Summary Group Dynamics - Donelson R. Forsyth - Seventh Edition - Engels

Hoofdstuk 1: Wat is een groep en wat zijn groepsdynamieken?

Wat zijn groepen?

In alle culturen en over de hele geschiedenis maken mensen deel uit van groepen: families, stammen en gemeenschappen. Onze voorouders beschermden zichzelf voor gevaar door middel van het vormen van groepen. Ook vroege beschavingen zoals die van de Azteken, Perzen, Grieken en Romeinen organiseerden hun maatschappijen onder andere door middel van legioenen, assemblages en wetgevende organen. Daarnaast komen mensen al eeuwenlang samen voor religieuze doelen, zoals het aanbidden van (een of meerdere) God(en), feesten en festivals. 

Het bestuderen van groepen is belangrijk, omdat de meeste mensen tot één of meerdere groepen behoren. Zo hebben de meeste mensen een familie waartoe zij behoren en (hechte) vriendschappen. 

'De Avontuurlijke Expeditie' is een voorbeeld van een unieke collectie van mensen (een groep) die uitdagingen moesten overwinnen. Rob Hall was de leider van deze groep. Hij creeerde deze groep bewust, door zesentwintig leden te werven: klimmers, gidsen, koks, medisch personeel, etc. De leden hadden een gemeenschappelijk doel, maar sommige leden plaatsten hun eigen behoeften boven die van de groep. De leden van de groep communiceerden door middel van face-to-face interacties, maar ook door middel van technologie. Deze unieke collectie van mensen kan een groep genoemd worden, omdat het bestaat uit minimaal twee individuen, die aan elkaar verbonden zijn door en binnen sociale relaties.

Twee of meer individuen

Er zijn verschillende soorten groepen, zoals bijvoorbeeld dyades (twee leden), triades (drie leden) en menigten. De socioloog John James onderzocht groepen in Oregon. Hij kwam hierbij 9,129 groepen tegen. Hij definieerde groepen als: "twee of meer individuen die face-to-face communiceerden". De meeste groepen die hij tegenkwam, waren klein en hadden meestal twee of drie leden. Groepen die bewust waren gecreeerd voor een specifiek doel, waren vaak groter. 

De definitie van groepen

Er zijn veel definities voor het woord 'groep'. Wat al deze definities delen, is de nadruk op de sociale relaties die de leden in een groep aan elkaar verbinden. Zo zijn drie mensen die een wiskundig probleem aan het oplossen zijn in aparte ruimtes, niet een groep, omdat ze niet aan elkaar verbonden zijn. Pas wanneer deze leden met elkaar communiceren (elkaar helpen), dan kan dit een groep genoemd worden. 

Door en binnen sociale relaties

Er zijn verschillende soorten relaties binnen groepen. Zo zijn er groepen op basis van verwantschap, zoals in het geval van families. Op het werk zijn de relaties vaak gebaseerd op taakgerelateerde-afhankelijkheden. In andere groepen zijn de leden vrienden van elkaar. Echter, ongeacht de relaties binnen groepen, bestaan groepen wanneer de leden zich verbonden voelen tot een groep en tot andere leden binnen een groep. 

Verschillende typen van groepen

Er zijn ongeveer dertig biljoen groepen. Er worden hierbij vier typen groepen onderscheiden: primaire groepen, sociale groepen, collectieve groepen en categorieën. 

Primaire groepen

De socioloog Charles Horton Cooley noemde kleine, intieme clusters van bijvoorbeeld families, goede vrienden of leeftijdsgenoten, primaire groepen. Deze primaire groepen beïnvloeden het gedrag, de gevoelens en de overtuigingen van de leden, omdat de leden vaak veel met elkaar omgaan door middel van face-to-face interacties. Bij deze interacties zijn vaak ook veel andere groepsleden aanwezig. Ook wanneer de groep is verdeeld, voelen de leden zich alsnog lid van de groep en zien ze de groep als een belangrijk onderdeel van hun leven. 

Vaak worden mensen lid van een primaire groep op een onbewuste manier (zoals wanneer je wordt geboren in een bepaalde familie, of een bepaalde klasse). Ook kunnen primaire groepen worden gevormd op basis van lange-termijn interacties. Cooley noemde deze groepen primaire groepen, omdat volgens hem deze groepen er voor zorgen dat individuen veranderen in sociale wezens. Daarnaast beschermen primaire groepen hun leden tegen gevaar, zorgen ze voor hen wanneer zij ziek zijn en bieden zij onderdak en levensonderhoud. 

