Inleiding Europees Recht - UU - Oefententamen 2016/2017 (2)


Vragen

Vraag 1

Zeer recentelijk is een groot aantal Nederlandse burgers ziek geworden na het eten van gerookte zalm die besmet was met de salmonellabacterie. Sindsdien is België erg op haar hoede, want ook in de Belgische supermarkten wordt deze zalm verkocht. De Belgische overheid laat er geen gras over groeien en verbiedt de import van gerookte zalm uit Nederland per direct.

Voor de zekerheid breidt België dit verbod uit tot alle lidstaten van de Europese Unie. Stel dat de Europese Commissie van oordeel is dat België het Unierechtschendt door te strikte regels te hanteren over de import van gerookte zalm uit andere lidstaten en daarom een procedure tegen Frankrijk wil starten.

a) Welke procedure uit het Werkingsverdrag heeft de Europese Commissie hiervoor ter beschikking? Leg vervolgens uit welke stappen de Commissie in deze procedure moet volgen.
b) Stel dat het Hof van Justitie van oordeel is dat België het Unierecht schendt en haar verplichtingen niet nakomt. België is echter niet van plan om deze uitspraak van het Hof van Justitie na te komen. Welke procedure kan de Commissie starten als een lidstaat een uitspraak van het Hof niet nakomt? (5 punten)

Vraag 2

Het aantal ziekenhuisopnames van jongeren door comazuipen is het afgelopen jaar met 48 procent gestegen. Het aantal jonge alcoholmisbruikers zit voornamelijk in de categorie 16 tot 18-jarigen. Deze groep jongeren mag officieel drinken en doet dat ook. De gezondheidsschade door alcohol is bij deze groep echter groot. De hersenen zijn op 16-jarige leeftijd nog volop in ontwikkeling en alcoholgebruik remt de groei van de hersenen.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) roept de Tweede Kamer daarom op om zo snel mogelijk een voorgestelde, nieuwe alcoholwet te aanvaarden. In deze wet wordt de leeftijd waarop alcoholische dranken aan jongeren mogen worden verkocht verhoogd van 16 naar 18 jaar.

Adviseer de Tweede kamer over de verenigbaarheid van deze nieuwe wet met het Europese recht, meer specifiek met het vrij verkeer van goederen.

Vraag 3

Overheidsorganen die in strijd handelen met hun Europeesrechtelijke verplichtingen zijn gehouden de daaruit voor particulieren voortvloeiende schade te vergoden. Bespreek de volgende stellingen; beargumenteer of je een of oneens met de stellingen bent.

a. Net als het beginsel van non-contractuele aansprakelijkheid van de EU is het beginsel van staatsaansprakelijkheid expliciet in het Verdrag vastgelegd en is van toepassing op elk overheidsorgaan;
b. Schade die particulieren lijden als gevolg van schendingen van Europees recht komt in de praktijk nooit in aanmerking voor vergoeding vanwege de strenge voorwaarden voor staatsaansprakelijkheid.

Vraag 4

Waarom heeft het Hof van Justitie in haar rechtspraak wel de verticale maar niet de horizontale directe werking van richtlijnen erkend?

Vraag 5

Bespreek het arrest Consten en Grundig in het licht van de visie dat ‘consumentenwelvaart’ één van de belangrijkste doelen is van het mededingingsrecht.

Vraag 6

Voorrang en rechtstreekse werking zijn belangrijke begrippen in het Unierecht. Wat houden deze begrippen in en hoe verhouden deze beginselen zich tot elkaar?

Antwoordindicatie

Vraag 1

a) Art. 258 Wv actie wegens verdragsschending. De procedure bestaat uit twee fasen: de administratieve fase en de rechterlijke fase.

 • Administratieve fase – Aanmaningsbrief - Overleg tussen de Commissie en de lidstaat - Indien nog nodig na overleg: het ‘met redenen omkleed advies’ + termijn
 • Rechterlijke fase - Als dit uitblijft, kan tenslotte de rechterlijke fase van de tweede alinea van artikel 258 Wv worden ingaan. De Commissie is niet verplicht de zaak aanhangig te maken bij het Hof.

b) Art. 260(2) om dwangsom of/en forfaitaire som op te leggen.

