Twickler - Arrest

Twickler (HR 22-10-1999, NJ 2000, 208)

Casus

R. huurt van Twickler als eigenaar een plek op het marktterrein te N., alwaar hij een snackbar (als marktkraam) exploiteert. Eén van de aspecten van de huurovereenkomst betreft het zich onthouden van dusdanige exploitatie van het gehuurde, dat huurder daarmee óf in strijd met wet, verordening of ander overheidsvoorschrift zou komen óf risico loopt om van overheidswege verleende vergunningen te verliezen.

Huurder wordt echter door de economische politierechter veroordeeld wegens overtreding van bepalingen in de Warenwet (c.q. Wijzigingswet 1988 Warenwet). Hierop vordert Twickler ontbinding van de huurovereenkomst wegens wanprestatie aan de zijde van R. (waaronder het laten bestaan van een onhygiënische toestand in en rond zijn snackbar op het van Twickler gehuurde terrein. Ter staving van met name laatstgenoemde omstandigheid legt Twickler de Kantonrechter onder meer de uitspraken van de economische politierechter voor. Hierop wijst de Kantonrechter de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst toe.

De rechtbank wijst, in hoger beroep, de vordering echter af omdat de niet-nakoming van de verplichtingen zoals deze de huurder worden verweten de ontbinding van de overeenkomst in casu niet rechtvaardigen. De rechtbank maakt hierbij namelijk onderscheid tussen contractuele bedingen die de kern van de overeengekomen prestatie betreffen en overige contractuele bedingen (de wezenlijke prestaties zijn verhuur tegen betaling; nevenprestaties zijn onder meer het zich onthouden van handelingen in strijd met wet of verordening c.q. leidend tot verlies van vergunningen).

Rechtsvraag

Kan de niet-nakoming van een bepaalde, contractueel bedongen verplichting tot ontbinding van de overeenkomst leiden indien degene die de ontbinding vordert, te weinig belang blijkt te hebben bij de nakoming van een dergelijke verplichting?

Hoge Raad

Vooropgesteld moet worden dat in beginsel elke tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomst de wederpartij grond oplevert om ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij nadere beoordeling van de vraag of de in casu verweten tekortkoming in de nakoming van contractuele verplichtingen ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij rechtvaardigt, dient de feitelijke rechter alle omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, waaronder de aard en het belang van het beding, waarvan tekortkomingen in de nakoming de wederpartij wordt verweten. In ieder geval levert art. 6:265 lid 1 BW geen grond voor het door de rechtbank in casu gemaakte onderscheid tussen contractuele bedingen die de kern van de overeengekomen prestatie raken en overige bedingen.

Ook onjuist is het standpunt van de rechtbank dat tekortkomingen in de nakoming van contractuele bedingen die niet de kern van de overeengekomen prestatie raken, ontbinding van de overeenkomst enkel rechtvaardigen indien de partij die ontbinding vordert, hierbij groter belang heeft dan de wederpartij bij continuering van de overeenkomst. Ook hoeft degene die ontbinding van de overeenkomst vordert zijn belang bij de naleving van dergelijke contractuele bedingen (d.w.z. bedingen die niet de kern van de overeengekomen prestatie raken) niet te stellen en te bewijzen. De Hoge Raad verwijst de zaak terug naar het Hof voor nadere feitelijke beoordeling van feiten en omstandigheden ter beantwoording van de hierboven bedoelde vraag.

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
497
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.