Sociale (secundaire) groepen

Vroeger leefden de meeste mensen in primaire groepen, zoals stammen of gemeeschappen. Echter wordt de maatschappij steeds complexer en ditzelfde geldt voor groepen. Mensen associeren zich nu met een bredere groep mensen, op meer publieke plaatsen en op minder intieme manieren. Dit worden ook wel sociale groepen genoemd. Sociale groepen zijn groter en meer formeel georganiseerd dan primaire groepen. Ook is 'lidmaatschap' korter en minder emotioneel. Daarnaast zijn de grenzen van sociale groepen meer 'open', wat inhoudt dat mensen sneller van groep kunnen wisselen. Mensen behoren meestal maar tot een beperkt aantal primaire groepen, maar maken vaak wel deel uit van veel verschillende sociale groepen. Andere benamingen voor sociale groepen zijn secundaire groepen, associaties, taakgroepen en 'Gesellschaften'. De reden dat er zo veel sociale groepen zijn, is dat mensen het vaak prettiger vinden om sociale activiteiten gezamenlijk (in sociale groepen) te ondernemen dan om ze alleen te ondernemen.

Collectieven

Soms ontstaan groepen door iets zoals een gebeurtenis, een activiteit of gevaar. Deze groepen eindigen vaak wanneer deze gebeurtenis voorbij is. De term voor deze type groepen is 'een collectief'. Voorbeelden van collectieven zijn mensen die kijken naar hoe een gebouw verbrandt, mensen die in de bioscoop een film bekijken, mensen die in de rij staan om een ticket te kopen, studenten die samenkomen om te protesteren tegen bezuinigingen en mensen die samen wegrennen voor gevaar. 

Categorieen

Een sociale categorie is een verzameling van mensen die op elkaar lijken. Voorbeelden van sociale categorieen zijn bijvoorbeeld inwoners van een bepaald land, mensen met dezelfde seksuele voorkeur of mensen met dezelfde baan, mensen die dezelfde opleiding volgen, etc. De wetenschapper Tajfel merkte op dat mensen in dezelfde sociale categorie, vaak een gedeelde identiteit hebben. Zo weten zij wie er tot hun categorie behoort en wie niet. Ook weten zij wat typisch is voor mensen die horen bij hun sociale categorie en wat typisch is voor mensen die er niet bij horen. Dit wordt ook wel 'sociale identiteit' genoemd. Sociale categorieen kunnen, zoals eerder genoemd, dus ook van invloed zijn op hoe de leden van de categorie denken over niet-leden. Dit kan leiden tot stereotypen.

Karakteristieken van groepen

Er zijn veel verschillende groepen, maar toch zijn er ook gemeenschappelijke kenmerken. Deze worden één voor één besproken:

Compositie

Compositie gaat over wie tot de groep behoort en wat de kwaliteiten zijn van deze individuen.

Grenzen

Een groep heeft 'psychologische grenzen': er zijn mensen die tot een groep horen en er zijn buitenstaanders. Soms is deze grens publiekelijk geaccepteerd: mensen weten bijvoorbeeld wie wel of niet bij een basketbalteam hoort. Soms zijn deze grenzen echter minder duidelijk, zoals het geval is in 'geheime gemeenschappen'. In deze gemeenschappen is het niet duidelijk wie wel en wie niet tot de gemeenschap behoort. 

Er is ook een onderscheid tussen open en gesloten groepen. In open groepen, is lidmaatschap niet vast. Dit houdt in dat leden kunnen komen en gaan wanneer zij willen, zonder enige consequenties. Ook kan het zo zijn dat de leden andere leden wegstemmen, of juist leden uitnodigen.

In gesloten groepen is lidmaatschap wél vast. Ook wordt in gesloten groepen het gedrag van de leden vaker gecontroleerd. Daarnaast is er meer sprake van cohesie, omdat er geen competitie is tussen mensen met als doel om lid te worden. In gesloten groepen richten de leden zich meer op de collectieve aard van de groep en identificeren zij zich vaker met de groep.

Grootte

De grootte van een groep kan veel invloed hebben op andere eigenschappen van een groep. Zo heeft een kleine groep een hele andere structuur vergeleken met een grote groep. Daarnaast bepaalt de grootte van een groep hoeveel sociale banden (relaties, verbindingen) er benodigd zijn om de leden van een groep aan elkaar te verbinden. Er is ook een formule voor het maximale aantal sociale banden in een groep waarin iedereen met elkaar verbonden is, te weten: n(n-1)/2. Hierbij is n het aantal mensen in de groep. Mensen zijn beperkt in de hoeveelheid sociale relaties die zij kunnen onderhouden. Hierbij is hondervijftig het maximale aantal leden waarbij de groepsleden de sociale relaties nog kunnen onderhouden. 

Interactie

Groepen hebben verschillende soorten doelen. De socioloog Robert Freed Bales onderzocht wat mensen in groepen deden. Hierbij observeerde hij jarenlang mensen in face-to-face interacties. Hij zag dat deze groepen verschillende acties ondernamen. Hij verdeelde de grote hoeveelheid acties die hij zag in twee typen: acties gebaseerd op de taak die een groep had en acties gebaseerd op interpersoonlijke relaties binnen de groep. Taakinteractie gaat over al het groepsgedrag dat gericht is op de doelen of projecten van een groep. Relatie-interactie of socioemotionele-interactie gaat over het bieden van hulp aan leden van de groep. 

Afhankelijkheid

Afhankelijkheid binnen een groep gaat over wederzijdse afhankelijkheid. Dit houdt in dat de acties, gedachten en gevoelens van de leden van een groep, afhankelijk zijn van anderen in de groep. Er zijn verschillende typen van afhankelijkheid. In symmetrische groepen met een platte, niet-hierarchische structuur, zijn alle leden evenveel van elkaar afhankelijk. Daarnaast kan er sprake zijn van asymmetrische, ongelijke en hierarchische groepen. Dit is bijvoorbeeld het geval in bedrijven, waarin een baas bepaalt hoe werknemers hun tijd besteden en welke beloningen zij ontvangen. Ook kan er sprake zijn van dat werknemers hun boos kunnen beïnvloeden, maar dat de baas toch een grotere invloed heeft. Ten slotte kan het zo zijn dat afhankelijkheid sequentieel is: dit houdt in dat de uitkomsten voor C afhankelijk zijn van de acties van B, die op zijn beurt afhankelijk is van de acties van A. 

Structuur

Groepsleden zijn niet willekeurig aan elkaar verbonden. Vaak is er sprake van georganiseerde en voorspelbare patronen. Deze patronen worden 'groepsstructuur' genoemd. Deze groepsstructuur bevat de rollen, normen en interpersoonlijke relaties binnen een groep. Rollen gaan over wat het verwachte gedrag is van leden binnen de groep. Ook worden de acties van groepsleden bepaald door 'normen'. Normen beschrijven welk gedrag wel en niet oké is in bepaalde situaties. 

Deze groepsstructuur heeft een aantal implicaties. Zo is het vaak zo dat tijdens vergaderingen, de mening van leden met een hogere status, zwaarder weegt vergeleken met meningen van leden met een lagere status. Ook kunnen er subgroepen worden gevormd, wat als het ware 'groepen binnen een groep' zijn. Deze subgroepen kunnen gezamenlijk meer invloed uitoefenen dan elk individu alleen. 

De groepsstructuur vertelt het meest over een groep. 

Doelen

Groepen verschillen in welke doelen zij hebben. Er zijn verschillende theorieen over doelen in groepen. De eerste theorie maakt onderscheid tussen intellectuele en veroordelende taken. Een andere theorie onderscheidt drie verschillende categorieën: productie, discussie en probleemoplossende-doelen. Een derde theorie onderscheidt vier soorten groepsdoelen: het ontwikkelen van nieuwe ideeën of plannen, het kiezen van een oplossing, onderhandelen over een oplossing voor een probleem of het uitvoeren van een taak.

- Het circumplex model van McGrath - 

Oorsprong

Groepen kunnen dus bewust gevormd worden, of 'opgekomen' zijn. Opgekomen groepen ontstaan vaak als gevolg van herhaaldelijke interactie met anderen. 

De sociaal-psychologen Holly Arrow, Joseph E. McGath en Jennifer L. Berdahl gebruiken nog een andere manier om onderscheid te maken tussen geplande en opgekomen groepen. Zij kijken hierbij naar of een groep is ontstaan door groepsleden zelf, of is ontstaan door externe krachten. Zij hebben hierbij een taxonomie opgesteld van 'verzonnen groepen', 'opgerichte groepen', 'bijkomstige groepen' en 'zelf-organiserende groepen'. 

 

Contributions

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Naciye
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Switch Font
Statistics
2
Selected Categories