hebben, aangezien ze waarschijnlijk meer ervaring hebben met het werken met diverse populaties. Bovendien verwachtten we, gezien de wederkerige maar contextspecifieke relatie tussen effectiviteit en gedrag, ook positieve relaties tussen diversiteitsgerelateerde overtuigingen over de effectiviteit van leraren en interculturele praktijken in de klas. Binnen dit bemiddelingsmodel werden geen hypothesen geformuleerd voor het algemene self-efficacy-construct, gezien het gebrek aan voorafgaand onderzoek over dit onderwerp.
 • Welke verschillen zijn er in de voorspellende modellen van de vier landen? Aangezien de geïncludeerde landen verschillende macro-contextuele verschillen vertonen, is het redelijk om enkele landenverschillen te verwachten, hoewel er geen concrete hypothesen werden geformuleerd.

Hoe is het huidige onderzoek uitgevoerd?

Deze cross-nationale studie biedt nieuwe inzichten in de effectiviteit van leraren in de huidige cultureel diverse klaslokalen met behulp van enquêtegegevens van 269 leraren in de vroege kinderjaren en basisscholen in Engeland, Italië, Nederland en Polen. De huidige studie maakte gebruik van kwantitatieve enquêtegegevens die in 2018 zijn verzameld als onderdeel van een groot onderzoeksproject (ISOTIS) met als algemeen doel bij te dragen aan een effectieve ontwikkeling van beleid en praktijk op verschillende systeemniveaus om vroeg opkomende en aanhoudende onderwijsongelijkheden effectief te bestrijden. Het onderzoek had tot doel de behoeften en obstakels te identificeren waarmee (para)professionals worden geconfronteerd bij hun werk met sociaal-cultureel en taalkundig diverse kinderen en gezinnen in tien Europese landen en om de kenmerken van de organisatiecultuur en -structuur te onderzoeken die professionals in hun werk kunnen ondersteunen. Binnen de landen hebben we gegevens verzameld van professionals op dezelfde locaties waar een ouderonderzoek is uitgevoerd.

Wat waren de resultaten van het huidige onderzoek?

Het bleek dat self-efficacy, diversiteit van de klascontext en interculturele klaspraktijken positief met elkaar correleren. De resultaten laten zien dat hoewel beide constructies van zelfeffectiviteit positief correleren met diversiteit in de klas en interculturele klaspraktijken, de relatie het sterkst is voor de diversiteitsgerelateerde zelfeffectiviteit. De resultaten wijzen zowel op een direct effect van diversiteit in de klascontext op interculturele klaspraktijken als op een indirect effect via diversiteitsgerelateerde zelfredzaamheid. Een indirect effect op praktijken via algemene self-efficacy bleek niet significant te zijn.

Welke conclusies konden worden getrokken op basis van de resultaten van het huidige onderzoek?

Onze resultaten geven aan dat beide dimensies van effectiviteit met elkaar verbonden zijn, maar ook unieke informatie opleveren over de overtuigingen van leraren over effectiviteit, en ondersteunen dus onze bewering dat het lesgeven aan diverse studentenpopulaties als domeinspecifiek kan worden beschouwd. Terwijl sommige leraren vergelijkbare overtuigingen rapporteerden voor algemene zelfeffectiviteit en diversiteitsgerelateerde zelfeffectiviteit, rapporteerden anderen verschillen in hun overtuigingen over zelfeffectiviteit. Deze verschillen kunnen verklaard worden door de relatie tussen effectiviteit en andere binnen-leraar factoren. Er is bijvoorbeeld een positieve relatie aangetoond tussen de effectiviteit van leraren en stress en tevredenheid op het werk, wat zou kunnen verklaren waarom leraren in de Nederlandse steekproef een relatief hoge zelfeffectiviteit rapporteerden.

Onze resultaten bevestigden ook de hypothese dat leraren zich effectiever voelen tegenover allochtone leerlingen wanneer ze in klaslokalen werken met een groter aandeel allochtone leerlingen en interpreteerden dit resultaat als leraren die meer ervaring hebben in het werken met diverse bevolkingsgroepen. Dit zou kunnen verklaren waarom de leraren in de Poolse steekproef een significant lagere effectiviteit van leraren op het gebied van diversiteit rapporteerden. Bovendien laten onze resultaten zien dat er ook een positieve relatie bestaat tussen algemene zelfredzaamheid en diversiteit in de klas, hoewel de relatie met diversiteitsgerelateerde zelfredzaamheid sterker is.

Waarom zijn de conclusies van dit onderzoek van belang in het grotere geheel?

Concluderend gaven de resultaten van dit onderzoek aan dat als we interculturele klaspraktijken willen verbeteren en leraren beter willen voorbereiden op het werken in diverse klascontexten, een continue maar gerichte aanpak waarschijnlijk de beste resultaten zal opleveren. Beleid en bijscholing die specifiek gericht zijn op de wederkerige relatie tussen diversiteitsgerelateerde domeinspecifieke self-efficacy aan de ene kant en praktijken aan de andere kant, kunnen van groter belang zijn dan interventies en activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de algemene gevoelens van leraren van competentie.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
904 1
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.