Artikelsamenvatting bij Asser/Sieburgh 6-II 2017/220-230, 234,242,243 (verrekening) - 2017


Wat houdt verrekening in?

Verrekening is een wijze van tenietgaan van verbintenissen die het gevolg is van de omstandigheid dat twee personen elkaars schuldenaar zijn. De schulden gaan dan over en weer teniet omdat het omslachtig is om beide schulden uit te betalen in plaats van gewoon de schulden te laten vervallen ten hoogste van de kleinste schuld. Verrekening heeft dus een element van betaling en opschorting.

Verrekening gebeurt niet van rechtswege maar door verklaringen van de bevoegde partijen. Aan de bevoegdheid zijn wel rechtsgevolgen verbonden. De bevoegdheid kan worden beperkt of worden uitgebreid omdat art. 6:127 e.v. slechts regelend recht bevat en partijen mogen afwijken.

Als zij niks met elkaar afspreken, moeten ze zich houden aan de vereisten voor een geldige verreking uit art. 6:127 lid 2 BW. Hierin staat dat een schuldenaar de bevoegdheid tot verreking heeft wanneer hij door bevoegdheid een prestatie kan vorderen van de wederpartij waaraan hij zelf ook een schuld heeft en bevoegd is deze te betalen.

De personen moeten dus ten eerste wederkerig elkaars schuldenaren zijn. Ten tweede moet de prestatie die de schuldenaar te vorderen heeft aan zijn schuld beantwoorden. Hier wordt meestal wel aan voldaan omdat verbintenissen meestal geldsommen tot voorwerp hebben. Ten derde moet de schuldenaar bevoegd zijn om zijn schuld te betalen. En ten vierde moet de vordering afdwingbaar zijn en de schuldenaar bevoegd tot afdwingen ervan. 

De verrekeningsverklaring kan geschieden door een verklaring die in elke mogelijke vorm kan plaatsvinden. Wel heeft de schuldenaar wiens schuld (gedeeltelijk) tenietgaat recht op een kwitantie als bewijs. De verrekeningsverklaring is dus in beginsel vormvrij, behalve voor verrekening door een schuldeiser van een order- of toondervordering. Art. 6:128 BW stelt hier nadere vereisten voor.

Verrekening heeft terugwerkende kracht tot op het tijdstip waarop de bevoegdheid tot verrekening is ontstaan. Wel zijn hierop uitzonderingen te bedenken omdat er bijvoorbeeld vaak nog rente is betaald tot dat tijdstip.

Een belangrijke wettelijke uitzondering op de voor verrekening geldende vereisten is verrekening onder gaillissement. De schuldeiser van de gefailleerde kan bij faillissement een beroep op verekening doen, zelfs als de voorwaarden niet zijn vervuld. Dit is te vinden in art. 53 Fw jo 130 e.v. Fw.

Tenslotte kan een rechter een vordering op verrekening toewijzen ondanks een beroep van de gedaagde, als dit verweer niet gegrond is of als de gegrondheid niet eenvoudig kan worden vastgesteld.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check supporting content:
Recht en bestuur: samenvattingen en studiehulp - WorldSupporter Start
Check where this content is also used in:
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
906 1
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.