Emba - Arrest

HR 8 juli 2011, LJN BQ0505; JOR 2011/286 m.nt. R.G.J. de Haan       

Emba 

 

Rodolphe heeft tezamen met Rhodia N.V. een enquêteverzoek gedaan bij de OK naar de gang van zaken van Emba B.V. Slechts tezamen met Rhodia was Rodolphe rechthebbende op een bedrag van aandelen groter dan het in artikel 2:346, aanhef en onder b BW geëiste belang (nominale waarde van € 225.000 of zoveel minder als de statuten bepalen). Nadat het verzoek was ingediend, heeft Rhodia haar enquêteverzoek ingetrokken. De OK heeft Rodolphe dientengevolge niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek. Hiertegen richt zich het cassatiemiddel.  

 

Volgens de Hoge Raad was Rhodia op de voet van artikel 283 Rv bevoegd het verzoek, voor zover mede namens haar ingediend, in te trekken zonder daartoe de toestemming van een van de andere procespartijen nodig te hebben, zolang de OK nog geen eindbeschikking had gegeven, dat wil in dit geval zeggen: zolang de OK nog geen onderzoek had bevolen, of dit had geweigerd. De intrekking maakte geen einde aan de aanhangigheid van de zaak, ook niet voor zover het Rhodia betrof, maar had de OK ertoe moeten brengen Rhodia niet-ontvankelijk te verklaren in haar verzoek omdat zij - de OK - dientengevolge op processuele gronden niet toekwam aan een behandeling van de zaak ten principale.          

 

Voorts is voor de ontvankelijkheid van Rodolphe niet beslissend dat Rhodia en hij ten tijde van het indienen van het verzoekschrift tezamen voldoende aandelen in Emba bezaten om de voormelde drempel te overschrijden. De wettelijke kapitaalseis van artikel 2:346, aanhef en onder b BW, vindt zijn rechtvaardiging in de omstandigheid dat het instellen van een enquête om diverse redenen bezwarend is voor de desbetreffende vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Daarom wordt een minimale steun van het verzoek verlangd, gemeten aan - in gevallen als deze - het bezit van (certificaten van) aandelen van de vennootschap. Het strookt met deze ratio dat de OK onderzocht of de op het moment van zijn beslissing nog overblijvende verzoeker (Rodolphe) voldeed aan de voormelde wettelijke kapitaalseisen en in dat verband geen betekenis toekende aan de omstandigheid dat het verzoek aanvankelijk mede werd gesteund door Rhodia.

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
271
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.