HR 18 juni 2010, NJ 2010, 389 (Sijm Agro) - Arrest

 

Casus

Bloembollenteler Koeman had aan De Wit v.o.f. (hierna: De Wit) opdracht gegeven om een bij haar in gebruik zijnde perceel grond te bespuiten met het bestrijdingsmiddel Round-Up. Naast dit perceel lag een perceel van Sijm Agro, waarop zij penen teelde. Negen maanden nadat een medewerker van De Wit het grasland van Koeman had bespoten, constateerde Sijm Agro schade aan een partij penen. Uit onderzoek door deskundigen bleek dat de gebreken een gevolg waren van de bespuitingswerkzaamheden. Sijm Agro heeft zowel De Wit als Koeman aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. De aansprakelijkheid van Koeman grondde zij op artikel 6:171 BW.   

 

Relevante artikelen

art. 6:171 BW.

 

Rechtbank

De rechtbank oordeelde dat Koeman en De Wit hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens Sijm Agro en heeft hen veroordeeld tot vergoeding van de door Sijm Agro geleden schade.      

 

Hof   

In hoger beroep voerde Koeman aan dat

·        de uitgevoerde werkzaamheden niet zijn verricht ter uitoefening van haar bedrijf en

·        voor Sijm Agro van meet af aan bekend was een werknemer van De Wit spuitwerkzaamheden had verricht.

Volgens het hof is gebleken dat (de heer) Koeman heeft bepaald dat er met Round-Up gespoten moest worden, dat hij Round-Up heeft ingekocht en dat hij tevens heeft beslist over het aantal liters Round-Up dat nodig was. Voorts is gebleken dat de heer Koeman zelf beschikt over een licentie om te spuiten. Dit brengt met zich mee dat – gelet op de verwevenheid van het handelen van (de heer) Koeman met het handelen van De Wit – de inbreng van Koeman v.o.f. dermate groot is geweest dat Koeman v.o.f. en De Wit wel degelijk kunnen worden beschouwd als een zekere eenheid, alsmede dat sprake is van het uitoefenen van activiteiten door De Wit die tot de werkzaamheden ter uitoefening van het bedrijf van Koeman v.o.f behoren. Hieraan doet niet af dat het voor Sijm Agro van meet af aan duidelijk was dat De Wit de bespuitingswerkzaamheden heeft verricht, aangezien zich – gelet op de inbreng van (de heer) Koeman – wel degelijk een situatie voordoet waardoor het voor een buitenstaander onduidelijk is wie voor wat verantwoordelijk is en tot wie hij zich in verband daarmee nu eigenlijk moet richten. De inbreng van ieder van hen is immers voor een buitenstaander als Sijm Agro niet van meet af aan bekend. De omstandigheid dat Sijm Agro in eerste instantie alleen De Wit aansprakelijk heeft gesteld en pas daarna ook Koeman v.o.f. maakt dat niet anders.    

 

Hoge Raad     

In cassatie houdt het arrest van het hof stand. De Hoge Raad overweegt dat het hof uit de mate waarin Koeman v.o.f. bij het verzorgen van de bespuiting betrokken was en uit de omstandigheid dat deze ook zelf beschikt over een licentie om te spuiten, afgeleid dat het (doen) bespuiten van het betrokken perceel met een bestrijdingsmiddel behoort tot de werkzaamheden ter uitoefening van dat bedrijf. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, noch onvoldoende gemotiveerd.  

Weliswaar berust artikel 6:171 BW onder meer op de gedachte dat een buitenstaander veelal niet kan onderkennen of de schade te wijten is aan een fout van een ondergeschikte of van een ander die ter uitoefening van het desbetreffende bedrijf werkzaamheden verricht, maar dat brengt niet mee dat de bepaling toepassing zou missen in een geval waarin het de benadeelde duidelijk is dat de schade is veroorzaakt door een fout van een niet-ondergeschikte.

Werd in Energie Delfland/De Stoeterij nog gesproken van ‘een buitenstaander die schade lijdt en voor wie niet is te onderkennen of deze schade is te wijten aan een fout van een ondergeschikte of van een ander die ter uitoefening van het desbetreffende bedrijf werkzaamheden verricht’, op grond van dit arrest behoeft een vordering op grond van artikel 6:171 BW niet langer te stranden vanwege het feit dat het voor de gelaedeerde duidelijk is dat de schade door twee gescheiden bedrijven de schade is ontstaan.           

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
498
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.