Vraag 2

 • Grensoverschrijdend element?
 • Is er een EU regeling/harmonisatie?
 • Tarifair of non-tarifar?
 • Keck-uitzondering?
 • Art. 34 Wv, MGW (toelichting, Dassonville)
 • Is er sprake van een belemmering, indirecte discriminatie of directe discriminatie?
 • Is het mogelijk om de maatregel te rechtvaardigen ? (verdrag, Rule of Reason, Cassis de Dijon)
 • Proportionaliteitstoets – toetsen aan de drie onderdelen van het proportionaliteitsbeginsel
 • Conclusie
 • Alle bovenvermelde punten moeten volledig onderbouwd en beargumenteerd worden!

Vraag 3

a) Deels oneens. Non-contractuele aansprakelijkheid van de EU – art. 268 juncto 340 Wv. Staatsaansprakelijkheid is niet in het Verdrag geregeld maar vloeit voor uit de jurisprudentie van HvJ – arresten Francovich en Brasserie. Het beginsel is wel van toepassing op elk overheidsorgaan.
b) Deels oneens. Voor de voorwaarden (ze dienen genoemd en volledig besproken te worden) zie Brasserie. De voorwaarden zijn streng maar niet onmogelijk.

Vraag 4

 • Begrip rechtstreekse werking
 • Verticale werking = burger vs overheid
 • Doel verticale werking: zie Becker en/of Faccini Dori
 • Horizontale werking = tussen particulieren
 • Faccini Dori noemen - Toelichtingen uit Faccini Dori betreffende verbod horizontale werking uitwerken. Vermeld de relevante rechtsoverwegingen en leg ze uit.

Vraag 5

Leg eerst uit wat de feiten zijn in de zaak Consten en Grundig en wat de uitspraak is van het HvJ. Het komt er op neer dat het HvJ de afspraken zoals die door Grundig zijn gemaakt verbiedt. Licht de ‘consumentenwelvaart’-visie op het mededingingsrecht toe (zie de hoorcollegesheets). Beargumenteer in uw antwoord vervolgens of de afspraken naar uw mening positieve of negatieve effecten (of beide) op de consumentenwelvaart kunnen hebben. Geef aan of vanuit het standpunt van de consumentenwelvaart de uitspraak anders had moeten zijn, of gelijk zou moeten blijven.

Vraag 6

 • Voorrang: Costa/ENEL.
 • Rechtstreekse werking: van Gend en Loos.
 • Verhouding: hebben elkaar nodig om effectiviteit Unierecht te garanderen
 • (licht dit toe door te verwijzen naar relevante bepalingen uit de arresten).
Access: 
Public

Image

This content is also used in .....

Oefententamens Inleiding Europees Recht - UU

Inleiding Europees Recht - UU - Oefententamen 2017/2018

Inleiding Europees Recht - UU - Oefententamen 2017/2018


Vragen

Vraag 1

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is de codecisie procedure verheven tot de gewone wetgevingsprocedure. Tevens werd deze procedure van toepassing op de overgrote meerderheid van beleidsterreinen.

Leg uit wat de bevoegdheden van het Europees Parlement in dit besluitvormingsproces zijn. Verwijs daarbij naar relevante verdragsbepalingen. [15 punten]

Vraag 2

Vasili is een nieuwe drank die in Zuid-Europa op de markt is gebracht. Er zit veel codeine in deze drank, en vanwege een innovatief productieproces is het ook niet duur. Voor de prijs van brood kan er nu veel codeine worden gedronken.

De Europese Commissie is erg bezorgd over de gezondheidsrisico’s van deze drank. Zij overweegt de productie, de verkoop, en het nuttigen van Vasili in de gehele EU te verbieden. Zodoende zullen er minder mensen in het ziekenhuis belanden wegens codeine overdosis. Daarnaast is het mooi meegenomen dat de verkoop van allerhande andere dranken en hoestsiropen niet in de weg wordt gestaan.

