Bullet point samenvatting:

 • Slaapproblemen komen vaak voor, gemeld door een kwart van de ouders met kinderen jonger dan 5 jaar, en worden in verband gebracht met slecht gedrag, slechtere schoolprestaties en zwaarlijvigheid, naast negatieve secundaire effecten op het welzijn van moeder en gezin.
 • Toch is aangetoond dat kinderartsen niet voldoende aandacht besteden aan slaap tijdens routinematige bezoeken aan kinderen, en slaapproblemen te weinig diagnosticeren. Kinderartsen krijgen weinig formele opleiding op de medische school of in residentie met betrekking tot slaapgeneeskunde.
 • Een goed begrip van de fysiologie van slaap is van cruciaal belang voor het vermogen van een kinderarts om patiënten effectief en zelfverzekerd te adviseren over slaap.
 • Het biologische ritme van slapen en waken wordt gereguleerd door zowel circadiane als homeostatische processen. Slaap heeft ook een interne ritmische organisatie, of slaaparchitectuur, die slaapcycli van REM- en NREM-slaap omvat. Opwinding en slaap (REM en NREM) zijn actieve en complexe neurofysiologische processen, waarbij zowel activering als onderdrukking van zenuwbanen betrokken zijn. Deze fysiologische processen veranderen gedurende de levensloop, vooral in de eerste 5 jaar.
 • Voldoende slaap is vaak moeilijk te bereiken, maar wordt toch als zeer belangrijk beschouwd voor een optimaal dagelijks functioneren en gedrag bij kinderen; daarom is het begrijpen van de optimale slaapduur en -patronen van cruciaal belang voor kinderartsen.
 • Er is weinig experimenteel bewijs voor slaapaanbevelingen, eerder normatieve gegevens en aanbevelingen van experts. Effectieve advisering over de slaap van kinderen moet rekening houden met de factoren van het kind en de ouders (temperament van het kind, interactie tussen ouder en kind en ouderlijk affect) en de omgevingsfactoren (culturele, geografische en thuisomgeving, met name media-aandacht) die de slaap beïnvloeden.
 • Om de gezondheid te bevorderen en slaapproblemen te voorkomen en te beheersen, raadt de American Academy of Pediatrics (AAP) ouders aan om te beginnen met het bevorderen van een goede slaaphygiëne, met een slaapbevorderende omgeving en een bedtijdroutine in de kindertijd en gedurende de hele kindertijd.
 • Het adviseren van gezinnen over slaap vereist dus inzicht in slaapregulatie, fysiologie, ontwikkelingspatronen, aanbevelingen voor optimale slaapduur en de vele factoren die slaap en slaaphygiëne beïnvloeden.

Access options

   How do you get full online access and services on JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Go to www JoHo.org, and join JoHo WorldSupporter by choosing a membership + online access
    
   2 - Return to WorldSupporter.org and create an account with the same email address
    
   3 - State your JoHo WorldSupporter Membership during the creation of your account, and you can start using the services
   • You have online access to all free + all exclusive summaries and study notes on WorldSupporter.org and JoHo.org
   • You can use all services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • You can make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (Dutch service)
   Already an account?
   • If you already have a WorldSupporter account than you can change your account status from 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' into 'I am a JoHo WorldSupporter Member with full online access
   • Please note: here too you must have used the same email address.
   Are you having trouble logging in or are you having problems logging in?

   Toegangsopties (NL)

   Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Ga naar www JoHo.org, en sluit je aan bij JoHo WorldSupporter door een membership met online toegang te kiezen
   2 - Ga terug naar WorldSupporter.org, en maak een account aan met hetzelfde e-mailadres
   3 - Geef bij het account aanmaken je JoHo WorldSupporter membership aan, en je kunt je services direct gebruiken
   • Je hebt nu online toegang tot alle gratis en alle exclusieve samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • Je kunt gebruik maken van alle diensten op JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • Op JoHo.org kun je gebruik maken van de tools voor werken in het buitenland, verre reizen, vrijwilligerswerk, stages en studeren in het buitenland
   Heb je al een WorldSupporter account?
   • Wanneer je al eerder een WorldSupporter account hebt aangemaakt dan kan je, nadat je bent aangesloten bij JoHo via je 'membership + online access ook je status op WorldSupporter.org aanpassen
   • Je kunt je status aanpassen van 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' naar 'I am a JoHo WorldSupporter Member with 'full online access'.
   • Let op: ook hier moet je dan wel hetzelfde email adres gebruikt hebben
   Kom je er niet helemaal uit of heb je problemen met inloggen?

   Join JoHo WorldSupporter!

   What can you choose from?

