Samenvatting arresten Constitutioneel Recht - UU

Deze samenvatting bevat de arresten bij het vak Constitutioneel Recht - Uni Utrecht zoals voorgeschreven in 2019/2020.

Hieronde zijn de volgende arresten gekoppeld:

 • Refah Partisi v. Turkey
 • Jamin
 • Fluoridering
 • Emmense baliekluivers
 • Bromfietshelm
Supporting content I (full)
Refah Partisi (Case 41310/98) - Arrest

Refah Partisi (Case 41310/98) - Arrest

Refah Partisi (EHRM 13-02-2003, appl. nrs. 41310/98, 41342/98, 41343/98 & 41344/98)

Casus

Vier klagers behoren tot de Turkse politieke partij 'Refah', dat door het Constitutionele Hof is ontbonden op grond van het feit dat het, in strijd met de constitutionele wetgeving, een centrum van anti seculaire activiteiten was. De vier klagers krijgen ook een verbod opgelegd om politieke functies te vervullen. Volgens de klager is de beslissing van het Constitutionele Hof in strijd met het recht van associatie in de zin van artikel 11 EVRM.

EHRM

Het Hof geeft in haar uitspraak een hele lijst met algemene beginselen die in acht moeten worden genomen.

 1. Was er een inbreuk? Ja.

 2. Was de inbreuk bij wet voorzien? Ja, onder de regelgeving van de Turkse constitutie. De klagers moeten zich, gezien hun hoedanigheid als grote politieke partij, met veel juridische adviseurs, gerealiseerd hebben dat hun activiteiten wellicht een schending van de Turkse constitutie zouden kunnen opleveren.

 3. Is er een legitiem doel? Ja, de doelen zijn neergelegd in artikel 11 EVRM.

 4. Is het noodzakelijk in een democratische samenleving?

Bij de toepassing van de beginselen komt het Hof tot de conclusie dat er geen schending is geweest van art. 11 EVRM. De Turkse staat is niet buiten haar "margin of appreciation" (de ruimte voor de staat om zelf te beslissen) getreden; alhoewel deze ruimte in dit soort zaken niet groot is. Er was sprake van een "klemmende maatschappelijke behoefte". De plannen van de Refah partij zoals naar voren gebracht zijn niet te verenigen met de vereiste "noodzakelijk in een democratische samenleving". Er is dus geen inbreuk gemaakt op artikel 11 EVRM.

Jamin - Arrest

Jamin - Arrest

Jamin, HR 25-01-1926, NJ 1926, 246

Casus

Op grond van wet in formele zin (de Arbeidswet) moet in een AMvB worden voorgeschreven aan welke bijzondere eisen de arbeidsomstandigheden van vrouwen moeten voldoen. Die AMvB (het Arbeidsbesluit) verbiedt vrouwenarbeid in een winkel die niet is verwarmd conform de eisen van de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie eist voor een winkel als de Jaminwinkel dat bij gebruik van een petroleumkachel alle verbrandingsstoffen direct naar buiten worden afgevoerd.

Rechtsvraag

In hoeverre is subdelegatie van regelgeving geoorloofd?

Hoge Raad

Hier is sprake van een ongeoorloofde vorm van subdelegatie van regelgeving, omdat de formele (arbeids)wet slechts een grondslag biedt om de bijzondere arbeidsomstandigheden in een AMvB te regelen. De formele wet biedt er dus geen grondslag voor dat in de AMvB nadere regelgeving wordt overgelaten aan de arbeidsinspectie (een vorm van subdelegatie).

Voor de bevoegdheid tot het louter uitvoeren van een wettelijk voorschrift is geen wettelijke grondslag nodig, maar van loutere uitvoering is hier geen sprake. 

Fluoridering - Arrest

Fluoridering - Arrest

 

Fluoridering (HR 22-06-1973, ECLI:NL:HR:1973:AD2208)

Casus

De gemeente Amsterdam is exploitant van het waterleidingbedrijf en besluit in die hoedanigheid kiezelfluorwaterstofzuur toe te voegen aan het drinkwater. Met deze fluoridering van het drinkwater wil de gemeente tandbederf onder de Amsterdammers tegen gaan. Een aantal particuliere afnemers verzetten zich tegen deze maatregel, onder andere om medische en ethische redenen.

Rechtsvraag

Is een formeelwettelijke grondslag nodig voor het treffen van een feitelijke maatregel?

Hoge Raad

De formele wet die hier van toepassing is (de Waterleidingwet) legt aan de eigenaar van een waterleidingbedrijf de verplichting op om de levering van deugdelijk drinkwater aan de verbruikers in zijn distributiegebied te waarborgen. Weliswaar tast fluoridering de deugdelijkheid van het drinkwater niet aan, maar omdat:

 • De gemeente Amsterdam als eigenaar van het waterleidingbedrijf een monopoliepositie inneemt,

 • Drinkwater een van de eerste levensbehoeften van de mens is,

 • Het door de gemeente voorgestelde alternatief (namelijk in de stad enkele tappunten openen waar ongefluorideerd drinkwater verkrijgbaar is) voor de afnemers aanzienlijk bezwaarlijker is en in deze tijd niet als normaal is te beschouwen,

 • Fluoridering een toevoeging aan het drinkwater is waarmee een geheel buiten de eigenlijke drinkwatervoorziening gelegen doel wordt gediend

is de fluorideringsmaatregel van een dusdanig ingrijpende aard, dat zonder wettelijke grondslag niet kan worden aangenomen dat een waterleidingbedrijf daartoe bij de vervulling van de hem in de formele Waterleidingwet opgedragen taak de vrijheid heeft. Zo'n wettelijke grondslag kan noch in de wettekst noch in de wetsgeschiedenis gevonden worden.

Emmense baliekluivers - Arrest

Emmense baliekluivers - Arrest

Emmense baliekluivers (HR 04-03-1952, NJ 1952, 36)

Casus

Voor de Kantonrechter te Assen stond een inwoner van Emmen terecht wegens overtreding van artikel 14 APV van Emmen, luidende: “het is verboden zonder noodzaak te blijven staan op bruggen of wel daarop te zitten of daartegen te leunen.” De Kantonrechter ontsloeg de verdachte van rechtsvervolging, omdat in het onderwerp van deze verordening nadien zou zijn voorzien door het in 1950 in werking getreden Wegenverkeersreglement, dat beoogt de verkeersveiligheid te bevorderen. Er zou dan sprake zijn van een posterieure verordening in de zin van art. 121 Gemeentewet, bepalingen van gemeentelijke verordeningen in wier onderwerp door een hogere regeling wordt voorzien, vervallen van rechtswege.

Hoge Raad

Een latere 'hogere' regeling heeft hetzelfde onderwerp als een plaatselijke verordening, indien het motief, de doelstelling en de strekking van de regelingen hetzelfde zijn.
Art. 14 APV Emmen strekt kennelijk ter voorkoming van het doelloos verblijven op of in de onmiddellijke nabijheid van bruggen en ter kering van de uit dat verblijven voortvloeiende gevaren van baldadigheid. Doel is de openbare orde en veiligheid waarborgen.
Art. 40 lid 4 WVR, dat verbiedt aan voetgangers te blijven staan o.a. op bruggen, indien daardoor het verkeer wordt belemmerd, beoogt slechts het tegengaan van gedragingen, waardoor de verkeersbelangen worden geschaad. Doel is de verkeersveiligheid waarborgen.

Nu het motief, de doelstelling en de strekking van beide verboden verschillend zijn, verschilt het onderwerp en kunnen de regelingen naast elkaar blijven bestaan. Verdachte wordt veroordeeld tot een boete wegens overtreding van artikel 14 APV Emmen.

Bromfietshelm - Arrest

Bromfietshelm - Arrest

Bromfietshelm, HR 11- 01-1977, NJ 1977, 467

Casus

Bromfietser wordt vervolgd wegens het niet dragen van een goedgekeurde helm. In een AMvB (het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, RVV) is geregeld de verplichting voor bromfietsers om goedgekeurde helmen te dragen. Deze AMvB vindt zijn grondslag in een formele wet (de Wegenverkeerswet, WVW), met andere woorden: de WVW biedt de delegatiegrondslag voor het RVV. In de AMvB is verder bepaald dat bij ministerieel besluit wordt geregeld welke helmen goedkeuring krijgen. Zo`n ministerieel besluit is tot stand gebracht. Dit ministerieel besluit vindt weliswaar zijn grondslag in de AMvB, maar de vervolgde bromfietser bestrijdt dat de formele wet (WVW) subdelegatie toestaat.

Rechtsvraag

Subdelegatie van nadere regelgeving of uitvoering van gedelegeerde wetgeving?

Hoge Raad

Het ministerieel besluit is -gelet op de Toelichting op de AMvB- geen vorm van subdelegatie, maar uitvoering van de AMvB. Voor uitvoering van een AMvB door de minister is geen formeelwettelijke grondslag nodig.

Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Follow the author: Law Supporter
Promotions
Image

Op zoek naar een uitdagende job die past bij je studie? Word studentmanager bij JoHo !

Werkzaamheden: o.a.

 • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
 • Het helpen bij samenstellen van de studiematerialen
 • PR & communicatie werkzaamheden

Interesse? Reageer of informeer

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount]
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.