Denkt u dat er een (of meer) rechtsgrondslag(en) voor dit voorstel in het VWEU-Verdrag te vinden is?

Waarom wel/niet? Verwijs naar toepasselijke jurisprudentie. [15 punten]

Vraag 3

 1. De bevoegde nationale autoriteiten en rechters moeten nationaal recht zoveel mogelijk uitleggen in het licht van EU-recht. Noem drie situaties waarin de conforme interpretatie van het nationaal recht niet mogelijk is. [10 punten]
 2. Leg uit waarom het Hof van Justitie conforme interpretatie als de eerste wijze van doorwerking beschouwt, en het de voorkeur zou moeten verdienen boven rechtstreekse werking? [5 punten]

Vraag 4

Verordening 2018/199 betreffende de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving (de nieuwe Algemene Verordening Levensmiddelen, kortweg “AVL”), tot stand gekomen via de gewone wetgevingsprocedure van Art. 294 VWEU, schrijft voor dat levensmiddelen niet in de handel worden gebracht wanneer zij onveilig zijn. Indien een exploitant van een levensmiddelenbedrijf van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een levensmiddel dat hij in de handel gebracht heeft niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, is hij verplicht om het betrokken levensmiddel uit de handel te nemen en de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis te stellen. De Nederlandse onderneming Say Cheese B.V. produceert o.a. room, die zij in de gehele Europese Unie verkoopt. Say Cheese B.V. is van mening dat deze Verordening hem een onevenredig belastende controleplicht oplegt, die bovendien veel extra kosten met zich meebrengt, en hoopt de Verordening aan te kunnen vechten voor het Hof van Justitie.

Is Say Cheese B.V. beroepsgerechtigd om een beroep tot nietigverklaring in te stellen? Verwijs in uw antwoord naar relevante jurisprudentie. [20 punten]

Vraag 5

 1. In beginsel is het Europese recht alleen van toepassing op situaties waarin er sprake is van een grensoverschrijdende situatie. Welke implicaties bracht het Zambrano-arrest met zich mee voor de toepassing van dit criterium in het kader van
.....read more
Access: 
Public
Inleiding Europees Recht - UU - Oefententamen 2016/2017 (1)

Inleiding Europees Recht - UU - Oefententamen 2016/2017 (1)


Vragen

Vraag 1

Zeer recentelijk is een groot aantal Franse burgers ziek geworden na het eten van biologische kip die besmet was met de salmonellabacterie. Sindsdien is Italiaanse erg op haar hoede, want ook in de Italiaanse supermarkten wordt deze kip verkocht. De Italiaanse overheid laat er geen gras over groeien en verbiedt de import van biologische uit Frankrijk per direct.

Voor de zekerheid breidt Italië dit verbod uit tot alle lidstaten van de Europese Unie. Stel dat de Europese Commissie van oordeel is dat Italië het Unierecht schendt door te strikte regels te hanteren over de import van biologische uit andere lidstaten en daarom een procedure tegen Italië wil starten.

Welke procedure uit het Werkingsverdrag heeft de Europese Commissie hiervoor ter beschikking? Leg vervolgens uit welke stappen de Commissie in deze procedure moet volgen.

Vraag 2

Stel dat de Commissie krachtens de gewone wetgevingsprocedure een voorstel indient om de Tabaksreclamerichtlijn te herzien. Het Europees Parlement amendeert in de eerste lezing en dit leidt er uiteindelijk toe dat de procedure in de tweede lezing belandt. Stel, de Commissie geeft een negatief advies in de tweede lezing over de amendementen van het Europees Parlement.

a) Wat zijn de mogelijke consequenties van een negatief advies? Wat zijn de verschillen met een positief advies?

b) Stel dat de procedure in de derde lezing komt, maar dat er inmiddels zoveel is geamendeerd dat er weinig meer van het oorspronkelijke voorstel over is. De Commissie kan zich niet langer vinden in het voorstel. Welke opties heeft de Commissie nog?

