V. en P./DNB en AFM - Arrest

HR 23 december 2011, LJN BT7193         V. en P./DNB en AFM   

 

Casus

     
Deze zaak betreft de vraag of De Nederlandsche Bank (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) aansprakelijk zijn voor de schade die V. en P. stellen te hebben geleden als gevolg van door DNB en AFM gegeven aanwijzingen die hebben geleid tot het ontslag van V. en P. als bestuurders van de bank ‘X. N.V.’ (X). Die aanwijzingen zijn bij besluiten van 14 april 2003 gegeven naar aanleiding van door V. en P. voor eigen rekening, voor rekening van familieleden dan wel als bestuurder van X uitgevoerde transacties. Zij hebben ertoe geleid dat V. en P. op 17 april 2003 als bestuurder van X. zijn ontslagen met onmiddellijke beëindiging van hun arbeidsovereenkomst. 

De besluiten van 14 april 2003 zijn na bezwaren van V. en P. door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) herroepen. V. en P. zijn strafrechtelijk vervolgd. De strafrechter oordeelde dat sprake was van voorwetenschap en heeft V. en P. schuldig bevonden aan overtreding van artikel 46 (oud) Wte 1995, meermalen gepleegd.        

In dit geding hebben V. en P. betaling van gederfd salaris en gederfde bonussen gevorderd alsmede een vergoeding ter zake van immateriële schade. Daartoe hebben zij gesteld dat de uitspraken van het CBb, waarbij de aanwijzingen van 14 april 2003 werden herroepen, in deze procedure bindende kracht hebben, zodat tussen partijen vaststaat dat DNB en AFM door het geven van die aanwijzingen toerekenbaar onrechtmatig hebben gehandeld.      
De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. Het hof heeft geoordeeld dat de bij besluiten van 14 april 2003 gegeven aanwijzingen onrechtmatig waren jegens V. en P. en aan DNB en AFM kunnen worden toegerekend, maar dat DNB en AFM niet aansprakelijk zijn voor de schade die V. en P. vanaf de tegen hen gewezen vonnissen in de strafzaken hebben geleden. Het percentage van de eigen schuld van V. en P. heeft het hof bepaald op 60.

De klacht van V. en P. dat het hof niet van de veronderstelling mocht uitgaan dat de kredietinstelling X. na kennisname van de strafvonnissen tot ontslag zou zijn overgegaan, aangezien ten gevolge van de door het CBb herroepen aanwijzingen, niet meer met zekerheid valt vast te stellen of wel ontslag zou zijn gevolgd als AFM en DNB niet onrechtmatig zouden hebben gehandeld, faalt. 

   
Indien zich na een schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor iemand aansprakelijk is jegens de benadeelde (hier: de onrechtmatige aanwijzingsbesluiten van 14 april 2003 waarvoor DNB en AFM aansprakelijk zijn jegens V. en P.) een latere gebeurtenis voordoet die dezelfde schade zou hebben veroorzaakt als die schade niet reeds was ontstaan, doet dat niet af aan de reeds gevestigde verplichting tot schadevergoeding van de voor de eerste gebeurtenis aansprakelijke persoon, behalve in gevallen waarin het gaat om voortdurende schade en de latere gebeurtenis voor risico van de benadeelde komt. Het hof heeft kennelijk, en niet onbegrijpelijk, geoordeeld dat de strafvonnissen aangemerkt moeten worden als een dergelijke latere gebeurtenis die voor risico van V. en P. komt en dat die strafvonnissen voor hen tot ontslag en derhalve vanaf dat moment tot dezelfde, voortdurende, schade zouden hebben geleid. Dat oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

 

Hoge Raad

DNB en AFM komen volgens de Hoge Raad evenwel terecht op tegen het oordeel inzake het percentage van de eigen schuld. Bij het uitgangspunt dat noch van strafrechtelijk onderzoek noch van aanwijzingen sprake zou zijn geweest als V. en P. geen handelingen zouden hebben verricht die de strafrechter heeft gekwalificeerd als misbruik van voorwetenschap, is – nu die aanwijzingen tot het gegeven ontslag hebben geleid – zonder nadere motivering niet begrijpelijk dat het hof tot het oordeel is gekomen dat aan DNB en AFM toe te rekenen omstandigheden voor 40% tot de schade hebben bijgedragen.    
Tot de door het CBb gegeven aanwijzingen van DNB en AFM en daarmee het ontslag, zou het niet zijn gekomen indien V. en P. zich niet zouden hebben schuldig gemaakt aan gedragingen die, naar het inmiddels onherroepelijk oordeel van de strafrechter, het misdrijf van (feitelijk leiding geven aan) handelen in strijd met het destijds geldende artikel 46 Wte opleveren. Dit in aanmerking genomen, zijn de aan de beide toezichthouders DNB en AFM toe te rekenen omstandigheden die tot de schade hebben bijgedragen te verwaarlozen ten opzichte van die welke aan V. en P. zijn toe te rekenen, zodat die schade geheel voor rekening van deze laatsten dient te blijven.            .

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
366
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.