   JoHo WorldSupporter membership (= from €5 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use the basic features of JoHo WorldSupporter.org
   JoHo WorldSupporter membership + online access (= from €10 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use full services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • For access to the online book summaries and study notes on JoHo.org and Worldsupporter.org
   • To make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (NL service)

   Sluit je aan bij JoHo WorldSupporter!  (NL)

   Waar kan je uit kiezen?

   JoHo membership zonder extra services (donateurschap) = €5 per kalenderjaar
   • Voor steun aan de JoHo WorldSupporter en Smokey projecten en een bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en talentontwikkeling
   • Voor gebruik van de basisfuncties van JoHo WorldSupporter.org
   • Voor het gebruik van de kortingen en voordelen bij partners
   • Voor gebruik van de voordelen bij verzekeringen en reisverzekeringen zonder assurantiebelasting
   JoHo membership met extra services (abonnee services):  Online toegang Only= €10 per kalenderjaar
   • Voor volledige online toegang en gebruik van alle online boeksamenvattingen en studietools op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • voor online toegang tot de tools en services voor werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor emigratie of lang verblijf in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor competentieverbetering en kwaliteitenonderzoek
   • Voor extra steun aan JoHo, WorldSupporter en Smokey projecten

   Meld je aan, wordt donateur en maak gebruik van de services

   Check page access:
   JoHo members
   Check more or recent content:

   Literatuursamenvattingen bij Brein en omgeving 2021-2022 - UU

   Artikelsamenvatting van Early Life Sleep Deprivation and Brain Development: Insights From Human and Animal Studies door Arousan et al. - 2022 - Chapter

   Artikelsamenvatting van Early Life Sleep Deprivation and Brain Development: Insights From Human and Animal Studies door Arousan et al. - 2022 - Chapter


   Welk bewijs is er dat voldoende slaap tijdens het vroege leven essentieel is voor de ontwikkeling?

   Voldoende slaap tijdens het vroege leven is essentieel voor normale ontwikkelingsprocessen. Slaap is zelfs een van de belangrijkste activiteiten van de hersenen tijdens de vroege ontwikkelingsfase van het leven, vandaar dat slaap naar verluidt een belangrijke rol speelt bij een gezonde cognitieve en psychosociale ontwikkeling tijdens de vormende jaren van het vroege leven. Verschillende onderzoeken hebben de belangrijke rol benadrukt die slaap tijdens de vroege levensfase speelt bij de regulatie van leer- en geheugenfuncties. Frequente dutjes voor baby's en kleine kinderen leidt tot een beter langetermijngeheugen. Kinderen die gefragmenteerde slaap krijgen, vertonen een lagere prestatie van neuro-gedragsfunctioneren (NGF).

   Longitudinale studies suggereren dat slaaptekort in het vroege leven een grote invloed heeft op toekomstige affectieve en gedragsproblemen. Eerder hebben zowel dier- als mensstudies een belangrijke rol van slaapgebrek bij de ontwikkeling van pathologische angst gesuggereerd. Aanhoudende slapeloosheid is ook in verband gebracht met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een angststoornis.

   Welk verband is er tussen chronisch slaaptekort en depressie?

   Chronisch slaaptekort wordt naar verluidt in verband gebracht met depressie. Aangenomen wordt dat de relatie tussen slaap en depressie verband houdt met het serotonerge systeem, dat actief is tijdens het waken en inactief is tijdens de slaap.

   Wat is het doel van het huidige artikel?

   Slecht slapen tijdens de vroege levensjaren kan nadelige gevolgen hebben voor het gedrag in het latere leven, de cognitieve en intellectuele functies, en er zijn substantiële aanwijzingen dat slaapproblemen tijdens de vroege levensjaren kunnen leiden tot sociale, cognitieve en intellectuele beperkingen. De mechanistische onderbouwing blijft echter onduidelijk. Hoe slaap in het vroege leven het neurogedrag en de cognitie moduleert, wordt nog niet begrepen. verder onderzoek is nodig om de associatie tussen slaap en neurologische gedragsontwikkeling te onderzoeken. Dierstudies hebben waardevolle inzichten opgeleverd. In dit artikel worden eerst de normale slaapkenmerken besproken, gevolgd door een overzicht van preklinische onderzoeken gericht op het verband tussen slaap, vroege hersenontwikkeling en geestelijke gezondheid,

   .....read more
   Access: 
   JoHo members
   Artikelsamenvatting van Sleep Regulation, Physiology and Development, Sleep Duration and Patterns, and Sleep Hygiene in Infants, Toddlers, and Preschool-Age Children door Bathory & Tomopoulos - 2017 - Chapter

   Artikelsamenvatting van Sleep Regulation, Physiology and Development, Sleep Duration and Patterns, and Sleep Hygiene in Infants, Toddlers, and Preschool-Age Children door Bathory & Tomopoulos - 2017 - Chapter


   Waar gaat dit artikel over?

   Slaapduur, -kwaliteit en -architectuur veranderen gedurende de levensduur, vooral in de eerste 5 levensjaren. Studies bij mensen tonen aan dat voldoende slaap bij kinderen essentieel is voor normale groei en ontwikkeling, het welzijn van moeder en gezin, en dat slaap van kinderen wordt geassocieerd met significante voorspellers van de gezondheid van volwassenen. In deze review bespreken we slaapregulatie, biologische ritmes en slaaparchitectuur; de neurofysiologie van slaap; de ontwikkeling van slaappatronen bij zuigelingen en jonge kinderen; slaapduur en -patronen: normatieve gegevens, aanbevelingen en invloedrijke factoren; slaapproblemen; en aanbevolen slaaphygiëne.

   Hoe wordt slaap gereguleerd?

   Slaap wordt gereguleerd door twee overlappende maar verschillende systemen: het circadiane systeem en slaap/waak-homeostase. Het circadiane systeem synchroniseert endogeen biologische ritmes, inclusief slaap, cyclisch met de 24-uurs dag en wordt aangepast door de invloed van exogene factoren. Slaap/waak-homeostase beschrijft de interne neurofysiologische drang van het lichaam naar slapen of waken. Homeostase wordt beheerst door de principes van evenwicht; het lichaam wordt gedreven naar een balans tussen slapen en waken.

   Welke fasen kennen de slaapcyclus?

   De slaaptoestand zelf heeft een cyclische of ritmische organisatie. Slaap wisselt af tussen slaap met snelle oogbewegingen (REM; Rapid Eye Movement) en slaap met niet-snelle oogbewegingen (NREM), in slaapcycli of ultradiaanse ritmes. REM- en NREM-slaap hebben bepalende EEG-patronen en zowel neurologische als fysiologische kenmerken, hoewel de functie van elk niet volledig wordt begrepen. Aangenomen wordt dat NREM-slaap voornamelijk functioneert als een rustgevende en herstellende slaapfase en een periode van relatief lage hersenactiviteit. Aangenomen wordt dat REM-slaap een rol speelt bij het consolideren en integreren van herinneringen en bij de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel (CZS), zowel bij het onderhouden als het tot stand brengen van nieuwe verbindingen, vooral in tijden van ontwikkeling. REM-slaap is wanneer dromen, inclusief nachtmerries, voorkomen.

   Wat is de neurologische basis van slaap?

   Opwinding en slaap zijn dynamische fysiologische processen die worden gereguleerd door een complex, en slechts gedeeltelijk begrepen, netwerk van activering en

   .....read more
   Access: 
   JoHo members
   Artikelsamenvatting van Mirror neurons 30 years later: implications and applications door Bonini et al. - 2022 - Chapter

   Artikelsamenvatting van Mirror neurons 30 years later: implications and applications door Bonini et al. - 2022 - Chapter


   Wat is het doel van de huidige review?

   Spiegelneuronen (mirror neurons; MN's) werden voor het eerst beschreven in een baanbrekend artikel in 1992 als een klasse premotorcellen van apen die ontladen tijdens zowel de uitvoering van acties als observatie. Ondanks hun gedebatteerde oorsprong en functie, hebben recente studies bij verschillende soorten, van vogels tot mensen, onthuld dat buiten MN's eigenlijk zo genoemd, een verscheidenheid aan celtypen verdeeld over meerdere motorische, sensorische en emotionele hersengebieden een 'spiegelmechanisme' vormen dat complexer is. en flexibeler dan oorspronkelijk gedacht, die een evolutionair behouden rol speelt in sociale interactie. In het huidige artikel worden de huidige limitaties van het onderzoek aangewezen en stellen we de toekomstige trends voor, waarbij we aantonen dat het een inspiratiebron was voor translationeel onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe neurorevalidatiebenaderingen, en een punt van geen terugkeer vormt in de sociale en affectieve neurowetenschap.

   Wat zijn spiegelneuronen?

   In 1992 ontdekte onderzoekers in onderzoek apen dat cellen genaamd spiegelneuronen actief kunnen zijn. Ze 'weerspiegelen' het vermogen van het motorsysteem om geobserveerde acties van anderen te 'reflecteren' door dezelfde neuronale substraten te rekruteren die betrokken zijn bij actieplanning en -uitvoering. De schijnbare eenvoud en verspreiding ervan over hersengebieden, functionele domeinen en diersoorten brachten onderzoekers ertoe het spiegelmechanisme te beschouwen als een basisprincipe van de hersenfunctie. Aanvankelijk bracht de verrassende eigenschap van sommige premotorneuronen om niet alleen te reageren tijdens het uitvoeren van acties, maar ook tijdens het observeren van acties van anderen, de ontdekkers van dit fenomeen ertoe om zeer restrictieve responscriteria vast te stellen voor het definiëren van een neuron als een spiegelneuron.

