Diversity and community in the twenty‐first century - Putnam - 2007 - Artikel


Inleiding

In heel veel landen ziet men een toename in etnische en sociale heterogeniteit. Dit zorgt voor een bepaalde druk op de maatschappijen die dat niet gewend zijn, maar het brengt ook nieuwe mogelijkheden met zich mee. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar een aantal implicaties van deze overgang voor sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal wordt hier gedefinieerd als sociale netwerken en de bijbehorende normen van wederkerigheid en betrouwbaarheid. Er worden drie punten besproken. Ten eerste dat etnische diversiteit in de komende decennia zal toenemen, gedeeltelijk als gevolg van immigratie. Ten tweede dat immigratie en etnische diversiteit op de korte termijn de sociale solidariteit en sociaal kapitaal zullen beperken. En tot slot dat op de lange termijn, immigratiemaatschappijen nieuwe vormen van sociale solidariteit zullen ontwikkelen en de negatieve effecten van diversiteit tegen zullen gaan.

De voordelen van immigratie en etnische diversiteit

Het is belangrijk te realiseren dat immigratie en etnische diversiteit niet een van hetzelfde zijn. Immigranten hoeven niet etnisch anders te zijn dan de inheemse populatie (denk aan Nederlandse immigranten in de Verenigde Staten). Immigratie en diversiteit hebben verschillende voordelen voor samenlevingen: creativiteit lijkt te verhogen als gevolg van immigratie en diversiteit, immigratie is geassocieerd aan snellere economische groei, immigratie kan in landen met vergrijzing helpen bij het opvangen van de financiële kosten, en immigratie leidt vaak tot betere ontwikkeling in de landen waar de immigranten vandaan komen door het terugsturen van geld en de verspreiding van kennis en technologie.

Sociale isolatie als gevolg van immigratie en diversiteit

Er bestaan twee tegenstrijdige theorieën over de effecten van diversiteit op sociale relaties. Volgens de contacthypothese leidt diversiteit tot meer interetnische tolerantie en sociale solidariteit. Diversiteit zou etnocentrische attitudes verminderen en het vertrouwen in de out-group verhogen. Volgens de conflicttheorie zet diversiteit meer druk op de verdeling van hulpbronnen en zou dat zorgen voor meer out-group wantrouwen en meer in-group solidariteit. Deze twee theorieën hebben een gelijke assumptie met elkaar gemeen, namelijk dat in-group vertrouwen en out-group vertrouwen negatief aan elkaar gecorreleerd zijn. Dit is echter niet correct. Behalve dat wetenschappelijk onderzoek geen aandacht besteed aan het meten van in-group attitudes, sluiten in-group vertrouwen en out-group vertrouwen elkaar niet uit.

Bonding´ en ´bridging´ sociaal kapitaal

De bovengenoemde assumptie leidt tot een onderschatting van de positieve gevolgen van diversiteit. Sociaal kapitaal kan worden onderscheiden in ‘bonding’ kapitaal en ‘bridging’ kapitaal. ‘Bonding’ kapitaal verbindt mensen met andere mensen die op een bepaalde manier gelijk zijn). ‘Bridging’ kapitaal verbindt mensen met andere mensen die op een bepaalde manier verschillen. Door aan te nemen dat in-group en out-group vertrouwen negatief met elkaar gecorreleerd zijn, is hetzelfde als zeggen dan ‘bonding’ en ‘bridging’ kapitaal negatief met elkaar gecorreleerd zijn. Dit is natuurlijk niet waar, en de een sluit de ander niet uit.

De invloed van diversiteit op sociaal kapitaal

Nu worden een aantal wetenschappelijke resultaten besproken die iets zeggen over hoe diversiteit (en immigratie) sociaal kapitaal beïnvloedt. Er wordt gekeken op het niveau van de gemeenschap/buurt. De resultaten laten zien dat diversiteit van een gemeenschap verbonden is aan het gemiddelde niveau van sociaal kapitaal in die gemeenschap. Wanneer wordt gekeken naar de mate van vertrouwen zijn de eerste resultaten in overeenstemming met de conflict theorie. Er blijkt een sterke positieve relatie te zijn tussen interetnisch vertrouwen en etnische homogeniteit. Echter, dit resultaat is misleidend. Want verder onderzoek toont aan dat niet alleen het vertrouwen voor andere etniciteit vermindert in meer heterogene buurten, maar ook het vertrouwen voor mensen met hun gelijke etniciteit vermindert. Zowel de conflicttheorie als de contacthypothese zijn niet representatief voor de sociale realiteit. Diversiteit lijkt een scheiding te veroorzaken tussen de leden en alle andere leden, ongeacht hun etniciteit, en daarmee sociale isolatie te stimuleren. Dit wordt de ‘constrict’ hypothese genoemd.

