Longstay - Raes - Arrest

Longstay - Raes

 

Het aantal TBS-gestelden in de longstay neemt toe. Ook de intramurale verblijfsduur van TBS-gestelden in het algemeen neemt geleidelijk aan steeds toe. Dit heeft gevolgen voor de capiciteit van de TBS-sector. De wachttijd tot opname van TBS-passanten in het gevangeniswezen wordt hierdoor ook steeds langer. Er is een nieuwe kliniek gebouwd en het aantal plaatsen in bestaande klinieken worden uitgebreid. De blijvend delictgevaarlijke TBS-gestelden behoeven geen dure behandelplaatsen bezet te houden, omdat er toch geen behandelperspectief is en de benodigde behandeling een stuk minder intensief is.

Oorzaken van deze toename zijn onder andere toe te schrijven aan de volgende ontwikkelingen. Uit het oogpunt van efficiency en om budgettaire redenen is besloten nav beleidsonderzoeken (‘Doelmatig behandelen’, 1996 en ‘Over stromen’, 1998) na 6 jaar verblijf in de TBS kliniek de dagverpleegprijs aanzienlijk te verlagen. Ook werd ingevoerd dat een aselecte toewijzing van TBS-gestelden aan de klinieken zou plaatsvinden. In het verleden was de externe differentiatie tussen de klinieken bij de selectie en toewijzing juist bepalend. Nu werd het zo dat de TBS-klinieken vergelijkbare TBS-populaties zou herbergen, zodat ze wat hun prestaties betreft met elkaar vergeleken konden worden wat de uitstroom per kliniek betreft. De output financiering, oftewel de lagere verpleegprijs na 6 jaar intramuraal verblijf valt samen met de bepaling over de blijvende delictsgevaarlijkheid (ook na 6 jaar). Indien iemand in de longstay afdeling wordt geplaatst valt deze niet meer onder de officiële capaciteit van de kliniek. Het uitbreiden van het aantal longstay voorzieningen werkt in dit opzicht dus in het voordeel van klinieken. De longstay wordt voor een groot deel bezet door seksueel delinquenten. Deze delinquenten behoorden vroeger niet tot de verblijfsafdelingen van psychiatrische ziekenhuizen. Ook is de groei van het aantal longstay-geplaatsten  toe te schrijven aan de instroom van psychotische patiënten met een niet-Nederlandse ethnische achtergrond. Vervolgens heeft het EHRM in 2004 zich uitgesproken over de ontoelaatbaarheid van de duur van de passantentijd voor TBS-gestelden in Nederland. In 2005 werden, door leegstand in het gevangeniswezen, longstay plaatsen binnen de muren van het gevangeniswezen gecreëerd. In 2006 heeft een parlementaire commissie zich uitgesproken over de ontwikkeling waarin TBS steeds vaker in longstay uitmondt. De commissie stelde dat de TBS geen (zeer kostbaar) pseudo-levenslang dient te worden en dat het tij gekeerd dient te worden.

 

Op gedragskundig gebied hebben ook ontwikkelingen plaatsgevonden die voor een toename in de longstay hebben gezorgd. Forensisch gedragskundigen hebben termen als ‘chronische TBS-gestelden’,’ blijvend delictgevaarlijken’ en ‘onbehandelbaren’ ingevoerd. De behandeling is gericht op het beïnvloeden van klachten, verschijnselen en gedragingen, die voortkomen uit een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijk stoornis der geestvermogens. Echter, in de meeste gevallen dragen meer factoren bij aan het plegen van een strafbaar feit. De maatregel TBS dient voort te duren, zolang dit ter beveiliging van de samenleving noodzakelijk is. Niet de onbehandelbaarheid maar de delictgevaarlijkheid dient volgens velen te geleden als een van de voorwaarden voor het opleggen van de maatregel. Het recidive-risico dient via ‘’risk-management’ te worden beoordeeld. De huidige forensische, medische benadering wordt gestreefd naar genezing, maar voor het verminderen van het recidive-risico is een succesvolle behandeling niet altijd noodzakelijk. Er dient sprake te zijn van controle, niet van genezing. Acceptatie van de ‘handicap’ en het versterken van de nog aanwezige capaciteiten staat voorop sinds de jaren ’80. Deze verschuivingen in uitgangspunten door de jaren heen zijn niet bevorderlijk geweest voor de evaluatie van de  behandeling van de TBS. De groep ‘delictgevaarlijken’ is enorm toegenomen.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben het lastiger gemaakt tijdig de voortgang of stagnatie in de behandeling te signaleren. De verlengingsrechter baseert vervolgens zich op de wettelijke aantekeningen uit de kliniek, welke weer voornamelijk plaatsvinden volgens een geautomatiseerd systeem. De recente geschiedenis van ernstige incidenten omtrent het verlenen van verlof aan TBS-gestelden helpt ook niet de longstay afdeling te verkleinen. Het ministerie heeft de bevoegdheid als het gaat om het verlenen van verlof en haar beleid wordt beïnvloed door dergelijke incidenten. Om het volstromen van de longstay-afdelingen te stoppen zijn aanpassingen op wetgevingsniveau volgens Raes noodzakelijk[1]. Met name ook gezien het aangrijpende karakter van de vorm vrijheidsbeneming. Raes stelt een uitbreiding van de beoordeling van het al dan niet persisterende recidive-gevaar naar een bindende aanwijzing aan de betreffende kliniek tav het behandelbeleid door de rechter voor. Ook de plaatsing in de longstay zou via een ‘traject-beslissing’ aan de rechter kunnen worden voorgelegd, zodat deze een bindende aanwijzing over het behandelbeleid kan geven. Verder zou een (klinische) onafhankelijke adviesprocedure bij stagnatie in de behandeling een oplossing kunnen zijn.

 

 


 

[1] B.C.M. Raes, Uren, dagen, maanden, jaren. Een essay over de TBS-longstay als deel van het geheel in: Pet af, Liber Amicorum D.H.de Jong/red. B. F. Keulen, G. Knigge, H.D. Wolswijk, Nijmegen: WLP 2007, p. 387-398.

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
357
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.