   Wat zijn ander-selectieve neuronen?

   In spiegelneuronen wordt ander-gerelateerde informatie in kaart gebracht op de neurale substraten die voornamelijk betrokken zijn bij de codering van zelf-gerelateerde processen in een uitgebreid netwerk van hersengebieden die meerdere domeinen omvatten, van motorische acties, sensaties en emoties tot beslissingen en ruimtelijke representaties, en meerdere diersoorten.
   Een algemeen kenmerk van ander-selectieve neuronen is dat ze gehost worden in hersenstructuren die voornamelijk gewijd zijn aan zelfgerelateerde informatieverwerking, en meestal vermengd worden gevonden met

   .....read more
   Access: 
   JoHo members
   Artikelsamenvatting van Early Social-Emotional Functioning and Public Health: The Relationship Between Kindergarten Social Competence and Future Wellness door Jones et al. - 2015 - Chapter

   Artikelsamenvatting van Early Social-Emotional Functioning and Public Health: The Relationship Between Kindergarten Social Competence and Future Wellness door Jones et al. - 2015 - Chapter


   Wat is het belang van niet-cognitieve vaardigheden in de ontwikkeling van kinderen?

   In de afgelopen jaren is veel onderzoek gericht op het begrijpen van niet-cognitieve eigenschappen bij kinderen die de kans op een gezonde persoonlijke ontwikkeling en uiteindelijk het welzijn van volwassenen kunnen vergroten. De waarde van niet-cognitieve vaardigheden is ook bepaald door evaluatie van interventies zoals het baanbrekende Perry Preschool-programma, waarin verbeteringen in niet-cognitieve vaardigheden met betrekking tot gedrag en academische motivatie centraal bleken te staan in langetermijneffecten op criminaliteit en criminaliteit. werkgelegenheid.

   Wat is het verschil tussen cognitieve vaardigheden en niet-cognitieve vaardigheden?

   Classificatie van kenmerken in complementaire cognitieve en niet-cognitieve categorieën is een handige manier om competenties in menselijke ontwikkeling te karakteriseren.

   • Cognitieve vaardigheden hebben betrekking op prestatiegerichte taken, zoals het oplossen van problemen, en academische vaardigheden, die worden gemeten door middel van prestatietests.
   • De niet-cognitieve categorie omvat al het andere, zoals gedragskenmerken, emotieregulatie, aandacht, zelfregulatie en sociale vaardigheden. Niet-cognitieve vaardigheden staan in wisselwerking met cognitieve vaardigheden om succes op school en op het werk mogelijk te maken. Een bijkomend kenmerk van niet-cognitieve competenties is dat ze meer kneedbaar zijn dan cognitieve vaardigheden en dus geschikte doelen kunnen zijn voor preventie- of interventie-inspanningen. Een belangrijk kenmerk van niet-cognitieve vaardigheden bij jonge kinderen is sociale competentie.

   Wat heeft het huidige onderzoek onderzocht?

   We onderzochten hoe goed de belangrijkste uitkomsten voor de late adolescentie en vroege volwassenheid werden voorspeld door de beoordelingen van de sociale competentie van kinderen door leerkrachten. In het bijzonder onderzochten we hoe een meting van vroege prosociale vaardigheden uitkomsten voorspelde in belangrijke sectoren van onderwijs, werkgelegenheid, strafrecht, middelengebruik en geestelijke gezondheid. en uitkomsten 13 tot 19 jaar later gemeten. We gebruikten afzonderlijke regressiemodellen voor elke studie-uitkomst.

   Wat waren de resultaten van het huidige onderzoek?

   We vonden geen significant verband met het ontvangen van een werkloosheidsuitkering op jongvolwassen leeftijd. In de jonge volwassenheid was vroege sociale competentie significant en uniek gekoppeld aan arrestatie. Ten slotte voorspelde vroege sociale competentie significant het aantal arrestaties voor een ernstig delict tegen de leeftijd van 25 jaar. Hoewel vroege

   .....read more
   Access: 
   JoHo members
   Artikelsamenvatting van What neuromodulation and lesion studies tell us about the function of the mirror neuron system and embodied cognition door Keysers et al. - 2018 - Chapter

   Artikelsamenvatting van What neuromodulation and lesion studies tell us about the function of the mirror neuron system and embodied cognition door Keysers et al. - 2018 - Chapter


   Hoe heeft onderzoek naar spiegelneuronen invloed gehad op wetenschappelijk gebied?

