De Geldboete – Van Bemmelen/Van Veen & Van Veen - Arrest

De Geldboete – Van Bemmelen/Van Veen & Van Veen

 

Sinds de invoering van de Wet Vermogenssancties (1983) kent het Wetboek van Strafrecht 6 boetecategorieën (art. 23 lid 4 Sr). Voor alle strafbepalingen die ten tijde van de invoering van kracht waren, gelden lid 2 en 3. Indien geen geldboete, maar alleen een vrijheidsstraf, op het feit is gesteld, kan de rechter niettemin op overtredingen de 1e en op misdrijven de 3e categorie toepassen (vergelijk art. 23 lid 6 Sr). Lid 7 geeft de regeling in geval van rechtspersonen. Als de opdracht- of leidinggevers genoemd in art. 51 Sr worden vervolgd en veroordeeld, is dit lid niet van toepassing.

 

Het uiterste middel dat de met de inning van de geldboete belaste autoriteiten ten dienste staat als de boete niet wordt betaald, is het ten uitvoer leggen van de vervangende hechtenis, waartoe het OM de opdracht moet geven (art. 24c Sr). Om niet te hoeven grijpen naar dit uiterste middel geeft de wet ook andere mogelijkheden om de boete ook werkelijk te innen (vergelijk de gedachte van art. 24b Sr). In de eerste plaats kan de rechter om de betaling te vergemakkelijken veroordelen tot het voldoen van de boete in termijnen (art. 24a Sr). Daarnaast kan het OM binnen zekere grenzen uitstel van betaling verlenen of betaling in termijnen toe staan (art. 561 Sv).

 

De bijkomende straffen staan opgesomd in art. 9 lid 1 sub b Sr. Lid 5 bepaalt dat een bijkomende straf ook afzonderlijk kan worden opgelegd en dat cumulatie van bijkomende straffen mogelijk is. Art. 28 Sr bepaalt uit welke rechten ontzet kan worden, echter de ontzetting als bijkomende straf moet met zoveel worden op een bepaald delict zijn gesteld. In de praktijk wordt de ontzegging van de bevoegdheid om een motorrijtuig te besturen vaak als bijkomende straf uitgesproken (art. 179 lid 6 WVW). De opsomming van art. 28 Sr is dus niet volledig.

 

Het Wetsontwerp betreffende de geldboete van 1978 heeft volgens Van Veen de volgende belangrijke veranderingen teweeg gebracht:

 • Invoering van een stelsel van 6 categorieën
 • Transactie ook mogelijk voor misdrijven (art. 74 Sr)
 • Invoering van de waarborgsom als bijzondere voorwaarde bij de voorwaardelijke veroordeling (art. 14c Sr)
 • Invoering van de sanctie: ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
 • Verbeteringen in de regeling van de verbeurdverklaring (art. 33a sub e Sr – de termen opzet of schuld zijn verdwenen) en de onttrekking aan het verkeer (art. 36e Sr en 552f Sv)
 • Uitbreiding van het rechterlijk pardon (art. 9a Sr)
 • Uitbreiding van de voorschriften omtrent de motivering van het vonnis (art. 359 lid 6 en 7 Sv).

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
426
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.