ATF/Friesland Foods - Arrest

ATF/Friesland Foods (Hof Leeuwarden 19 september 2007, LJN BC9803)      

 

Relevante artikelen

Art. 6:175 BW

 

Casus 

ATF is een bedrijf dat zich bezighoudt met het inzamelen, sorteren en verwerken van afvalstoffen, waaronder chemisch afval. Op het bedrijfsterrein van ATF in Drachten bevinden zich diverse bedrijfsgebouwen, waaronder een opslaghal. Er heeft een grote brand gewoed in de opslaghal van ATF waardoor deze volledig is uitgebrand. Bij deze brand zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen die een acuut en reëel gevaar vormden voor de volksgezondheid. De rookwolk die tijdens de brand ontstond heeft zich over een gebied ten westen van het bedrijf van ATF verspreid. Hierdoor lijden de boeren in de omgeving schade. Friesland Foods, die melk afneemt van deze boeren, stelde zelf ATF vervolgens aansprakelijk voor de door haar geleden schade.          

Tussen partijen staat vast dat ATF in de uitoefening van haar bedrijf stoffen onder zich had die een bijzonder gevaar van ernstige aard voor personen of zaken opleveren. Voorts is niet in geschil dat deze stoffen door de brand bij ATF zijn vrijgekomen, waardoor dit gevaar is verwezenlijkt en dat dientengevolge op ATF een risicoaansprakelijkheid rust in de zin van artikel 6:175 BW. ATF heeft evenwel betwist dat zij jegens Friesland Foods aansprakelijk is voor de door Friesland Foods geleden schade, daartoe onder meer aanvoerende dat het relativiteitsvereiste aan aansprakelijkheid in de weg staat.  

Hof

Volgens het hof is de norm van artikel 6:175 BW, die een risico-aansprakelijkheid in het leven roept voor diegene die in de uitoefening van zijn bedrijf stoffen onder zich heeft die een bijzonder gevaar van ernstige aard voor personen of zaken opleveren, erop gericht om de bescherming van belangen van volksgezondheid en milieu te waarborgen. Nu de bij de brand bij ATF vrijgekomen stoffen zouden kunnen leiden tot verontreiniging van de door Friesland Foods te verwerken en in het verkeer te brengen melk, was er sprake van een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid. Dit was een vooraf te voorzien gevolg van de brand.

Friesland Foods houdt zich bezig met het verhandelen van voor consumptie geschikte melk. Haar belang om te voorkomen dat er verontreinigde melk in het verkeer wordt gebracht, is naar het oordeel van het hof dan ook bij uitstek een belang dat door genoemde norm wordt beschermd.

Voorts heeft de wetgever heeft beoogd ook bedrijfsschade voor vergoeding in aanmerking te laten komen, ongeacht of deze het gevolg is van aantasting van een zaak van de benadeelde. De aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 6:175 BW is mitsdien niet beperkt tot die gevallen waarin inbreuk wordt gemaakt op iemands subjectief recht.  

Het verweer van ATF dat niet voldaan is aan het relativiteitsvereiste, faalt derhalve.

Access: 
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Check more of this topic?
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Image

Check how to use summaries on WorldSupporter.org


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Check related topics:
Activities abroad, studies and working fields
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
489