   In de afgelopen twee decennia is de ontdekking van spiegelneuronen een van de meest invloedrijke neurowetenschappelijke ontdekkingen geweest. Het veroorzaakte zo'n brede interesse omdat het sprak tot een langlopend debat over hoe de hersenen de sociale wereld verwerken. Spiegelneuronen werden gevonden in het motorsysteem en maken deel uit van het beheersen van het specifieke lichaam van de aap. Spiegelneuronen reageren ook wanneer het zien van de acties van andere mensen aantoont dat de hersenen inderdaad enkele belichaamde representaties rekruteren terwijl ze zien wat anderen doen.

   In de afgelopen twee decennia hebben gedrags-, neuroimaging-, TMS- en zelfs eencellige studies bij mensen duidelijk bewijs geleverd dat mensen een soortgelijk systeem hebben. Onderzoek had aangetoond dat het verstoren van het spiegelneuronensysteem leidt tot meetbare beperkingen in hoe goed deelnemers de kinematica van waargenomen acties analyseren, dat wil zeggen het herkennen van acties uit puntlichtweergaven, en het doel van acties afleiden.

   Waarom is het belangrijk om naar breinnetwerken te kijken en niet afzonderlijk naar breinregio's?

   Vaak wordt aangenomen dat als het toepassen van neuromodulatie (bijvoorbeeld TMS) op een bepaalde regio X de prestatie in een bepaalde taak verslechtert, regio X direct moet bijdragen aan die taak. Recente studies werpen echter twijfel op over die localistische interpretatie. Somatosensorische (SI) en motorische (IPL en PM) gebieden van de hersenen vormen een geïntegreerd somatosensorisch-motorisch netwerk - zodat veranderende activiteit in één knooppunt de activiteit in de andere verandert tijdens actiewaarneming. Elektrische stimulatie van de premotorische cortex veroorzaakt bewegingen maar weinig bewuste ervaringen, terwijl elektrostimulatie in IPL en SI rijke bewuste intenties en sensaties veroorzaakt die een poort kunnen bieden voor de netwerkactiviteit om het bewustzijn binnen te gaan. We moeten bevindingen van neuromodulatie- en laesiestudies interpreteren in termen van verstoringen van hele netwerken.

   Hoe heeft de somatosensorische cortex invloed op actiewaarneming?

   In de afgelopen 3 jaar tonen onderzoeken aan dat storende activiteit in SI de actieperceptie schaadt. Aangezien verstorende SI de activiteit in PM en IPL en zelfs in de visuele cortex verstoort, moeten deze studies niet worden geïnterpreteerd als suggererend dat SI op zichzelf bijdraagt aan de perceptie van acties, maar eerder dat het een formeel verwaarloosde causale speler is in een somatosensorisch-motorisch netwerk dat actieperceptie

   .....read more
   Access: 
   JoHo members
   Artikelsamenvatting van Individual differences in first language acquisition door Kidd & Donnelly - 2020 - Chapter

   Artikelsamenvatting van Individual differences in first language acquisition door Kidd & Donnelly - 2020 - Chapter


   Waar gaat het huidige artikel over?

   Mensen bestaan uit bijna elke denkbare dimensie, en taal is niets anders dan uitzondering. Er bestaat systematische en betekenisvolle interindividuele variatie in zowel taalverwerving als taalverwerking door volwassenen. In dit artikel bekijken we de huidige stand van zaken met betrekking tot individuele verschillen (ID's; individual differences) in eerste-taalverwerving.

   Hoe ziet het proces van eerste-taalverwerving eruit?

   Pretheoretisch delen alle geleerden op het gebied van taalverwerving het gemeenschappelijke doel om taalverwerving uit te leggen, gegeven (a) de eigenschappen van de input en (b) de biologische leermechanismen die kinderen aan het probleem toevoegen.

   • Een prominente dimensie waarop verwervingstheorieën traditioneel verdeeld zijn, is hun mate van toewijding aan de aanname van representatieve aangeborenheid. In navolging van Chomsky's argument van armoede aan prikkels, betogen nativistische benaderingen van ontwikkeling dat de input niet rijk genoeg is om het kind in staat te stellen taal op te wekken vanuit zijn directe ervaring; omdat verwerving ogenschijnlijk snel gaat, moet het kind significante, van nature gespecificeerde kennis inbrengen bij het probleem van het leren van talen. Deze nativistische verslagen doen specifieke voorspellingen over de aard en structuur van ID's bij taalverwerving.
   • Theorieën die niet uitgaan van representatieve aangeborenheid zijn er in vele variaties en worden misschien wel het meest rechttoe rechtaan emergentistisch genoemd. Emergentistische benaderingen voorspellen dat ID's het taalsysteem zouden moeten doordringen en nauw verband zullen houden met meetbare verschillen in exogene variabelen, zoals invoerhoeveelheid en -kwaliteit, en endogene variabelen die verband houden met taal.

