Ras/ethnische matching van clienten en therapeuten in de psychische gezondheidszorg - Artikel


 

Samenvatting

Door de tijd heen is met verschillende methoden geprobeerd de effecten te onderzoeken van het matchen van cliënten met therapeuten met dezelfde etnische achtergrond. In deze meta-analyse is gekeken naar drie variabelen die worden gebruikt in het onderzoek naar etnische matching. Deze drie variabelen zijn de indivuele voorkeuren voor een therapeut van de eigen etnische identiteit, de percepties van de cliënt over de therapeuten in de etnische match en de therapeutische uitkomsten van de etnische match.

In 52 onderzoeken naar de voorkeuren van cliënten, werd een gemiddelde effectgrootte (Cohen’s d) gevonden van d = .63, wat wijst op een middelmatig sterke voorkeur voor een therapeut met de eigen etnische identiteit. In 81 onderzoeken van de individuele percepties van de therapeut, was de gemiddelde effectgrootte .32, wat wijst op een neiging om therapeuten met de eigen etnische identiteit iets positiever te beschouwen dan andere therapeuten.

In 53 onderzoeken naar de uitkomsten van de cliënten in de mentale gezondheidszorg, was de gemiddelde effectgrootte .09, wat erop wijst dat er vrijwel geen voordeel voor de behandelingsuitkomst verbonden is aan het etnisch matchen. Deze gemiddelde effectgroottes waren erg heterogeen. De effecten van het etnisch matchen waren erg variabel. In onderzoeken onder Afrikaans Amerikaanse participanten werden de grootste effectgroottes gevonden tussen alle drie de types evaluaties: voorkeuren, percepties en uitkomsten.

Etnische minderheden bezoeken de GGZ minder vaak dan autochtonen. Om de mentale diensten voor gekleurde mensen te verbeteren, wordt door professionals de nadruk gelegd op culturele congruentie tussen therapeuten en cliënten. Etnisch matchen is niet de juiste term; vaak is er geen sprake van een gedeelde etnische achtergrond maar een gedeeld ras.

Theoretische basis voor rasmatig/etnisch matchen

Mensen associëren zichzelf eerder met iemand die op hen lijkt. Mensen zijn ook geneigd anderen met dezelfde etnische achtergrond of van hetzelfde ras eerder te vertrouwen. Waargenomen gelijkheid met anderen zorgt voor een afname van negatieve stereotypering. Volgens Festinger’s theorie van sociale vergelijking (1954) geven mensen er de voorkeur aan zichzelf te vergelijken met anderen die op hen lijken. Door rassen-/etnische matching wordt gepoogd wederkerig begrip te kweken bij de cliënt en de therapeut.

In de praktijk blijkt echter dat cliënt en therapeut die dezelfde rassen-/etnische achtergrond hebben, nog erg van elkaar kunnen verschillen. Deze verschillen kunnen liggen in sociaaleconomische status of religie. Mensen geven de voorkeur aan een therapeut van hetzelfde geslacht, politieke voorkeur, e.d. Perfecte gelijkheid tussen cliënt en therapeut is niet te realiseren, en ook niet wenselijk. Rassen/etnische matching wordt vooral gepromoot vanwege redenen gerelateerd aan racisme en multiculturele competentie.

Eerder literatuur onderzoek

Uit eerder onderzoek bleek dat individuen voorkeur geven aan een therapeut van de eigen achtergrond/ras, maar dat de achtergrond van de therapeut geen invloed had op de behandelingsuitkomsten.

Eerder onderzoek naar modererende variabelen

Ras blijkt in sommige gevallen een modererende variabele. Afrikaans Amerikaanse cliënten staan wantrouwig tegenover witte therapeuten. Vooral voor deze cliënten zou rassen-/etnisch matchen goed kunnen zijn. Onder Hispanics/Latino(sa)’s werd eveneens een voorkeur gevonden voor een therapeut met dezelfde ethnische achtergrond/van hetzelfde ras.

Leeftijd, leeftijdscohort, geslacht, opleidingsniveau

Ouderen blijken meer baat te hebben bij cultuuraanpassingen van de therapie dan jongeren. Maar uit sommige onderzoeken blijkt dat ook jongeren een voorkeur hebben voor een therapeut met gelijke etnische achtergrond. Het is nog niet duidelijk of geslacht een modererende variabele is. De rol die opleidingsniveau speelt is ook nog niet duidelijk.