Vraag 3

De afgelopen jaren zijn er steeds vaker ongelukken op snelwegen in de herfstperiode. Na onderzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat deze ongelukken vaak plaatsvinden wanneer het enkele uren daarvoor hard geregend heeft en dat bij ongelukken bijna altijd auto’s zijn betrokken die gele lampen hebben. De Nederlandse overheid besluit daarop een verkoopverbod in te voeren voor auto’s met gele koplampen. Vanaf oktober 2014 is het alleen toegestaan om auto’s met witte koplampen te verkopen.

De Franse autohandelaren zijn niet blij met deze nieuwe wetgeving, omdat vrijwel alle Franse autos’ gele koplampen hebben. Ze betwisten bovendien dat er een causaal verband is tussen de ongelukken en de kleur van het autolicht. De Franse autofabrikantenspreken vervolgens met hun collega’s uit andere lidstaten en ontdekken dat feitelijkalleen Nederlandse autofabrikanten witte koplampen gebruiken. De auto’s die uit andere lidstaten komen hebben in 90% van de gevallen gele koplampen ingebouwd. De Franse autofabrikanten besluiten de Nederlandse wetgeving aan te vechten, nadat bij de Nederlandse grens auto’s bestemd voor de verkoop in Nederland werden tegengehouden.

a) Bent u van mening dat de Nederlandse maatregel het vrij verkeer van goederen beperkt? U hoeft nog niet in te gaan op eventuele rechtvaardigingsgronden. Beargumenteer de aard van de beperking en onderbouw uw

.....read more
Access: 
Public
Inleiding Europees Recht - UU - Oefententamen 2016/2017 (2)

Inleiding Europees Recht - UU - Oefententamen 2016/2017 (2)


Vragen

Vraag 1

Zeer recentelijk is een groot aantal Nederlandse burgers ziek geworden na het eten van gerookte zalm die besmet was met de salmonellabacterie. Sindsdien is België erg op haar hoede, want ook in de Belgische supermarkten wordt deze zalm verkocht. De Belgische overheid laat er geen gras over groeien en verbiedt de import van gerookte zalm uit Nederland per direct.

Voor de zekerheid breidt België dit verbod uit tot alle lidstaten van de Europese Unie. Stel dat de Europese Commissie van oordeel is dat België het Unierechtschendt door te strikte regels te hanteren over de import van gerookte zalm uit andere lidstaten en daarom een procedure tegen Frankrijk wil starten.

a) Welke procedure uit het Werkingsverdrag heeft de Europese Commissie hiervoor ter beschikking? Leg vervolgens uit welke stappen de Commissie in deze procedure moet volgen.
b) Stel dat het Hof van Justitie van oordeel is dat België het Unierecht schendt en haar verplichtingen niet nakomt. België is echter niet van plan om deze uitspraak van het Hof van Justitie na te komen. Welke procedure kan de Commissie starten als een lidstaat een uitspraak van het Hof niet nakomt? (5 punten)

Vraag 2

Het aantal ziekenhuisopnames van jongeren door comazuipen is het afgelopen jaar met 48 procent gestegen. Het aantal jonge alcoholmisbruikers zit voornamelijk in de categorie 16 tot 18-jarigen. Deze groep jongeren mag officieel drinken en doet dat ook. De gezondheidsschade door alcohol is bij deze groep echter groot. De hersenen zijn op 16-jarige leeftijd nog volop in ontwikkeling en alcoholgebruik remt de groei van de hersenen.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) roept de Tweede Kamer daarom op om zo snel mogelijk een voorgestelde, nieuwe alcoholwet te aanvaarden. In deze wet wordt de leeftijd waarop alcoholische dranken aan jongeren mogen worden verkocht verhoogd van 16 naar 18 jaar.

Adviseer de Tweede kamer over de verenigbaarheid van deze nieuwe wet met het Europese recht, meer specifiek met het vrij verkeer van goederen.