   Hoe hebben omgevingsfactoren invloed op het proces van taalverwerving?

   De taalkundige omgevingen van kinderen variëren sterk binnen en tussen culturen. De inbreng van kinderen varieert in kwantiteit en kwaliteit, maar deze variatie kan de verwerving op verschillende ontwikkelingsmomenten beïnvloeden. Het werk aan inputkwaliteit heeft verschillende belangrijke invloeden op de taal van kinderen geïdentificeerd, van inputdiversiteit tot variabelen die verband houden met sociale steigers, maar studies die al deze variabelen combineren zijn niet uitgevoerd. Input wordt aanzienlijk beïnvloed door demografische variabelen en thuisomgeving, zoals sociaal-economische status, thuisgeletterdheidsomgeving en geboortevolgorde. Variatie in de input is in verband gebracht met variatie in de verwerving van woordenschat en grammatica, hoewel

   .....read more
   Access: 
   JoHo members
   Artikelsamenvatting van Child maltreatment and the developing HPA axis door Tarullo & Gunnar - 2006 - Chapter

   Artikelsamenvatting van Child maltreatment and the developing HPA axis door Tarullo & Gunnar - 2006 - Chapter


   Wat houdt de HPA-as in?

   Het dagelijks leven omvat het beheersen van stressoren van verschillende gradaties van ernst, en het lichaam moet op deze omgevingsstressoren reageren met fysiologische aanpassingen om de homeostase te herstellen. Het hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA)-systeem vormt een van de belangrijkste routes van de stressrespons van zoogdieren, waarin een cascade van gebeurtenissen leidt tot verhogingen van glucocorticoïde hormonen. Het hormoon ACTH stimuleert de bijnier om cortisol aan te maken. Cortisol is noodzakelijk om te overleven, maar wanneer cortisol chronisch verhoogd of slecht gereguleerd is, kan het schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid.

   Het HPA-systeem is bij de geboorte nog niet volledig volgroeid. Tijdens de kindertijd zijn er manifeste ontwikkelingsveranderingen in zowel basale HPA-activiteit als cortisolreactiviteit. Het huidige artikel onderzoekt de impact van ongunstige vroege ervaringen op de zich ontwikkelende HPA-as.

   Hoe de HPA-as ontwikkelen tijdens de eerste levensjaren?

   Tijdens het eerste levensjaar, terwijl baby's gedragsproblemen blijven vertonen bij het ontmoeten van deze stressoren, is er een duidelijke afname in de responsiviteit van de HPA-as. De afname van het reactievermogen van het HPA-systeem op stressfactoren in de loop van het eerste jaar lijkt aan te houden tijdens de peuter- en kleuterjaren. Dit patroon van hyporespons kan functioneel equivalent zijn aan een periode bij ratten die de relatieve "stress hyporesponsieve periode" of SHRP wordt genoemd. Bij zowel ratten als mensen bemiddelt ouderlijke zorg de SHRP. Gevoelige, responsieve zorgverlening door de gehechtheidsfiguur wordt verondersteld te leiden tot veilige gehechtheidsvorming, en peuters die veilig gehecht zijn, vertonen geen verhoogde cortisol wanneer de gehechtheidsfiguur aanwezig is.

   Hoe ontwikkelt de HPA-as zich wanneer er sprake is van onveiligheid?

   Ondanks weerstand tegen cortisolverhoging op groepsniveau, kunnen we verwachten dat individuele peuters met een voorgeschiedenis van ongevoelige, niet-reagerende zorg vatbaar zijn voor cortisolverhoging na stressvolle gebeurtenissen. Peuters met een voorgeschiedenis van mishandeling lopen een verhoogd risico op een gedesorganiseerde/gedesoriënteerde gehechtheidsstatus. In gevallen van mishandeling is de verzorger tegelijkertijd een bedreiging en een biologisch gebaseerde, verwachte bron van troost. Vanwege deze paradox kan de gedesorganiseerde/gedesoriënteerde peuter onder stress nabijheidszoekend gedrag vertonen, plotseling gevolgd door vermijdend gedrag, bevriezing of stereotypen. De hypothese is dat deze gedesorganiseerde/gedesoriënteerde peuters, die niet in staat zijn om

   .....read more
   Access: 
   JoHo members
   Artikelsamenvatting van Intoxicaties bij zwangerschap door Van Baar & van Hout - 2016 - Chapter

   Artikelsamenvatting van Intoxicaties bij zwangerschap door Van Baar & van Hout - 2016 - Chapter


   Welke gevolgen heeft prenatale blootstelling aan neurotoxische stoffen?

