The effects of transformational and change leadership on employees' committment to a change:a multilevel study - Herold, Fedor, Caldwell & Liu - 2008 - Artikel


Er zijn altijd twee benaderingen gebruikt voor het beter begrijpen van de rol die leiderschap speelt bij het invoeren van verandering. Leadership style approaches gaan ervanuit dat bepaalde type leiders op een natuurlijke manier beter omgaan met veranderingssituaties, terwijl organizational change management approaches ervanuit gaan dat passend veranderingsgerelateerd gedrag kan worden gespecificeerd, waardoor elke leider dit zichzelf kan aanleren en positieve resultaten kan halen. In deze studie wordt onderzoek gedaan naar gedrag dat past bij change leiderschap en naar transformationeel leiderschap, en hun invloed op de betrokkenheid van werknemers bij echte veranderingen die zijn doorgevoerd in organisaties. Daarnaast wordt onderzocht of leiderschapseffecten op betrokkenheid worden gemodereerd door de omvang van de persoonlijke effecten (op de baan).

Leiderschapsgedrag en betrokkenheid bij de verandering

Change commitment

Betrokkenheid bij verandering staat voor een psychologische aanpassing aan de verandering, in plaats van alleen een positieve houding tegenover verandering. Daarnaast kan betrokkenheid bij verandering conceptueel en empirisch onderscheiden worden van organisatiebetrokkenheid en is het een betere voorspeller van steun voor verandering dan organisatiebetrokkenheid.

Transformational leadership

Transformationeel leiderschap heeft twee gebruikelijke aspecten: het creëren en communiceren van een visie en het creëren van empowerment kansen. Op individueel niveau heeft transformationeel leiderschap discretionary stimuli: verschillende werknemers ervaren verschillend soort leiderschap, terwijl op groepsniveau deze vorm van leiderschap ambient stimuli reflecteert, die worden gedeeld/ervaren door alle groepsleden.

Hypothese 1: transformationeel leiderschap zal positief gerelateerd zijn aan de individuele betrokkenheid bij een specifieke verandering.

Change leadership

De manier waarop leiders hun werknemers behandelen en betrekken bij verandering is een belangrijke bepalende factor voor individuele reacties op organisatie-veranderingen.

Change leiderschap betrekt anderen bij de verandering, zodat hun motivatie voor de verandering groter wordt, terwijl transformationeel leiderschap focust op het empoweren van werknemers als een algemeen motivatiemiddel. Change leiderschap eisen kunnen worden gelinkt aan 1 of meerdere dimensies van transformationeel leiderschap.

Hypothese 2: change leadership zal positief gerelateerd zijn aan de betrokkenheid van individuen bij een specifieke verandering.

The relationship between transformational and change leadership

Change leiderschap focust op het hier-en-nu, de specifieke verandering en hoe de leider daarmee om moet gaan. Transformationeel leiderschap focust op de lange termijn relatie die is opgebouwd tussen de leider en werknemer en heeft meer een strategische/organisatorische oriëntatie.

Hypothese 3: change leiderschap zal modereren op de positieve relatie tussen transformationeel leiderschap en betrokkenheid bij verandering. Dus, transformationeel leiderschap zal meer positief gerelateerd zijn aan betrokkenheid bij verandering als change leiderschap laag is en minder positief gerelateerd zijn aan betrokkenheid bij verandering als change leiderschap hoog is.

Personal impact of the change

Er is bewijs dat de directe en persoonlijke consequenties van de verandering voor de betrokken individuen van belang is bij het vormen van hun reactie. Individuen die sterk worden beïnvloedt door de verandering zullen meer en/of gevoeliger reageren op de effecten van leiderschap. De laatste hypothese focust op de gedachte dat de verschillende soorten van leiderschapsgedrag de grootste invloed hebben op betrokkenheid bij verandering als individuen hevig beïnvloedt worden door de verandering, en daarom kijken naar hun leiders voor hulp bij de verandering en bijbehorende effecten.

Hypothese 4: de impact van de verandering op de banen van werknemers zal modereren op de relatie tussen de interactieve effecten van change leiderschap en transformationeel leiderschap op betrokkenheid bij verandering.

