Artikelen: Parenting support

Week 3

Thema: ondersteuning door ouders

Kernbegrippen: opvoedingsdoelen, moeder-kindrelatie, reactiepatronen

 

Literatuurlijst: Rogoff, B. (2003). The Cultural Nature of Human Development. Oxford University Press. Chapter 4, pp. 102-120. https://ebookcentral.proquest.com/lib/uunl/detail.action?docID=272865

 

Verwijzing in tekst: (Rogoff, 2003)

 

Culturele strategieën voor overleving en verzorging kind

 • De overleving van kinderen staat centraal bij het opvoeden van kinderen, maar wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd in gelukkige gezinnen en landen. Een land met hoge kindersterfte zullen de ouders andere prioriteiten hebben dan ouders die er relatief zeker van kunnen zijn dat hun kind opgroeit.
 • Robert LeVine: hiërarchie op drie niveaus van opvoedingsdoelen van ouders die varieert in verschillende gemeenschappen.
  • In gemeenschappen met hoge kinder- en kindersterfte suggereerde LeVine dat ouders eerst rekening moeten houden met de fysieke overleving en gezondheid van een kind
  • Ouderlijke prioriteiten waarbij kinderen worden voorbereid om zich economisch volwassen te houden.
  • Als aan de eerste twee prioriteiten wordt voldaan, kunnen ouders meer energie steken in het overwegen van het potentieel van elk kind om andere culturele waarden te maximaliseren, zoals prestige, religieuze vroomheid, intellectuele prestaties, persoonlijke tevredenheid en zelfrealisatie.
 • Natuurlijk bouwt elke generatie voort op een ontroerende historische basis, waarbij sommige oplossingen van hun ouders en grootouders worden gehandhaafd en anderen worden gewijzigd met veranderende omstandigheden. bijvoorbeeld: in regio's met een hoge kindersterfte als gevolg van ziekte of gevaar (zoals kookvuren), is de gewoonte van kinderopvang gericht op overleving en gezondheidsdoelen. In regio's waar de kost verdienen belangrijk is, is de opvoeding van een kind erop gericht om het kind in staat te stellen op de volwassen leeftijd te leven.

 

Gehechtheid kind-verzorger

 • De overlevingskans van een kind hangt af van de band met de verzorger die ze beschermen en opvoeden.
 • Aangeboren hechting bij ernstige condities:
  • De verhouding tussen de hechting van baby aan hun moeder, moeder aan hun baby en baby’s met de andere familieleden zijn logischer wanneer we bedenken dat deze individuen zich tot elkaar verhouden als deelnemers aan dynamische culturele gemeenschappen.
  • Sceper-Hughes trekt in twijfel dat hechting aangeboren is en vroeg  om een meer gecontextualiseerd model van de biologische en culturele processen die betrokken zijn bij moeder-kindrelaties. Het belang van een ondersteunende omgeving voor moeder en kind werd benadrukt (zodra ze het ziekenhuis verlaten). bijv. moeders in Brazilië die het kind laten sterven als het kind niet genoeg doorzettingsvermogen heeft
 • Veiligheid kind bij hechting
  • De meeste Europese en Amerikaanse kinderen zijn in te delen in veilig, angstige en  vermijdende hechting uit het strange situation experiment. Maar in andere gemeenschappen over de wereld waren variatie in reactiepatronen. De verschillende reactiepatronen op de vreemde situatie lijken culturele waarden en praktijken te weerspiegelen.
  • Studies wijzen op kritieke problemen bij het beoordelen van gehechtheid bij baby’s in gestandaardasieerde situatie, evenals op culturele variaties in de gepromote doelen en de sociale relaties die betrokken zijn bij de interactie tussen baby en verzorger.
  • De studies suggereren dat 'baby's niet alleen gehecht raken aan specifieke personen, maar ook aan specifieke omstandigheden die hen troost hebben gegeven en die angst opwekken wanneer ze zich terugtrekken. De betekenis van de moeder voor de baby wordt gedeeltelijk bepaald door dergelijke omstandigheden
 • Gehecht aan wie?
  • De voorwaarden die baby’s troost bieden, betrekken naast de moeder vaak andere mensen. De gehechtheden van baby's zijn nauw verbonden met gemeenschapsarrangementen van kinderopvang, die historische omstandigheden en culturele waarden met betrekking tot de rol van gezinnen in de zorg.

