Order maintenance policing van Tacher - Artikel


Order maintenance policing - Tacher (2014)

Inleiding

Order maintenance (ordehandhaving) is de politierol in het definiëren en reguleren van het eerlijk gebruik van publieke ruimten en is een centraal aspect. Het is echter kwetsbaar voor misbruik, aangezien politiemensen hun ordehandhavingsrol kunnen gebruiken om verdachte of niet-populaire mensen op te houden als dat anders niet toegestaan zou zijn. Een prioriteit is het opstellen van duidelijke richtlijnen voor het legitiem gebruik van de ordehandhavings autoriteit. Ook het ontwikkelen en wijder gebruik van bijvoorbeeld civielrechtelijke maatregelen en preventie tactieken behoren tot de mogelijkheid.

Publieke ruimten zijn gedeelde ruimten, waarbij de mensen die er gebruik van maken het vaak oneens zijn over het gebruik ervan. Ordehandhaving tracht deze conflicten op te lossen. Wilson definieerde de term ordehandhaving in 1968. Het is vaak een resterende categorie met betrekking tot het politiewerk dat verricht wordt naast het handhaven van de wet. De politie heeft haar ordehandhavingsrol en de discretie die hierbij hoort vaak gebruikt als verborgen tool om verdachte personen in de gaten te houden en te controleren. Dit zorgt vaak voor controversie, dat ook kan doorslaan naar het legitieme gebruik van de ordehandhavingsrol.

Ordehandhaving

De moderne politie is ontstaan als bijproduct van de negentien eeuwse verstedelijking en dit verduidelijkt de diepe wortels van de ordehandhavingsrol van de politie. De dichtbevolkte steden vereisten ander gedrag dan dat men in landelijke gebieden kon vertonen, aangezien daar er toch niemand last van had. Het arresteren van dronkaards gebeurde vaak nadat de moderne politie ontstaan was. Een heel groot deel van het politiewerk bestond uit ordehandhavings activiteiten. De wortels van ordehandhaving liggen dus tussen 1829 en 1900.

Tussen 1900-1980 veranderde de rol van de politie fundamenteel, waardoor de ordehandhavingsrol verkleind werd. De focus kwam te liggen op serieuze criminaliteit en de ‘pulic order’ arrestaties namen af. Dit kan echter ook een verschuiving in tactiek betekenen in plaats van een afname als verschijnsel. En alhoewel de prioriteit van de ordehandhavingsrol afnam, was dit geen afspiegeling van een meer verlichte politie.

Van 1980 tot op heden is er sprake van een herleving van de ordehandhavingsrol, die onder andere te maken had met de opkomst van de ‘broken window’ thesis. Tekenen van sociale wanorde zouden een signaal afgeven dat een buurt niet onder controle is en burgers die wel de wet gehoorzamen naar binnenshuis verjagen. Echter, de broken window thesis is minder relevant voor het ordehandhavings politiewerk dan dat vaak gedacht wordt. Ordehandhaving kent vele verschillende vormen en speelt zich af in verschillende contexten, waardoor generalisaties over de effectiviteit moeilijk vast te stellen zijn. Beleidsbesluiten op basis van de lange termijn en indirecte effecten van de broken window thesis zijn dus lastig te verantwoorden en vormt geen goede basis voor beleid.

De herleving van de ordehandhavingsrol van de politie kan gezien worden als een specifieke toepassing van probleem-gericht politiewerk. Er wordt meer op uitkomsten dan op de middelen gefocust, bijvoorbeeld wat voor publiek gedrag zou verboden moeten worden in plaats van hoe kunnen we dit gedrag tijdelijk stoppen?

De geschiedenis van de ordehandhaving illustreert dat de regels die een samenleving nodig heeft, afhankelijk is van om wat voor samenleving het gaat. Het is echter vaak lastig te bepalen wat bijvoorbeeld oneerlijk gebruik van een publieke ruimte inhoudt. Ook politieke macht, moralisme en vooroordelen spelen hierbij een rol.

Een arrestatie is vaak een disproportionele reactie op wanordelijk gedrag en het is dan ook belangrijk in de ordehandhavingstheorie dat er proportionele reacties en tactieken ontwikkeld worden gerelateerd aan individuele wanordelijke incidenten.

Preventie

In een ideale situatie wordt ordehandhaving gerealiseerd zonder tussenkomst van de politie en reguleren de gebruikers elkaar op informele wijze. Ook preventie is belangrijk, denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van openbare dronkenschap door restricties aan de alcoholverkoop op te leggen. De politie heeft ook een educatieve rol: mensen leren en herinneren aan wat passend gedrag is.

Hoe moet de politie reageren als preventie en overtuiging mislukken? Arresteren is soms nodig, maar er zijn ook andere reacties mogelijk, zoals inbeslagneming of het afnemen van een alcoholvergunning. Een nadel van minder ingrijpende sancties is dat daders ze simpelweg negeren. Sancties op maat zijn dan ook erg belangrijk, waarbij arrestatie altijd als last-resort kan worden ingezet.

Omdat de politie veel discretie heeft in haar ordehandhavingsrol, zouden er formele richtlijnen opgesteld moeten worden, training geven en de gemeenschap betrekken bij besluitvorming. Daarnaast zijn er nog veel onderwerpen die in de toekomst onderzocht kunnen worden, bijvoorbeeld hoe de politie het concept ‘public order’ zou moeten begrijpen en welke tactieken zij allemaal kunnen gebruiken.

Conclusie

 • De ordehandhavingsfunctie van de politie omvat het reguleren van het eerlijk gebruik van publieke ruimte door een divers publiek, waardoor vaak conflicten ontstaan

 • Ordehandhaving is een rol die al aan de politie toebehoort sinds het ontstaan van de moderne politie

 • Het misbruik van deze rol is ook al sinds het begin aanwezig, onder andere door de ambigue en flexibele rol

 • De broken window thesis is niet zo belangrijk voor de rechtvaardiging van de ordehandhavingsrol als vaak gedacht wordt

 • Ordehandhaving kan gezien worden als een probleem-gerichte aanpak die tracht het probleem wanorde aan te pakken

 • Het ontwikkelen en wijder gebruik van andere maatregelen dan arresteren, zoals preventie en overtuiging, zijn belangrijk.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
235
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.