COR TNT/TNT - Arrest

HR 14 maart 2008, LJN BC2202; NJ 2008/167, JOR 2008/94 m.nt. M. Holtzer           

COR TNT/TNT        

Wanneer is er sprake van ‘in een groep verbonden ondernemers’ (artikel 33 lid 3 WOR)?

TNT houdt (indirect) 51% van de aandelen in een joint venture. In de statuten van de joint venture is bepaald dat aandeelhoudersbesluiten slechts kunnen worden genomen met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het gaat in deze zaak om de vraag of ondernemingsraad van de joint venture in de centrale ondernemingsraad van TNT vertegenwoordigd dient te zijn.         

De wetgever heeft blijkens de wetsgeschiedenis (bewust) geen nadere wettelijke omschrijving gegeven van het begrip ‘in een groep verbonden ondernemers’, zoals bedoeld in artikel 33 lid 3 WOR. Zodoende hoeft ook bij het ‘juridische groepsbegrip’ (zie artikel 2:24a BW) dan wel bij het ‘economische groepsbegrip’ (zie artikel 2:24b BW) geen aansluiting te worden gezocht.

In beginsel zal een deelneming voor meer dan 50% in het geplaatste kapitaal tot groepsverbondenheid in even bedoelde zin leiden, aangezien de zeggenschap naar eigen inzicht door de meerderheidsaandeelhouder kan worden bepaald. Wanneer de aandelen in de vennootschap volgens een onderlinge regeling tot samenwerking worden gehouden, is de joint venture in een groep verbonden met die rechtspersoon die de overwegende zeggenschap heeft. Aldus wordt bereikt dat de uitoefening van medezeggenschapsrechten daar plaats vindt waar in overwegende mate zeggenschap over de joint venture bestaat. Indien geen van de deelnemende partners overwegende zeggenschap in de joint venture heeft dan behoort deze joint venture noch tot de groep van de ene noch tot de groep van de andere partner.           

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
480
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.