 

 

 

 

 

Thema: ouderlijke ondersteuning

Belangrijke begrippen: Amerika en Nederland, Western mind, afhankelijkheid, onafhankelijkheid, autonomie

 

Literatuurlijst: Harkness, S., Super, C.M., & van Tijen, N. (2000). Individualism and the "Western mind" reconsidered: American and Dutch parents' ethnotheories of the child. In S. Harkness, C. Raeff & C.M. Super (Eds.), Variability in the social construction of the child. New Directions for Child and Adolescent Development, 87, 23-39.

 

Verwijzing in tekst: (Harkness, Super & van Tijen, 2000)

 

Belangrijke begrippen:

 • Western Mind: idee van zichzelf als gescheiden van de sociale omgeving
 • Ouderlijke etnotheorieën: cultureel overtuigingssystemen die ouders hebben met betrekking op de natuur van een kind, ontwikkeling, opvoeding en de familie

 

Onderzoek waarom verschillen twee groepen ouders zo sterk in hun interpretaties en reacties op wat kennelijk als zeer vergelijkbare -en waarschijnlijk universele- aspecten van gedrag bij hun jonge kinderen werden beschouwd?

 

Cambridge (Amerika):

 • Omschrijven eigen kind: in termen van intelligentie. Actieve wezens die hun omgeving gebruiken om hun eigen interne behoeften te dienen voor optimale individuele ontwikkeling
 • Afhankelijkheid: kinderen die aandacht vragen/afhankelijk zijn worden als problematisch beschouwd. Ze maken zich zorgen of afhankelijk gedrag misschien het resultaat was van een negatieve ervaring en voelden zich verscheurd tussen aandacht willen geven en de eisen van hun kinderen buitensporig vinden.
 • Onafhankelijkheid: kinderen die zelf dingen willen doen, interne worsteling

 

Bloemenheim (Nederland):

 • Omschrijven eigen kind: in termen van sociale vaardigheden. Het kind als sociaal wezen, hoe succesvol te functioneren als een lid van de sociale wereld. Onafhankelijkheid en volwassenheid worden wel gezien belangrijk.
 • Afhankelijkheid: kinderen vragen meer aandacht en zijn afhankelijker, dit vinden ouders ook niet erg.  De behoefte van jonge kinderen aan aandacht en liefde is natuurlijk, legitiem en over het algemeen geen last voor de ouders.
 • Onafhankelijkheid: meer focus op zichzelf entertainen als ontwikkelingsdoel, natuurlijke rijpingsproces

 

Aanhankelijk en onafhankelijk

 • Aanhankelijk: Interpretaties ouders over dergelijk gedrag en jongeren . aandachtvragend en comfort/fysiek contact zoeken
 • Onafhankelijk: dingen zelf doen, eigen beslissingen maken, eigen wil hebben

 

Waarom verschillen deze twee groepen van ouders zo in hun interpretatie over aspecten van gedrag van kinderen?

 • Kagitcibasi: autonomous-relational self. Een nieuwe kijk op twee dimensies van meerderheid:

  • Keuzevrijheid
  • Scheiding (afstand nemen van anderen)

De Westerse wereld koppelt autonomie aan onafhankelijkheid en scheiding. Autonomie zou dan uitgesloten zijn bij interdependence. Dit klopt niet, autonomie heeft volgens kagitcibasi twee verschillende betekenissen in een individualistische en collectivistische wereld.

  • In collectivisme is autonomie: ondergeschiktheid van het eigen zelf aan de groep en emotionele nabijheid of onderlinge afhankelijkheid
 • In sommige gevllen is er echter een dialectical synthesis: je moet emotionele relaties aangaan, maar er is ook een mogelijkheid voor individual agency. Bij gebrek aan individual agency ben je gehoorzaam.

 

In Nederland kennen we de 3 ‘R’en’: rust regelmaat en reinheid. Hiermee wordt het belang van regelmaat en een vaststaand schema voor slapen en eten duidelijk. komt overeen met Bloemenheim. Is dat afwijkend van de ‘Western Mind’? Er is waarschijnlijk geen universele ‘western mind’, of er is sprake van dezelfde terminologie maar een andere interpretatie.

 • De conceptualisatie van de begrippen ‘’afhankelijkheid’’ en ‘’onafhankelijkheid’’ was in beide groepen hetzelfde, maar ze verschilden sterk in hun interpretatie van het gedrag en hun attitudes en reacties erop. De interpretatie verschillen kunnen mogelijk verklaard worden door individualisme en collectivisme.

 

 

 

 

Thema: ouderlijke ondersteuning

Belangrijke begrippen: leren door sociale interacties na migratie

 

Literatuurlijst: Van Beurden, S.L. & de Haan, M. (2019). How do Moroccan-Dutch parents (re)construct their parenting practices? Post-migration parenthood as a social site for learning and identity. Learning, Culture and Social Interaction, 21, 1 - 9

 

Verwijzing in tekst: (van Beurden & de Haan, 2019)

 

In dit artikel wordt onderzocht hoe de dagelijkse sociale interacties van ouders na de migratie dienen als sites om te leren over de praktijk van kinderopvang. De ondergewaardeerde processen van sociale onderhandeling over betekenisgeving en identiteitsvorming die ten grondslag liggen aan culturele transformaties binnen de gezinscontext worden benadrukt. De kruisbestuiving van sociale leertheorie en migratiestudies bood een raamwerk om de onderzochte processen van sociale onderhandeling en (des-) identificatie die ten grondslag liggen aan de culturele transformatie van opvoedingspraktijken in het dagelijks leven, te ontwarren.

 

Wanneer ouders botsingen ervaren op grenzen van culturele betekenissen is er een sociale leerdynamiek aan het werk. Ouders navigeren en onderhandelen over meerdere culturele kaders in interacties met anderen en slaan dit op (door middel van hernieuwde zintuigen van verbondenheid) om de verbondenheid met de heterogene cultuur te behouden. Als zodanig herinterpreteren ze betekenissen in sociale leerinteracties met anderen en creëren ze ruimte om opvoedingspraktijken in hun stedelijke postmigratiewoning te (her) construeren. Deze analyse illustreert hoe het toepassen van een sociaal-culturele leerbenadering op postmigratie van ouderschap ons begrip van ouderschap als een sociale leersite heroverweegt waarop vernieuwde gemeenschappen en 'geglokaliseerde' praktijken naar voren komen.

 

Ouderschap kan na migratie werken als katalysator voor sociaal leren en culturele transformatie.

 

Belangrijkste inzichten:

 • Hoe leren gebeurt op de grenzen van culturele kaders. Door de heterogeniteit van hun postmigratiecontext te reflecteren en herinterpreteren ruilen ouders culturele betekenissen met anderen. Spanningen tussen verschillende culturele kaders die ouders in hun opvoedingscontext ervaren creëerden kansen voor leren en ontwikkeling, door de sociale ontemoetingen van ouders. Het risico van opvoedstress en ambivalentie in migratiefamilies wordt benadrukt.
 • Het wederzijdse gevoel van verbondenheid na migratie heeft een wisselwerking met leren als proces van sociale betekenisgeving.
 • De culturele transformaties die ouders maken hebben specifieke en hybride betekenissen die ten grondslag liggen aan ideeën van ‘traditionele’ en ‘moderne’ opvoedingspraktijken van migrantengezinnen betwisten.