Wetenschappelijke bevestigingen

Er zijn meerdere wetenschappelijke bevestigingen dat bepaalde aspecten van sociaal kapitaal negatief gecorreleerd zijn met etnische diversiteit. Zo lijkt hogere etnische diversiteit te correleren met minder vertrouwen in de lokale overheid en de lokale media, minder vertrouwen in de eigen politieke invloed, lagere verwachtingen dat mensen zullen samenwerken om collectieve problemen op te lossen, lagere kans op het werken in een gemeenschapsproject, lagere kans op het geven van donaties aan goede doelen en het hebben van minder goede vrienden. Het lijkt er dus niet op dat diversiteit aanzet tot het hebben van slechte relaties, maar wel dat mensen zich eerder terugtrekken uit de gemeenschap en minder vertrouwen hebben in de anderen, ongeacht hun etniciteit.

Methodologische problemen

In eerste instantie komen twee methodologische problemen naar voren. Ten eerste omdat er wordt gekeken naar het niveau van de buurt en niet naar de individu en het niet duidelijk is of er sprake is van een compositie effect of een contextueel effect. Dit kan worden opgelost door te kijken naar het niveau van het individu. Dan kan men proberen te voorspellen wat de sociale verbondenheid van een individu is van zowel de eigen persoonlijke kenmerken als de persoonlijke kenmerken van de buur. Het tweede probleem ligt bij de diversiteit van de buurten zelf. Buurten met hoge etnische diversiteit hebben vaak meer inwoners, meer criminaliteit, minder mobiliteit, etc.. De individuen die in deze buurten leven zijn op verschillende manieren anders dan de individuen die in minder heterogene buurten leven (vaak armer, lager opgeleid, spreken minder vaak Engels, etc.). Er moet dus voor meer factoren worden gecontroleerd. Beide problemen kunnen worden opgelost aan de hand van een multivariate analyse. Er wordt gecontroleerd voor leeftijd, etniciteit, opleiding, armoede, taal, residentiële mobiliteit, burgerschap, reistijd, eigenwoningbezit, gebied in het land, geslacht, financiële tevredenheid, werkuren, bevolkingsdichtheid, inkomensongelijkheid en criminaliteit. Alsnog wordt bevestigd dat een hogere etnische diversiteit geassocieerd is met minder vertrouwen in de buren.

Overige problemen

Het eerste probleem is een mogelijke selectiebias. Voor dit onderzoek zou dat echter betekenen dat mensen die al minder vertrouwen hebben en minder sociaal zijn er zelf voor kiezen om in een buurt met een hoge etnische diversiteit te gaan wonen, en dat wordt door de auteurs als zeer onwaarschijnlijk beschouwd. Een tweede probleem betreft interactie effecten (verschilt de relatie tussen diversiteit en wantrouwen tussen mannen en vrouwen, of tussen rijke en arme buurten, of tussen jonge en oude mensen?). De relatie lijkt een beetje te variëren, maar hetzelfde patroon blijft bestaan. Een derde probleem betreft de definitie van buurt. De dagelijkse ervaring van mensen over wat hun ‘buurt’ is kan verschillen van hoe buurten in het onderzoek zijn gemeten. Het onderzoek is herhaald en er is gekeken naar gebieden die groter zijn dan alleen de buurt, en de resultaten zijn hetzelfde. Een laatste beperking die helaas nog niet kon worden opgelost betreft het feit dat het vergelijkende statistiek betreft, en de dynamiek van de buurt niet kon worden meegenomen. Het effect van diversiteit op vertrouwen op de lange termijn moet nog worden onderzocht.

Sociale identiteiten

Mensen vertrouwen andere mensen gemakkelijker wanneer de afstand tussen hen minder is. Een kleinere sociale afstand leidt tot hogere gevoelens van een gedeelde identiteit en gedeelde ervaringen. Wanneer er veel sociale afstand is heeft men vaker het gevoel dat de ‘ander’ tot een ‘andere’ categorie behoord. Deze sociale afstand is deels afhankelijk van sociale identiteiten (wie ben ik en wie is hij?). Sociale identiteiten zijn aan verandering onderhevig en daardoor het gedrag van mensen ook. Deze relatie moet beter worden onderzocht. Want degenen waar je mee omgaat, hebben invloed op je sociale identiteit. En je sociale identiteit heeft invloed op met wie je omgaat.

Diversiteit als sociale constructie

Diversiteit kan alleen bestaan in de aanwezigheid van sociaal geconstrueerde identiteiten. En de manier waarop mensen aan groepen zijn toegewezen is in de loop der tijd steeds verandert. Om beter om te kunnen gaan met etnische diversiteit zouden sociale identiteiten gereconstrueerd moeten worden.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
369
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.