Vraag 3

Overheidsorganen die in strijd handelen met hun Europeesrechtelijke verplichtingen zijn gehouden de daaruit voor particulieren voortvloeiende schade te vergoden. Bespreek de volgende stellingen; beargumenteer of je een of oneens met de stellingen bent.

a. Net als het beginsel van non-contractuele aansprakelijkheid van de EU is het beginsel van staatsaansprakelijkheid expliciet in het Verdrag vastgelegd en is van toepassing op elk overheidsorgaan;
b. Schade die particulieren lijden als gevolg van schendingen van Europees recht komt in de praktijk nooit in aanmerking voor vergoeding vanwege de strenge voorwaarden voor staatsaansprakelijkheid.

Vraag 4

Waarom heeft het Hof van Justitie in haar rechtspraak wel de verticale maar niet de horizontale directe werking van richtlijnen erkend?

Vraag 5

Bespreek het arrest Consten en Grundig in het licht van de visie dat ‘consumentenwelvaart’ één van de belangrijkste doelen

.....read more
Access: 
Public
Inleiding Europees Recht - UU - Oefententamen 2015/2016

Inleiding Europees Recht - UU - Oefententamen 2015/2016


Vragen

Vraag 1

Overheidsorganen die in strijd handelen met hun Europeesrechtelijke verplichtingen zijn gehouden de daaruit voor particulieren voortvloeiende schade te vergoeden. Bespreek de volgende stelling:

 • Net als het beginsel van non-contractuele aansprakelijkheid van de EU is het beginsel van staatsaansprakelijkheid expliciet in het Verdrag vastgelegd en is van toepassing op elk overheidsorgaan;

Vraag 2

Zeer recentelijk is een groot aantal Nederlandse burgers ziek geworden na het eten van gerookte zalm die besmet was met de salmonellabacterie. Sindsdien is België erg op haar hoede, want ook in de Belgische supermarkten wordt deze zalm verkocht. De Belgische overheid laat er geen gras over groeien en verbiedt de import van gerookte zalm uit Nederland per direct.

Voor de zekerheid breidt België dit verbod uit tot alle lidstaten van de Europese Unie. Stel dat de Europese Commissie van oordeel is dat België het Unierecht schendt door te strikte regels te hanteren over de import van gerookte zalm uit andere lidstaten en daarom een procedure tegen Frankrijk wil starten.

a. Welke procedure uit het Werkingsverdrag heeft de Europese Commissie hiervoor ter beschikking? Leg vervolgens uit welke stappen de Commissie in deze procedure moet volgen.

b. Stel dat het Hof van Justitie van oordeel is dat België het Unierecht schendt en haar verplichtingen niet nakomt. België is echter niet van plan om deze uitspraak van het Hof van Justitie na te komen. Welke proce dure kan de Commissie starten als een lidstaat een uitspraak van het Hof niet nakomt?

Vraag 3

Stel dat de Commissie krachtens de gewone wetgevingsprocedure een voorstel indient om de Tabaksreclamerichtlijn te herzien. Het Europees Parlement amendeert in de eerste lezing en dit leidt er uiteindelijk toe dat de procedure in de tweede lezing belandt. Stel, de Commissie geeft een negatief advies in de tweede lezing over de amendementen van het Europees Parlement.

a. Wat zijn de mogelijke consequenties van een negatief advies? Wat zijn de verschillen met een positief advies?

b. Stel dat de procedure in de derde lezing komt, maar dat er inmiddels zoveel is geamendeerd dat er weinig meer van het oorspronkelijke voorstel over is. De Commissie kan zich niet langer vinden in het voorstel. Welke opties heeft de Commissie nog?

Vraag 4

De afgelopen jaren zijn er steeds vaker ongelukken op snelwegen in de herfstperiode. Na onderzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat deze ongelukken vaak plaatsvinden wanneer het enkele uren daarvoor hard geregend heeft en dat bij ongelukken bijna altijd auto’s zijn betrokken die gele lampen hebben. De Nederlandse overheid besluit daarop een verkoopverbod in te voeren voor auto’s met gele koplampen. Vanaf oktober 2014 is het alleen toegestaan om auto’s met witte koplampen te verkopen.

