Legaat en verzorgingsvruchtgebruik - Arrest

Legaat en verzorgingsvruchtgebruik (Hof Arnhem 20 mei 2008, LJN BE2748)       

 

Rechtsvraag

Kan de langstlevende die een recht van vruchtgebruik gelegateerd heeft gekregen, vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik vorderen; op wie rust bewijslast van verzorgingsbehoefte in dat kader?        

Casus

Erflater heeft zijn zoon tot enig erfgenaam benoemd. Aan zijn echtgenote (hierna: de moeder) heeft hij het vruchtgebruik van de echtelijke woning en de inboedel gelegateerd. De moeder heeft echter geopteerd voor vestiging van de wettelijke vruchtgebruiken van artikel 4:29 (woning en inboedel) en 4:30 BW (andere goederen).           

De zoon heeft in deze procedure op de voet van artikel 4:33 lid 2 BW primair verzocht hem te ontheffen van de verplichting tot medewerking aan de vestiging van vruchtgebruik en subsidiair om de aan het vruchtgebruik verbonden bevoegdheden te beperken.

Het Hof          

Bij de beslissingen ingevolge artikel 4:33 lid 2 BW staat de verzorgingsbehoefte van de echtgenoot van de erflater centraal. Ten aanzien van het vruchtgebruik op woning en inboedel (artikel 4:29 BW) hoeft de moeder niet op voorhand aannemelijk te maken dat daaraan voor haar verzorging behoefte is. Nu de zoon deze behoefte betwist, rust op hem de bewijslast dat de moeder voor een passende verzorging aan dat vruchtgebruik geen behoefte heeft.

Ten aanzien van het vruchtgebruik op andere goederen (artikel 4:30 BW) dient de moeder aannemelijk te maken dat daaraan voor haar verzorging behoefte bestaat. Voor de omvang van deze verzorgingsbehoefte kan ervan worden uitgegaan dat een langstlevende echtgenoot aanspraak kan maken op een passende voorziening, maar dat is niet hetzelfde als een aanspraak om onder alle omstandigheden het leefpatroon van voorheen voort te zetten. Bij het bepalen van de verzorgingsbehoefte kunnen de wettelijke maatstaven omtrent het verschaffen van levensonderhoud tussen gewezen echtgenoten een oriëntatiepunt vormen. Bij de beoordeling van de behoefte van de moeder dient rekening te worden gehouden met alle relevante omstandigheden, waartoe – mede gelet op hetgeen in artikel 4:33 lid 2 BW jo. lid 5 is bepaald – in ieder geval wordt gerekend: de omvang van het verzorgingsniveau dat in de gegeven omstandigheden als passend kan worden aangemerkt, het eigen inkomen van de moeder, het inkomen dat zij mede gelet op haar leeftijd, werkervaring en opleiding, redelijkerwijs kan verwerven en de samenstelling van de huishouding waartoe de moeder behoort.

Ingevolge artikel 4:33 lid 1 onder c BW kan de kantonrechter op verzoek van een hoofdgerechtigde, mits daardoor een zwaarwegend belang van deze wordt gediend en in vergelijking hiermede het belang van de echtgenoot niet ernstig wordt geschaad, aan het vruchtgebruik verbonden bevoegdheden van de echtgenoot beperken of hem deze ontzeggen. De zoon heeft in dit verband slechts aangevoerd dat hij zelf in de woning wenst te wonen. Die enkele omstandigheid vormt naar het oordeel van het hof geen zwaarwegend belang van de zoon.

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
308
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.