Methode van het onderzoek: Literatuuronderzoek

Er werd onderzoek gedaan naar eerdere meta-analyses waarin de variabelen voorkeuren, percepties en uitkomsten opgenomen waren. Om opgenomen te worden in de meta-analyse diende het onderzoek kwantitatieve data te leveren ten aanzien van individuele voorkeuren, percepties en uitkomsten die relevant zijn voor rassen-/etnische matching.

Resultaten

In totaal werden er 154 onderzoeken gevonden die voldeden aan de criteria. Van deze onderzoeken waren er 52 die effectgroottes rapporteerden wat betreft voorkeuren van participanten, 81 die effectgroottes rapporteerden van percepties van participanten en 53 onderzoeken bevatten effectgroottes over de behandelingsuitkomsten bij rassen-/etnische matching.

Algehele analyses

In de 52 onderzoeken die effectgroottes rapporteerden wat betreft voorkeuren van participanten voor een therapeut met gelijke etnische achtergrond of van hetzelfde ras, werd een gewogen gemiddelde effectgrootte gevonden van d = .63.

In de 81 onderzoeken die effectgroottes rapporteerden wat betreft percepties die de participanten hadden van de therapeut als een functie van rassen-/etnische matching, werd een gewogen gemiddelde effectgrootte gevonden van d = .32.

In de 53 onderzoeken die effectgroottes rapporteerden wat betreft behandelingsuitkomsten bij rassen-/etnische matching werd een gewogen gemiddelde effectgrootte gevonden van d = .09.

Discussie/bias

Ras/etniciteit is te imprecies en te complex om een consistente impact te hebben op gemiddelde behandelingsuitkomsten. Rassen-/etnische matching heeft een grotere invloed op de cognitieve heuristieken van voorkeuren voor en percepties van therapeuten dan op de gemiddelde effectiviteit van de therapie. Een uitzondering op de bevindingen vormen Afrikaans Amerikanen. Zij hebben een sterke voorkeur voor een therapeut van de eigen etniciteit. De uitkomsten van behandelingen waren in beperkte mate beter wanneer ze gematcht waren aan een Afrikaans Amerikaanse therapeut. Voor gekleurde mensen is etnisch matchen dus meer van belang dan voor Witte/Europese Amerikanen.

Bij Hispanics/Latino Amerikanen werd een sterke voorkeur gevonden voor een therapeut van dezelfde etniciteit, maar wanneer ze werkelijk werden gematcht, werd de band tussen cliënt en therapeut niet significant beter door de matching.

Implicaties voor de praktijk

Er is af te leiden uit de resultaten dat er geen reden is tot ongerustheid voor Westerse therapeuten. Rassen-/etnische matching blijkt namelijk geen noodzakelijke voorwaarde te zijn voor het slagen van een therapie bij cliënten die behoren tot etnische minderheden. De behandelingsuitkomsten worden nauwelijks beïnvloed door het ras/de etniciteit van de therapeut. Maar de resultaten suggereren wel dat therapeuten multiculturele competenties dienen toe te passen.

De resultaten zijn erg variabel, wat impliceert dat er altijd naar de voorkeuren en wensen van de individuele cliënt moet worden gekeken. In plaats van te blijven discussiëren over het nut van rassen-/etnische matching, zouden therapeuten beter kunnen proberen therapieën in dergelijke mate aan te passen dat ze matchen met de wereldbeelden van de cliënt.

Conclusies

Al hebben mensen de neiging de voorkeur te geven aan een therapeut met de eigen etnische identiteit, en een therapeut van hun eigen ras/identiteit iets positiever te beoordelen; toch is hun behandelingsuitkomst grotendeels onafhankelijk van het ras van de therapeut. Er is echter een grote variabiliteit gevonden in de resultaten. Een uitzondering geldt bijvoorbeeld voor de Afrikaans Amerikaanse cliënten. Zij zouden voordeel kunnen hebben van etnische matching.

 

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
  4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Follow the author: Vintage Supporter
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.