De Franse autohandelaren zijn niet blij met deze nieuwe wetgeving, omdat vrijwel alle Franse autos’ gele koplampen hebben. Ze betwisten.....read more

Access: 
Public
Inleiding Europees Recht - UU - Oefententamen 2014/2015

Inleiding Europees Recht - UU - Oefententamen 2014/2015


Vragen

Vraag 1

Voorrang en rechtstreekse werking zijn belangrijke begrippen in het Gemeenschapsrecht. Wat houdt dit in en hoe verhouden deze beginselen zich tot elkaar?

Vraag 2

Wat is de belangrijkste conclusie die uit het arrest Dassonville van het Hof van Justitie van de EG kan worden getrokken?

 1. De enige mogelijkheid om een belemmering van vrij verkeer van goederen te rechtvaardigen, is artikel 36 Vweu (art. 30 EG).
 2. Wanneer een maatregel de vorm heeft van een verkoopmodaliteit, valt deze maatregel niet binnen de reikwijdte van artikel 34 Vweu (art. 28 EG).
 3. Elke, al dan niet potentiële, belemmering van de intracommunautaire handel is een verboden maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking op grond van artikel 34 Vweu (art. 28 EG).
 4. Ook buiten het Werkingsverdrag kunnen er publieke belangen zijn die voorrang kunnen hebben op de bepalingen van het vrij verkeer. Hiertoe dient de rule of reason, die lidstaten onder een aantal voorwaarden de mogelijkheid biedt om het vrij verkeer van goederen te beperken.

Vraag 3

Beoordeel onderstaande stellingen.

Stelling I: De hoogste nationale rechter moet, wanneer het uitlegging van het Unierecht betreft, altijd een prejudiciële vraag stellen aan het Hof van Justitie.

Stelling II: De lagere nationale rechter kan, wanneer het de uitleg van het Unierecht betreft, altijd een prejudiciële vraag stellen aan het Hof van Justitie.

 1. Stelling I is juist en stelling II is onjuist.
 2. Stelling I en II zijn juist.
 3. Stelling I en II zijn onjuist.
 4. Stelling I is onjuist en stelling II is juist.

Vraag 4

Welke stelling over de Europese Commissie is juist?

 1. De Commissie kan in uitzonderingsgevallen het Europees Parlement ontbinden.
 2. De samenstelling van de Commissie als college weerspiegelt altijd de politieke samenstelling van het Europees Parlement.
 3. Tegenwoordig worden de leden van de Commissie rechtstreeks verkozen.
 4. De Commissie kan door het Europees Parlement worden afgezet.

Vraag 5

Het Brasserie du Pêcheur-arrest van het Hof van Justitie van de EG is met name van belang voor het leerstuk van de:

 1. Autonomie van het Gemeenschapsrecht ten opzichte van het nationale recht van de lidstaten.
 2. Staatsaansprakelijkheid voor schending van het Gemeenschapsrecht.
 3. Voorrang van het secundaire Gemeenschapsrecht.
 4. Rechtstreekse/directe werking van het Gemeenschapsrecht.

Vraag 6

Beoordeel onderstaande stellingen.

Stelling I: Al het EG recht heeft voorrang op het nationaal recht van de lidstaten.

Stelling II: Al het EG recht heeft rechtstreekse werking.

 1. Stelling I is juist; Stelling II is onjuist.
 2. Stelling I is onjuist; Stelling II is juist.
 3. Beide stellingen zijn juist.
 4. Beide stellingen zijn onjuist.

Vraag 7

Wat is een belangrijk kenmerk van een beschikking?

 1. Een beschikking is gericht tot de lidstaten, die de beschikking moeten omzetten in nationale regelgeving.
 2. Een beschikking is individueel gericht aan lidstaten of particulieren.
 3. .....read more
Access: 
Public
Inleiding Europees Recht: Samenvattingen, uittreksels, aantekeningen en oefenvragen - UU
Check how to use summaries on WorldSupporter.org


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
Image

Op zoek naar een uitdagende job die past bij je studie? Word studentmanager bij JoHo !

Werkzaamheden: o.a.

 • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
 • Het helpen bij samenstellen van de studiematerialen
 • PR & communicatie werkzaamheden

Interesse? Reageer of informeer

Check related topics:
Activities abroad, studies and working fields
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1851