Met name de effecten op betrokkenheid zoals beschreven in hypothese 3, zullen duidelijker zijn als verandering van de baan groot is.

Methode

Steekproef en procedures

Data voor deze studie is verkregen van 343 werknemers in 30 organisaties. In elke organisatie was een manager de contactpersoon voor dit onderzoek.

Elke manager werd gevraagd om iedereen de enquête af te laten nemen die betrokken was bij de verandering. De helft van de respondenten beantwoordde vragen over het transformationeel leiderschap van de leider, terwijl de andere helft het change leiderschap beoordeelde.

Measures op groepsniveau

Transformationeel en change leiderschap.

Measures op individueel niveau

Betrokkenheid bij de verandering, de impact op de persoonlijke baan en organisatiebetrokkenheid.

Resultaten

Tabel 1 laat de resultaten zien op individueel en groepsniveau. Er is een sterke relatie tussen de verschillende soorten leiderschap (transformationeel en change). Zoals verwacht, is er bewijs dat invloeden op groepsniveau de individuele verandering bij betrokkenheid beïnvloeden. Emotionele organisatiebetrokkenheid (de controle variabele) is geen functie van groepsmaatschap, maar is wel significant en positief gerelateerd aan change commitment, terwijl individuele impact op baanniveau niet de mate van change commitment bepaalt.

Tabel 2 laat de resultaten van het testen van de hypotheses zien. Voor hypothese 1 is bewijs gevonden, terwijl hypothese 2 niet bewezen kan worden. Hypothese 3 en hypothese 4 zijn ook significant bevonden.

Figuur 1 laat het moderatie-effect van change leiderschap zien op de relatie tussen transformationeel leiderschap en change commitment, als de individuele impact op baanniveau laag is.

Als de verandering weinig impact heeft op de individuele baan, dan wordt transformationeel leiderschap alleen positief geassocieerd met change commitment als change leiderschap laag is. Omgekeerd geldt dat in deze lage impact op baanniveau situatie met hoog change leiderschap, transformationeel leiderschap niet significant gerelateerd is aan de change commitment van werknemers.

Figuur 2 illustreert de wederzijdse interactie tussen change en transformationeel leider, als de individuele impact op baanniveau hoog is. Ongeacht het change leiderschap, is transformationeel leiderschap positief gerelateerd aan het change commitment van werknemers. Echter, deze relatie is positiever als change leiderschap als laag wordt beoordeeld.

Discussie

Als we naar het geheel kijken, blijkt dat de resultaten de belangrijke rol van transformationeel leiderschap aantonen. Organisaties die betrokkenheid van werknemers willen bij het invoeren van veranderingen doen er dus goed aan om te bekijken hoe hoog de leider scoort op transformationeel leiderschap. Daarnaast is het belangrijk om na te denken over hoe leiders getraind kunnen worden om betere change leiders te worden. Conclusie: transformationeel leiderschap is erg belangrijk, maar als een leider niet zo wordt gezien, kunnen trainingen zeker helpen om die betrokkenheid te bereiken.

Samengevat kunnen we zeggen dat deze studie suggereert dat leiderschapstheorieën meer geïntegreerd moeten worden met de studie naar change management. Verder onderzoek moet kijken naar andere theorieën dan alleen transformationeel leiderschap.

Onderzoek overwegingen

Deze studie heeft geprofiteerd van het kijken naar de leider-werknemer link op verschillende niveaus. Daarnaast zijn de gevonden relaties sterker doordat onafhankelijke beoordelingen zijn gemaakt over de twee leiderschapsdimensies. Als laatste voordeel kan genoemd worden dat deze studie naar meerdere organisaties en veranderingen heeft gekeken. Het gebruiken van meerdere veranderingen kan ook als zwakte worden gezien van deze studie, omdat we nu niet weten in welke mate transformationeel leiderschap meer of minder belangrijk was voor de verschillende veranderingen. Een andere limitatie van deze studie is het feit dat de change - leiderschap schaal niet eerder is gebruikt.

Ook moet gekeken worden naar andere reacties op veranderingen dan alleen individuele betrokkenheid. Concluderend: leiderschap en organisatieverandering waren en zijn belangrijke vakgebieden, voor zowel onderzoekers als praktijkmensen.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
470
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.