Staatsrecht II 2018/2019, Samenvatting van: De verklaring dat er geen grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Access options

 

The Author of this content has not yet shared it with other WorldSupporters.

  • This might be temporarily because the content is still in draft
  • Or the author created a private page (for instance for his personal website navigation)