Pla en Pucernau t. Andorra - Arrest

Pla en Pucernau t. Andorra (EHRM 13 juli 2004, NJ 2005, 508)        

 

Casus   

Het testament van grootmoeder bevat een clausule dat haar zoon de erfenis moet doorgeven aan zijn zoon of kleinzoon uit een wettig en canoniek huwelijk. Is aan deze voorwaarde voldaan nu sprake is van een geadopteerde (klein)zoon?

 

EHRM

Volgens het EHRM is artikel 8 EVRM is van toepassing, ook al hebben grootmoeder (overleden in 1949) en kleinzoon (geadopteerd in 1969) elkaar nooit gekend. Erfrechtelijke kwesties tussen kinderen en ouders en tussen kleinkinderen en grootouders zijn zo nauw verbonden met ‘family life’, dat deze onder het bereik van artikel 8 EVRM vallen.

Voorts is het volgens het EHRM in eerste instantie aan de nationale autoriteiten om nationale wetgeving te interpreteren en toe te passen. Dit geldt temeer nu het de interpretatie van een privaatrechtelijk instrument betreft, zoals een clausule in een testament. De autoriteiten komen hierbij een ruime beoordelingsmarge toe. Inmenging vindt alleen plaats indien de beoordeling door de nationale rechters kennelijk onredelijk of willekeurig of overduidelijk inconsistent is met de fundamentele beginselen van het EVRM.   

Moet de term ‘zoon’ in grootmoeders testament worden beperkt tot biologische zonen, zoals het Hooggerechtshof van Andorra heeft bepaald? 

Volgens het EHRM wijst niets in het testament erop dat grootmoeder de bedoeling had geadopteerde kleinzonen uit te sluiten. De testamentaire clausule maakt geen onderscheid tussen biologische en geadopteerde kinderen en het was daarom niet nodig geweest om de clausule op die manier te interpreteren. Geen legitiem doel kan worden vastgesteld dat ten grondslag ligt aan de gerechtelijke beslissing of een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor het gemaakte onderscheid. Een geadopteerd kind verkeert in alle opzichten in dezelfde juridische positie als een biologisch kind van zijn of haar ouders.

Het EVRM is een ‘living instrument’, dat dient te worden geïnterpreteerd in het licht van hedendaagse opvattingen. In de huidige tijd hechten de aangesloten lidstaten groot belang aan gelijke gerechtigheid tussen kinderen geboren binnen en buiten het huwelijk.          

Zelfs als de testamentaire clausule een interpretatie behoefde van de nationale rechter, dan kon deze interpretatie niet enkel gebaseerd worden op de sociale opvattingen die heersten in de tijd dat het testament werd opgesteld, zeker nu lange tijd is verstreken tussen het opstellen van het testament en het overgaan van de erfenis op de erfgenamen. Gedurende deze lange periode hebben zich grote sociale, economische en juridische veranderingen voorgedaan die niet door de gerechten kunnen worden genegeerd (een verdragsconforme interpretatie dus). 

In het licht van deze overwegingen acht het EHRM de uitspraken van het Hooggerechtshof en het Constitutionele hof discriminatoir.

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
237
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.