Hof Leeuwarden 28 februari 2007, LJN AZ9682 - Arrest

Hof Leeuwarden 28 februari 2007, LJN AZ9682 

 

Casus

In 1985 is de vader van eiseressen overleden. Zij waren destijds allen minderjarig. Hun moeder, die gescheiden was van hun vader, was hun voogdes. De drie eiseressen waren elk voor een derde erfgenaam van hun vader. Over hun verkrijging was bij testament een bewind ingesteld. Tot de nalatenschap behoorden onder meer pachtrechten op akkerbouwgronden van de ouders van de erflater. Kort na het overlijden van erflater heeft diens moeder een spoedontbindingsprocedure gestart ter beëindiging van de pachtovereenkomsten. De verzoeken waren eveneens ondertekend door de vader van erflater. Tijdens een bespreking hierover waarbij ook de juridisch adviseur van de moeder van eiseressen, die tevens tot bewindvoerder was benoemd, aanwezig is geweest, is namens eiseressen de intentie uitgesproken om afstand te doen van de pachtovereenkomsten onder de voorwaarde dat de verpachters eiseressen financieel tegemoet zouden komen als de nalatenschap negatief mocht blijken, terwijl zij overigens zoveel mogelijk dienden te handelen in het belang van eiseressen. Later dat jaar is de tot de nalatenschap behorende boerderij samen met het grootste deel van de van ouders van de erflater gepachte landerijen geleverd aan derden.

Eiseressen vorderen een verklaring voor recht dat de bewindvoerder jegens hen wanprestatie heeft gepleegd dan wel onrechtmatig heeft gehandeld door medewerking te verlenen aan het om niet afstand doen van de genoemde pachtrechten alsmede een veroordeling tot schadevergoeding.

 

Rechtbank

De rechtbank overweegt dat de beantwoording van de vraag ervan afhangt of het een ‘testamentair bewind’ betreft (artikel 4:1066 – 1069 BW (oud)) of een ‘minderjarigenbewind’ als bedoeld in artikel 1:247 lid 1 onder c BW (oud).

De rechtbank is van mening dat het (eerder) zou gaan om een testamentair bewind dat door de testamentaire beschikkingen wordt beheerst. In dat geval zou de bewindvoerder alleen medewerking van de erfgenamen moeten hebben. De moeder van de erfgenamen had dan als voogdes machtiging van de kantonrechter moeten verkrijgen, nu de bewindvoerder niet ook toeziend voogd was. Desondanks wijst de rechtbank de vordering af wegens destijds geldende bepalingen in de Pachtwet. Derhalve was voor de ontbinding van de pachtovereenkomsten geen schadevergoeding vereist. De bewindvoerder mocht daarom aannemen dat hij door de gemaakte afspraak handelde in het belang van de minderjarige erfgenamen.

 

Hof

Het hof is net als de rechtbank van oordeel dat het hier een testamentair bewind betreft.

Niet is gebleken dat zij een beroep hebben gedaan op (de vernietigingsgrond van) artikel 1:347 BW, daaruit voortvloeiende dat hun moeder zonder de vereiste machtiging van de kantonrechter aan de afstand heeft meegewerkt. Zij verwijten derhalve aan de bewindvoerder dat hij aan een rechtshandeling heeft meegewerkt waaraan zij

•           vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger – zelf ook hebben meegewerkt. Behoudens bijzondere omstandigheden, die niet zijn gesteld of gebleken, kan dit handelen van de bewindvoerder daarom niet als wanprestatie of onrechtmatig handelen ten opzichte van hen worden gekwalificeerd.

 

Ook het hof wijst de vordering af.

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
659
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.