Werkcollege week 5 Inleiding Recht

Opdrachten 

 1. a. Art. 6:213 BW 
  b. Een meerzijdige rechtshandeling waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan 
  c. Art. 6:74 BW --> pacta sunt servanda-beginsel: verbintenis en voortvloeiende verbintenissen moet worden nageleefd, tenzij niet toe te rekenen 
  d. Tekortkoming in nakoming van verbintenis, Toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de debiteur, Schade, Causaal verband 

 1. a. art. 7:446 BW 
  b. Hulpverlener zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebeid van de geneeskunst. En patiënt (opdrachtgever)  
  c. Dit baat hun echter niet omdat de behandelaar op grond van zijn thans in art. 7:453 BW omschreven, primair jegens de zwangere vrouw bestaande, zorgplicht ook jegens het nog ongeboren kind ertoe is gehouden de in de gegeven omstandigheden vereiste prenatale diagnostiek te (doen) verrichten en, indien daartoe aanleiding is, een klinisch geneticus te consulteren om de vrucht waarvan de vrouw zwanger is, nader te doen onderzoeken. Zorgplicht geldt naar moeder maar ook naar ongeboren vrucht 

 1. a. Weliswaar is op zichzelf juist dat de ouders geen schade hebben geleden door het enkele feit dat Kelly is geboren en dat de handicap van Kelly haar oorzaak vindt in de bij haar aanwezige chromosomale afwijking die niet door de verloskundige is bewerkstelligd, maar dit bevrijdt het LUMC en de verloskundige niet van hun aansprakelijkheid. Immers wordt miskend dat de gebeurtenis waarop hun aansprakelijkheid berust, niet is gelegen in het feit dat Kelly is geboren of in de bij haar vanaf de conceptie aanwezige chromosomale afwijking, doch in de nalatigheid van de verloskundige de in de gegeven omstandigheden noodzakelijke prenatale diagnostiek te (doen) verrichten. Moeder sloot een geneeskundige behandelingsovereenkomst op grond van art. 7:446 BW. Op basis van deze overeenkomst is de zorgplicht art. 7:453 BW. Er is sprake van wanprestatie art. 6:74 BW omdat verloskunde tekort is geschoten in de zorgplicht. Er is risicoaansprakelijkheid art. 6:169 door hoedanigheid (kinderen, ongeschikten, dieren) 
  b. 21 jaar art. 1:395a 
  c. Materiële schade --> vergoeden in het geval dat Kelly er niet was geweest 
  Immateriële schade --> niet uit te drukken in geld “een zo ingrijpende aantasting als in dit geding aan de orde van een zo fundamenteel recht moet worden aangemerkt als een aantasting in de persoon in de zin van art. 6:106 lid 1, aanhef en onder b, BW, zonder dat nodig is dat geestelijk letsel is vastgesteld 
  Moeder en vader recht op materiële schade en immateriële schade 

 1. a. Onrechtmatige daad art. 6:162 BW 
  b. Nee, op zichzelf is juist dat ook het nog ongeboren kind waarvan zij zwanger is een eigen belang bij deze overeenkomst heeft, maar die enkele omstandigheid is niet voldoende om te rechtvaardigen dat het kind mede als partij bij die overeenkomst heeft te gelden  
  c. Ja, materiële art. 6:162 jo art. 7:453 en immateriële schadevergoeding art. 6:106 lid 1 

 1. 1. Heeft de verloskundige onrechtmatig gehandeld 
  2. Art. 6:162 Art. 7:453 art. 6:170 
  3. Handelt de verloskundige in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens Abeni door het handelen in strijd met de wettelijke zorgplicht jegens moeder  
  4. Verloskundige verwijst bloedprikken af en wilde geen verdere acties ondernemen 
  5. Vordering moet worden toegewezen omdat tekortgeschoten art. 7:453 BW en daardoor in strijd met ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Abel-Jan Scheffer
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering