Meijers/Mast Holding BV - Arrest

Meijers/Mast Holding BV

HR 4 december 1992, NJ 1993, 271

 

Kern

Het bestuur van de vennootschap berust bij de bestuurders gezamenlijk, maar iedere individuele bestuurder is verantwoordelijk voor zijn aandeel in het bestuur en dus in dit beleid verantwoordelijk is tegenover de algemene vergadering van aandeelhouders. De weigering van een bestuurder om een door de algemene vergadering van aandeelhouders gewenst beleid uit te voeren kan een redelijke grond voor ontslag zijn. Of die weigering in een specifiek geval een redelijke grond voor ontslag oplevert, hangt af van de aard van het door de algemene vergadering van aandeelhouders gewenste beleid en de overige omstandigheden.

 

Casus

Meijers was sinds januari 1984 directiesecretaris van Mast Holding en vanaf begin 1986 directeur van de vennootschap. De facto veranderde zijn werkzaamheden voor de BV niet door de benoeming tot directeur. In augustus 1987 is hij ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders en in de onderhavige procedure vordert hij schadevergoeding omdat het ontslag volgens hem kennelijk onredelijk was, nu het ontslag zonder opgave van redenen was gegeven.

 

Hof

Het Hof heeft geoordeeld dat Meijers ten tijde van het ontslag bekend was met de reden daarvoor. De algemene vergadering van aandeelhouders was niet tevreden over het door hem gevoerde beleid en accepteerde zijn weigering het beleid, zoals dat door de algemene vergadering van aandeelhouders voorgestaan werd en voorgesteld door een accountantskantoor, niet.

 

Hoge Raad

De Hoge Raad verwerpt vervolgens het cassatiemiddel dat stelt dat een individuele bestuurder niet verantwoordelijk is voor gezamenlijk gevoerd beleid. Hoezeer het bestuur ook berust bij de bestuurders gezamenlijk, iedere bestuurder afzonderlijk is voor zijn aandeel in het bestuur verantwoordelijk tegenover de algemene vergadering van aandeelhouders. Tevens oordeelt de Hoge Raad dat het Hof juist was te oordelen dat de algemene vergadering van aandeelhouders in haar oordeel over Meijers ook de periode in beschouwing mocht nemen waarin hij weliswaar formeel geen bestuurder was, maar wel een directietaak vervulde.

 

Een ander cassatiemiddel betoogde dat de weigering een door de algemene vergadering van aandeelhouders gewenst beleid uit te voeren geen redelijke grond voor ontslag is. Immers, het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap en niet de algemene vergadering van aandeelhouders. De Hoge Raad verwerpt dit cassatiemiddel en zegt dat deze weigering door een bestuurder wel degelijk een redelijke grond voor ontslag kan zijn. Of zo'n weigering in concreto een redelijke grond oplevert, hangt af van de aard van het beleid dat voorgestaan wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders en de overige omstandigheden. In casu betrof het voorgestane beleid de naleving van aanbevelingen in een rapport van een accountantskantoor dat was opgesteld in verband met de financiële positie van de vennootschap die zich kenmerkte door een jarenlange verliesgevende situatie en een steeds slechter wordende solvabiliteitspositie. Gelet op die omstandigheden geeft het oordeel van het Hof dat hier geen sprake was van een kennelijk onredelijk ontslag, niet blijk van een onjuiste rechtspositie. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep.

 

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
515
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.