Artikelsamenvatting bij Proactive policing and equal treatment van Svensson - 2015


Proactive policing and equal treatment - Svensson (2014)

Inleiding

Proactive policing houdt in dat getracht wordt om delinquentie tijdens een vroeg stadium te stoppen. In Nederland wordt dit gebruikt om jeugdigen en jeugdgroepen te weerhouden van delinquent gedrag en criminaliteit te plegen. Politieagenten houden contact met lokale groepen en houden hun gedrag in de gaten. In dit artikel wordt een empirisch onderzoek naar 231 jongeren beschreven, met als doel om te bepalen of een proactieve benadering door de politie leidt tot ongelijke behandeling of etnisch profileren. In Nederland blijkt de ongelijke behandeling van etnische minderheden zeer gering te zijn.

Etnische diversiteit is in vele moderne steden een feit en dragen etnische minderheden bij aan het sociale, economische en culturele leven in de stad. Leden van deze minderheidsgroepen hebben vaak te maken met lage inkomens, meer werkeloosheid en minder acceptatie en zij zijn vaak overgepresentateerd in de criminaliteitscijfers. Een roep om harder optreden door de politie wordt vaak gedaan, maar als de politie hier gehoor aan geeft, leidt dit alleen maar tot meer discriminatie en een verergering van de situatie. Er is dus sprake van een dilemma en in licht van dit dilemma wordt de praktijk van proactief politiewerk besproken in dit artikel. Het idee is dat de politie niet afwacht tot er criminaliteit is, maar dat de politie in een veel eerder stadium al ingrijpt. De vraag die centraal staat is dus: leidt een proactieve aanpak door de politie tot oneerlijke behandelingen van etnische minderheidsgroeperingen?

Etniciteit

Eerlijke behandeling is vastgelegd in de Grondwet van vele Westerse landen en in internationale verdragen. In Nederland worden issues van veiligheid en criminaliteit gelinkt aan migratie en etniciteit door nieuwe politie partijen, zoals die van Geert Wilders. Tot aan de jaren tachtig was het noemen van een etnische achtergrond van daders bijna een taboe, maar in recente jaren is dit veranderd. Er is een bredere politieke consensus ontstaan dat er harder moet opgetreden worden tegen criminele jongeren, dus ook tegen Nederlandse jongeren. Er zijn hardere sancties voor diegene die gepakt worden, maar er is ook een proactieve benadering ontstaan. Zo is er de ‘Beke’ lijst opgezet, waarop probleemjongeren geregistreerd worden en is de identificatieplicht ingevoerd. Het is niet ondenkbaar dat vooral jongeren van etnische minderheidsgroepen te maken krijgen met deze proactieve maatregelen.

Oneerlijke behandeling

Omdat oneerlijke behandeling op basis van ras en etniciteit verboden is, zullen politieagenten dit niet snel toegeven. Daarnaast is het moeilijk aan te tonen dat iemand oneerlijk behandeld wordt op basis van zijn of haar etniciteit. Misschien had de agent wel een slechte dag? Zelfs als wordt aangetoond dat jongeren van etnische groepen disproportioneel meer contact hebben met de politie, toont dit nog niet direct een oneerlijke behandeling aan. Er kan namelijk sprake zijn van rechtvaardiging van het gedrag van politieagenten en deze jongeren kunnen bijvoorbeeld disproportioneel vaak aanwezig zijn op plaatsen en tijden waar de politie aanwezig is en haar werk doet. Alleen kijken naar ongelijkheden op zich, is dus niet voldoende om te oordelen of er sprake is van oneerlijke behandeling.

Er moeten dus methoden gebruikt worden waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen ongelijkheid op basis van een oneerlijke behandeling en ongelijkheid die te rechtvaardigen valt. De eerste manier is het uitvoeren van een wetenschappelijk experiment en de tweede manier is om te corrigeren voor variabelen die rechtvaardiging lijken aan te duiden. Hierbij kan gekeken worden naar aanwezigheid van politie en de kans op politiecontact op straat, individuele delinquentie, betrokkenheid bij een delinquente jeugdgroep en samenwerking met de politie. Wanneer iemand niet mee wil werken met de politie, lijkt het logisch dat deze persoon harder aangepakt zal worden.

In dit onderzoek staan twee hypothesen centraal:

 1. Etnische minderheidsjongeren rapporteren vaker en negatievere uitkomsten van een pro-actieve aanpak dan Nederlandse jongeren

 2. Zelfs wanneer gecontroleed wordt voor rechtvaardigingsvariabelen, rapporteren jongeren van etnische minderheidsgroepen nog steeds vaker en negatievere uitkomsten dan Nederlandse jongeren

Dit onderzoek is gebaseerd op data uit enquêtes die zijn afgenomen voor dit onderzoek tussen mei en september 2011. De drie uitkomst variabelen zijn: proactief contact met de politie, proactieve instrumenten gebruikt en kwaliteit van het contact. De onafhankelijke variable in dit onderzoek is etnische achtergrond. Controle variabelen waren aanwezigheid op straat, delinquentie, betrokkenheid bij een delinquente groep en bereidheid om mee te werken met de politie.

Resultaten en discussie

Wanneer de controle variabelen geïntroduceerd worden in de statische modellen, blijken de twee hypothesen niet ondersteund te worden door de onderzoeksresultaten. Er blijkt wel sprake te zijn van ongelijkheid in proactief politiewerk, maar dit blijkt te komen door te rechtvaardigen variabelen. Geconcludeerd kan worden dat de mate van oneerlijke behandeling veel lager is dan aanvankelijk gedacht werd. Afhankelijk van de manier waarop een proactieve aanpak geïmplementeerd wordt, kan het bijdragen aan het verlagen van oneerlijke behandelingen. Specifieke buurten lijken echter ook een belangrijke rol te spelen, maar om dit te onderzoeken is er uitgebreider, multi-level onderzoek nodig.

Dus, ondanks dat er ongelijkheid bestaat, is de mate van ongelijke behandeling van etnische minderheidsjongeren erg laag en zelfs niet statistisch significant in dit onderzoek. Door veel informeel contact tussen de politie en jongeren van verschillende achtergronden, wordt wederzijds begrip gecreëerd en wordt de afhankelijkheid van bepaalde stereotypen kleiner. Onderzoek naar andere landen moet uitwijzen of de uitkomsten van dit onderzoek ook gelden voor andere landen. Het is interessant om uit te vinden wat wel en niet werkt bij het stimuleren van gelijke behandeling.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check supporting content:
Recht en bestuur: samenvattingen en studiehulp - WorldSupporter Start
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1001 1
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering