Bestuursrecht 2 - RUG - Werkgroepopdrachten 2018/2019 - Week 3b


Vragen

Casus I: ABRvS 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1299

Vraag 1a

Welke bevoegdheid is door welk bestuursorgaan uitgeoefend?

Vraag 1b

Waar gaat de zaak feitelijk over? Welke belangen staan er voor de partijen op het spel?

Vraag 1c

Wat is de rechtsvraag of wat zijn de rechtsvragen waar het in de casus om draait?

Vraag 2 

Leg uit waarom de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uov) is gevolgd bij de voorberei- ding van de bestreden besluiten. Bespreek daarbij wie een zienswijze mogen indienen gedurende de ter inzagelegging van het ontwerpbesluit.

Vraag 3 

Welk beginsel acht de Afdeling volgens de uitspraak relevant voor de vraag of de door appellant sub 4 niet nadere toegelichte – elektronisch ingediende – zienswijze toch tot een reactie van het bestuursorgaan had moeten leiden?

Vraag 4

Is artikel 4:2 Awb van toepassing op de voorbereiding van de beide bestreden besluiten?

Vraag 5

Binnen welke termijn dient beslist te worden op de aanvraag die wordt voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure?

Vraag 6

Voor de verleende omgevingsvergunning om een boom te kappen geldt dat een aanvraag voor een dergelijke vergunning wordt geacht van rechtswege te zijn gegeven/verleend indien er niet binnen de wettelijke beslistermijn is beslist (vgl. art. 3.9 lid 3 Wabo juncto par. 4.1.3.3 Awb). Waarom gaat die hoofdregel hier niet op?

Vraag 7

Waarover heeft het bestuursorgaan ter voorbereiding van het besluit van 19 maart 2013 een wettelijk advies ingewonnen en hoe beoordeelt de Afdeling of het bestuursorgaan dat advies ten grondslag heeft mogen leggen aan dit besluit?

Casus II: ABRvS 7 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3242

Vraag 1a

Welke bevoegdheid is door welk bestuursorgaan uitgeoefend?

Vraag 1b

Waar gaat de zaak feitelijk over? Welke belangen staan er voor de partijen op het spel?

Vraag 1c

Wat is de rechtsvraag of wat zijn de rechtsvragen waar het in de casus om draait?

Vraag 2

De aanvrager heeft zijn verzoek om een besluit te nemen ingediend per fax. Is dat schriftelijk in de zin van de Awb?

Vraag 3a

Volgens welke bepaling is het niet zomaar mogelijk om een bericht elektronisch aan het bestuur te sturen? Aan welke voorwaarde moet voldaan zijn wil dat wel kunnen?

Vraag 3b 

In veel gevallen willen bestuursorganen ook elektronische berichten (en besluiten) kunnen sturen aan belanghebbenden. Kan dat zomaar?

Vraag 4 

Wat is de gedachte achter de artikelen 4:5 lid 1 sub b en 6:6 aanhef en sub b Awb?

Vraag 5

Denkt u dat rechtsoverweging 2.3.1 evenzeer geldt voor het indienen van een aanvraag om een besluit te nemen? Zo ja, wat zegt dat over de houdbaarheid van uw antwoord op vraag 3a?

Vraag 6

Wat is uw oordeel over bovenstaande rechtsoverwegingen 5.3 en 5.4?

Vraag 7 

Om uw studiefinanciering te regelen dient u in te loggen op mijnduo.nl. Bent u van oordeel dat de elektronische communicatie tussen u en DUO in voldoende mate wordt gereguleerd in de Awb?

Antwoordindicatie

Casus I

Vraag 1a, Vraag 1b & Vraag 1c

College heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een opvanghuis voor het Leger des Heils aan de Oudwijkerveldstraat, het slopen van de bestaande bebouwing en het kappen van één boom. Drie appelanten hebben beroep ingesteld. Er zouden volgens appelanten op allemaal verschillende gebieden verkeerde besluiten zijn genomen.

Twee bestuursorganen, dus twee bevoegdheden. College en raad.

Welke belangen staan op het spel?

  • Voor omwonenden: mogelijke overlast, uitzicht.
  • Belang van Leger des Heils? Opvang van daklozen en vervanging van oude pand.
  • Belang van gemeente? Zij moeten BP wijzigen, met belang de goede ruimtelijke ordening.

Vraag 2 

Iedereen kan een zienswijze indienen, maar niet iedereen kan in beroep. Alleen een belanghebbende kan dit op grond van artikel 8:1 Awb.

Vraag 3 

Het zorgvuldigheidsbeginsel. Er moet herstel worden geboden. In dit geval mocht een elektronische indiening niet. Soms op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel en soms op grond van awb. Aanvraag 4:5 Awb, bezwaarschrift 6:6 Awb.

Vraag 4 

Ja, artikel 3:10 lid 3 awb  geeft aan dat de afdeling van toepassing is. Dus vermelden wie je bent, waar je woont etc. Vrij logisch dus.

Vraag 5 

Artikel 3:18 lid 1 Awb: Zo spoedig mogelijk, uiterlijk 6 maanden. Verlenging met redelijke termijn binnen 8 weken bij ingewikkeld of omstreden onderwerp. 

Vraag 6 

Als je een aanvraag doet en er komt geen reactie, dient van rechtswege de vergunning te worden verleend. 3:10 lid 4: indien deze toepassing is 4.1.3.3. niet van toepassing.

Vraag 7 

Op grond van artikel 3:9 Awb heb jij als bestuursorgaan een toetsingsplicht. Je moet het advies van te commissie beoordelen. Is dit zorgvuldig en correct? Je mag het advies niet zomaar overnemen. Op grond van artikel 3:39 Awb kun je naar het advies verwijzen als motivering.

Casus 2 

Vraag 1a, Vraag 1b & Vraag 1c

Appellant heeft verzoek gedaan om openbaar te maken over het jaar 2013 de WOZ bezwaarschriften en uw besluiten daarop waarbij de bezwaarschriften, ingediend door professionele rechtshulpverleners, gegrond zijn verklaard.

College zegt: Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november 2013 besloten om de elektronische weg voor het indienen van een Wob-verzoek expliciet af te sluiten. Daartoe behoort ook het gebruik van de telefax. Uw verzoek wordt dan ook niet behandeld.

College zegt dat de brief van 18 augustus 2014 geen besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Awb, maar een feitelijke mededeling.  

Is de brief van 18 augustus 2014 een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb?

Vraag 2 

Fax kan gewoon worden gezien als schriftelijk -> het wordt afgedrukt. Schriftelijk moet breed worden opgevat.

Vraag 3a

Staat er in de wet een verplichting of verbod tot elektronische communicatie? Zo niet, dan 2:15 lid 1, in samenhang met 2:13.

Vraag 3b

2:14 de burger moet kenbaar maken dat hij daarmee bereikbaar is.

Vraag 4 

Het bieden van een herstelmogelijkheid met redelijke termijn door bestuursorgaan. Wordt niet gereageerd door appellant, dan kan het buiten behandeling worden gelaten door het bestuursorgaan.

Vraag 5 

Art. 4:5 en 6:6 moet herstelmogelijkheid worden geboden. Mag pas niet ontvankelijk worden verklaard als de hersteltermijn verlopen is.

Vraag 6

Moet mogelijkheid blijven om op papier te doen, tenzij wettelijk voorschrift aangeeft dat het niet meer mag. Artikel 6 EVRM. 

Vraag 7

Awb zegt niks over hoe DUO werkt. Wordt te weinig geregeld. DUO is namelijk een berichtenbox. Dit is met name een probleem wanneer je geen melding krijgt dat je een nieuw bericht hebt gekregen.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Law Supporter
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.