 

 

 

 

Concluderend:

Theoretische perspectieven op sociaal-cultureel leren en culturele transformatie:

 • Er vinden steeds meer sociale leerprocessen plaats door onze geglobaliseerde samenleving.
 • Er zijn verschillende betekenissen naar voren gekomen door de verschillende manieren waarop ouders zich kunnen identificeren met de cultureel heterogene context.
 • In de gezinscontext wordt veel informeel geleerd, leren is dus aanwezig in ons dagelijks leven.

 

Inzichten die interessant zijn voor opvoeding migratiestudies door het sociaal-cultureel leerperspectief te gebruiken:

 • Het perspectief van ‘praktijkgemeenschappen’ van Wenger (2010) stelde ons in staat om te bedenken hoe ouderschap dient als een praktijkgerichte onderhandeling over betekenis en identiteit. Het bracht met name de sociale onderhandelingen van ouders in kaart over de betekenis van opvoedingspraktijken en bracht aan het licht hoe precies culturele transformaties plaatsvinden in de dagelijkse ontmoetingen van mensen in sociale netwerken en op sociale ontmoetingsplaatsen in de buurt. Als zodanig heroverweegt het ons begrip van ouderschap als een platform voor volwasseneneducatie.
 • Door ouders te benaderen als 'leeragenten' (Hoek, 2007) vanuit het perspectief van communities of practice (Wenger, 2010), kunnen we onze analytische lens verleggen naar hoe ouders leren richten op het creëren van praktijken die passen bij hun lokale opvoedingscontext, ingebed in hun sociaal-culturele context behoren.
   

Thema: ouderlijke ondersteuning

Kernbegrippen: zorgen over opvoeding, opvoedondersteuning

 

Literatuurlijst: Van Mourik, K. Crone, M. R., Pels, T. V. M., & Reis, R. (2016). Parents’ belief about the cause of parenting problems and the relevance of parenting support: Understanding low participation of ethnic minority and low socioeconomic status families in the Netherlands. Children and Youth Services Review, 61, 345-352. doi: 10.1016/j.childyouth.2015.12.028

 

Verwijzing in tekst: (van Mourik, Crone, Pels & Reis, 2016)

 

Het hebben van zorgen over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen is een algemene aspect van opvoeden (voornamelijk: gedrag, gezondheid, ontwikkeling, ouder-kind relatie en schoolprestaties). Ouders met jonge kinderen, ouders van etnische minderheden en ouders met een laag inkomen hebben vaak de meeste zorgen. Professionele ouderlijke ondersteuning heeft vaak positieve effecten op:

 • de opvoeding;
 • het gedrag van het kind; en
 • het funtioneren van de familie

geloven en overtuigingen van ouders zijn geassocieerd met hun sociale en culturele context en etnische/migratie achtergrond. De twee belangrijkste componenten voor ouders om hulp te zoeken zijn:

 • overtuigingen over de oorzaak
 • de controleerbaarheid van problemen.

 

De overtuigingen van de oorzaak en controleerbaarheid van problemen zijn voor ouders een belangrijke motivatie om deel te nemen aan opvoedingsondersteuning. Wanneer er sprake is van overgangsfasen is de motivatie om deel te nemen het hoogst (overgang naar ouderschap, tot peutertijd, etc.):

 • De sterke persoonlijkheid van het kind is voor ouders uit Nederland de belangrijkste oorzaak
 • Antilliaans-Nederlandse ouders zien stress als een belangrijke oorzaak. Zij benadrukken de overgang naar het ouderschap en de blijvende invloed van stress op het gedrag van het kind, waarbij stress wordt overgedragen van de ouder op het kind.
 • Marokkaans Nederlandse ouders zien het leven in twee culturen als belangrijke oorzaak. Ze benadrukken de rol van vader en sociale controle door buren en familie. Eerste generatie zegt dat kinderen drie fases doormaken waar specifiek oudergedrag bij hoort:
  • Play with them (0-6 jaar)
  • Discipline them (7-13 jaar)
  • Befriend them (14-20 jaar)
 • De meerderheid van de ouders vinden dat veranderingen in het gedrag van ouders niet nodig is
 • Ouders vinden ouderlijke ondersteuning belangrijk gedurende snelle veranderingen in de ontwikkeling van een kind
 • Het leven in twee culturen en ongunstige leefomstandigheden werden door ouders met een lage SES en etnische minderheden vaker als oorzaak voor opvoedingsproblemen gegeven. Ze vinden daarom ouderlijke ondersteuning relevant als ze nieuwe strategieën leren en hoe ze een plek moeten nemen in de Nederlandse cultuur.
 • Het is belangrijk om te zeggen dat herkenning en expressie van problemen een belangrijke eerste stap is om hulp te zoeken
 • De doelgroep schrijft ouderlijke problemen vaak toe aan externe factoren en stress, waarna opvoedondersteuning als minder relevant werd ervaren.
 

 

Thema: ouderlijke ondersteuning

Kernbegrippen: autoritair, sensitief, attachment theorie, coercion theorie, acculturatiemodel

 

Literatuurlijst: Yaman, A., Mesman, J., & Linting, M. (2010). Parenting in an individualistic culture with a collectivistic cultural background: The case of Turkish immigrant families with toddlers in the Netherlands. Journal of Child and Family Studies, 19, 617—628. doi: 10.1007/s10826-009-9346-y

 

Verwijzing in tekst: (Yaman, Mesman & Linting, 2010)

 

Gedrag van ouders dan gerelateerd  is an externaliserende problemen zijn sensitiviteit en controle. Deze twee kenmerken komen terug in twee theoretische kaders:

 • Attachment theorie (Bowlby): kwaliteit van opvoeding (ouderlijke gevoeligheid). Ouderlijke sensitiviteit = vermogen om de signalen van kinderen waar te nemen, deze correct te interpreteren en erop te reageren op een snelle en gepaste manier.
 • Coercion (dwang) theorie: focus op de niet effectieve ouderlijke controle. Ouderlijke controle = hoe regels en limieten worden opgelegd aan het kind.

 

Resultaten:

 • Turkse moeders waren jonger dan Nederlandse moeders en hadden een lager onderwijsniveau
 • Turkse moeders zijn minder gevoelig en gebruiken minder autoritatieve controle theorieën
 • Geen verschil in het gebruik van autoritaire controle. dit kan komen doordat het gaat om tweede generatie moeders
 • Turkse moeders die meer emotionele verbondenheid voelen met Nederland gebruiken meer autoritatieve controle
 • Moeders die vak de Turkse taal spreken waren meer gevoelig en ondersteunend in de interactie met hun kinderen
 • Turkse moeders waren meer opdringerig dan Nederlandse moeders
 • Turkse moeders waren minder ondersteunend tijdens de probleemoplossende taak dan Nederlandse moeders. dit kan komen door:
  • Immigrante ouders hebben hogere academische verwachtingen van hun kinderen en voeren meer druk uit op het kind om beter te presteren; of
  • Turkse moeders zijn minder gewend om probleemoplossende opdrachten te doen, omdat ze bijvoorbeeld minder bij de Turkse cultuur passen.
 • Geen verschil tussen geslacht in ontwikkeling van ouderschap.

 

De resultaten van Turkse moeders komen overeen met collectivistisch georiënteerde gezinnen waarin afhankelijkheid en gehoorzaamheid in kinderen wordt aangemoedigd, autonomie niet wordt gewaardeerd en gezaghebbende disciplines minder vaak voorkomen.

 

De patronen van associaties tussen opvoedgedrag zijn, ondanks de gemiddelde niveauverschillen in opvoedgedrag, vergelijkbaar voor beide groepen. bestaande opvoedinterventies voor autochtonen gezinnen kunnen ook van toepassing zijn op tweede generatie turken.

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Lieke van Golen
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
7 1 1