   Prenatale blootstelling aan neurotoxische stoffen kan tot ernstige schade leiden bij het kind.

   • In welke fase van de zwangerschap deze blootstelling plaatsvindt, is van belang voor de aard en mate van de schade.
   • Geslachtshormonen beïnvloeden de reactie op neurotoxische stoffen van meet af aan. Vaak zijn jongetjes gevoeliger voor schade.
   • Daarnaast is de aard en de dosis van de neurotoxische stof van belang. Het is echter de vraag in hoeverre een enkele stof daadwerkelijk een hoofdrol speelt in de geconstateerde gevolgen van prenatale blootstelling.
   • Vaak gaat blootstelling aan neurotoxische stoffen ook samen met het optreden van andere risicofactoren. Blootstelling aan lood hangt bijvoorbeeld samen met een lage sociaaleconomische status (SES) en wonen in grote steden, of in de buurt van snelwegen. Drugsgebruik hangt samen met nicotinegebruik, een slechte voeding en verzorging, crimineel gedrag en stress.

   Wat houdt fetal programming in?

   Voor schade als gevolg van prenatale blootsteling aan neurotoxische stoffen worden verschillende verklaringen en oorzakelijke processen beschreven. Mogelijk treden ‘fetal programming’-processen op. Deze Engelse term wordt ook in het Nederlands gebruikt en doelt op het proces van aanpassing van de foetus aan de neurobiologische omstandigheden in de baarmoeder, als gevolg van bijvoorbeeld beperkte voeding of stress van de zwangere vrouw. Daardoor zou ook de vorming van het hypothalamus-pituitary-adrenal (hpa)-feedbacksysteem, dat van belang is voor zowel de hormonale stressreacties van het kind als de hersenontwikkeling en de groei, beïnvloed kunnen worden.

   Hoe kan onderzoek worden gedaan naar de aard en gevolgen van prenatale blootstelling aan neurotoxische stoffen?

   Onderzoek naar de aard en de gevolgen van prenatale blootstelling aan neurotoxische stoffen is erg lastig. Het is vaak niet goed mogelijk om de aard en de

   .....read more
   Access: 
   JoHo members
   Artikelsamenvatting van Annual research review: Growth connectomics–the organization and reorganization of brain networks during normal and abnormal development door Vértes & Bullmore - 2015 - Chapter

   Artikelsamenvatting van Annual research review: Growth connectomics–the organization and reorganization of brain networks during normal and abnormal development door Vértes & Bullmore - 2015 - Chapter


   Hoe verandert het brein tijdens de ontwikkeling?

   De eerste decennia van het leven zijn een tijd van enorme veranderingen in het cognitieve, sociale, seksuele en economische repertoire van de meeste mensen. Kritieke veranderingen in normaal adaptief gedrag, en het risico op symptomatisch of onaangepast gedrag, houden vermoedelijk verband met radicale ontwikkelingsveranderingen in de structuur en functie van het menselijk brein.

   Wat is het doel van het huidige artikel?

   Het is nog niet duidelijk hoe hersenveranderingen zich verhouden tot gedragsveranderingen in de loop van het leven vanaf de geboorte tot de vroege volwassenheid. Het is ook nog niet duidelijk hoe de hoge opkomstcijfers van psychiatrische stoornissen in de kindertijd en adolescentie kunnen worden gekoppeld aan de normatieve hersenontwikkelingsprocessen die tegelijkertijd aan de gang zijn. Een strategie die ons kan helpen om deze belangrijke vragen in de toekomst aan te pakken, is om ons vooral te richten op de organisatie van hersennetwerken. We weten al dat veranderingen in synaptische connectiviteit en axonale myelinisatie tot de belangrijkste microscopische processen in de postnatale ontwikkeling behoren. De brede gedragsveranderingen van de normale kindertijd en adolescentie gaan waarschijnlijk gepaard met grote veranderingen in anatomische en functionele hersennetwerken.

   Hoe ziet de organisatie van het brein eruit?

   De hersenen zijn biologisch duur. Hoewel ze bijvoorbeeld slechts 2% van de lichaamsmassa uitmaken, verbruiken de hersenen ongeveer 20% van het metabolische budget van het lichaam. Microscopische sleutelprocessen van de consolidatiefase (celverlies, synaptische snoei, myelinisatie) komen in grote lijnen overeen met ontwikkelingsveranderingen in macroscopische metingen uitgevoerd door neuroimaging. MRI-onderzoeken hebben consequent een afnemend volume grijze stof en corticale dikte aangetoond, en een toenemend volume witte stof, beide in de leeftijdscategorie van ongeveer 7–24 jaar.

   Welke methodes zijn er om het brein te analyseren?

   Er zijn verschillende bestaansmethoden om het brein te analyseren.

   • In DTI (Witte stof tractografienetwerken) wordt elke voxel van de hersenen geassocieerd met een tensor die de snelheid van waterdiffusie in verschillende richtingen op dat punt in de ruimte weergeeft. Deze informatie kan ook worden samengevat door de metriek van fractionele anisotropie (FA), wat een scalaire waarde is tussen nul en
   .....read more
   Access: 
   JoHo members
   Artikelsamenvatting van Critical periods in speech perception: new directions door Werker & Hensch - 2015 - Chapter

   Artikelsamenvatting van Critical periods in speech perception: new directions door Werker & Hensch - 2015 - Chapter


   Wat maakt de menselijke spraakontwikkeling uniek?

   Het vermogen om menselijke taal te verwerven is een van de wezenlijke kenmerken van onze soort. Hoewel veel dieren communicatiesystemen hebben, kan alleen de menselijke taal een oneindig aantal nieuwe zinnen maken, niet alleen om behoeften en verlangens te delen, maar ook om commentaar te geven op het verleden en de toekomst, om nieuwe mogelijkheden te overwegen en om poëzie te construeren. en verhalend. Tegen de leeftijd van 4–5 jaar hebben jonge kinderen bijna alle regels van hun moedertaal onder de knie en kunnen ze de meeste structuren produceren en begrijpen, waarbij de daaropvolgende ontwikkeling er in de eerste plaats een is van toenemende woordenschat. Hoewel baby's pas na 7-10 maanden beginnen met canoniek brabbelen en hun eerste woordjes meestal pas op deze leeftijd of later produceren, beginnen ze hun leven met biologische vooroordelen die de verwerving van taal in het algemeen ondersteunen en zijn ze al begonnen - bij de geboorte - het proces van verwerving van de moedertaal via perceptie van de oppervlakte-eigenschappen van de taal/talen die worden ervaren.

   Wat zijn kritieke periodes?

   CP's (critical periods; kritieke periodes) zijn waargenomen in verschillende soortensystemen. Dergelijke perioden zijn nodig om een optimale neurale weergave van de omgeving tot stand te brengen om toekomstige acties te sturen. De klassieke notie van een CP is een venster, meestal in de vroege ontwikkeling, waarin een systeem openstaat voor structurering of herstructurering op basis van input uit de omgeving. Voor en na deze periode kunnen omgevingsinvloeden de gevoeligheid of reactie-eigenschappen van dat specifieke systeem niet beïnvloeden.

   Wat zijn de biologische factoren die invloed hebben op kritieke periodes?

   Verschillende biologische factoren luiden de start van een kritieke periode in.

   • Moleculaire triggers voor plasticiteit kunnen neurale circuits verschuiven van een onrijpe naar plastische toestand, waardoor een CP wordt geopend. De rijping van neurale circuits die gebruik maken van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur (GABA) ligt ten grondslag aan de aanvangstijdstip van plasticiteit, wat ook de input van de omgeving weerspiegelt. Recent biologisch inzicht in het tijdsverloop van de kritische periode (CP). De langzame rijping van
   .....read more
   Access: 
   JoHo members
   Samenvattingen en studiehulp voor Pedagogische Wetenschappen B2 en B3 aan de Universiteit Utrecht - Jaar 2022-2023

   Samenvattingen en studiehulp voor Pedagogische Wetenschappen B2 en B3 aan de Universiteit Utrecht - Jaar 2022-2023

   Image

   Deze bundel bevat hoorcollegeaantekeningen en ander relevant studiemateriaal dat te gebruiken is bij Pedagogische wetenschappen jaar 2 & 3 aan de Universiteit Utrecht.

   Work for WorldSupporter

   Image

   JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

   Working for JoHo as a student in Leyden

   Parttime werken voor JoHo

   Check all content related to:
   How to use more summaries?


   Online access to all summaries, study notes en practice exams

   Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

   There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

   1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
   2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
   3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
   4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
   5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

   Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

   Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

   Field of study

   Access level of this page
   • Public
   • WorldSupporters only
   • JoHo members
   • Private
   Statistics
   701
   Comments, Compliments & Kudos:

   Add new contribution

   CAPTCHA
   This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
   Image CAPTCHA
   Enter the characters shown in the image.
   Promotions
   Image

   Op zoek naar een uitdagende job die past bij je studie? Word studentmanager bij JoHo !

   Werkzaamheden: o.a.

   • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
   • Het helpen bij samenstellen van de studiematerialen
   • PR & communicatie werkzaamheden

   Interesse? Reageer of informeer